پایان نامه اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخص های سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع 2

دانشگاه پیام نور تهران

مرکز تحصیلات تکمیلی

 رساله برای دریافت مدرک دکتری تخصصی(Ph.D)

رشته روان شناسی سلامت

عنوان:

اثربخشی مداخلات روانشناختی بر شاخصهای سلامت جسمی و روانی بیماران دیابتی نوع2

استادان راهنما:

دکتر احمد علی­پور

دکتر حمید پورشریفی

استادان مشاور:

دکتر حسین زارع

دکتر محمد افخمی اردکانی

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فهرست جداول/س

فهرست نمودارها/ظ

فصل اول:کلیات تحقیق                   

1-1- بیان مساله /2                                                        

2-1- ضرورت و اهمیت پژوهش/5                                                          

3-1- هدف های پژوهش/8                                           

4-1- فرضیه­ های پژوهش/9                            

معرفی متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها /10

1-5-1- آموزش گروهی شناختی-رفتاری/10                                                                

1 -5-2- آموزش شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی/11                                                 

1-5-3- مداخله ی گروهی افزایش انگیزه/11                                                                

1-5-4- مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی/12                                                               

1-5-5- هموگلوبین گلیکوزیله/12                                                                            

1-5-6- کورتیزول/14                                                                                           

1-5-7- فشارخون                                                                                          

1-5-8- بهزیستی/15                                                                                           

1-5-9- کیفیت زندگی /15                                                                                   

1-5-10- تیپ شخصیتی  D/16    

1-5-11- خودکارآمدی /16                                                                                

1-5-12- رفتار مراقبت از خود/16                                                                         

1-5-13- استرس /16                                                                                        

1-5-14- مشکلات مرتبط با دیابت /17                                                                 

1-5-15- کانون کنترل سلامت /17                                                                       

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مداخلات روان شناختی گروهی مربوط به دیابت /19                                                   

2-1-1- ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت­درمانی /20                                                         

2-1-1-1- تعریف ذهن­­آگاهی /20                                                                  

2-1-1-2- تاریخچه­ی درمان ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت­درمانی /22                     

2-1-1-3نسخه­های گوناگون درمان ذهن­آگاهی /23                                        

2-1-1-4مکانیسم عمل ذهن­آگاهی /25                                                       

2-1-1-5- اثر بخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /26                   

2-1-2- درمان گروهی شناختی­ رفتاری /27                                                       

2-1-2-1- تعریف درمان شناختی رفتاری /27                                                 

2-1-2-2- اصول و مولفه‌های درمان شناختی رفتاری /28 

2-1-2-3- هدف درمانگری شناختی رفتاری /29                                             

2-1-2-4- کاربردهای درمان شناختی رفتاری /30 

2-1-2-5- اثر بخشی درمان گروهی شناختی رفتاری در بیماران دیابتی/31           

2-1-3- مصاحبه­ انگیزشی /32 

2-1-3-1- تعریف مصاحبه­ی انگیزشی /32                                                   

2-1-3-2- اصول و فنون مصاحبه­ی انگیزشی/32                                           

2-1-3-3- شواهد تجربی از کاربرد مصاحبه­ی انگیزشی در بیماران دیابتی /35        

2-1-3-4- درمان افزایش انگیزه(MET) /36                                                       

2-1-4- مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی /37                                               

2-1-4-1- پیشینه­ی مداخلات گروهی روانی اجتماعی /37                               

2-1-4-2- اثربخشی مداخلات روانی اجتماعی /39                                         

2-1-4-3- مداخلات روانی اجتماعی گروهی در بیماران دیابتی /40                    

2-2-دیابت /42                                                                                               

2-2-1- مقدمه /43                                                                                  

2-2-2- تعریف دیابت /43                                                                         

2-2-3- انواع دیابت /44                                                                           

2-2-3-1- دیابت نوع1/44                                                                    

2-2-3-2- دیابت نوع2 /44                                                                 

2-2-3-4- دیابت حاملگی /45                                                             

2-2-3-5- دیابت همراه با بیماری های دیگر /45                                       

2-2-3-6- پری دیابت /45                                                                 

2-2-4- همه­گیر شناسی دیابت /46                                                          

2-2-5- سبب شناسی دیابت /47                                                             

2-2-6- عوارض دیابت 47                                                                     

2-2-6-1- عوارض زودرس 47                                                           

2-2-6-2- عوارض دیررس دیابت /49                                                   

2-2-7- عوامل خطر در دیابت نوع دو و مراقبت از خود /52                            

2-2-7-1- چاقی و دیابت /52                                                           

2-2-7-2- فعالیت بدنی و دیابت /53                                                  

2-2-7-3- تغذیه و دیابت /54                                                          

2-2-7-4- فشارخون و دیابت /55    

2-2-7-5- استرس و دیابت /56                

2-2-8- همبسته های روانی دیابت /57     

2-2-8-1- تیپ شخصیتی D/57

2-2-8-2- خودکارآمدی /59                                                           

2-2-8-3- حمایت اجتماعی ادراک شده /61                                        

2-2-8-4- کانون کنترل سلامت /63                                                 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-نوع و طرح پژوهش  /70                                                                        

3-2- شرکت کنندگان /70                                                                  

3-2-1- جامعه­ی آماری /70                                                            

3-2-2- نمونه و نحوه­ی انتخاب آن /70                                              

3-3- شیوه ی اجرا  /72                                                                    

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها /76                                                 

3-5- ابزارهای اندازه گیری /76                                                          

3-5-1- پرسشنامه­ی بهزیستی روانی /77                                         

3-5-2- پرسشنامه­ی خود کارآمدی عمومی /78                                 

3-5-3- پرسشنامه­ی تیپ شخصیتیD /78    

3-5-4- پرسشنامه­ی کیفیت زندگی ویژه ی افراد دیابتی /79                 

3-5-5- پرسشنامه­ی رفتار مراقبت از خود /79                                 

3-5-6- پرسشنامه­ی مشکلات مرتبط با دیابت /80                             

3-5-7- پرسشنامه­ی افسردگی، اضطراب و استرس /81                        

3-5-8-  مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت /82                        

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1- مقدمه /84

4-2- توصیف آماری متغیرها و شاخص­های پژوهش /85                           

4-2-1- آماره­های توصیفی شاخص­های سلامت روانی /85                    

4-2-1-1- کیفیت زندگی /85                                                       

4-2-1-2- بهزیستی /86

4-2-1-3- خودکارآمدی /87                                                       

4-2-1-4- نگرانی­های ناشی از دیابت /89                                       

4-2-1-5- استرس /90

4-2-2- آماره­های توصیفی شاخص­های سلامت جسمی /91                     

4-2-2-1- قند­خون /91

4-2-2-2- کورتیزول /92                                                           

4-2-2-3- فشار خون /94                                                          

4-2-3- آماره­های توصیفی شاخص­های کانون کنترل سلامت /95              

4-2-3-1- درونی /95

4-2-3-2- منبع قدرت /96                                                         

4-2-3-3- شانس /97

4-2-4- آماره­های توصیفی سایر متغیرها /98                                       

4-2-4-1- سن /98

4-2-4-2- میزان مراقبت از خود /99                                           

4-2-4-3- تیپ شخصیتی /100                                                  

4-3- آزمون تجزیه و تحلیل فرضیه­ها /101                                         

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه­ی پیشنهادات

5-1-  بحث /171

5-1-1- اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /171              

5-1-2- اثربخشی آموزش گروهی روانی اجتماعی /173                       

5-1-3- اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری /174                     

5-1-4- اثربخشی آموزش گروهی افزایش انگیزه 176                         

5-1-5- مقایسه اثربخشی مداخلات روان شناختی /176                      

5-2-نتیجه گیری /178

5-3- محدودیت­ها /180

5-4- پیشنهادها /181

منابع /184

پیوست­ها  /201

چکیده:

به منظور بررسی اثر بخشی مداخلات روان شناختی بر شاخص­های سلامت جسمی و روانی در بیماران دیابتی، در سال 1390 از مرکز تحقیقات دیابت یزد،80 نفر بیمار زن مبتلا به دیابت نوع2 انتخاب شدند. میانگین سنی پاسخگویان 91/43 و انحراف معیار 96/2 بود،حداقل مدت ابتلاء به دیابت نیز شش ماه و تحصیلات نیز در سطح متوسطه بود. ابتدا شرکت­کنندگان پرسشنامه­­های پژوهش را تکمیل کردند و سپس آزمایش خون جهت انجام آزمایش های هموگلوبین گلیکوزیله و کورتیزول سرم، از آنها گرفته شد. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند؛4 گروه مداخله شامل؛ مداخله ی گروهی روانی اجتماعی، مداخله­­ی گروهی افزایش انگیزه، مداخله­ی گروهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، مداخله­ی گروهی رفتاری شناختی و یک گروه کنترل. پس از اتمام مداخلات(پس آزمون) ویک ماه بعد(پی گیری) پرسشنامه­ها تکمیل شد و صرفا در مرحله­ی پس آزمون آزمایش خون گرفته شد. در این پژوهش شاخص­های روانی در قالب پرسشنامه­های خودکارآمدی، بهزیستی روانی، تیپ شخصیتیD، کیفیت زندگی ویژه­ی افراد دیابتی، رفتار مراقبت از خود، مشکلات مرتبط با دیابت، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت و شاخص­های بهزیستی جسمانی از طریق فشار خون و آزمایش خون (کورتیزول و هموگلوبین گلیکوزیله) سنجیده شد.

داده های تحقیق با استفاده از روش آماری مانوا و آزمون های  تعقیبی مناسب تجزیه و تحلیل شد. جهت بررسی توزیع متغیرها نیز از آزمون کلموگورف- اسمیرنوف استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی، شناختی رفتاری، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و افزایش انگیزه تأثیر بیشتری در بهبود شاخص­های کیفیت زندگی و نگرانی­های ناشی از دیابت داشته­اند. در بهبود شاخص بهزیستی روانی مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، شناختی رفتاری و افزایش انگیزه به ترتیب تأثیر بیشتری داشته­اند. مداخله­ی گروهی روانی اجتماعی، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، شناختی رفتاری و افزایش انگیزه تأثیر بیشتری در بهبود شاخص قند خون داشته­اند، در بهبود شاخص کورتیزول مداخله­ی شناختی رفتاری، ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، گروهی روانی اجتماعی و افزایش انگیزه تأثیر بیشتری داشته ­اند و نیز مداخله­ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، شناختی رفتاری، گروهی روانی اجتماعی و افزایش انگیزه تأثیر بیشتری در بهبود شاخص فشار خون داشته­اند.

بر اساس نتایج پژوهش به نظر می رسد که مداخلات روان شناختی با گذشت زمان باعث بهبودی شاخص های روان شناختی و نیز افزایش رفتار مراقبت از خود در بیماران مبتلا به دیابت می شود. توصیه می شود جهت افزایش رفتار مراقبت از خود و نیز بهزیستی روانی در بیماران دیابتی، آموزش ها و مداخله های گروهی روان شناختی در دستور کار درمان این بیماران قرار گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *