منابع تحقیق درمورد دانشجویان، اختلال بدشکلی بدن، اضطراب اجتماعی، اختلال افسردگی

دانلود پایان نامه

ue
دارند ندارند
مدت بیماری عصبی-روانی
کمتر از ۶ ماه
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۲۵*
۳
۸/۸
۳۱
۹۱/۲
۶ ماه و بیشتر
۲۰
۲۸/۶
۵۰
۷۱/۴
*: P۰/۰۵
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری عصبی- روانی متفاوت از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری ۶ ماه و بیشتر، بیشتر (۲۸/۶%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/025) و بین طول مدت بیماری عصبی- روانی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول ۴-۳۷: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
سابقه بیماری عصبی-روانی در بستگان درجه اول
داشته اند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۲۳*
۲۵
۱۹/۵
۱۰۳
۸۰/۵
نداشته اند
۱۰۴
۱۱/۹
۷۶۸
۸۸/۱
*: P۰/۰۵
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول بیشتر (۱۹/۵%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/023) و بین سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول۴-۳۸:شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال اضطراب اجتماعی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
اختلال اضطراب اجتماعی
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۱**
۹۳
۲۵/۱
۲۷۷
۷۴/۹
ندارند
۳۶
۵/۷
۵۹۴
۹۴/۳
**: P۰/۰۱ Odds Ratio: 5/540
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال اضطراب اجتماعی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با علائم اختلال اضطراب اجتماعی، ۲۵/۱%(۴۰/۹% دانشجوی پسر و ۵۹/۱% دانشجوی دختر) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/001) و بین علائم اختلال اضطراب اجتماعی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج، شانس وجود علائم اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن را ۵/۵۴۰ برابر دانشجویان فاقد علائم اختلال بدشکلی بدن برآورد کرد.
جدول۴-۳۹: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال افسردگی اساسی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
اختلال افسردگی اساسی
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۱**
۹۳
۲۴/۲
۲۹۲
۷۵/۸
ندارند
۳۶
۵/۹
۵۷۹
۹۴/۱
**: P۰/۰۱ Odds Ratio: 5/122
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال افسردگی اساسی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با علائم اختلال افسردگی اساسی، ۲۴/۲% (۳۷/۶% دانشجوی پسر و ۶۲/۴% دانشجوی دختر) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/001) و بین علائم اختلال افسردگی اساسی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج، شانس وجود علائم اختلال افسردگی اساسی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن را ۵/۱۲۲ برابر دانشجویان فاقد علائم اختلال بدشکلی بدن برآورد کرد.
جدول۴-۴۰: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال وسواس فکری- عملی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
اختلال وسواس فکری-عملی
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۱**
۳۶
۲۸/۸
۸۹
۷۱/۲
ندارند
۹۳
۱۰/۶
۷۸۲
۸۹/۴
**: P۰/۰۱ Odds Ratio: 3/401
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال وسواس فکری- عملی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با علائم اختلال وسواس فکری- عملی، ۲۸/۸% ( ۴۷/۲% دانشجوی پسر و ۵۲/۸% دانشجوی دختر) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/001) و بین علائم اختلال وسواس فکری- عملی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج، شانس وجود علائم اختلال وسواس فکری- عملی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن را ۳/۴۰۱ برابر دانشجویان فاقد علائم اختلال بدشکلی بدن برآورد کرد.
جدول۴-۴۱: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلالات خوردن
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
اختلالات خوردن
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۱**
۱۵
۳۱/۳
۳۳
۶۸/۸
ندارند
۱۱۴
۱۲
۸۳۸
۸۸
**: P۰/۰۱ Odds Ratio: 3/341
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلالات خوردن از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با علائم اختلالات خوردن ، ۳۱/۳% ( ۲۰% دانشجوی پسر و ۸۰% دانشجوی دختر) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/001) و بین علائم اختلالات خوردن و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج، شانس وجود علائم اختلالات خوردن در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن را ۳/۳۴۱برابر دانشجویان فاقد علائم اختلال بدشکلی بدن برآورد کرد.
۵-بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
در مطالعه انجام شده با هدف تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، اختلال وسواس فکری- عملی، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن، ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. در این فصل ابتدا یافته‌های به دست آمده مطرح و در مورد آنها بحث می‌شود و در ادامه محدودیت‌های پژوهش ذکر شده و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی بیان می‌گردد.
۵-۲- بحث و نتیجه گیری
یافته‌های حاصل از اطلاعات دموگرافیک نشان داد که ۶۴/۱% از دانشجویان مورد مطالعه دختر و ۳۵/۹% پسر بودند، که ۷۸/۵% در گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال، و ۲۱/۵% در گروه سنی ۲۶ تا ۳۰ سال و بالاتر قرار داشتند. همچنین، ۸۶/۶% از دانشجویان مجرد و ۱۳/۴% متاهل بودند. ۵۵% دانشجویان در مقطع کارشناسی، ۳۵/۷% در مقطع کارشناسی ارشد، و ۹/۳% در مقطع دکتری بودند که ۳۲/۹% دانشجویان در رشته‌های مهندسی، ۲۲/۴% علوم انسانی، ۲۱/۵% پزشکی و رشته‌های وابسته، ۱۵/۷% علوم پایه و ۷/۵% در رشته‌های هنر و معماری مشغول به تحصیل بودند. بیش از نیمی از دانشجویان مورد مطالعه (۵۵/۵%) ساکن مراکز استانها و ۴۴/۵% آنها در مراکز شهرستانها و توابع سکونت داشتند.
سوال ۱- میزان فراوانی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز چقدر است؟
در مطالعه حاضر، حدود ۸۰ درصد دانشجویان (۷۷/۲%) از حداقل یک نقیصه عضوی شکایت داشتند که در بیشتر دانشجویان، میزان نگرانی از وضعیت ظاهری خود، در حد «کم» (۵۹/۱%) گزارش شد و در حدود ۷۵ درصد دانشجویان (۷۵/۲%) نگرانی در مورد ظاهر با اشتغال ذهنی همراه بود که ۶۶/۱% آنها دختر و ۳۳/۹% پسر بودند و تقریبا” در ۷۰ درصد دانشجویان (۶۹/۹%) مدت زمان اشتغال ذهنی با وضعیت ظاهری، «کمتر از یک ساعت» گزارش شد.
جدول ۵-۱- مقایسه میزان نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در مطالعات پیشین
نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن
تحقیقات
کل
زنان
مردان
گارنر و همکاران، ۱۹۹۷

۵۶%
۴۳%
بیبی و همکاران، ۱۹۹۸
۶۰%
۶۷%
۳۳%
گاپتا و جانسون، ۱۹۹۸

زنان بیشتر از مردان
باهن و همکاران، ۲۰۰۲(آمریکا)
۷۴/۳%


سارور و همکاران ، ۲۰۰۲
۷۰%


کستل و هنیگمن، ۲۰۰۲

۵۶%
۴۳%
کانسور و همکاران، ۲۰۰۳
۴۸/۳%
*گروه نمونه تنها شامل دختران بوده است
فارز و همکاران، ۲۰۰۴

دانشجویان دختر بیشتر از پسر
کورن و همکاران، ۲۰۰۸
۸۷/۴%


تاکی و همکاران، ۲۰۰۸
۷۸/۸%


لیو وهمکاران، ۲۰۱۰
۳۲/۵%


طلایی و همکاران، ۱۳۸۸
۳۴/۴%


ربیعی و همکاران، ۱۳۹۰

دانشجویان دختر بیشتر از پسر
صاحبالزمانی وهمکاران، ۱۳۹۱
۲۴/۳%
*گروه نمونه تنها شامل دختران بوده است
مطالعه حاضر
۷۷/۲%
۶۵/۹%
۳۴/۱%
میزان نارضایتی گزارش شده در دانشجویان مورد مطالعه در این پژوهش با فراوانی نارضایتی گزارش شده در اکثر مطالعات تقریبا برابر است، کمتر از نارضایتی گزارش شده در مطالعه کورن و همکاران (۲۰۰۸) و بیشتر از نارضایتی گزارش شده در مطالعات کانسور و همکاران (۲۰۰۳)، لیو و همکاران (۲۰۱۰)، طلایی و همکاران (۱۳۸۸) و صاحب الزمانی و همکاران(۱۳۹۱) می‌باشد و این یافته‌ها نشان می‌دهند که نارضایتی و اشتغال ذهنی با وضعیت ظاهر بسیار رایج است. به نظر می‌رسد

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *