دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

عنوان:

اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی سالمندان شهر ایلام

استاد راهنما:

دکتر محمود گلزاری

 

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه………………….. 2

بیان مسئله.. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 9

اهداف پژوهش…. 11

فرضیه­های پژوهش…. 11

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..12

تعریف متغیرها 12

تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………………….12

تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش

تعریف سالمندی.. …………………………………………….15

نظریه­های مطرح شده پیرامون سالمندی.. …16

اضطراب مرگ…. 18

تعاریف اضطراب مرگ…. 20

عوامل ایجاد کننده اضطراب مرگ…. 21

ابعاد هراس از مرگ…. 22

بعد احساسی اضطراب مرگ…………………………….. 22

بعد شناختی اضطراب مرگ…. 22

بعد تجربی اضطراب مرگ…. 23

بعد رشدی اضطراب مرگ…. 23

بعد فرهنگی اجتماعی اضطراب مرگ…. 24

نگرش دین اسلام به مرگ…. 25

نگرش قرآن. 25

دیدگاه نهج البلاغه. 25

مفهوم مرگ در ادعیه صحیفه سجادیه. 26

اضطراب مرگ از دیدگاه مکاتب روانشناسی.. 27

رضایت از زندگی.. 29

ابعاد رضایت از زندگی.. 31

الگوهای رضایت از زندگی.. 32

الگوی کارکرد انطباقی.. 32

الگوی رضایت از زندگی.. 33

نظریه­های پیرامون رضایت از زندگی.. 33

نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون. 33

نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو. 34

نظریه رضایت از زندگی ژان. 34

نظریه ادراکی فرانس…. 34

نظریه سیستمی.. 35

پیش بینی کننده های رضایت از زندگی.. 35

سبک زندگی.. 36

سبک زندگی سالم.. 39

ابعاد سبک زندگی سالم.. 41

سلامت جسمانی 41

سلامت روانی.. 45

سلامت معنوی.. 47

سلامت اجتماعی.. 48

پژوهش های انجام شده. 49

سبک زندگی سالم و اضطراب مرگ…. 49

سبک زندگی سالم و رضایت از زندگی.. 51

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش…. 55

جامعه آماری.. 55

گروه نمونه و نحوه گزینش آن…… 56

ابزارهای پژوهش…. 56

پرسشنامه اضطراب مرگ (DAS) 56

پایایی به دست آمده از این پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 57

پرسشنامه رضایت از زندگی دینر (SWLS) 58

پایایی به دست آمده از این پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 59

ملاک ورد و خروج از پژوهش…. 59

روش پژوهش و شیوهی اجرای آن. 59

ساختار جلسات… 60

روش تجزیه و تحلیل داده­ها 61

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

یافته­های توصیفی.. 63

یافته های استنباطی پژوهش…. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 73

محدودیتهای پژوهش…. 80

پیشنهادهای پژوهش…. 80

پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………………………..80

پیشنهادهای کاربردی.. 81

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….82

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

فهرست پیوست ها

پیوست ها

پیوست شماره 1 : جلسات آموزشی سبک زندگی سالم……………………………………………………………………..98

پیوست شماره 2: پرسشنامه های پژوهش………………………………………………………………………………………..122

 

فهرست جداول

جدول 1-3: دیاگرام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………55

جدول1-4:  توزیع فراوانی گروه نمونه براساس جنسیت……………………………………………………………………….63

جدول 2-4: توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………………………..64

جدول 3 -4:  میانگین و انحراف استاندارد نمونه در متغیر اضطراب مرگ………………………………………………..65

جدول 4 -4:  میانگین و انحراف استاندارد نمونه در متغیر رضایت از زندگی……………………………………………65

جدول 5 -4: بررسی همگنی رگرسیون با استفاده از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف……………………………….66

جدول 6 -4: آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی شیب رگرسیون متغیر اضطراب مرگ…………………………..67

جدول 7 -4: آزمون تحلیل کواریانس برای بررسی شیب رگرسیون متغیر رضایت از زندگی………………………67

جدول 8 -4: نتایج آزمون کوواریانس مقایسه نمرات پیش آزمون- پس آزمون متغیر اضطراب مرگ

گروه کنترل و آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………69

جدول9-4: نتایج آزمون کوواریانس مقایسه نمرات پیش آزمون- پس آزمون متغیر رضایت از زندگی

گروه کنترل و آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………70

جدول10-4: نتایج تی تست گروههای همبسته برای متغیر اضطراب مرگ……………………………………………….71

جدول11-4: نتایج تی تست گروههای همبسته برای متغیر اضطراب مرگ……………………………………………….71

 

فهرست نمودارها

نمودار1-4: توزیع فراوانی افراد بر حسب گروه سنی…………………………………………………………………….64

نمودار2-4: بررسی مفروضه همگنی رگرسیون متغیر رضایت از زندگی…………………………………………….68

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید