منابع تحقیق درمورد دانشجویان، اختلال بدشکلی بدن، دانشجویان دختر، جراحی زیبایی

ای مورد نگرانی
پسران
دختران
درصد
درصد
درصد
درصد
پوست
۱۶
۱۸/۳۴
چشم ها
۴/۳
۳
مو
۱۴/۹
۱۰/۹
سینه
۱
۲/۶
شکل و اندازه بینی
۱۳/۸
۹/۲
لب ها
۰
۲/۲
قد
۴/۳
۱۰
بدشکلی دستها یا پاها
۵/۳
۱/۷
وزن
۴/۳
۷/۹
ران
۰
۱/۷
شکم
۴/۳
۶/۱
صدا
۶/۴
۱/۳۱
دندان
۴/۳
۵/۲
فک
۳/۲
۰/۹
باسن
۳/۲
۴/۴
اندام تناسلی
۱
۰
ابروها
۰
۳/۵
سایر
۱۳/۸
۱۰/۹
شایع‌ترین قسمت‌های مورد نگرانی بدن در دانشجویان دختر به ترتیب، پوست، مو بخصوص حالت و جنس مو، شکل و اندازه بینی، قد و وزن گزارش شد که کمترین نگرانی مربوط به فک (۰/۹%) بود. در دانشجویان پسر نیز به ترتیب، پوست، مو بخصوص کم مویی، شکل و اندازه بینی و صدا گزارش شد که کمترین نگرانی نیز مربوط به اندام تناسلی (۱%)بود و تنها در دانشجویان پسر گزارش شد. الگوی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان مورد مطالعه در دختر و پسر تقریبا یکسان بود به طوریکه شایع‌ترین اعضای مورد نگرانی در هر دو جنس تقریبا شبیه است با این حال در دانشجویان دختر نگرانی در مورد وزن (چاقی) بیشتر گزارش شده است.
جدول۴-۲۷: فعالیت های مربوط به نگرانی در مورد نقص های بدنی در دانشجویان دختر و پسر دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
فعالیت های مربوط به نگرانی
پسران
دختران
فعالیت های مربوط به نگرانی
پسران
دختران
درصد
درصد
درصد
درصد
چک کردن در آینه
۲۹/۲
۲۰
دستکاری پوست برای بهبود ظاهر
۱۰/۴
۸/۳
مقایسه خود با دیگران
۲۵
۱۹/۳
رژیم گرفتن
۴/۲
۶/۹
سوال پرسیدن و اطمینان جویی از دیگران
۱۴/۶
۱۶/۶
آرایش افراطی
۲/۱
۳/۴
پنهان سازی عیب
۸/۳
۱۳/۸
نظافت بیش از حد
۲/۱
۲/۱
جستجوی درمانهای غیر روانپزشکی(جراحی زیبایی و …)
۴/۲
۹
تمرین و ورزش افراطی
۰
۰/۷
در دانشجویان دختر و پسر فعالیتها تقریبا” یکسان گزارش شد و بیشترین مربوط به چک کردن خود در آینه ، مقایسه خود با دیگران و سوال پرسیدن و اطمینان جویی از دیگران بود.
جدول ۴-۲۸: مقایسه فراوانی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دختر و پسر
متغیر
نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن
P-value
بلی خیر
جنسیت
مذکر
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۲۸*
۲۶۳
۷۳/۳
۹۶
۲۶/۷
مونث
۵۰۹
۷۹/۴
۱۳۲
۲۰/۶
*: P۰/۰۵
برای مقایسه نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دختر و پسر از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، ۷۹/۴% از دانشجویان دختر، و ۷۳/۳%از دانشجویان پسر از حداقل یک نقیصه عضوی شکایت داشتند. در مقایسه فراوانی دانشجویان مذکر و مونث مورد مطالعه به تفکیک رضایت و عدم رضایت از وضعیت ظاهری بدن تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/028) یعنی بین جنسیت و نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول ۴-۲۹: مقایسه شدت علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر
متغیر
شدت اختلال بدشکلی بدن
P-value
کم
متوسط
شدید
خیلی شدید
جنسیت
مذکر
درصد
درصد
درصد
درصد
۰/۲۲۹
۶۷/۳
۲۵
۷/۷
۰
مونث
۵۰/۶
۳۲/۵
۱۵/۶
۱/۳
برای مقایسه شدت اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دختر و پسر از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شدت اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان پسر کمتر از دانشجویان دختر گزارش شده است. در مقایسه فراوانی دانشجویان مذکر و مونث مورد مطالعه به تفکیک شدت علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش نشد(۲۹P=0/2).
جدول ۴-۳۰: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
رشته تحصیلی
علوم انسانی
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۳۶*
۳۹
۱۷/۴
۱۸۵
۸۲/۶
هنر و معماری
۱۳
۱۷/۳
۶۲
۸۲/۷
علوم پایه
۲۰
۱۲/۷
۱۳۷
۸۷/۳
مهندسی
۴۰
۱۲/۲
۲۸۹
۸۷/۸
پزشکی و رشته های وابسته
۱۷
۷/۹
۱۹۸
۹۲/۱
*: P۰/۰۵
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی از آزمون مجذور کای استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، در مقایسه فراوانی علائم اختلال بدشکلی بدن به تفکیک رشته تحصیلی، شیوع این اختلال در دانشجویان رشته های علوم انسانی و هنر و معماری بیشتر از سایر رشته ها بود به طوریکه ۱۷/۴%از دانشجویان رشته های علوم انسانی و ۱۷/۳% از دانشجویان رشته های هنر و معماری دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند. در مقایسه فراوانی رشته های تحصیلی مختلف از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/036) و بین رشته تحصیلی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول۴-۳۱: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
معدل کل تا ترم قبل
کمتر از ۱۴
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۳۹*
۱۲
۱۹/۷
۴۹
۸۰/۳
۱۴ تا ۱۷
۹۱
۱۳/۹
۵۶۵
۸۶/۱
بیشتر از ۱۷
۲۶
۹/۲
۲۵۷
۹۰/۸
*: P۰/۰۵
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با عملکرد تحصیلی مختلف از آزمون مجذور کای استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با معدل کل « کمتر از ۱۴ » (۱۹/۷%) بیش از سایرین گزارش شده است. در مقایسه فراوانی عملکرد تحصیلی مختلف دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/039) و بین عملکرد تحصیلی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول ۴-۳۲: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با محل سکونت های مختلف
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
محل سکونت
مراکز شهرستانها و توابع
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۲۲*
۸۴
۱۵/۱
۴۷۱
۸۴/۹
مراکز استانها
۴۵
۱۰/۱
۴۰۰
۸۹/۹
*: P۰/۰۵
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با محل سکونت های مختلف از آزمون مجذور کای استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، ۱۵/۱% از دانشجویان ساکن در مراکز شهرستانها و توابع و ۱۰/۱% از دانشجویان ساکن در مراکز استانها، دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند.
در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/022) و بین محل سکونت و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول ۴-۳۳: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با میزان رضایت متفاوت از جراحی زیبایی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
میزان رضایت از جراحی زیبایی
کم
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۳۰*
۱۰
۳۳/۳
۲۰
۶۶/۷
متوسط
۱۳
۱۷/۶
۶۱
۸۲/۴
زیاد
۷
۱۰/۹
۵۷
۸۹/۱
*: P۰/۰۵
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با با میزان رضایت متفاوت از جراحی زیبایی از آزمون مجذور کای استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویانی که رضایت کمتری از جراحی زیبایی داشتند بیشتر (۳۳/۳%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی میزان رضایت متفاوت از جراحی زیبایی از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/030) و بین میزان رضایت از جراحی زیبایی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول ۴-۳۴: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون مشکلات طبی و فیزیکی بارز
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
مشکلات طبی و فیزیکی بارز
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۰**
۲۰
۳۰/۳
۴۶
۶۹/۷
ندارند
۱۰۹
۱۱/۷
۸۲۵
۸۸/۳
**: P۰/۰۱
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون مشکلات طبی و فیزیکی بارز از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان دارای مشکلات طبی و فیزیکی بارز بیشتر (۳۰/۳%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/001) و بین مشکلات طبی و فیزیکی بارز و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول ۴-۳۵: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
سابقه بیماری عصبی-روانی
داشته اند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۵**
۲۳
۲۲/۱
۸۱
۷۷/۹
نداشته اند
۱۰۶
۱۱/۸
۷۹۰
۸۸/۲
**: P۰/۰۱
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با سابقه بیماری عصبی- روانی بیشتر (۲۲/۱%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/005) و بین سابقه بیماری عصبی- روانی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول ۴-۳۶: مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری عصبی- روانی متفاوت
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *