5-1- نتیجه گیری

مسئله­اي كه ما در اين پژوهش به دنبال بررسي آن بوديم، بررسي موانع كار آفريني      فارغ التحصيلان دانشكده مديريت دانشگاه تهران بود كه پس از بررسي و اجراي آزمونها و   بررسي ها به نتايج زير نائل آمديم كه عبارت است از :

 • ايجاد فرهنگ سازماني اثر بخش براي توسعه كار آفريني:

فرهنگ سازماني مناسب يكي از عوامل مهم و بسيار مؤثر در شناسايي ، توسعه ، بهبود و نگهداري سازمان هاي كار آفرين است .

فرهنگ سازماني مناسب ، فرهنگي است كه در راستاي مأموريت ، آرمان مشترك ، هدف­ها و استراتژي هاي سازمان باشد. در سازمان هاي كار آفرين ، فرهنگ انعطاف پذير كه در آن تفسير و نو آوري ، ريسك پذيري ، يادگيري سازماني ، آينده گرايي ، كار گروهي ، صداقت ، اعتماد متقابل ، كار مفرّح توأم با هيجان و شوق ، رقابتي بودن و مورد حمايت قرار مي­گيرد .

نتايج تحقيق حاضر نشان مي­دهد كه بسياري از مؤلفه هاي فرهنگ سازماني در سازمان هايي فارغ التحصيلان در آن مشغول به­كار هستند به عنوان موانع توسعه كار آفريني مطرح می­باشند كه به طوركلي براي رفع اين موانع ، راهكارهاي ذيل ارائه مي گردد :

 • v براي ايجاد فرهنگ كار آفريني در سازمان هاي دولتي بايد جوِّ برد – برد و اعتماد بين كاركنان و مديران از سطح بالايي برخوردار شود و افراد به­جاي حفظ منافع و موقعیّت خود بيشتر نگران اجراي ايده­هاي جديد باشند ، ضمن اينكه يكي از خصوصيات اين فرهنگ ، تظاهر نكردن به كار است .
 • v ارزش­ها وفلسفه مديريت و ميزان حمايت مديريت ارشد از افراد ريسك پذير و        نوآور در سازمان هاي كار آفرين اهميت بسزايي دارد . مديران سازمان هاي دولتي براي ايجاد فرهنگ كار آفريني در سازمان ها بايد خصوصيات ذيل را كه مبين حمايت مديريت از كار آفريني است را به صحنه ظهور برسانند :
 • قبول مسئولیّت فعالیّت هاي كار آفرينانه
 • پذيرش ريسك به عنوان ريسك به عنوان خصيصه­اي مثبت
 • قدرداني از افراد صاحب ايده
 • حمايت از طرح هاي آزمايشي كوچك
 • قدرداني از افراد ريسك پذير
 • استفاده از ايده هاي جديد كاركنان
 • v براي اينكه افراد در سازمان به تفكّر بپردازند بايد محيطي ايجاد شود كه در آن به نظريات و انديشه ها امكان بروز داده شود .

يكي از شيوه هاي پر جاذبه و مهمِّ پرورش شخصيت افراد و همچنين كار آفريني و           نوآوري ايجاد نظام مشاركت جداست . وقتي كه كاركنان بدانند در صورت ارائه نظر جديد مورد حمايت و تشويق مدير قرار مي گيرند : پيوسته به تفكّر و خلاقيّت مي پردازند .

اگر مديران به افكار و انديشه هاي آنها از طريق استبداد و حاكميت هاي زور مدارانه     بي اعتنايي كنند، ريشه هاي نهال فضيلت ، ابتكار و كار آفريني را در دل­ها مي خشكاند .

5-2- پیشنهادات:

 • بهبود نگرشهاي مديريتي براي توسعه كار آفريني:

نقش مديران در سازمان هاي دولتي از اهميّت فوق العاده اي برخوردار است كه متأسفانه نتايج تحقيق نشان مي­دهد كه نگرشهاي مديريتي و برخي از عوامل مديريتي از جمله موانع كار آفريني سازماني در واحدهاي دولتي است مكانيزم عمده در رفع اين موانع طراحي نظام آموزشي در سطح سازمان ها و دانشگاه­ها مي باشد .

نظام آموزشي بايد الگوهاي علمي و عملي را ارائه دهد كه بتواند روحيه كارآفريني را در دانشجويان و كار كنان نهادينه نمايد همچنين ارائه برنامه هاي آگاهي­دهنده و انجام تلاش­هايي مانند: برگزاري سمينارها ، نشر مقاله ، سخنراني ، برگزاري كلاسهاي آموزشي مي تواند نگرش­هاي مديريتي يا در جهت بارور ساختن كار آفريني در شركت­ها سوق دهد .

 • v از جمله نتايج تحقيق اين است كه مديران از كار آفريني در سازمان استقبال نمي­كنند، معمولاً در سازمان هاي سنّتي به دليل اينكه افراد را محدود به شرح وظايف و مسئولیّت­هاي خاص هر شغل مي كنند، مانع توسعه توانايي­هاي افراد در اين مرحله مي شوند و در نتيجه افراد نه وقت پيگيري­هاي ايده هایشان و نه اجازه خروج از حيطه شخصي خود را دارند.

براي رهايي از چنين مانعي ، علاوه بر آموزش­هاي كار آفريني به مديران  و كاركنان ، بايستي ساختار سازمان و قوانين و مقررات از حالت رسمي بودن و خشكي خارج شود .

 • v نتايج تحقيق نشان مي­دهد كه فارغ­ التحصيلان نسبت به مباحث كار آفريني آشنايي ندارند كه اولين و مهمترين مانع دركارآفريني سازماني ، عدم اطّلاع فارغ التحصيلان از مفاهيم و راه­كارهاي كارآفريني است .

پيشنهاد مي­گردد كه دانشكده مديریت كارگاه آموزشي را تحت عنوان آموزش كار آفريني راه اندازي كند. و دوره هاي آموزشي كار آفريني را براي تمامي رشته هاي مديريت و حسابداري متناسب با نيازهاي آنها طراحي نمايند. كه ضمن آموزشهاي نظري و تئوريك،   جنبه هاي عملي كار آفريني به فارغ ­التحصيلان و دانشجويان آموزش داده شود .

 

 

5-2-2-ايجاد و توسعه سيستمهاي تحقيق و توسعه براي توسعه كار آفريني:

اغلب سازمان ها داراي واحد تحقيق و توسعه هستند ، امّا نقش ، فلسفه و مديريت واحدهاي تحقيق و توسعه در سازمان هاي كار آفرين با آنچه كه در سازمان هاي سنتي ديده مي شود   متفاوت است .

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اكثريت سازمان هاي مورد مطالعه در واحدهاي دولتي كشور اصولاً فاقد سيستم تحقيق و توسعه هستند و يا واحدهاي تحقيق در آنها فعّال نيست .

با توجّه به اينكه تحقيق و توسعه يكي از عوامل مهم و مؤثر در كار آفريني سازماني است، بايستي تلاش گردد تا ضمن ايجاد واحد تحقيق و توسعه در سازمان ها  و همچنين در دانشگاهها ، ويژگي هاي كار آفرينانه را نيز در ايجاد و فعاليّت آن لحاظ نمود .

 

5-2-3- بهبود نقش دولت در توسعه كار آفريني:

دولت در توسعه كار آفريني سازماني داراي نقش كليدي است كه البته نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر آن است كه اكثريت سازمان ها از نقش مؤثر دولت در پيشبرد امور در جهت كار آفريني ناراضي هستند .

دولت در زمينه كار آفريني سازماني و ترغيب فعالیّت هاي كار آفرينانه ، مي تواند دو گونه نقش ايفا كند :

الف: يك­دسته نقش هايي كه از اعمال حاكميت نشأت مي گيرد مانند صدور پروانه هاي مختلف كه روابط اقتصادي و اجتماعي را تنظيم مي­كند. مقرراتي كه در       اين باره وضع مي شود در فعالیّت هاي كار آفرينانه تأثير مهمي دارد . موانع مقررات در ارتباط با كار آفريني برسه دسته است : 1- دسته اي از لحاظ ورود به قلمرو و كار آفريني مؤثرند و ممكن است نقش بازدارنده داشته باشند 2- دسته اي ديگر موانع رشد كسب و كار است 3- دسته اي ديگر موانعي براي خروج از كسب و كار است. كارگزاران و سياستگذاران دولتي بايد موانع قانوني بر سر راه كار آفريني را مورد شناسايي قرار داده و با حذف مقررات زائد موانع را از سر راه بردارند .

ب:  نقش ديگر دولت ، نقش حمايتي است دولت مي تواند نقش حمايتي مهمي براي كار آفرينان داشته باشد. دولت وظيفه دارد تأمين خدمات زيربنايي به كار آفرينان كمك كند تا كوشش خود را متمركز بر فعالیّت­هاي توليدي كنند.

خدمات زير بنايي فقط شامل آب و برق نيست بلكه خدمات اطّلاع رساني پژوهشي ، حمايت هاي مالي و….. را نيز شامل مي شود .

در اين راستا بايستي گروهي را مأمور ساخت تا نقش دولت را در ارتباط با مؤلفه­هاي كارآفريني سازماني مورد ارزيابي قراردهند . كه در اين ارزيابي بايد به اين مسائل پرداخت كه در كجا مقررات نقش بازدارنده دارد؟ چه تناقضات قانوني وجود دارد و در كجا نقش حمايتي دولتي كافي نيست؟ سپس بر اين مبنا،  قوانين و مقررات دولتي در جهت بهبودي و توسعه كار آفريني مورد بازنگري واصلاح قرارگيرد.

علاوه بر آن قوانين و مقرراتي تدوين گردد تا از اختراعات جديد  حمايت شده و به ثبت برسد تا حقوق افراد و سازمان هاي كار آفرين رعايت گردد .

 

 • بهبود فرهنگ جامعه براي توسعه كار آفريني:

فرهنگ جامعه در سطح ملّي با تأثيرات قابل توجّهي كه بر ويژگي­هاي اكتسابي افراد       مي­گذارد و همچنين محدوديت­ها و فرصت­هايي كه براي سازمان ها فراهم مي كند، اثرات قابل توجّهي بر فرآيند كارآفريني مي گذارد .

نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه فرهنگ كار و كارآفريني در جامعه حاكم نيست و در خانواده هاي ايراني تمرين كار آفريني به عمل نمي آيد. فرهنگ ملّي ، ارزش­ها ، هنجارها و چارچوب­هاي حاكم بر جامعه به خودي خود هم در برنامه ريزيهاي كلان و ملّي و هم در ديدگاههاي فردي و جمعي افراد، نسبت به كار آفريني مؤثر واقع مي شود .

در اين مسير گريز از سنت گرايي مفرط ، به شرط اينكه تغييرات در قالب اصول و چار چوبهاي غير قابل اجتناب جامعه باشد و منجر به هرج و مرج گرايي در جامعه نشود،كمال­گرايي و انباشت پول و سرمايه چنانچه با طرح و پرورش ايده هاي متنوع و ايجاد زمينه مناسب براي اتخاذ قوانين و مقررات لازم در حفظ امنيت سرمايه گذاري باشد منجر به تقويت كار آفريني فردي و سازماني مي شود .

بنابراین براي تقويت فرهنگ كارآفريني در سطح سازمان  و به طورکل در سطح جامعه پيشنهادات زير ارائه مي­گردد.

 • v ويژگي­هاي فردي لازم براي كار آفريني و فرهنگ ملّي به طور جمعي و همچنين نگرش­هايي مانند: وجدان كاري ، انضباط اجتماعي ، شايسته سالاري و قانونمداري ، از ابتدا و در دوره هاي آموزش دبستاني در ذهن كودكان نفوذ مي كند. بنابراین لازم است براي ظهور چنين روحيه اي در جامعه ، برنامه ريزي هاي درسي نوجوانان و جوانان با چنين ديدگاهي انجام مي گيرد .
 • v دليل اكتسابي بودن برخي ويژگيهاي كار آفريني ، برنامه هاي آموزشي كار آفريني در دوره­هاي دانشگاهي به­ويژه رشته­هاي مديريت يكي از نيازهاي اساسي جامعه به حساب مي آيد كه بايد بر آورده شود كه دانشكده مديريت دانشگاه تهران در جهت تحقّق این مهم درسی اختیاری به نام مبانی کارآفرینی را در سال 1382 ارائه داد که البته به علّت عدم استقبال از سوی دانشجویان این واحد حذف شد. همچنين كلاس­هاي روش تحقيق دكتر زالي مقدمه اي بر اين آشنايي است كه خود من نيز از طریق اين كلاس در دوره کارشناسی، با اين واژه و كلاً كارآفريني آشنا شده­ام .
 • v علاوه بر دوره هاي دانشگاهي يكسري آموزشهاي ضمن خدمت نيز بايد براي ارتقاء ويژگي­هاي كار آفريني در مديران فعّال در بخش هاي مختلف دولتي پياده شود .
 • v رسانه­هاي گروهي نقش مؤثري در شناساندن نقش و اهميّت كار آفريني به تك تك افراد جامعه و نهادينه كردن آن بازي مي كنند كه بايستي اهميت لازم نسبت به آن مبذول شود كه خوشبختانه هم اكنون تلويزيون و شبكه 3 اين كار را شروع كرده و با معرفي كار آفرينان گامي در اين راه مهم برداشته است .

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه