پایان نامه اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی عمومی

 عنوان:

اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

استاد راهنما:

دکتر بهمن اکبری

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 2

1ـ2ـ بیان مساله…………………………………………………………………………………… 5

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………… 7

1ـ4ـ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………. 8

1ـ4ـ1ـ هدف کلی ……………………………………………………………………………….. 8

1ـ4ـ2ـ اهداف جزئی ………………………………………………………………………………. 8

1ـ5ـ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………. 8

1ـ6ـ فرضیه­های تحقیق ………………………………………………………………………. 9

1ـ7ـ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………… 9

1ـ7ـ1ـ متغیرهای مستقل………………………………………………………………………. 9

1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته………………………………………………………………………….. 9

1ـ8ـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………… 10

1ـ8ـ1ـ تعریف نظری……………………………………………………………………………. 10

1ـ8ـ2ـ تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………….. 14

1ـ9ـ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………… 15

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2ـ1ـ پیش­درآمد………………………………………………………………………………… 17

2ـ2ـ تعریف تاب­آوری……………………………………………………………………………. 18

2ـ3ـ تاریخچه بررسی تاب­آوری………………………………………………………………. 26

2ـ4ـ ویژگی­های فرد تاب­آور ……………………………………………………………………. 27

2ـ5ـ عوامل موثر بر  ظرفیت تاب­آوری………………………………………………………….. 29

2ـ6ـ عوامل حمایتی  تاب­آوری …………………………………………………………….. 31

2ـ7ـ راهکارهای عملی برای افزایش تاب­آوری………………………………………………. 33

2ـ8ـ کودکان ناشنوا…………………………………………………………………………… 34

2ـ9ـ تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………. 39

2ـ10ـ تعریف کیفیت زندگی……………………………………………………………….. 39

2ـ11ـ ابعاد کیفیت زندگی……………………………………………………………… 45

2ـ12ـ ابزارهای اندازه­گیری عمومی (Generic) در مقابل ابزار خاص (Specific) …….. 47

2ـ13ـ ابزارهای اندازه­گیری یگانه در مقابل ابزارهای اندازه­گیری چندگانه …………… 48

2ـ14ـ ابزارهای با امتیاز خلاصه شده در مقابل ابزارهای اندازه­گیری با امتیاز جدا برای هر بعد….. 49

2ـ15ـ ابزارهای مدولار در مقابل ساده…………………………………………………….. 49

2ـ16ـ استفاده از جانشین در مقابل پرسش از خود فرد…………………………………. 49

2ـ17ـ بررسی کمی در مقابل بررسی کیفی……………………………………………. 50

2ـ18ـ ابزارهای وابسته به سلامتی (Health related) در مقایسه با ابزارهای کلی (Overall)… 51

2ـ19ـ کیفیت زندگی و ارتباط آن با تندرستی…………………………………………… 52

2ـ20ـ شاخص ترکیبی عینی و ذهنی مفهوم کیفیت زندگی…………………………. 53

2ـ21ـ مدل­های تاب­آوری…………………………………………………………………….. 56

2ـ21ـ1ـ مدل جبرانی ……………………………………………………………………….. 57

2ـ21ـ2ـ مدل عامل محافظتی ………………………………………………………………. 57

2ـ21ـ3ـ مدل چالش ………………………………………………………………………… 58

2ـ22ـ نظریه­های کیفیت زندگی……………………………………………………………. 59

2ـ22ـ1ـ نظریه­پردازان بی­هنجاری (آنومی) و کیفیت زندگی………………………… 59

2ـ22ـ2ـ نظریه­های بی­سازمانی اجتماعی………………………………………………. 59

2ـ22ـ3ـ نظریه­های مکتب تضاد………………………………………………………… 61

2ـ22ـ4ـ نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………… 62

2ـ23ـ امید به زندگی …………………………………………………………………….. 63

2ـ24ـ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………. 63

فصل سوم: روش تحقیق

3ـ1ـ مقدمه………………………………………………………………………………. 92

3ـ2ـ روش تحقیق……………………………………………………………………….. 92

3ـ3ـ جامعه آماری،نمونه و روش نمونه ­گیری……………………………………. 93

3ـ4ـ معرفی ابزار ………………………………………………………………………… 94

3ـ5ـ معرفی برنامه مداخله………………………………………………………. 96

3ـ6ـ پایایی و روایی پرسشنامه امید به زندگی و کیفیت زندگی……………… 103

3ـ7ـ شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………….. 104

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………. 105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………….. 107

4ـ2ـ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق ……………………………… 107

4ـ2ـ1ـ توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه کنترل)………………… 108

4ـ2ـ2ـ توصیف وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)………………….. 109

4ـ2ـ3ـ توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه کنترل)…………………………………… 110

4ـ2ـ4ـ توصیف سن پاسخ دهندگان (گروه آزمایش)…………………………………. 111

4ـ3ـ تحلیل یافته­ها…………………………………………………………………….. 112

4ـ3ـ1ـ ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته……………………………………. 112

4ـ3ـ2ـ بررسی رابطه­ی خطی بین متغیرهای وابسته …………………………………. 113

4ـ3ـ3ـ بررسی همگنی شیب­های رگرسیون………………………………………… 114

4ـ3ـ4ـ بررسی یکسانی ماتریس واریانس ـ کواریانس………………………………… 115

4ـ3ـ5ـ بررسی یکسانی واریانس­ها ……………………………………………………. 116

4ـ3ـ6ـ نتایج تحلیل کوواریانس ………………………………………………………… 117

4ـ3ـ7ـ فرضیه­های فرعی پژوهش……………………………………………………….. 121

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………….. 124

5ـ2ـ نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………. 124

5ـ3ـ بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………. 124

5ـ4ـ محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………. 129

5ـ 5ـ پیشنهادات………………………………………………………………………… 129

5ـ6ـ پیشنهاد برای پژوهش­های آتی…………………………………………………. 130

5ـ7ـ نوآوری های پژوهش …………………………………………………………… 130

منابع………………………………………………………………………………….. 131

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  مادران دارای کودکان ناشنوای می­باشندکه در این پژوهش30 نفر از مادران که  فرزندان آن­ها در سال 1393ـ1392 در مجتمع آموزشی باغچه­بان رشت مشغول به تحصیل می­باشند به روش تصادفی ساده به عنوان  نمونه آماری انتخاب شد ند سپس افراد نمونه به دو گروه 15 نفری بعنوان گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . ابزار اندازه  گیری این پژوهش آزمون امید به زندگی اشنایدر و کیفیت زندگی[1] می-باشد.طرح تحقیق از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل وآزمایش می­باشد به گروه آزمایش طی 10 جلسه 5/1 ساعته تاب­آوری  آموزش داده شد سپس، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل  کواریانس استفاده گردید و نتایج تحقیق نشان داد که آموزش تاب­آوری  می تواند باعث افزایش امید به زندگی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک ناشنوا شود. باتوجه به نتایج بدست آمده از خروجی داده ها در تحلیل کو واریانس با استفاده از نرم افزار spss و عنایت به معناداری تفاوت میانگین ها و نیز معناداریF   (635/4F=) و (05/0Sig<) ، با 95 درصد اطمینان می توان نتیجه گرفت که روش های آموزش بازتاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی و همچنین بهبود امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت موثر می باشد و فرضیه ی اصلی این پژوهش مبنی بر (تاثیر آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا) تایید می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *