پایان نامه ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

دانشکده تحصیلات تکمیلی- گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حسابداری

عنوان

ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران

استاد راهنما

دکتر محمود معین الدین

استاد مشاور

دکتر شهناز نایب زاده

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول :کلیات تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4
 • اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..5
 • اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6
 • فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7
 • قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7
 • جامعه آماری ،روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………..8
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………9
 • ابزاروشیوه گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………9
 • روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………10
 • تعریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………10

1-12    خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم :ادبیات تحقیق

2-1     مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2     تعریف استاندارد …………………………………………………………………………………………………………….14

2-3     تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد…………………………………………………………………………..14

 

فهرست مطالب

شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

 

2-4               ضوابط واستانداردهای زیست محیطی……………………………………………………………….15

2-4-1            ایزو 14000چیست؟………………………………………………………………………………………….16

2-4-2            تاریخچه ایزو14000……………………………………………………………………………………….. 17

2-4-3            ایزو 14000 در ایران…………………………………………………………………………………………18

2-4-4            سایر استاندارد های سری ایزو14000……………………………………………………………..18

2 -4-4-1        ایزو14001……………………………………………………………………………………………………….19

2-4-4-1-1     مشاغلی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد………………………………………………………20

2 -4-4-1-2     شرکت ها یی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد…………………………………………….20

2-5                   سیستم مدیریت زیست محیطی …………………………………………………………………21

2-5-1       ایزو 14001وسیستم مدیریت زیست محیطی   …………………………………………………….21

2-5-2       عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی…………………………………………………………………..22

2-5-3       مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی …………………………………….24

2-7          مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………..25

2- 8         رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد………………………………………………………..28

2-8-1       معیارهای حسابداری………………………………………………………………………………………………..29

2-9          پیشینه تحقیق درسطح ملی…………………………………………………………………………………….31

فهرست مطالب

شرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

2-10         پیشینه تحقیق درسطح بین المللی………………………………………………………………………32

2-11         خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….37

فصل سوم :روش شناسی پژوهش

3-1     مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..39

3-2    روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………39

3-3     بیان فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….40

3-4     قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………40

3-5     جامعه ونمونه آماری وحجم نمونه ………………………………………………………………………………….41

3-6     ابزار وشیوه های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………41

3-7     متغیرها ونحوه محاسبه آن ها…………………………………………………………………………………………42

3-8     مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..44

3-9     روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………45

3-9-1  رگرسیون خطی چند گانه………………………………………………………………………………………………45

3-9-1-2 ضریب همبستگی وضریب تعیین………………………………………………………………………………..46

3-10  تخمین مدل مهای رگرسیون باداده های پانل ………………………………………………………………..47

3-11  مزایای استفاده ازدادهای پانل…………………………………………………………………………………………..48

3-12  آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..49

فهرست مطالب

شرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

3-12-1  آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………….49

3-12-2  آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………49

3-12-4   آزمون معنی دار بودن متغیرهای مستقل ………………………………………………………………….51

3-12-5    آزمون خود همبستگی……………………………………………………………………………………………….51

3-2-6     آزمون ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………………….52

3-12-7   آزمون zکرامر………………………………………………………………………………………………………………52

3-13     خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………….53

 

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1        مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….55

4-2        تجزیه وتحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………….55

4-2-1     تجزیه وتحلیل داده های فرضیه اول …………………………………………………………………………57

4-2-2     تجزیه وتحلیل داده های فرضیه دوم………………………………………………………………………….62

4-2-3      تجزیه وتحلیل داده های فرضیه سوم……………………………………………………………………….65.

4-3         خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….68

 

 

 

فهرست مطالب

شرح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

 

فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….70

5-2  خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..70

5-3  نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………71

5-4  پیشنهادهای مبتنی برپژوهش ……………………………………………………………………………………………72

5-5  پیشنهاد برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………….73

 

منابع ومآخذ

منابع ومآخذ فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..74

منابع ومآخذ انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..76

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

 

جداول

2-1    خلاصه پیشینه درسطح ملی وبین المللی……………………………………………………………………….35

3-1   جدول خلاصه متغیرها……………………………………………………………………………………………………..43

4-1   آمارتوصیفی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………56

4-2   نتایج اثرات ثابت مقطعی …………………………………………………………………………………………………58

4-3   نتایج اثرات ثابت زمانی ……………………………………………………………………………………………………58

4-4   تجزیه تحلیل فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………….59

4-5   نتایج مربوط به آزمون Zکرامرفرضیه اول………………………………………………………………………….61

4-6 تجزیه تحلیل فرضیه فرعی دوم  ………………………………………………………………………………………….63

4-7 نتایج مربوط به  zکرامر فرضیه فرعی دوم  …………………………………………………………………………65

4-8    نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………66

4-9 خلاصه نتایج آزمون فرضیه تحقیق   …………………………………………………………………………………..68

 

چکیده

امروزه با توجه به افزایش حجم فعالیتهایی که منجر به آسیب رسانی به محیط زیست شده وزندگی حال انسان ها وآینده فرزندان آن ها رابه رابه مخاطره می اندازد،رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط سازمان هامورد تاکید قرارگرفته وبسیاری از طرفداران محیط زیست مایل به سرمایه گذاری درشرکت هایی هستند که به انجام فعالیتهاورعایت استانداردهایی رو می آورند که حداقل آسیب رابه محیط زیست می رسانند. بنابراین انتظار می روددربازار سرمایه رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت هامورد توجه قرارگرفته واین امرموجب تقویت اعتماد بازاربه این شرکت هاوتوجه بیشتر آنها به اطلاعات منتشره ازسوی شرکت های مذبور باشد که این مساله می تواند سبب بهبودمحتوای اطلاعاتی بیانیه هاوصورت های مالی منتشره ازسوی این شرکت هاباشد.

بادرنظرگرفتن این مساله ،پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت هاومحتوای اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری منتشره توسط این شرکت هاطراحی واجراشده است.جامعه مورد نظر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ونمونه پژوهش مشتمل بر100شرکت (50شرکت دارای گواهی نامه ایزو14000و50شرکت بدون گواهینامه مزبور)وقلمرو زمانی پژوهش سال های1386تا1390بوده است،بنابراین نمونه تحقیق به 500سال- شرکت بالغ گردیده است.روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی وازمنظراجرا توصیفی –همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش ازتکنیک رگرسیون چند متغیره مبتنی برداده های پنل وآزمون zکرامر استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر آن است که عملکرد زیست محیطی شرکت ها سبب بهبود محتوای اطلاعاتی سود هرسهم وارزش دفتری هرسهم شرکت به عنوان نماینده های صورت سود وزیان وترازنامه شرکت هامی شود.

واژه ها:استانداردهای زیست محیطی،گواهی نامه ایزو14000،سود هرسهم ،ارزش دفتری هرسهم ،جریان وجوه نقدعملیاتی هرسهم ،محتوای اطلاعاتی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

این نوشته در پایان نامه ها, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *