منابع تحقیق درمورد اختلال بدشکلی بدن، وسواس فکری، دانشجویان، افسردگی اساسی

ی ضعیف، ۱۱ نفر (۲۶/۸%)دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و ۸/۵% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند و از ۳۸ دانشجوی دارای وضعیت مالی عالی، ۴ نفر(۱۰/۵%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند و ۳/۱% افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی وضعیت مالی‌های متفاوت از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون مجذور کای تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/041). یعنی بین دو متغیر وضعیت مالی خانواده و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه ۵- بین دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز با و بدون سابقه جراحی زیبایی در شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن تفاوت معنادار وجود دارد.
برای مقایسه شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه جراحی زیبایی از آزمون دقیق فیشر استفاده شد.
جدول ۴-۱۷: شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن در دانشجویان با و بدون سابقه جراحی زیبایی
متغیر
اختلال بدشکلی بدن
P-value
دارند ندارند
سابقه جراحی زیبایی
داشته اند
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
۰/۰۴۳*
۳۰
۱۷/۹
۱۳۸
۸۲/۱
نداشته اند
۹۹
۱۱/۹
۷۳۳
۸۸/۱
*: P۰.۰۵
همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود، در میان ۱۶۸ نفری که سابقه جراحی زیبایی داشتند(۳۷ نفر مذکر و ۱۳۱ نفر مونث) ، ۳۰ نفر(۱۷/۹%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که ۲۳/۳ درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند. در میان ۸۳۲ نفری که سابقه جراحی زیبایی نداشتند ، ۹۹ نفر(۱۱/۹%) دارای علائم اختلال بدشکلی بدن بودند که ۷۶/۷ درصد افراد مبتلا را تشکیل می‌دادند.
در مقایسه فراوانی دو گروه از دانشجویان مورد مطالعه به تفکیک وجود و عدم وجود علائم اختلال بدشکلی بدن با توجه به آزمون دقیق فیشر تفاوت آماری معنادار گزارش شد(P=0/043). یعنی بین دو متغیر سابقه جراحی زیبایی و شیوع علائم اختلال بدشکلی بدن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه ۶- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلال اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول۴-۱۸: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال اضطراب اجتماعی و خرده مقیاسهای آنها
متغیر
بدشکلی بدن
وسواس فکری
وسواس عملی
بینش
اجتناب
اضطراب اجتماعی
۰/۳۹**
۰/۳۵**
۰/۳۶**
۰/۳۲**
۰/۴۱**
ترس
۰/۴۱**
۰/۳۷**
۰/۳۷**
۰/۳۴**
۰/۴۲**
اجتناب
۰/۳۴**
۰/۲۹**
۰/۳۲**
۰/۲۶**
۰/۳۶**
ناراحتی فیزیولوژیک
۰/۳۳**
۰/۳۰**
۰/۳۰**
۰/۲۹**
۰/۳۳**
**: p۰.۰۱
ضریب همبستگی پیرسون میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال اضطراب اجتماعی برابر r=0/39 و در p۰.۰۱ معنی دار است. این به معنی وجود رابطه معنادار میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال اضطراب اجتماعی است و چون مقدار ضریب همبستگی عددی مثبت است بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد.
بین تمام خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و اختلال اضطراب اجتماعی رابطه وجود دارد و در p۰.۰۱ معنی دار است. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس «ترس» اختلال اضطراب اجتماعی و «اجتناب» اختلال بدشکلی بدن(r=0/42) و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس «اجتناب» اختلال اضطراب اجتماعی و «بینش» اختلال بدشکلی بدن(r=0/26) وجود دارد.
فرضیه ۷- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلال افسردگی اساسی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول۴-۱۹: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال افسردگی اساسی و خرده مقیاسهای آنها
متغیر
بدشکلی بدن
وسواس فکری
وسواس عملی
بینش
اجتناب
افسردگی اساسی
۰/۳۶**
۰/۳۲**
۰/۳۲**
۰/۳۱**
۰/۳۵**
نشانه‌های عاطفی
۰/۳۴**
۰/۳۰**
۰/۳۰**
۰/۳۰**
۰/۳۱**
نشانه‌های شناختی
۰/۳۵**
۰/۳۳**
۰/۳۰**
۰/۳۱**
۰/۳۵**
نشانه‌های جسمانی
۰/۲۸**
۰/۲۵**
۰/۲۶**
۰/۲۱**
۰/۲۸**
**: p۰.۰۱
ضریب همبستگی پیرسون میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال افسردگی اساسی برابر r=0/36 و در p۰.۰۱ معنی دار است. این به معنی وجود رابطه معنادار میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال افسردگی اساسی است و چون مقدار ضریب همبستگی عددی مثبت است بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد.
بین تمام خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و اختلال افسردگی اساسی رابطه وجود دارد و در p۰.۰۱ معنی دار است. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس «نشانه‌های شناختی» اختلال افسردگی اساسی و «اجتناب» اختلال بدشکلی بدن(r=0/35) و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس «نشانه‌های شناختی» اختلال افسردگی اساسی و «بینش» اختلال بدشکلی بدن(r=0/21) وجود دارد.
فرضیه۸-بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلال وسواس فکری – عملی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول۴-۲۰: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلال وسواس فکری- عملی و خرده مقیاسهای آنها
متغیر
بدشکلی بدن
وسواس فکری
وسواس عملی
بینش
اجتناب
وسواس فکری-عملی
۰/۳۰**
۰/۲۸**
۰/۲۸**
۰/۲۴**
۰/۲۲**
بازبینی
۰/۲۸**
۰/۲۷**
۰/۲۶**
۰/۲۳**
۰/۲۳**
تمیزی
۰/۱۴**
۰/۱۲**
۰/۱۶**
۰/۱۲**
۰/۰۵
کندی-تکرار
۰/۰۱
-۰/۰۲
۰/۰۵
-۰/۰۳
-۰/۰۳
تردید-وظیفه شناسی
۰/۲۶**
۰/۲۵**
۰/۲۳**
۰/۲۳**
۰/۲۵**
**: p۰.۰۱
ضریب همبستگی پیرسون میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال وسواس فکری- عملی برابر r=0/30 و در p۰.۰۱معنی دار است. این به معنی وجود رابطه معنادار میان اختلال بدشکلی بدن و اختلال وسواس فکری- عملی است و چون مقدار ضریب همبستگی عددی مثبت است بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می‌یابد.
بین بیشتر خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و اختلال وسواس فکری- عملی رابطه وجود دارد و در p۰.۰۱ معنی دار است. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس «بازبینی» اختلال وسواس فکری- عملی و «وسواس فکری» اختلال بدشکلی بدن(r=0/27) و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس «تمیزی» اختلال وسواس فکری- عملی و «بینش» و «وسواس فکری» اختلال بدشکلی بدن(r=0/12) وجود دارد.
بین خرده مقیاس «کندی-تکرار» اختلال وسواس فکری- عملی با خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و نیز بین خرده مقیاس «تمیزی» اختلال وسواس فکری- عملی و خرده مقیاس «اجتناب» اختلال بدشکلی بدن رابطه معنی دار وجود ندارد.
فرضیه ۹- بین علائم اختلال بدشکلی بدن و علائم اختلالات خوردن رابطه معناداری وجود دارد.
جدول۴-۲۱: رابطه بین علائم اختلال بدشکلی بدن با علائم اختلالات خوردن و خرده مقیاسهای آنها
متغیر
بدشکلی بدن
وسواس فکری
وسواس عملی
بینش
اجتناب
اختلالات خوردن
۰/۲۱**
۰/۱۹**
۰/۲۰**
۰/۲۱**
۰/۱۳**
رژیم لاغری
۰/۲۰**
۰/۱۹**
۰/۱۸**
۰/۱۹**
۰/۱۳**
پر خوری
۰/۱۴**
۰/۱۱**
۰/۱۵**
۰/۱۰**
۰/۰۸*
مهار دهانی
۰/۰۸**
۰/۰۷*
۰/۰۸*
۰/۱۱**
۰/۰۵
*: p۰.۰۵ **: p ۰.۰۱
ضریب همبستگی پیرسون میان اختلال بدشکلی بدن اختلالات خوردن برابرr=0/21 و در p ۰.۰۱ معنی دار است. این به معنی وجود رابطه معنادار میان اختلال بدشکلی بدن و اختلالات خوردن است و چون مقدار ضریب همبستگی عددی مثبت است بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش هر یک از این متغیرها مقدار متغیر دیگر نیز افزایش افزایش می‌یابد.
بین تمام خرده مقیاسهای اختلال بدشکلی بدن و اختلالات خوردن به جز «مهار دهانی» اختلالات خوردن و «اجتناب» اختلال بدشکلی بدن، رابطه وجود دارد و در اکثر خرده مقیاسها در p ۰.۰۱ معنی دار است. بیشترین همبستگی بین خرده مقیاس «رژیم لاغری» اختلالات خوردن و «بینش» اختلال بدشکلی بدن(r=0/19) و کمترین همبستگی بین خرده مقیاس «مهار دهانی» اختلالات خوردن و «وسواس فکری» اختلال بدشکلی بدن(r=0/07) وجود دارد.
۴-۴- یافته های جانبی
جدول ۴-۲۲: میزان نگرانی از برخی از قسمتهای بدن
میزان نگرانی از برخی از قسمتهای بدن
فراوانی
درصد
کم
۴۵۶
۵۹/۱
تا حدودی
۲۲۴
۲۹
زیاد
۸۲
۱۰/۶
خیلی زیاد
۱۰
۱/۳
مجموع
۷۷۲
۱۰۰
از مجموع ۷۷۲ نفر دانشجویی که از حداقل یک نقیصه عضوی شکایت داشتند، در بیشتر دانشجویان، نگرانی در حد «کم» (۵۹/۱%) گزارش شد.
جدول ۴-۲۳: توزیع نمونه بر حسب اشتغال ذهنی با برخی از قسمتهای بدن
اشتغال ذهنی با برخی از قسمتهای بدن
فراوانی
درصد
دارند
۷۵۲
۷۵/۲
ندارند
۲۴۸
۲۴/۸
مجموع
۱۰۰۰
۱۰۰
در حدود ۷۵ درصد دانشجویان(۷۵۲ نفر،۷۵/۲%) نگرانی در مورد ظاهر با اشتغال ذهنی همراه بود که ۴۹۷نفر(۶۶/۱%) دختر و ۲۵۵ نفر(۳۳/۹%) پسر بودند. همچنین در حدود ۷۰% دانشجویان (۶۹/۹%) مدت زمان اشتغال ذهنی با وضعیت ظاهری «کمتر از یک ساعت»، در ۲۶/۲% دانشجویان «یک تا سه ساعت»، و در۳/۹% آنها، «بیش از سه ساعت» در روز گزارش شد.
جدول ۴-۲۴: شدت اختلال در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
شدت اختلال
فراوانی
درصد
کم
۷۴
۵۷/۴
متوسط
۳۸
۲۹/۵
شدید
۱۶
۱۲/۴
خیلی شدید
۱
۰/۸
شدت اختلال بدشکلی بدن در حدود ۶۰ درصد دانشجویان مبتلا، در حد کم بود و تنها در ۰/۸% آنها خیلی شدید گزارش گردید.
جدول ۴-۲۵: میزان اشتغال ذهنی در دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
میزان اشتغال ذهنی با برخی از قسمتهای بدن
فراوانی
درصد
کم
۱۲
۹/۳
تا حدودی
۷۴
۵۷/۴
زیاد
۳۶
۲۷/۹
خیلی زیاد
۷
۵/۴
تنها در ۹/۳% از دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن، میزان اشتغال ذهنی با وضعیت ظاهریشان در حد «کم» و در ۳۳/۳% آنها در حد «زیاد» تا «خیلی زیاد» گزارش شد. از طرفی در حدود ۷۵% این دانشجویان ( ۷۴/۴%) میزان ناراحتی از افکار مربوط به نقص ظاهری در حد «متوسط» تا «شدید» بود. همچنین افکار و نگرانیهای مربوط به نقص ظاهری در کارهای روزمره ۹۲/۲% آنان تداخل ایجاد کرده بود و در بیش از ۹۰ درصد آنها (۹۰/۷%) به خاطر نگرانی از ظاهر اجتناب از برخی موقعیتها و کارها وجود داشت. دانشجویان دارای علائم اختلال بدشکلی بدن از بینش «بسیار خوبی» برخوردار نبودند، به طوریکه ۴۵% آنها بینش «ضعیف» و حتی ۷% آنها «فقدان بینش» داشتند.
جدول۴-۲۶: قسمتهای بدن مورد نگرانی در دانشجویان دختر و پسر دارای علائم اختلال بدشکلی بدن
قسمتهای مورد نگرانی
پسران
دختران
قسمتهای مورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *