نتایج ویافته ها-پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

فصل چهارم

نتایج ویافته ها

 

 

 

جدول 1-4 توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب نوع ناهنجاری در سال 87-86

نوع  ناهنجاری تعداد درصد
ناهنجاری کوچک 127 9/70
ناهنجاری بزرگ 23 8/12
ناهنجاری کوچک و بزرگ 3 7/1
*سوفل قلبی 26 5/14
جمع کل 179 100

جدول شماره 2-4- توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب جنس نوزاد

نوع ناهنجاری جنس دختر پسر جمع کل
 

کوچک

تعداد 52 75 127
درصد 7/66 3/74 9/70
 

بزرگ

تعداد 14 9 23
درصد 9/17 9/8 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 3 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 12 14 26
درصد 4/15 9/13 5/14
 

جمع کل

تعداد 78 101 179
درصد 6/43 4/56 100

13/0=pvalue**

 

 

*سوفل های طبیعی فیزیولوژیک یا سوفل بی گناه بسیار شایع می باشندو حداقل 80 درصد نوزادان وکودکان طبیعی در دوره ای از حیات خود سوفل فیزیولوژیک دارند.این سوفل ها خوش خیم ،عملکردی، ارتعاشی وسوفل جریان نیز نامیده می شوند این سوفل ها بیشترطی 6 ماه اول زندگی ، بین 3 تا 6 سالگی واوایل نوجوانی شنیده می شوند . این در حالی است که بیماری سیستمیک وبسیاری از سندرم های مالفورما سیون مادرزادی نیز قادر به ایجاد سوفل قلبی می باشند مثل نوزاد مادر دیابتی ، سندرم مارفان ، سرخچه مادرزادی. (11)

**در کلیه آزمون ها مقدار 05/0>pبه عنوان سطح معنی داری در نظرگرفته شده است  .

جدول شماره3- 4- توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب درجه ازدواج فامیلی .

         ازدواج فامیلی

نوع ناهنجاری

درجه 1 درجه 2 غیر فامیلی جمع کل
 

کوچک

تعداد 41 15 71 127
درصد 4/80 9/78 1/65 9/70
 

بزرگ

تعداد 2 1 20 23
درصد 9/3 3/5 3/18 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 1 2 3
درصد 2 8/1 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 7 3 16 26
درصد 7/13 8/15 7/14 5/14
 

جمع کل

تعداد 51 19 109 179
درصد 5/28 6/10 9/60 100

21/0=pvalue

                          

 

جدول 4-4- توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب نوع بیماری زمینه ای مادر

بیماری زمینه ای مادر

نوع ناهنجاری

سالم دیابت شیرین افزایش فشار خون عفونت ادراری تناسلی بیماری تیروئید سایر بیماری ها جمع کل
 

کوچک

تعداد 107 1 6 3 1 9 127
درصد 8/71 50 7/85 60 50 3/64 9/70
 

بزرگ

تعداد 18 1 1 3 23
درصد 1/12 20 50 4/21 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 2 1 3
درصد 3/1 1/7 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 22 1 1 1 1 26
درصد 8/14 50 3/14 20 1/7 5/14
 

جمع کل

تعداد 149 2 7 5 2 14 179
درصد 2/83 1/1 9/3 8/2 1/1 8/7 100

78/0=pvalue

 

 

 

 

 

 

جدول 5-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب نوع داروی مصرفی مادر

دارو

نوع ناهنجاری

بدون مصرف دارو آهن ،اسید فولیک ضد تشنج کورتون دارو های قلبی مسکن ضد دیابت آنتی  بیوتیک سایر دارو

ها

جمع کل
 

کوچک

تعداد 19 89 3 4 4 2 5 1 127
درصد 4/70 8/71 75 80 80 100 50 100 9/70
 

بزرگ

تعداد 2 16 5 23
درصد 4/7 9/12 50 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 1 1 1 3
درصد 8 25 20 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 6 18 1 1 26
درصد 2/22 5/14 100 20 5/14
 

جمع کل

تعداد 27 124 1 4 5 5 2 10 1 179
درصد 1/15 3/69 6/0 2/2 8/2 8/2 1/1 6/5 6/0 100

002/0=pvalue

 

 

 

 

 

 

جدول 6-4  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی بر حسب برخورد با اشعه

اشعه

نوع ناهنجاری

دارد ندارد جمع کل
 

کوچک

تعداد 1 126 127
درصد 50 2/71 9/70
 

بزرگ

تعداد 23 23
درصد 13 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 7/1 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 1 25 26
درصد 50 1/14 5/14
 

جمع کل

تعداد 2 177 179
درصد 1/1 9/98 100

538/0=pvalue

جدول7-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب روش پیشگیری از بارداری

روش پیشگیری

نوع ناهنجاری

کاندوم قرص IUD سایر روش ها بدون پیشگیری جمع کل
 

کوچک

تعداد 10 2 4 1 110 127
درصد 5/62 50 7/66 100 4/72 9/70
 

بزرگ

تعداد 2 1 20 23
درصد 5/12 25 2/13 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 2 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 4 1 2 19 26
درصد 25 25 3/33 5/12 5/14
 

جمع کل

تعداد 16 4 6 1 152 179
درصد 9/8 2/2 4/3 6/0 9/84 100

914/0=pvalue

 

 

جدول 8-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب سقط قبلی مادر

سقط

نوع ناهنجاری

دارد ندارد جمع کل
 

کوچک

تعداد 14 113 127
درصد 8/53 9/73 9/70
 

بزرگ

تعداد 6 17 23
درصد 1/23 1/11 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 2 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 6 20 26
درصد 1/23 1/13 5/14
 

جمع کل

تعداد 26 153 179
درصد 5/14 5/85 100

123/0=pvalue

جدول شماره 9-4-  توزیع ناهنجاری مادرزادی بر حسب سن تولد نوزاد

سن حاملگی

نوع ناهنجاری

نزم پره نزم جمع کل
 

کوچک

تعداد 123 4 127
درصد 2/73 4/36 9/70
 

بزرگ

تعداد 18 5 23
درصد 7/10 5/45 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 8/1 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 24 2 26
درصد 3/14 2/18 5/14
 

جمع کل

تعداد 168 11 179
درصد 9/93 1/6 100

007/0=pvalue

 

جدول شماره10-4- توزیع فراوانی ناهنجاری  مادرزادی بر حسب سابقه ی فامیلی ناهنجاری مادرزادی درخانواده

سابقه فامیلی ناهنجاری

نوع ناهنجاری

مثبت منفی جمع کل
 

کوچک

تعداد 28 99 127
درصد 8/77 2/69 9/70
 

بزرگ

تعداد 4 19 23
درصد 1/11 3/13 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 1/2 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 4 22 26
درصد 1/11 4/15 5/14
 

جمع کل

تعداد 36 143 179
درصد 1/20 9/79 100

678/0=pvalue

جدول شماره11-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب هورمون درمانی برای باردار شدن

هورمون درمانی

نوع ناهنجاری

مثبت منفی جمع کل
 

کوچک

تعداد 4 123 127
درصد 80 7/70 9/70
 

بزرگ

تعداد 1 22 23
درصد 20 6/12 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 7/1 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 26 26
درصد 9/14 5/14
 

جمع کل

تعداد 5 174 179
درصد 8/2 2/97 100

77/0=pvalue

 

  جدول شماره12-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری مادرزادی بر حسب سن مادر در زمان بارداری

         ازدواج فامیلی

نوع ناهنجاری

<20 سال 29-20 >30 جمع کل
 

کوچک

تعداد 20 87 20 127
درصد 3/83 7/70 5/62 9/70
 

بزرگ

تعداد 1 16 6 23
درصد 2/4 13 8/18 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 1 1 1 3
درصد 2/4 8/0 1/3 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 2 19 5 26
درصد 3/8 4/15 6/15 5/14
 

جمع کل

تعداد 24 123 32 179
درصد 4/13 7/68 9/17 %100

45/0=pvalue

 

جدول 13-4-  توزیع فراوانی ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان متولد شده در زایشگاه نیک نفس بر حسب وزن نوزاد

وزن نوزاد

نوع ناهنجاری

<2500 3500-2500 >3500 جمع کل
 

کوچک

تعداد 9 104 14 127
درصد 9/52 3/74 6/63 9/70
 

بزرگ

تعداد 7 14 2 23
درصد 2/41 10 1/9 8/12
 

کوچک و بزرگ

تعداد 3 3
درصد 1/2 7/1
 

سوفل قلبی

تعداد 1 19 6 26
درصد 9/5 6/13 3/27 5/14
 

جمع کل

تعداد 17 140 22 179
درصد 5/9 2/78 3/12 100

                                                   45/0 Pvalue=

جدول 14-4 میانگین وانحراف معیار وزن نوزاد بر حسب نوع ناهنجاری

نوع نا هنجاری تعداد میانگین انحراف معیار
کوچک

بزرگ

کوچک بزرگ

سوفل قلبی

کل

127

23

3

26

179

   06/3

68/2

77/2

18/3

02/3

398

620

221

458

459

 

 

جدول 15-4- میانگین وانحراف معیار قد نوزاد بر حسب نوع ناهنجاری

نوع نا هنجاری تعداد میانگین انحراف معیار
کوچک

بزرگ

کوچک بزرگ

سوفل قلبی

کل

127

23

3

26

179

77/48

1/46

3/49

32/48

46/48

128/2

51/3

52/1

39/3

6/2

 

 

 

 

 

جدول 16-4 فراوانی ناهنجاری ها در نوزادان مورد مطالعه

سیستم نا هنجار تعداد درصد  از کل ناهنجاری
عضلانی- اسکلتی

ادراری- تناسلی

عصبی

گوارش

کروموزومال

پوست

گوش

چشم

قلبی

ترکیبی

78

41

6

4

6

1

2

4

27

3

5/43

9/22

35/3

23/2

35/3

55/0

11/1

23/2

08/15

67/1

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *