پایان نامه احساس شایستگی، احساس اعتماد بر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش

فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق عبارتند از:

-احساس موثربودن برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

-احساس انتخاب برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

-احساس شایستگی برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

-احساس معنی داری برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

-احساس اعتماد برتوانمندسازی کارکنان شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران تاثیرمثبت دارد.

۱-۶-روش تحقیق

این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف و روش جمع آوری داده ها یک تحقیق پیمایشی می باشد. در تحقیقات توصیفی به مطالعه و بررسی رابطه  بین  متغیرها  درفرایندپژوهش می پردازد. متغیرها دستکاری نمی شوند اما بر کشف وجود رابطه بین دو گروه از اطلاعات در خصوص متغیرها در جامعه آماری تاکید می شود( فرهنگی و صفر زاده،۲۸۱:۱۳۸۵). روش به این دلیل توصیفی و پیمایشی می باشد که در آن تعداد محدودی متغیردرزمان حال مطالعه وبه منظوربهبودآینده ودر جهت توصیف، تبیین و کشف صورت می گیرد.

۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو موضویی :

درحیطه مدیریت مالی،برتوانمندسازی  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در شهر تهران پرداخته خواهد شد

۱-۷-۲- قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق اداره کل آموزش فنی وحرفه ای در شهر تهران است .

۱-۷-۳- قلمرو زمانی :

این تحقیق از تیرماه سال ۱۳۹۳آغاز ودر خرداد ماه سال ۱۳۹۴ خاتمه یافته است . ضمنا بازه زمانی توزیع پرسشنامه مهر ماه ۱۳۹۳ بوده است.

۱-۸-جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری کارکنان شاغل در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران می باشند که تعداد آنها ۱۹۶ نفر می باشد از این جمعیت با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای  به تعداد ۱۳۰ نفر بدست آمد.

n= =130

 

 

 

۱-۹-روش تجزیه  وتحلیل اطلاعات

در تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر با توجه به متغیرها و نوع آنها از نرم افزار spss در دو سطح  سطح آمار توصیفی گرایش های مرکزی شامل« مد، میانگین » و  پس از انجام آزمون کولموگرف- اسمیرنف و تعیین ماهیت توزیع داده ها  چنانچه توزیع داده ها نرمال باشد   از آزمون های پارامتریک(ضریب همبستگی پیرسون« برای متغیرها در سطح سنجش فاصله ای» و آزمون تی مستقل« برای متغیر مستقل اسمی دو گروهی» و  f مستقل« برای متغیر رتبه ای یا اسمی سه گروهی و بالاتر») و چنانچه غیر نرمال باشد از آزمون های ناپارامتریک ( ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون من ویتنی برای متغیرهای دو گروهی و آزمون کروسکال والیس برای متغیرهای سه گروهی و بیشتر) استفاده خواهد شد. و با  توجه به اینکه فرضیه ها علی می باشد برای تعیین ضریب پیش بین از رگرسیون دو متغیره استفاده خواهد شد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *