منابع تحقیق درمورد دانشجویان، اختلال بدشکلی بدن، اضطراب اجتماعی، اختلال افسردگی

ue
دارند ندارند
مدت بیماری عصبی-روانی
کمتر از ۶ ماه
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۲۵*
۳
۸/۸
۳۱
۹۱/۲
۶ ماه و بیشتر
۲۰
۲۸/۶
۵۰
۷۱/۴
*: P۰/۰۵
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری عصبی- روانی متفاوت از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با طول مدت بیماری ۶ ماه و بیشتر، بیشتر (۲۸/۶%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/025) و بین طول مدت بیماری عصبی- روانی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول ۴-۳۷: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
سابقه بیماری عصبی-روانی در بستگان درجه اول
داشته اند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۲۳*
۲۵
۱۹/۵
۱۰۳
۸۰/۵
نداشته اند
۱۰۴
۱۱/۹
۷۶۸
۸۸/۱
*: P۰/۰۵
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول بیشتر (۱۹/۵%) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/023) و بین سابقه بیماری عصبی- روانی در فامیل درجه اول و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول۴-۳۸:شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال اضطراب اجتماعی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
اختلال اضطراب اجتماعی
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۱**
۹۳
۲۵/۱
۲۷۷
۷۴/۹
ندارند
۳۶
۵/۷
۵۹۴
۹۴/۳
**: P۰/۰۱ Odds Ratio: 5/540
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال اضطراب اجتماعی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با علائم اختلال اضطراب اجتماعی، ۲۵/۱%(۴۰/۹% دانشجوی پسر و ۵۹/۱% دانشجوی دختر) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/001) و بین علائم اختلال اضطراب اجتماعی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج، شانس وجود علائم اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن را ۵/۵۴۰ برابر دانشجویان فاقد علائم اختلال بدشکلی بدن برآورد کرد.
جدول۴-۳۹: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال افسردگی اساسی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
اختلال افسردگی اساسی
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۱**
۹۳
۲۴/۲
۲۹۲
۷۵/۸
ندارند
۳۶
۵/۹
۵۷۹
۹۴/۱
**: P۰/۰۱ Odds Ratio: 5/122
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال افسردگی اساسی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با علائم اختلال افسردگی اساسی، ۲۴/۲% (۳۷/۶% دانشجوی پسر و ۶۲/۴% دانشجوی دختر) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/001) و بین علائم اختلال افسردگی اساسی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج، شانس وجود علائم اختلال افسردگی اساسی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن را ۵/۱۲۲ برابر دانشجویان فاقد علائم اختلال بدشکلی بدن برآورد کرد.
جدول۴-۴۰: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال وسواس فکری- عملی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
اختلال وسواس فکری-عملی
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۱**
۳۶
۲۸/۸
۸۹
۷۱/۲
ندارند
۹۳
۱۰/۶
۷۸۲
۸۹/۴
**: P۰/۰۱ Odds Ratio: 3/401
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلال وسواس فکری- عملی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با علائم اختلال وسواس فکری- عملی، ۲۸/۸% ( ۴۷/۲% دانشجوی پسر و ۵۲/۸% دانشجوی دختر) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/001) و بین علائم اختلال وسواس فکری- عملی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج، شانس وجود علائم اختلال وسواس فکری- عملی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن را ۳/۴۰۱ برابر دانشجویان فاقد علائم اختلال بدشکلی بدن برآورد کرد.
جدول۴-۴۱: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلالات خوردن
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
اختلالات خوردن
دارند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۰۱**
۱۵
۳۱/۳
۳۳
۶۸/۸
ندارند
۱۱۴
۱۲
۸۳۸
۸۸
**: P۰/۰۱ Odds Ratio: 3/341
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون علائم اختلالات خوردن از آزمون دقیق فیشر استفاده شد. همانگونه که در جدول مشاهده میشود، شیوع اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با علائم اختلالات خوردن ، ۳۱/۳% ( ۲۰% دانشجوی پسر و ۸۰% دانشجوی دختر) گزارش شد. در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن، تفاوت آماری معنادار گزارش شد (P=0/001) و بین علائم اختلالات خوردن و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج، شانس وجود علائم اختلالات خوردن در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن را ۳/۳۴۱برابر دانشجویان فاقد علائم اختلال بدشکلی بدن برآورد کرد.
۵-بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
در مطالعه انجام شده با هدف تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، اختلال وسواس فکری- عملی، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن، ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز مورد بررسی قرار گرفتند. در این فصل ابتدا یافته‌های به دست آمده مطرح و در مورد آنها بحث می‌شود و در ادامه محدودیت‌های پژوهش ذکر شده و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی بیان می‌گردد.
۵-۲- بحث و نتیجه گیری
یافته‌های حاصل از اطلاعات دموگرافیک نشان داد که ۶۴/۱% از دانشجویان مورد مطالعه دختر و ۳۵/۹% پسر بودند، که ۷۸/۵% در گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال، و ۲۱/۵% در گروه سنی ۲۶ تا ۳۰ سال و بالاتر قرار داشتند. همچنین، ۸۶/۶% از دانشجویان مجرد و ۱۳/۴% متاهل بودند. ۵۵% دانشجویان در مقطع کارشناسی، ۳۵/۷% در مقطع کارشناسی ارشد، و ۹/۳% در مقطع دکتری بودند که ۳۲/۹% دانشجویان در رشته‌های مهندسی، ۲۲/۴% علوم انسانی، ۲۱/۵% پزشکی و رشته‌های وابسته، ۱۵/۷% علوم پایه و ۷/۵% در رشته‌های هنر و معماری مشغول به تحصیل بودند. بیش از نیمی از دانشجویان مورد مطالعه (۵۵/۵%) ساکن مراکز استانها و ۴۴/۵% آنها در مراکز شهرستانها و توابع سکونت داشتند.
سوال ۱- میزان فراوانی نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز چقدر است؟
در مطالعه حاضر، حدود ۸۰ درصد دانشجویان (۷۷/۲%) از حداقل یک نقیصه عضوی شکایت داشتند که در بیشتر دانشجویان، میزان نگرانی از وضعیت ظاهری خود، در حد «کم» (۵۹/۱%) گزارش شد و در حدود ۷۵ درصد دانشجویان (۷۵/۲%) نگرانی در مورد ظاهر با اشتغال ذهنی همراه بود که ۶۶/۱% آنها دختر و ۳۳/۹% پسر بودند و تقریبا” در ۷۰ درصد دانشجویان (۶۹/۹%) مدت زمان اشتغال ذهنی با وضعیت ظاهری، «کمتر از یک ساعت» گزارش شد.
جدول ۵-۱- مقایسه میزان نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن در مطالعات پیشین
نارضایتی از وضعیت ظاهری بدن
تحقیقات
کل
زنان
مردان
گارنر و همکاران، ۱۹۹۷

۵۶%
۴۳%
بیبی و همکاران، ۱۹۹۸
۶۰%
۶۷%
۳۳%
گاپتا و جانسون، ۱۹۹۸

زنان بیشتر از مردان
باهن و همکاران، ۲۰۰۲(آمریکا)
۷۴/۳%


سارور و همکاران ، ۲۰۰۲
۷۰%


کستل و هنیگمن، ۲۰۰۲

۵۶%
۴۳%
کانسور و همکاران، ۲۰۰۳
۴۸/۳%
*گروه نمونه تنها شامل دختران بوده است
فارز و همکاران، ۲۰۰۴

دانشجویان دختر بیشتر از پسر
کورن و همکاران، ۲۰۰۸
۸۷/۴%


تاکی و همکاران، ۲۰۰۸
۷۸/۸%


لیو وهمکاران، ۲۰۱۰
۳۲/۵%


طلایی و همکاران، ۱۳۸۸
۳۴/۴%


ربیعی و همکاران، ۱۳۹۰

دانشجویان دختر بیشتر از پسر
صاحبالزمانی وهمکاران، ۱۳۹۱
۲۴/۳%
*گروه نمونه تنها شامل دختران بوده است
مطالعه حاضر
۷۷/۲%
۶۵/۹%
۳۴/۱%
میزان نارضایتی گزارش شده در دانشجویان مورد مطالعه در این پژوهش با فراوانی نارضایتی گزارش شده در اکثر مطالعات تقریبا برابر است، کمتر از نارضایتی گزارش شده در مطالعه کورن و همکاران (۲۰۰۸) و بیشتر از نارضایتی گزارش شده در مطالعات کانسور و همکاران (۲۰۰۳)، لیو و همکاران (۲۰۱۰)، طلایی و همکاران (۱۳۸۸) و صاحب الزمانی و همکاران(۱۳۹۱) می‌باشد و این یافته‌ها نشان می‌دهند که نارضایتی و اشتغال ذهنی با وضعیت ظاهر بسیار رایج است. به نظر می‌رسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *