موانع عدم استفاده از اصول بازاریابی در حمایت مالی در ورزش قهرمانی

خلاصه تحقیق

هدف از انجام این تحقیق بررسی موانع جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس می باشد. روش انجام این تحقیق پیمایشی می باشد که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل متخصصان ورزشی(اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها)، متخصصان بازاریابی ورزشی و شرکت ها و مدیر عامل های باشگاه های ورزشی می باشند. که بر این اساس تعداد 62 نفر حاضر به همکاری گردیدند. که از این تعداد 8 نفر از اساتید دانشگاهی رشته مدیریت ورزشی، 3 نفر از مدیرعاملان باشگاه های ورزشی و 51 نفر از متخصصین بازاریابی ورزشی که شامل مدیر عاملان سازمان ها و شرکت های که در حوزه ورزش به صورت حامی فعال بوده اند. داده­های مورد نیاز پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه استاندارد عسکریان و آزادان (1391) گردآوری شد. پرسشنامه از نظر ساختاری مشتمل بر دو بخش،  بخش اول با توجه به ماهیت تحقیق از سؤالات اطلاعات فردی و شرکت در قالب 7 سوال  مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم، پرسشنامه حاوی 43 گویه بود. این سوالات در قالب 7 مانع به نام های (موانع ساختاری-مدیریت با 10 سوال، عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ با 7 سوال، عدم استفاده از اصول بازاریابی با 6 سوال، سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس با 5 سوال، مشکلات حقوقی و رسانه ای با 7 سوال، فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با 5 سوال و فقدان بسترهای جذب اسپانسر های بین المللی با 3 سوال) می باشند. در این پرسشنامه از مقیاس پنج ارزشی لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) استفاده شد که عدد 5 نشانه بالاترین و عدد 1 نشانه کم­ترین درجه موافقت مطرح شده بود. برای روایی محتوایی و صوری ،پرسشنامه تحقیق بین چندین نفر از اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران متخصص این رشته توزیع گردید که پیشنهادات رسیده با همکاری اساتید راهنما و مشاور در ویرایش پرسشنامه لحاظ گردید. به منظور  سنجش پایایی پرسشنامه از  محاسبه آلفای کرونباخ ( 84/0 = α) پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در نهایت بعد از تایید اساتید راهنما و مشاور این پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می شود.

به منظور تعیین و مشخص شدن موانع موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس از فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی سنی افراد را، رده سنی 50-41 با 1/58 درصد تشکیل دادند. افراد مذکر در این تحقیق 9/83 درصد افراد را تشکیل می دادند. افراد مونث این تحقیق نیز 1/16 درصد بودند. بیشترین فراوانی از نظر سطح تحصیلات را سطح تحصیلاتی لیسانس با 50 درصد تشکیل می دادند. در بین سازمان ها و شرکت های مورد مطالعه 9/54 درصد خصوصی و 3/33 درصد دولتی بوده اند. حدود 43 درصد از این شرکت ها اعلام نمودند که علاقه مند به حمایت در ورزش حرفه ای می باشند. حدود 57 درصد نیز اعلام نمودند که تمایل به حمایت از یک تیم را دارند تا دیگر صورت های حمایت. بیشتر این سازمان ها نیز کارمندانی به تعداد 21 تا 50 کارمند را دارا بودند. حدود 44 درصد شرکت ها این تعداد کارمند را دارا بودند. نتایج سوال اول تحقیق نشان داد که دولتی بودن بیش تر شرکت های اقتصادی و تجاری استان فارس و عدم وجود رغبت برای تبلیغ به جهت ماهیت دولتی آن ها با میانگین رتبه 15/7 مهمترین مانع می باشد و عدم میزبانی مسابقات آسیایی و بین المللی در استان فارس با میانگین رتبه 84/3 کم اهمیت ترین مانع در بین موانع ساختاری-مدیریتی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

نتایج سوال دوم تحقیق نیز نشان داد که عدم توفیق اسپانسرهای تیم ها در جذب مشتری های جدید با میانگین رتبه 85/4 مهمترین مانع می باشد و عدم توفیق اسپانسرهای تیم ها در ایجاد تصویر مناسب و مثبت از شرکت در اذهان عمومی با میانگین رتبه 27/3 کم اهمیت ترین مانع در بین موانع عدم توفیق اسپانسرها در فرایند اسپانسرشیپ در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. همچنین نتایج سوال سوم تحقیق نشان داد که بهره گیری اندک و نامناسب از بازاریاب های متخصص ورزشی در باشگاه ها با میانگین رتبه 52/4 مهمترین مانع می باشد و عدم شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی باشگاه ها با میانگین رتبه 52/2 کم اهمیت ترین مانع در بین موانع عدم استفاده از اصول بازاریابی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال چهارم تحقیق نشان داد که وجود قطب های محدود ورزشی در سطح استان با میانگین رتبه 59/3 مهمترین مانع می باشد و عدم ارایه تقویم دقیق بازی ها و تغییر مداوم روز و ساعت بازی ها با میانگین رتبه 59/2 کم اهمیت ترین مانع در بین موانع سطح پایین حرفه ای ورزش استان فارس در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید.

نتایج سوال پنجم تحقیق نشان داد که نداشتن اختیار بلیط فروشی در باشگاه ها و منحصر بودن آن به هیات ها با میانگین رتبه 91/4 مهمترین مانع می باشد و نبود امنیت سرمایه گذاری در صنعت ورزش فارس با میانگین رتبه 41/3 کم اهمیت ترین مانع در بین مشکلات حقوقی و رسانه ای در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. همچنین نتایج سوال ششم تحقیق نشان داد که عدم توانایی باشگاه ها در جذب و نگهداری بازیکنان و مربیان سرشناس خارجی با میانگین رتبه 64/3 مهمترین مانع می باشد و سیستم دولتی ورزش استان فارس با میانگین رتبه 52/2 کم اهمیت ترین مانع در بین فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نتایج سوال هفتم تحقیق نشان داد که عدم توفیق باشگاه های استان فارس در مسابقات ملی و بین المللی در سال های گذشته با میانگین رتبه 32/2 مهمترین مانع می باشد و عدم امکان حضور در بازار ایران برای بسیاری از شرکت های خارجی سرمایه گذار با میانگین رتبه 69/1 کم اهمیت ترین مانع در بین فقدان بسترهای جذب اسپانسرهای بین المللی در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید. نهایتا نتایج سوال هشتم تحقیق نشان داد که موانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه 61/4 مهمترین مانع می باشد و موانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه 14/3 کم اهمیت ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان فارس مشخص گردید.