مروری بر متون و مطالعات-پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی-بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

فصل دوم

مروری بر متون و مطالعات

انجام شده در زمینه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مروری بر مطالعات انجام شده

با توجه به اهمیت ناهنجاری های مادرزادی که نقش مهمی رادر مرگ و میر وگرفتاری پیش از تولد و دوران نوزادی ایفا می کند. مطالعات مختلفی در مورد ارتباط ناهنجاری های مادرزادی با عوامل مختلف و شیوع انواع آنها انجام گرفته است که البته نتایج این تحقیقات بعضاً متناقص گزارش  شده است .

1-2- مطالعات داخل کشور

در یک مطالعه آینده نگرتمام نوزادان متولدشده ازمادرانی که بیشتر آن ها از نژاد عرب بودنددر بیمارستان اروند در اهواز در طول مدت 3 سال (85-83) ثبت شدند این در حالی بود که متولدین مرده یا آن هایی که چند ساعت بعد از تولد فوت می شدند از این مطالعه مستثنی بودند وتمام متولدین زنده در بیمارستان توسط پزشک برای بررسی ناهنجاری مادرزادی مورد معاینه قرار گرفتند که شیوع ناهنجاری مادرزادی که از4660 مورد متولد زنده 017/2 درصدبود. تعیین این ناهنجاری ها بر اساس معاینات بالینی یا یافته های سونوگرافی پیش از تولد ویا چند هفته بعد از تولد بود . بر این اساس بیشترین سیستم درگیر سیستم عضلانی – اسکلتی باشیوع3/39 درصد بود، سیستم ادراری – تناسلی (1/35 درصد)، سیستم عصبی (7/11درصد) ، دستگاه گوارش (3/5درصد) و آنومالی های کروموزومال (3/4 در صد)بوده است .دراین مطالعه ناهنجاری های گذرا مثل بد شکلی های خفیف پا و هیدروسل جزء بد شکلی ها منظور نشده است . شیوع ناهنجاری مادرزادی در نژاد عرب 3/2 درصد ودر نژاد فارس 7/1 درصد بود.(20)

در یک مطالعه ی مشاهده ای – توصیفی بر روی 4800نوزاد زنده ومرده در زایشگاه های یزد در طول 8 ماه از 82تا83 شیوع ناهنجاری مادرزادی که بر اساس غربالگری توسط پزشکان روی تمام نوزادان انجام گرفت واطلاعات به دست آمده روی پرسش نامه ثبت گردید ، (83/2درصد) گزارش شده است .این در حالی بود که روی نوزادان مرده متولد شده اتوپسی انجام گرفته نشد. از 136 مورد نوزاد با ناهنجاری،69 (88/51درصد)پسر و 64(12/48درصد) دختر و 3 مورد ابهام تناسلی . سابقه ی ازدواج فامیلی در 6 مورد (41/4درصد).

ناهنجاری  عضلانی – اسکلتی (83/0 درصد )، سیستم عصبی مرکزی (47/0 درصد )و سیستم تناسلی (37/0درصد)،ناهنجاری  مادرزادی در متولدین مرده (5/12درصد) نسبت به متولدین زنده که (71/2درصد) بوده است . ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری مادرزادی وجنس نوزادان ، سن تولد و سن مادر و مصرف داروها و سابقه ازدواج فامیلی وجود نداشت. در حالی که بین شیوع ناهنجاری مادرزادی در متولدین زنده ومرده تفاوت آماری معناداری یافت شد در این مطالعه شیوع ناهنجاری مادرزادی در میان متولدین زنده بیشتر از مطالعات قبلی در ایران گزارش شده است .(21)

در یک مطالعه مقطعی برروی 1000نوزاد زنده متولد شده طی 6 ماه در سال 1382 در بیمارستان جواهری تهران به منظور تعیین شیوع ناهنجاری های مادرزادی در زمان تولد وبررسی این ناهنجاری هاانجام شد. با بررسی پرونده این نوزادان بیماران دارای ناهنجاری های ماژور ومینور جدا شده ومتغیرهای  مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند . شیوع ناهنجاری های مادرزادی 2/5 درصد بود. که بیشتر درنوزادان پسر رخ داده بود. شایعترین ناهنجاری  مادرزادی ،بیضه نزول نکرده بود از نظر سیستم های دچار ناهنجاری به ترتیب : سیستم عضلانی – اسکلتی(42درصد) – ادراری –تناسلی(38درصد) – قلبی – عروقی(4 درصد) سیستم عصبی مرکزی و دستگاه گوارش هرکدام(4درصد)درگیر بودند . از ناهنجاری های عضلانی  – اسکلتی، کالکانئووالگوس واز ناهنجاری های ادراری – تناسلی، بیضه نزول نکرده وسپس هیپوسپادیازیس از همه شایعتر بودند . از نظر وزن هنگام تولد، 94 درصد بین 4000-2500 گرم، 2 درصد کمتر از 2500 گرم و 4 درصد بیشتر از 4000 گرم بودند.دراین مطالعه ارتباط معنی داری بین بروز ناهنجاری های مادرزادی و جنس ، وزن وسن حاملگی نوزاد و تعداد بارداری ها و سن مادر مشاهده نشد(55)

در یک تحقیق گذشته نگر کلیه نوزادان متولد شده در مدت سه سال (1381تا1383) در بیمارستان شریعتی تهران مورد بررسی قرار گرفتند . جهت اجرای این پژوهش با مراجعه به پرونده های موجود ،ناهنجاری های ظاهری و عوامل مربوطه تعیین شد . نمونه گیری به صورت روش نمونه گیری آسان انجام شد و کلیه نوزادان متولد شده در مدت تعیین شده وارد مطالعه شدند . نوزادان مرده متولد شده یا آنانی که لحظاتی کوتاه پس از تولد فوت کرده یا دارای نقص پرونده بودند، از مطالعه خارج شدند . عوامل مادری شامل سن ،سابقه مصرف داروها حین بارداری ،بیماری های مادر ،برخورد با اشعه یا میزان آن در بارداری ،فصل و نوع زایمان وعوامل مربوط به نوزادان شامل وزن ،قد ،دور سر ،دور سینه ،جنس در معاینه نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند .درمجموع تعداد 3840 نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد 2007 نوزاد (3/52 درصد) پسر و1829نوزاد (6/47 درصد ) دختر و4 مورد (1/0 ) درصدابهام جنسی داشتند.میزان فراوانی ناهنجاری 118 (1/3 درصد) بود که 90 مورد آن (3/76درصد) ناهنجاری های بزرگ ، 20 مورد (7/23درصد )کوچک بودند . پراکندگی جنسی ناهنجاری 67 پسر (8/56درصد) و 47 دختر (8/39درصد) و 4 مورد ابهام جنسی (4/3درصد) بود ولی ارتباط معنی داری بین شیوع ناهنجاری ها وجنس وجود نداشت . نوع ناهنجاری ها با نحوه زایمان ارتباط معنی داری نداشت .

از 118 مورد ناهنجاری ،81 مورد (6/68درصد ) آنومالی منفرد و 37 مورد (4/31درصد ) آنومالی متعدد بود بیشترین ناهنجاری ها در سیستم اسکلتی مشاهده شد که بیشترین موردکلاب فوت وسپس پلی داکتیلی بود بعد از آن آنومالی سرو گردن ، شکاف کام و شکاف لب وشایع ترین آنومالی دستگاه تناسلی ،هیپوسپادیازیس بود. از 118 آنومالی ،2/32 درصد یعنی 38 مورد در سال 81 ودر سال 82 و 83 هر کدام 40مورد. آنومالی گزارش شده بین سال های مختلف تفاوت معنی داری نداشت ولی فراوانی آنومالی های بزرگ در سال های مختلف از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت.  بین فصل تولد وشیوع ناهنجاری ها ارتباطی نداشت . در این مطالعه شیوع ناهنجاری های خفیف مورد بررسی قرار نگرفت وبه علت گذشته نگر بودن این مطالعه ، سابقه ی ناهنجاری در خانواده وازدواج فامیلی به طور دقیق مطالعه نشده است.(22)

در یک مطالعه ی مقطعی در زایشگاه مطهری در آذربایجان غربی از بین 141121 زایمان که شامل تولد های زنده و مرده (از سال 84-80) 264 (187در 000/10 تولد) ناهنجاری گزارش شد . اطلاعات آنها از پرونده  های ثبت شده در زایشگاه که شامل انواع ناهنجاری های  مادرزادی و عوامل تأثیرگذار در آن ها ،جنس ، وزن جنین یا نوزاد سن مادر ،نوع زایمان ،سن تولد به دست آمده است . انواع آنومالی های تقسیم بندی شده مطابق با تقسیم بندی بین المللی ،مشخص گردید که نقایص سیستم عصبی با شیوع (65/52درصد) بیشترین میزان را داشته ، نقایص عضلانی – اسکلتی با شیوع (86/23 درصد) سیستم ادراری –تناسلی (82/6 درصد ) ، آنومالی های کروموزمی (87/1درصد) که این میزان برای متولدین زنده (117/1 درصد) وبرای متولدین مرده (7/40 درصد) گزارش شده است.(23)

در مطالعه ی مقطعی دیگر در استان قزوین که روی 33380 کودک از مرحله ی نوزادی تاسن 8 سالگی از سال 83-79 با هدف تعیین بروز آنومالی های ژنتیکی ومادرزادی در بیمارستان و مرکز ژنتیکی انجام گرفته شد، شیوع آنومالی مادرزادی 9/2 درصد و شیوع آنومالی مادرزادی در جنس پسر (539مورد) بیشترازدختر (363مورد) گزارش شد  شیوع بیماری هایی بااختلال درمتابولیسم اسید آمینه 18/7درصد وبه دنبال آن نقایص قلبی مادرزادی 6 درصد ،سندرم داون با شیوع 1 درصد،ناهنجاری های عصبی- مرکزی 12/0 درصد. تشخیص صحیح این ناهنجاری های ژنتیکی ومادرزادی باغربالگری بر روی شجرنامه ی افرادوژنتیک خانواده و تست های روتین از قبیل تعیین کاریوتیپ و مولکولی انجام گرفته شد(24).

در یک مطالعه ی توصیفی مقطعی از متولدین زنده و مرده در یک بیمارستان در گرگان در مدت 20 ماه (78-77) ،بروز ناهنجاری های مادرزادی را در 000/10 تولد گزارش می کند.تمام متولدین از جمله زنده و مرده در این بیمارستان درمدت مطالعه به وسیله ی پزشکان برای ناهنجاری های مادرزادی معاینه شده وانواع ناهنجاری ها ثبت گردیده و سپس پرونده متولدین با ناهنجاری مادرزادی برای جزئیات مطالعه خارج شد ومورد بررسی قرارگرفته شده است .بروز ناهنجاری مادرزادی (01/1درصد) (19/1درصد پسر ،76/0درصد در جنس دختر ) بوده است ناهنجاری سیستم عضلانی – اسکلتی بیشترین میزان بروز (28/درصد)0 وبه دنبال آن سیستم عصبی مرکزی (28/0درصد ) و سیستم تناسلی – ادراری (25/0درصد). بروز ناهنجاری مادرزادی درگروه های نژادی مختلف به ترتیب(85/0درصد) ،(45/1درصد) ،(70/1درصد) فارس ،ترکمن ، سیستانی بوده است . جنس ونژاد از عواملی هستند که در  بروز ناهنجاری مادرزادی در این منطقه نقش بسزایی داشتند.(25)

2-2- مطالعات خارج از کشور

در مطالعه ای در بیمارستان کویت شیوع ناهنجاری های مادرزادی بزرگ درطول یکسال (2001-2000) بررسی شد که از 7739 تولد زنده و مرده،شیوع ناهنجاری 25/1درصدگزارش شد.6/50 در صد با درگیری چندین سیستم  ، در حالی که 4/49 درصد با درگیری تنها یک سیستم بودند که سیستم عصبی مرکزی 12 مورد، سیستم قلبی عروقی 9 مورد ،اسکلتال 7 موردو گوارشی 6 مورد گزارش شد. 68 درصد آن ها حاصل ازدواج های فامیلی بودند.(26)در یک مطالعه ی مقطعی با هدف تعیین بروز ناهنجاری های مادرزادی تولد در نوزادان در کنیا و ارتباط عوامل مادری موثر در بروز آن ،71355 نوزاد در زایشگاه در مدت یکسال نشان داد که 1/28 در 1000 تولد، ناهنجاری بزرگ بودند که 15 در 1000 تولد، ناهنجاری  اسکلتال که بیشترین میزان را داشت،سپس سیستم عصبی مرکزی 6/28 درصد.پلی داکتیلی بیشترین ناهنجاری منفرد با بروز 10 در 1000 تولد. جمع آوری اطلاعات از طریق معاینه ی بالینی نوزادان انجام گرفته شده.(27)

در یک مطالعه ی مقطعی در سال (2001-1999) از 91386 زن بعد از زایمان بعد از پذیرش در زایشگاه در یکی از شهرهای  برزیل ، از طریق مصاحبه با این زنان ، معاینه نوزادان آن ها ،شیوع ناهنجاری مادرزادی در تولدها 7/1 درصد گزارش شده است که سیستم عصبی بیشترین نوع ناهنجاری بزرگ بوده است.  11 نوزاد دارای 2 نوع ناهنجاری ویک نوزاد با 3 نوع ناهنجاری ومابقی دارای یک نوع ناهنجاری، (5/56درصد ) پسر و (9/42 درصد )دختر .(9)

در یک مطالعه در سال 1995 در نیویورک که روی 042/271 متولد زنده انجام شد% 9/3 متولدین دارای ناهنجاری بزرگ بودند.که جنس پسر با میزان بیشتری از ناهنجاری ماژور نسبت به جنس دختر (6/4درصد نسبت به 1/3 درصد ) و سیاهپوستان 4/4 درصد در مقایسه با میزان (8/3 درصد) در سفید پوستان بود.(28)

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی ناهنجاریهای مادر زادی

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *