نگرش شغلی
قصد ترک شغلی
تلاش برای خدمات
1-5) فرضیه های تحقیق
بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.
بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد.
بین توانمند سازی و نگرش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6) اهداف تحقیق
سنجش توانمند سازی ، قصد ترک شغلی، تلاش برای خدمات، نگرش شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
سنجش رابطه توانمند سازی و تلاش برای خدمات در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
سنجش رابطه نگرش شغلی و قصد ترک شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
سنجش رابطه نگرش شغلی و قصد ترک شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
سنجش رابطه توانمند سازی و نگرش شغلی در کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان
1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
1-7-1) تعریف نظری متغیرها
نگرش شغلی:
مجموعه ای از احساسات، امیال، ترسها، اعتقادات، پیش داوریها یا تمایلات دیگر است که برای وارد عمل شدن یک شخص به خاطر تجربه های گوناگون او، آمادگی های لازم را فراهم می کند. Gawronski,2007)). نگرش شغلی در این تحقیق شامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی می باشد.
توانمند سازی
توانمند سازی یعنی اینکه کارکنان بتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند ، پیش از انکه به آنان بگویید چه کار کنند.توانمند سازی به فرایندی اطلاق می شود که برای کارکنان انعطاف پذیری و آزادی بیشتری جهت تصمیم های کاری فراهم می کند و عقیده اصلی آن است که کارکنان زمانی که به آنها مسئولیت های گسترده داده می شود به صورت خلاقانه تری واکنش نشان داده و تشویق به مشارکت میشوند و به آنها کمک می شود که از کار خود راضی باشند (Greasley,2008,P41).
قصد ترک شغلی
قصد ترک شغلی به تمایل فرد برای ترک سازمان یا محل کار خود گفته می شود . قصد ترک شغلی اساساً شیوه ای از آمادگی در جهت مخالف به مسائل مختلف است. این تمایلات نه به گذشته ربط دارند و نه اساساَ به زمان حال، بلکه به عنوان یک قاعده، به آینده مربوط می شوند(.(Eagly,2007
تلاش برای خدمات
به تلاش کارکنان جهت بهبود کیفیت خدمات و کالاهای مشتری و تحویل به موقع به آنها گفته می شود(perry,2013).
1-7-2) تعریف عملیاتی متغیرها
توانمند سازی
این متغیر با مولفه هایی مانند تمایل به حل مشکلات، دلگرمی از حل مشکلات، حل مشکلات مشتری در همان لحظه، انجام هر کاری برای حل مشکلات و تسلط به حل مشکلات و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.
نگرش نسبت به کار:
این متغیر با مولفه هایی مانند رضایت فرد از شغل خود و دلچسب بودن محیط کارو دلبستگی زیاد به محیط کار و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.
قصد ترک شغلی
این متغیر با مولفه هایی مانند میزان وفاداری فرد به سازمان و علاقه به سازمان و ترک نکردن سازمان و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.
تلاش برای خدمات
این متغیر با مولفه هایی مانند تلاش برای بهبود خدمات سازمان و طیف پنج گزینه ای لیکرت در مقیاس فاصله ای سنجیده می شود.
1-8) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی : قلمرو موضوعی تحقیق” حوزه مدیریت رفتار سازمانی ” می باشد و به بررسي نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی می پردازد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.