وهابیت، سعود، مسلمانان، عقاید، اسلام

نسل جوان) بخصوص از طریق اینترنت و دانشگاه ها را در همین راستا بتوان توضیح داد .
ج نا آگاهی دین داران
یکی از روشها و ابزارهایی که وهابیت برای دست یافتن به اهدافشان استفاده می‌کنند منحرف کردن دین داران نا آگاه و ساده لوح است البته نادانی و نا آگاهی، همواره بزرگترین دستاویز انحرافات در همه جریان های مذهبی بوده و توانسته است در میان دین باوران نا آگاهی که با بدنه علماء و نخبگان دین کمتر ارتباط داشتند اند . اثر بگذارد و با شستشوی مغزی و تحریک احساسات مذهبی آنها، طرفداران و هواداران جان بر کفی برای خودشان تربیت کنند . افراطی های پاکستان و گروه ریگی و القاعده که جوانانی خام وسطحی با دغدغه دینی اند، نمونه خوبی برای این مساله به شمار می‌آید .
د رفتار های تفرقه آمیز
وهابیت برای رسیدن به اهداف شان از وسیله تفرقه میان تشیع و اهل سنت به خوبی استفاده می‌کنند و برخی از گروه های اهل سنت که در طول سالهای متمادی با شیعیان زندگی مسالمت امیز داشته اند تلاش می‌کنند در مرحله اول بین شان تفرقه ایجاد کنند و بعد به سوی خود شان جذب نمایند.برهمین اساس برخی از کسانی که حرکت های افراطی و وحدت شکن دارند و دست به اعمال تفرقه آمیز می‌زنند در واقع گامی برای پیشرفت فرقه وهابیت بر داشته اند.272
همکاری آل سعود
همکاری حاکمان وقت و تشنگان قدرت یکی دیگر از عوامل موفقیت وپیشرفت وهابیت بود که برای تداوم حکومت خوشان دست پیمان همکاری متقابل بسوی محمد ابن عبدالوهاب دراز کردند و همواره بر مفاد این پیمان و معاهده تلاش می‌کردند. حاکمان آل سعود از ابتدای دعوت دعوت محمد ابن عبدالوهاب تا هنوز پیوسته با وهابیت همکاری و در خدمت آنان قرار گرفته اند در کتاب «وهابیان را بهتر بشناسیم» آمده است: [….] با پدرش به شهر «حریمله» هجرت کرد و تا وفات پدر در آنجا ماند؛ در حالی که پدر ش از او راضی نبود. از آنجا که محمد بن عبدالوهاب، عقاید خرافی خود را که بر خلاف عامه مسلمانان بود و در حقیقت همان عقاید ابن تیمیه بود منتشر می‌ساخت، بعد از فوت پدرش خواستند او را بکشند که به شهر «عیینه» فرار کرد .قرار شد امیر شهر، عثمان بن معمر، اورا یاری کند تا بتواند افکار و عقایدش را در جزیرۀ العرب منتشر سازد. و برای تأکید این میثاق، امیر عیینه خواهرش جوهره را به نکاح محمد بن عبدالوهاب در آورد . لکن این میثاق و ازدواج دوام نیاورد .به همین دلیل از ترس این که امیر او را ترور کند به «درعیه» شهر مسیلمۀ کذاب، فرار کرد. از همان موقع که در «عیینه» بود به کمک امیر شهر در صدد اجرای عقاید وافکار خود برامد و مقر زید بن خطاب را خراب کرد و این منجر به فتنه و آشوب شد . در «درعیه» نیز با محمد بن سعودجدآل سعود که امیر آن شهر بود، ملاقات کرد. قرار شد محمد بن سعود هم او را یاری کند ودر عوض، او نیز حکومتش را تأیید نماید. محمد بن سعود به جهت تأیید این میثاق، یکی از دختران خود را به نکاح او در آورد . اولین کار او این بود که حکم به کفر و شرک و ترور امیر«عیینه» داد و سپس آل سعود را برای حمله به «عیینه» تشویق کرد . در اثر آن حمله تعدادی زیادی کشته، خانه هایشان غارت و ویران شد و به نوامیس شان هم تجاوز نمودند.273 در جای دیگر آمده است که وقتی محمد بن عبدالوهاب به درعیه امد و با محمد بن سعود در ارتباط شد همان پیمانی را که با امیر عیینه بسته بود با محمد بن سعود نیز بست ولی همکاری محمد بن سعود با او به دو شرط منوط بود که برای شیخ محمد طرح کرد ؛ یکی این که در قبال این که ما ترا یاری کردیم و به کشور ها دست یافتیم ما را ترک نکنی و در جای دیگر سکنا نگزینی! و دوم این که ما در شهر درعیه قانون مالیات گیری از میوه های مردم در فصل رسیدن، داریم تو باید متعهد شوی که این قانون و درآمد اقتصادی ما را لغو نکرده و فرمان تحریم مالیات گیری را صادر ننمایی! و شیخ محمد نیز این دو شرط را قبول نموده واظهار نمود که من ترا با دیگری به هیچ عنوان عوض نخواهم کرد و خدا در فتوحاتی که نصیب ماخواهد کرد، غنایمی قرار خواهد داد که تو را از این مالیات نا چیز بی نیاز سازد .این پیمان همکاری بین هر دو محمد بسته شد و ابن سعود از این پیمان ومعاهده خوشحال بود. این پیمان تاکنون در شعاع گسترده ای محفوظ مانده است. محمد بن عبدالوهاب بعد از این معاهده به فعالیت خویش شروع کرد و به تمام رؤسای قبائل و مردم نجد نامه نوشت و آنها را به سوی پذیرش دعوت مذهب خود فرا خواند . برخی پیروی کردند وبرخی دیگر بی اعتنایی کردند و شیخ محمد با عنوان جهاد علیه کفر و شرک و بدعت گذاران، با همکاری ابن سعود، لشکری تشکیل داد و علیه مسلمانان قیام کردند و به شهرها و روستاهای مسلمان نشین یورش بردند و مردم را بخاک و خون کشیدند و تمام اموال ودارایی آنها را به عنوان غنایم جنگی به غارت بردند274.
سردادن شعار های مذهبی
از عوامل دیگر موفقیت وهابیان، استفاده وهابیان از شعار های مذهبی بود که در جنگ با مخالفان به ویژه شیعه به کار می‌گرفتند. آنها با شعارهای همچون بدعت زدایی وجهاد با کافران ومشرکان، روحیه جهادی در بین مردم القا می‌کردند وعوام الناس را پیرامون رهبران شان گرد می‌آوردند وبا این روش مرموزانه وخوارج گونه به تمام جنایات شان رنگ مذهبی می‌دادند وآن را فریضه دینی پنداشته و به قصد قربت انجام می‌دادند چنانکه طالبان وقتی سرهای مخالفین شان را از بدن جدا می‌کردند لااله الا الله می‌گفتند .علی اصغر فقهی می‌گوید: «شیخ محمد، جنگ با مخالفان خود را که نام جهاد بر آن می‌نهاد جزو اصول کارخویش قرار می‌داد تا اتباع او به قبائل ونواحی دیگر حمله برند و پس از غلبه بر دشمنان، اموال ایشان را تصاحب کنند و سرزمین شان را متصرف شوند. بادیه نشینان که به این امور عادت داشتند، بدان روی آوردند، بویژه که اغلب آنان با یکدیگر دشمن بودند و هر قبیله برای حمله به قبلۀ دیگر آمادگی داشت ».275 در کتاب چالش های فکری و سیاسی وهابیت آمده است: شعار جهاد با کافران و مشرکان، یکی از عوامل موفقیت آمیز وهابیت بود محمد بن عبدالوهاب از این حربه خوب به نفع خویش استفاده کرد زیرا این حربه همیشه مورد توجه مسلمین قرار داشت و امتیاز های زیادی را برای آنها داشت. در این راستا تمامی اختلافات و در گیری ها رنگ مذهبی و اعتقادی به خود می‌گیرد و در نتیجه مسلمین و پیروان فرقه های مختلف اسلامی، با قصد قربت و فریضه دینی در این در گیری ها و صحنه های نبرد حضور می‌یابند و بر این اساس، با احساس رضایت از رفتار خود، غریزه ای معنوی خود را هم ارضامی نمایند.276 در حقیقت می‌توان گفت وهابیت عقاید مردم را به بازی گرفت و از این راه منافع خود شان را تامین کرد. در واقع شعار های جذاب و از جمله تکفیر دیگران یک وسیله ای بود برای وهابیت که با آن مال و زندگی مردم به راحتی مورد تجاوز و تصاحب قرار می‌گرفت، سرزمین شان اشغال و تصاحب می‌شد چنان که فؤاد ابراهیم در کتاب «شیعیان عربستان» می‌نگارد: میتوان گفت حکومت آل سعود بر اساس تکفیر جوامع همسایه با هدف مشروعیت بخشیدن به تجاوز و تعرض به سرزمین شان، اشغال مناطق آنان و مصادره اموال شان بنیان نهاده شده است، گرایش به توسعه طلبی که از ارکان تفکیک نا پذیر و ذاتی ایدئولوژی وهابی به شمار میآید و در نهایت یکی از ویژگی های رژیم سعودی را تشکیل می‌دهد .تعبیر متداول از سنت اسلامی حاکی از این است که جنگ علیه مشرکان یک تکلیف شرعی بوده است که باید توسط مؤمنان و با اهداف اجرای شریعت خداوند و بنیان نهاده امت اسلامی به اجرا درآید. این اصل چنانچه در قالب ایدئولوژی وهابی به اجرا درآید بر افروختن جنگ علیه تمام مسلمانانی که ایمان شان نا خالص است را مجاز می‌شمارد.277علی الوردی جامعه شناس عراقی می‌گوید: حکم تکفیردیگران از عوامل پیشرفت وهابیت بود و با این دستاویز مشروعیت جنگ با مخالفان خود را به دست می‌آورد و با این امید که به اموال وغنایم دست یابند. وی معتقد است که اگر این دستاویز مهم نبود ترغیب و کشاندن قبائل اعراب بادیه نشین به پذیرش دعوت وهابی گری امکان پذیر نبود بلکه قبول دعوت، راه وهابیون را برای حمله و تجاوز به مناطق دیگران را گشود و مطابق با تعالیم دینی، امکان انباشتن و تصرف در اموال وغنایم فراوان در روی زمین، علاوه بر آنچه که در بهشت به آنان بشارت می‌دادند را فراهم آورد.278
در کتاب شیعیان آمده است:
ایدئولژی وهابیت در مراحل آغازین آن به سوی باز آفرینی قاطعانه الگوی امت اسلامی در قرن هفتم گرایش داشته است . این ایدئولوژی رعب آور و جاه طلبانه بر مبنای یک جهان بینی محکم بنیان نهاده شده بود که بر اساس آن تمامی نا پاکیها و اعمال شرورانه و اهریمنانه مسلمانان عصر حاضر باید ریشه کن شده و اصول و معیار های اسلام واقعی، دقیقا همانگونه که توسط اجداد پرهیزگارِ مورد تأسی وهابیون از جمله امام احمد حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیه و شیخ ابن القائم الجوزیه درک، تعبیر و تفسیر شده بود جا گزین گردد. این ایدئولوژی از دو گرایش در هم تنیده تشکیل یافته است: نخست تکفیر تقریبا تمامی مسلمانان غیر وهابی، صرف نظر از غیر مسلمانان، که خود نمایان گر جهان بینی وهابیت است و دوم تغییر افراط گونه جهان از طریق اجرای مجموعه ای از تعارضات و تهاجمات با هدف احیا و بیداری امت اسلامی.279 علی اصغر رضوانی در کتاب «وهابیان را بهتر بشناسیم» می‌نگارد: «پس از پیروزی بر «عیینه» به سر زمین های دیگر لشکر کشی کرده و به بهانه ای گسترش توحید ونفی «بدعت»، «شرک» و مظاهر آن، از میان مسلمین به سر زمین نجد واطراف آن؛ مثل یمن و حجاز و نواحی سوریه وعراق، حمله ور شدند، وهر شهری که عقاید آنان را قبول نمیکرد غارت کرده، افرادش را به خاک وخون می‌کشیدند . پس از ورود به قریۀ «فصول» از حوالی احسا و عرضه کردن عقاید خود، مردم با آنان بیعت نکردند، در نتیجه سیصد نفر از مردان قریه را کشته، اموال وثروت آنان را به غارت بردند».280
استفاده ابزاری از حرمیین شریفین
برخاستن دین مبین اسلام از شبه جزیره عربستان و قرار داشتن بیت الله الحرام در مکه ومراقد مطهره پیامبرگرامی اسلام و اولیای دین در مدینه، عربستان را از نظر تاریخی در موقعیت ممتاز قرار داده است .در نظر بسیاری از مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان خارج از منطقه خلیج فارس عربستان جلوه گاه اسلام واقعی است و وهابیون به عنوان پرده داران خانه کعبه و جانشینان پیامبر اسلام از آن بهره برداری می‌کنند.
در طول سال میلیون ها زائر از سراسر کشورهای اسلامی برای زیارت به این اماکن متبرکه می‌آیند وهابیون افزون بر اینکه سالانه ثروت هنگفتی ازین راه به دست می‌آورند با ایفای نقش میزبانی مسلمانان و نگهبانی حرمین شریفین برای خود اعتبار و امتیاز کسب می‌کنند و از القاب مانند «خادم الحرمیین»، «متولیان حرمین شریفین» و…استفاده می‌کنند وچنین مو قعیتی برای پیشبرد اهداف و تبلیغ وهابیت موثر بوده است.
حاکمان سعودی با استفاده از نام بیت الله الحرام و فریضه حج کانونها و مؤسسات متعددی را تشکیل داده و از این طریق استفاده تبلیغی مینمایند، آنان نام وزارت خانه مستقلی به نام « حج » تشکیل داده اند که وظیفه اساسی آن رسیدگی به مسایل حج و حجاج است وباید همه علماء و دانشمندان وهابی، آمادگی کامل برای بر گذاری مراسم داشته باشند و لزوماَ احکام و پرسش های شرعی حاجیان را بر طبق مذهب وهابیت پاسخ گویند و همچنین اداره حرمین شریفین مکه و مدینه از وظایف عمده وزارت حج وشئونات اسلامی است . این وزارتخانه به طور منظم، کتاب ها و مجلاتی را برای معرفی مکان های تاریخی و اعمال مذهبی مسلمانان طبق مذهب وهابیت چاپ و منتشر می‌کند. درفصلنامة فرهنگ پویا درمورد بعضی ازمؤسسات ونهادهایی که وهابیون ازآنها در طول سال و بویژه درایام موسم حج، برای تبلیغ تفکر وهابیت استفاده می‌کنند آمده است:گفتنی است موسسات و نهادهای متعددی مانند « مجلس الشورای الدعوه و الارشاد »، « المجلس الاعلی و الشئون الاسلامیة »، « ریاسة شئون الحرم المکی و الحرم المدنی »، « دور الحج فی نشرة الدعوة »، « هیئة الامر با لمعروف و النهی عن المنکر »، «الرسالة العالیة لادارة الهجره العلمیة و االافتاء »، « الجماعة الخیریه لتحفیظ القران االکریم » و « هیئة الکبار العلماء » زیر نظر وزارت حج فعالیت می‌کنند که هریک به سهم خود با برپایی جلسات، سخنرانی ها در داخل و خارج، تالیف کتب و چاپ و نشریات و توزیع واهدای آنان به ویژه در ایام حج (ماه های ذی القعده و ذی الحجه) به وظایف خویش عمل می‌کنند.281
در کتاب تحلیل نو بر عقاید وهابیان آمده است:
وهابیت برای پیش برد اهداف و زمامداری شان از امتیازات وفضایل تاریخی سرزمین حجاز استفاده میکنند نظیر این که پیامبر اسلام، در آن سرزمین مبعوث شده و آغاز اسلام، در آن مکان بوده است . چون اسلام نخستین بار از مکّه و مدینه، توسعه پیدا کرد و مدینه تا مدتی پس از پیامبر، پایتخت اسلام و مرکز تصمیم گیری و نصب و عزل خلفا بوده است، امروز نیز مکه و مدینه باید مرکز اسلام باشد. همچنین، قرآن در سرزمین حجاز نازل شده و زبان مردم آن دیار را معیار بیان خود قرار داده و قبله گاه مسلمین، مکّه معظمه و مشاهد مشرفه و امکنۀ مقدسه، در آن جا واقع است. پادشاه این کشور، خادم الحرمین می‌باشد و رژیمش امکانات تبلیغاتی بیشتر در اختیار دارد .282علی محمدی آشنانی درکتاب شناخت عربستان وجود مکه مکرمه ومدینه منوره را یکی از عوامل اهمیت وجایگاه عربستان در نظام سیاسی منطقه وجهان دانسته ومی گوید:طلوع خورشید عالمتاب اسلام و قرار گرفتن بیت الله و حرم نبوی در این کشور نقش بسیار مهمی در اهمیت یافتن عربستان در بین کشورهای اسلامی و جهان ایفا نموده است. تمام مسلمانان جهان همه روزه پنج نوبت هنگام راز ونیاز به سوی پروردگارشان به سوی کعبه نماز میگذارند و سالانه از اطراف و اکناف عالم برای انجام فرایض حج به آن سرزمین سفر می‌کنند.توجه به توسعۀ اماکن مذهبی ورفاه حجاج، چاپ ونشر گستردۀ قرآن کریم و برگزیدن لقب خادم الحرمین الشریفین از سوی رهبر کنونی این کشور، نشانگر نقش مهم عامل مذهبی در اهمیت یافتن عربستان سعودی است.283
6 استفاده از موسم حج
موسم حج یکی دیگر از ابزار هایی است که برای وهابیت در راستای تبلیغ وهابیگری تاثیر گذار بوده است، موسمی که در آن صد ها حاجی مسلمان از اطراف عالم جمع می‌شوند مبلغان وهابیت با غنیمت شمردن این گرد همایی مسلمانان از سراسر جهان در ایام حج، نهایت تلاش خود را برای تبلیغ وهابیت به کار می‌گیرند و از این موقعیّت به خوبی در نشر افکار خود سوء استفاده می‌کنند .آنان مبلّغین زبان دان را بین حجاج می‌فرستند، وبا بحث علمی واهدای انواع کتاب ودعوت به مراکز علمی شان – اگر از شخصیت های علمی باشند به تبلیغ مذهب خود می‌پردازند . آنان حتّی در بین حجاج شیعه و بویژه ایرانیان کتاب های فارسی بر ضدّ شیعه را درتیراژبسیار بالا به طور مجانی توزیع می‌کنند، کتاب های که اهداف آنان را بسیار مرموزانه دنبال می‌کند و از این جهت در صدد تثبیت عقاعد خود وتخریب عقاید شیعه ومذاهب دیگر اسلامی است. اما باید دانست که عقاید پوچ وهابیان نه تنها به شیعیان تأثیر نمی گذارد، بلکه سایر مذاهب اهل سنّت نیز از عقاید وعملکرد آنها بیزارند. نمونۀ شکست آنان را در ایجاد گروهای انحرافی همچون طالبان و القاعده وفرجام آنان می‌توان دریافت.علی اصغر رضوانی می‌نگارد: طبق اظهارات یکی از بزرگان، در کشور تاجیکستان از سوی وهابیها باغ بزرگی تهیه واز فرهنگیان جهت تدریس در محیط دانشگاه ومدارس اقدام به ثبت نام نموده وپس از یک دورهی سه ماهه، حدود400 نفر از برگزیدگان را به سوی عربستان برده ودر دانشگاه «الاسلامیّۀ» مدینۀ منوره طی دوسال دورۀ آموزش مبانی وهابیت وراه مبارزه با فرهنگ شیعه، آنان را به شهر های مختلف تاجیکستان ودیگر کشور های آسیای میانه اعزام کرده اند. مشابه به این کار در آذر بایجان شوروی نیز انجام گرفته وحتّی اسم کسانی را که همنام ائمه بودند، تغیر داده وسپس آنان را برای ترویج افکار وهابیت به کشور مبدأ اعزام نموده اند.284
7 حلال شمردن اموال مخالفین
وهابیت وقتی با شعار های دینی و جذاب بر مخالفین شان حمله می‌کرد و با فریاد توحید و مبارزه با مشرکین وبت پرستان هجوم آور می‌شدند در عمل هم جاذبه ای دلفریب داشت زیرا وقتی که وهابیان در نجد و خارج از نجد (همچون حجاز ویمن و شام وعراق) وارد پیکار می‌شدند ثروت هر شهری که با قهر و غلبه بر آن دست می‌یافتند بر مهاجمین حلال بود و جزو غنایم به حساب می‌آمد اگر می‌توانستند آن را جزو متصرفات واملاک خود قرار می‌دادند و در غیر این صورت به غنایمی که بدست آورده بودند اکتفا می‌کردند.285
8 حمایت وپشتیبانی قدرت های استکباری
از جمله عواملی که تأثیر به سزایی در گسترش وتثبیت قدرت فکری وسیاسی وهابیت داشته، پشتیبانی کشورها ی استکباری و قدرتمندی مانند انگلیس وآمریکاست. این دو کشور استعماری در طول تاریخ پیوسته از وهابیت پشتتیبانی کردهاند واین سیاست همچنان با نفوذ شدید آمریکایی ها ادامه دارد، چنانکه بر اساس تاریخ، موضوع ارتباط محمد ابن عبدالوهاب با استعمارگران، ونقش موثرکه دولت بریتانیا برای پدید آوردن تفکر وهابیت داشته است از این ادعا حکایت دارد. دولت انگلیس به منظور دستیابی به ذخایر زیر زمینی و ثروت های کشورهای اسلامی، جلو گیری از گسترش اسلام ناب، گسستن وحدت امت اسلامی و تضعیف دولتهای اسلامی به فرقه گرایی وفرقه سازی دست زد وجریان وهابیت را در بین ممالک اسلامی راه اندازی کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *