پایان‌نامه مبانی و روش معناشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

 پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث(M.A)

  

مبانی و روش معناشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم

استاد راهنما

حجت الاسلام سید محمد علی ایازی

استاد مشاور

دکتر سید محمد باقر حجتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول، کلیات… 6

1-1.   مقدمه 7

1-2.   سیر تطور کتابهای لغت عرب در قرون اولیه اسلام. 7

1-3.   واژهشناسی قرآن مجید. 9

غریب القرآن و پیدایش علم واژهشناسی قرآن. 10

1-4.   واژهشناسی و جایگاه آن در کلام مفسرین اصلی قرآن. 11

1-5.   کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. 13

1-6.   معرفی استاد حسن مصطفوی.. 15

زندگی نامه و ابعاد علمی.. 15

آثار. 17

1-7.   جمع بندی فصل.. 20

فصل دوم، مبانی واژهشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق.. 22

2-1.   مقدمه 23

تعریف مبانی.. 23

2-2.   مبانی عام و اصول قرآنی استاد مصطفوی.. 25

یکم) إعجاز قرآن کریم. 25

دوم) تحریف ناپذیری قرآن. 31

سوم) جامعیت قرآن. 34

چهارم) هدف قرآن. 37

پنجم) قابل فهم بودن قرآن. 38

ششم) طهارت شرط درک حقایق کتاب هدایت… 39

هفتم) نسخ.. 41

هشتم) محکم و متشابه. 44

2-3.   مبانی خاص…. 46

یکم) حصر استعمال کلمات قرآن مجید در حقیقت (عدم وجود مجاز در قرآن) 46

دوم) اعتقاد به وجود «اصل الواحد» برای کلمات قرآن. 58

سوم) لزوم توجه به «اشتقاق» در معنای کلمات قرآن. 60

چهارم) عدم وجود اشتراک لفظی و ترادف در قرآن. 62

پنجم) اعتقاد به دلالت ذاتی الفاظ.. 66

ششم) اعجاز الفاظ قرآن. 70

2-4.   جمع بندی بحث مبانی استاد مصطفوی.. 71

فصل سوم، روش واژهشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق.. 72

3-1.   مقدمه 73

3-2.   منابع مورد استفاده در تألیف التحقیق.. 74

3-3.   بررسی روش بیان معانی در التحقیق.. 83

یکم) آوردن استنادات از منابع. 83

دوم) ارایه معنای اصل الواحد، بررسی آن در قرآن و سایر موارد. 85

سوم) واژگان با خصوصیت مطلق بودن. 88

چهارم) واژگان متقابل.. 89

پنجم) واژههای با شئون مختلف… 90

ششم) فروق لغات… 91

هفتم) خصوصیات صیغهها 91

هشتم) سایر مدخلها در التحقیق.. 93

3-4.   جمع بندی روششناسی کتاب  التحقیق.. 97

فصل چهارم، بررسی کارآمدی کتاب التحقیق.. 99

4-1.   مقدمه 100

4-2.   تفسیر  100

4-3.   ترجمه قرآن. 108

4-4.   تفسیر روشن.. 111

مقایسه تفسیر روشن و ترجمههای مشهور. 113

سوره مبارکه حمد(فاتحه الکتاب) 114

سوره مبارکه طور. 118

حاصل مقایسه ترجمهها 123

4-5.   تأثیر التحقیق در تفسیر تسنیم و کتاب ادب فنای مقربان. 124

نتیجه، جمع بندی و پیشنهاد. 127

فهرست منابع.. 131

چکیده  انگلیسی.. 135

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *