نمایش به عنوان یک شیوه ارتباطی خاص ، در ابعاد گوناگون زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. تجربه نشان داده که این هنر در اعصار مختلف ابزار مناسبی برای برقراری تعاملات فرهنگی و مناسبات فکری، ملمو س ترین قالب برای طرح مضامین فلسفی و عقیدتی و مهم ترین طرق تعمق در موضوعات انسانی و کیهانی بوده است. نمایش پدیده ای فراگیر و جهان شمول است .

امروزه زندگی انسان به واسطه دستاوردهای تکنولوژیک ارتباطی، در محاصره و سیطره رسانه های نمایشی قرار گرفته است. صرف نظر از این رسانه های هم سو و وحدت یافته با اصول ارتباطی نمایش، می توان اشکال گوناگون بیان نمایشی را در هر جامعه ای سراغ گرفت. هرچند ممکن است این اشکال بیانی با قالب مرسوم و پذیرفته شده نمایش تفاوت داشته باشند ، اما مؤلّفه های ماهوی چون نمایش گری (بازنمود) و مشاهده از جمله مشترکات بنیادین همه آن ها به حساب می آید. به نظر می رسد نتوان جامعه ای را تصور کرد که در آن شکلی از بیان نمایشی- حتی در ابتدایی ترین سطح-  وجود نداشته باشد یا انسانی را یافت که در طول دوران زندگی خود در معرض پدیده نمایش قرار نگرفته و نتواند تعریفی ساده و پیش پا افتاده از نمایش ارائه دهد (پازوکی، 1389: 4).

نمایش یعنی انجام دادن یا تظاهر به انجام دادن امری که خود در هر لحظه واقف بر چگونگی بروز آن هستیم یعنی بیش از آن که غرائض کور و طبیعی عصاکش ما در این امر باشد قوه تعقل و ادراک از پیش مسیرمان را روشن کند، هم چنین نمایش به معنی اعم کلمه یعنی انجام دادن یک عمل از پیش تعیین و معلوم شده و حتی از این هم فراتر  می توان رفت و نمایش را به بداهه سازی در انجام عمل تعریف نمود (امرایی، 1389: 64).

2-1-2-نمایش خلاق :

نمایش خلاق یک روند عملی و گروهی کار با کودک است که در آن مربی با تشخیص توانایی ها و نیازهای کودکان، با کمک خودشان، مفهومی را در قالب نمایش به صورت غیرمستقیم آموزش می دهد. یک تمرین برنامه ریزی شده است برای یادگیری کودک و وسیله ای برای بیان آزادانه ی ایده ها، احساسات و رفتارهای اوست.

راهی است برای آموزش هنر و آموزش، « و بچه ها به واسطه ی آن با تمام وجود اقدام به یادگیری تجربی ( عملی) می کنند؛ البته این نوع یادگیری مستلزم داشتن تفکری تخیلی و بیان خلاق است و بچه ها از طریق حرکت و پانتومیم، بدیهه گویی، نقش گذاری تجسم و … ویژگی ها و مشخصات انسانی را درک می کنند. خواه این نمایشنامه براساس واقعیت نوشته شده باشد، خواه براساس خیال پردازی محض. نمایش خلاق در واقع ادامه ی نمایش خودانگیخته دوران کودکی است و تجارب کلاسی می تواند روی مرحله ای که قبلاً بیشتر با آن مأنوس بوده اند و از طریق آن زندگی و دنیای اطرافشان را می شناخته اند، پایه گذاری گردد» (محمودی، 1390: 24).

نمایش خلاق تجربه ای سازمان یافته است که با دقت طراحی می شود و به اجرا در می آید. کودکان به وسیله ی نمایش خلاق، صحنه، رویداد، مشکل یا واقعه ی برخاسته از ادبیات، کودکان را با هدایت آموزگار خلاق بازآفرینی می کنند، این فعالیت نمایشی به وسیله ی کودکان مورد بحث قرار می گیرد، هم چنین به وسیله ی خود آن ها طراحی و ارزشیابی می شود.

گرچه در اجرای نمایش خلاق کودکان در آن نقش آفرینی می کنند، کم و بیش از تکنیک های نمایشی استفاده می شود، اما این فعالیت را نمی توان به معنی سنتی آن « نمایش» خواند؛ « و ترکیبی است از تئاتر و تعلیم و تربیت. توانایی های بالقوه انسان را به فعل درمی آورد و تفکر در آن هم شهودی و هم منطقی است. در آزمایشگاه نمایش خلاق آدم ها بحران را می آزمایند، نگرش ها و توانایی های خود را محک می زنند، زندگی را در محیط امن تمرین می کنند و به طور فی البداهه به آن عکس العمل نشان می دهند» ( آقاعباسی، 1385: 28).

هسته ی اصلی موفقیت آمیزترین تجربه های نمایش خلاق از میان کتاب های ادبیات کودکان به دست می آید. « قصه های قومی، حوادث یک داستان بلند کودکان یا یک داستان کوتاه و مانند این ها، همگی فرصت هایی را برای تجربه کردن این فعالیت خلاق به دست می دهد. کودکان داستان را براساس اعتقاد به نقشی که برای خود تصور کرده اند بازی می کنند. توجه اصلی آموزگار به مراحل بازی و ارزش هایی است که کودکان درگیر آن هستند. ارزش نمایش خلاق در مراحل بازی آن نهفته است» (چمبرز، 1392: 35).

البته لازم به ذکر است که در نمایش خلاق ساخت یک فصه یا نمایش در سطح حرفه ای و مطلوب و هدف نیست، بلکه کیفیت مسیری که کودک به همراه مریب طی می کند و مشارکت او در تمام مراحل مورد نظر است. تأکید هم بر امکانات و تجهیزات صحنه نیست بلکه روند فعالیت مهم تر از نتیجه آن به شمار می آید.

در نمایش خلاق مشارکت کودکان لازم و ضروری است. آن‎ها در مراحل مختلف فعالیت (بحث و گفت وگو، اجرای تمرین ها، قصه سازی و نمایش دادن آن) در کنار مربی مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دارند.

ضروری است که تمام کودکان در فعالیت شرکت کنند و کودکی منفعل نباشد و همه ی کودکان شرکت کننده توأمان اجراکننده و تماشاگرند.

« برخلاف سایر درس ها، درس نمایش خلاق امتحان رتبه بندی ندارد. به همه ابراز وجود می دهد درست و غلط در آن مطرح نیست. فعالیتی جاری، نمادین و برانگیزاننده است که در زمان حال روی می دهد و بداهه سازی در این نوع نمایش اهمیت خاصی دارد» (ریچ، 1384: 30).

« با نمایش خلاق آدم ها رفتارهای خود را به اختیار می گیرند و مهارت های مهار نفس را تقویت می کنند. نمایش قدرت تغییر دارد، فرد در آن می تواند هویت، محل و غیره را تغییر دهد. جهانی نو بیافریند، در آن گام بگذارد، بخشی از آن باشد و در پایان آن را خراب کند» ( آقاعباسی، 1385: 28).

در نمایش خلاق، فرایند کار نتیجه و محصول آن است. در واقع، محصولی وجود ندارد. طبق قرارداد در این نمایش هیچ شخص، بازی، تمرین برای اجرا، متن، حفظ کردن نقش، وسیله ی صحنه، لباس، صحنه آرایی و گریمی وجود ندارد، هر چند از بعضی از این عناصر هم می توان استفاده کرد، اما عمده نیستند. مربی نقش راهنما و هدایت کنندگی را داشته و مسئولیت طراحی و سازمان دهی تمرین ها را به عهده دارد و نباید به گونه ای طراحی شود که کودکان در حین انجام فعالیت به مفاهیم آموزشی دست یابند.

کودکان در هر تمرینی، نکاتی می آموزند، در نتیجه نیازی به جمع بندی یا مرور مطالب آموزشی در انتهای فعالیت نیست و مربی در این نمایش باید به جذابیت و شاد بودن فعالیت و هم چنین جنبه ی سرگرم کنندگی اجرای آن نیز توجه کند.

به نمایش خلاق، تئاتر سازنده نیز گفته می شود: « و قصه از اجرای تئاتر سازنده، نیرو بخشیدن به قدرت تخیل و بیان بازیگر است که چگونه در شرایط مختلف، حالات متناسب را جلوه گر سازد. هر چند ممکن است طفل قدرت بازیگری نداشته باشد ولی ذهن و تخیل و قوه بیان و امکان یادگیری کار دسته جمعی همه در او تقویت می شود» (حجازی، 1384: 220).

هیچ یک از اجراهای این تئاتر هرگز تکرار نخواهد شد و از نتایج این تئاتر آزاد کردن نیروی خلاقه در کودک است و سپس نقش آن در رهبری کردن و جامه عمل پوشاندن به این نیروی خلاقه پدیدار می شود. اجرای صحیح و کامل آم نه تنها نوعی آزمون باارزش آموزشی است بلکه برای خود بازیگر نیز تجربه ای نوین و پر اثر در زمینه ی فن بازیگری است.

2-1-3-اهداف نمایش خلاق:

عمده‎ای از اهداف نمایش خلاق را بر اساس یافته ناظمی (1385: 129) می‎توان به ترتیب ذیل برشمرد:

پرورش و رشد احساسات عاطفی:

کودکان در این نوع بازی ها، احساس عاطفی خودشان را به نمایش می گذارند، هم دردی می کنند، به کمک رسانی می پردازند، هدایت و راهنمایی می کنند، احساسات خود را بروز می دهند، با اندک چیزی غصه‎دار می شوند، با توفیق مختصری شادی و نشاط در وجودشان ظاهر می شود، به تجربه‎های لذَت بخش می رسند، با علاقه و امیال خود کلنجار می روند با رفتار و روش های مناسب به آن چه مورد علاقه شان است دست می یابند.

وقتی بچه ها به بازی نمایشی خودجوش می پردازند، با تمام وجود در قالب بزرگ سالن فرو می روند و با تقلید از آن‎ها ریزه‎کاری ها را در نقش آفرینی های خود و با ابتکارهایی که به خرج می‎دهند، اعمال و رفتار آن ها را تصحیح می کنند وای بسا نمود جالب تر و حتی عاقلانه تری به آن ها می بخشند.

پرورش و رشد اجتماعی (هم زیستی‎های اجتماعی):

در این بازی ها، کودکان به کارهای مشترک و جمعی می پردازند، محیط زندگی و عوامل تشکیل‎دهنده ی آن را شناسایی می کنند، افکار و تخیلات خودشان را با افکار و تخیلات هم بازی‎های خود می آمیزند و از ایفای نقش‎هایی که به زندگی گروهی مربوط می شود، به رضایت می رسند.

 

 

پرورش فعالیت های حرکتی:

در این بازی‎ها، کودکان مرتب در حرکت هستند و با بهره گرفتن از اندام‎های مختلف بدن، مثل دست و پا و انگشتان و هماهنگی لازم بین عضلات بدن به جنب و جوش درمی‎آیند، مکث می‎کنند، حرف می‎زنند، می‎چرخند، می‎خزند، مقاومت می‎کنند و حواس بچگانه‎شان به کار می افتد و به تجربه‎های تازه‎ای می‎رسند.

پرورش رشد شناختی و عقلانی:

کودکان در وانمود بازی‎ها و همسان سازی‎هایی که در این بازی‎ها می‎کنند، می کوشند در رویارویی با موقعیت‎های دشوار و پیچیده به تفکر بیشتر بپردازند و علل رخدادها را درک کنند. برای حل مشکلاتی که گریبان‎گیرشان می شود، راه حل های تازه می جویند و در واقع به خودباوری و استقلال عمل می رسند.

پرورش شخصیت مستقل:

با اجرای این بازی ها در زمینه‎های مختلف، می‎توان به کودکان آموخت که روی پای خود بایستند و با بهره‎گیری از درک و احساس خود، به مصاف رویدادها بروند و تا آن جا که امکان دارد، تلاش کنند.

2-1-4-آموزه های نمایش خلاق:

در این قسمت از تبدیل بازی به بازیگری یک نمایش واقعی، سخن می گوییم. یعنی زمانی که احساس کردید گروه آمادگی نمایش را دارد. پس در این زمان آن را به شکل یک تجربه نمایشی و نه یک محصول و نتیجه نمایشی، به آن ها ارائه دهید. تجربه نمایشی عاملی است که افراد و گروه را از نظر الگوهای فکری از یکدیگر متمایز می کند. در واقع تجربۀ نمایشی عبارت است از شکل گیری مجدد الگوهای شخصیتی. این بدان معنا نیست که نباید در جهت تولید نمایش تلاش منسجم نمود؛ بلکه بدان معناست که باید تأکید را بر جریان خلاق گذاشت.

مراحلی که باید طی کرد عبارتند از:

1.حذف موضوعات بی ربط و غیرجذاب.

2.به خاطر سپردن طرح کلی قصه. این مسأله را باید دقیقاً مدنظر قرار داد. در غیر این صورت باید آن را بارها و بارها مورد بررسی قرار داد، زیرا زیربنای نمایش را تشکیل می دهد. طرح قصه را می توان « طرح نمایشی» نامید. این طرح معنای درونی و اصلی نمایش است که جنبه های دیگر حول آن شکل می گیرند.

3.نمایش باید آغاز، میانه و پایان داشته باشد. دیالوگ باید مضمون را تقویت کرده، شخصیت را به تصویر کشیده و احساسات گوینده را بیان نماید.

4.اوج، شخصیت پردازی، کشمکش و دیالوگ باید برانگیخته و درک شود. ( فکر می کنم درک عبارت « مهیج ترین قسمت نمایش» برای کودکان آسان تر از واژه «اوج» باشد.)

5.نکات زیر را به خوبی به ذهن بسپارید:

تناسب، وحدت، هنر، زیبایی افکار و بیان و نیز طرح نمایشی.

6.بهترین روش دنبال کردن داستان (اکبرلو، 1387: 1).

2-1-5-اصول نمایش خلاق:

در کتاب نمایش کودک نوشته ی کیانیان (1389) برای نمایش خلاق اصولی بیان شده که در این قسمت خلاصه ای از آن برگزیده و ارائه شده است:

اصل اول: بازیگری کودک و نوجوان

اصل دوم: بداهه پردازی

اصل سوم: اصل فاصله گذاری

اصل چهارم: ساده گرایی

اصل پنجم: بازیگر مخاطب

اصل اول: بازیگری کودک و نوجوان

در نمایش خلاق مخاطب بازیگر است و نه تماشاگر و نمایش خلاق از دو عنصر انسانی: « مربی» و « کودک و نوجوان» تشکیل می شود که عنصر دوم یعنی کودک و نوجوان، عنصر اصلی است. بازیگری نمایش خلاق، از دو عنصر بیانی « کلام و حرکت» پدید می آید که دومی بر اولی اولویت دارد؛ بر بازیگری تأکید می شود و از آن به عنوان اصل اول نمایش خلاق نام برده می شود. اگر یک اصل از اصول نمایش خلاق حذف یا درست رعایت نشود، پدیده تغییر ماهیت نمی دهد اما از اهداف و کاربردهایش فاصله می گیرد.

اصل بازیگری کودک و نوجوان در نمایش خلاق بحث جدیدی نیست و بیشتر راهنمایی است برای مربیانی که سر کلاس فقط خودشان متکلم الوحده اند و هر گونه عمل و خلاقیت را از کودک می گیرند و کودک مجبور به تقلید کورکورانه از مربی می شود. زندگی پدیده ی پیچیده و عملی است که کودک، فقط با نمایش است که می تواند با تقلید خلاقانه به آن نزدیک شود و آن را به طور عملی و از نزدیک تجربه کند.

اگر « عمل» را از پدیده ی نمایش خلاق حذف کنیم:

  1. نمایش ماهیتش را از دست می دهد؛
  2. بازیگری از اصلش دور می شود؛
  3. تجربه، (عمل) از زندگی کودک و نوجوان حذف می شود و فاجعه ای عظیم اتفاق می افتد!

اصل دوم: بداهه پردازی

بداهه پردازی در نمایش خلاق یعنی، در لحظه خلق کردن بازیگر. کودک یا نوجوان بازیگر بدون برنامه ی قبلی و از پیش تعیین شده، به حرکت آفرینی و بیان کلام دست می دهد و حد و حدود آن در چارچوب و قالب کلی یک بازی نمایش محدود است و تجاوز از آن سبب به هم خوردن بازی می شود. این قانون یا اصل تا جایی پذیرفته است که به گرم شدن بازی کمک و از به هم خوردن آن، خودداری کند.

بدون این اصل خلاقیت کودک و نوجوان بروز نمی کند تا رشد و پرورش یابد. کودک با اصل بداهه است که می تواند دست به تجربه های تازه بزند و آن چه در درون دارد بیرون می ریزد و خود را تخلیه می کند. کودک با این اصل دست به سازندگی و آفرینش جدیدی، مطابق با ذهن خودش، مطابق با نیاز جامعه اش می زند. در حقیقت آینده ی کودک و جامعه ی آینده در این خلاقیت هاست که آهسته آهسته شکل می گیرد. و در کل همه ی افراد باید بازی کنند و همه چیز را خود تجربه کنند بدون تمرین و پیش بینی؛ یعنی به گونه ای با بداهه پردازی اجرا شود.

اصل سوم: اصل فاصله گذاری

اصل فاصله گذاری بدین معناست که بین خودتان و نقشتان در نوسان هستید؛ یعنی حرکت پاندولی نامنظم بین « خود» و « نقش» که این همان اصل فاصله گذاری است. و از کاربرد فاصله گذاری می توان به ایجاد ارتباط، شناخت « خود» و « دیگران» و درک تفاوت آن ها، تقویت دید واقع بینانه و تأکید بر واقع گرایی اشاره کرد.

این اصل در بازی های نمایشی کودکان به شکل غریزی وجود دارد و مربی در نمایش خلاق آگاهانه آن را به کار می گیرد و از کاربردهایش سود می برد. در نمایش بازی هایی که ارائه می شود می بلیستی به این نکته نیز توجه کند که: این جا یک آزمایشگاه است و ما به دتبال اصل های مطرح شده در آزمایش هایمان می گردیم. بنابراین، توجه بیش از حد به بازی ها نباید سبب به فراموشی سپردن هدف ها شود؛ یعنی رعایت فاصله گذاری، حرکت نامنظم پاندولی بین نمایش بازی و جست وجوی اصول در آن ( بازیگری، کودک و نوجوان، بداهه پردازی و فاصله گذاری).

اصل چهارم: ساده گرایی

ساده گرایی را نباید با سطح گرایی اشتباه کرد. ساده گرایی اصلی است برای کودک و نوجوان که کاربردهای مثبت و سازنده دارد، حال آن که سطحی گرایی برعکس به دلیل عدم توجه به درون گری و عمق گرایی دارای کاربردهای منفی است. اصولی که در یک پدیده جمع می شوند می بایستی هماهنگی لازم را با یکدیگر دارا باشند، ساده گرایی دارای این هماهنگی است؛ حال آن که سطحی گرایی، با آن ناهماهنگ است؛ مثلاً یکی از کاربردهای نمایش « شناخت» است. سطحی گرایی با شناخت های همه جانبه و عمیق مغایرت دارد از کاربردهای این اصل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حداکثر استفاده از امکانات و گریز از تجمل گرایی؛
  • شتاب دادن به عمل بازیگری و پرهیز از عوامل بازدارنده.

 

اصل پنجم: بازیگر مخاطب