۲۵۲۶۰۵-۰۷۷۱

۰

هتل

سعدی

۱۱

بوشهر

۲۵۲۲۳۴۶-۰۷۷۱

۱۲

هتل

صدرا

۱۲

منبع : سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر ۱۳۹۲
۳-۱۴ ایجاد دهکده های گردشگری ساحلی در استان بوشهر
استان بوشهر با دارا بودن بخش زیادی از سواحل و آبهای خلیج فارس از قابلیت زیادی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه برخوردار است.ایجاد دهکده توریستی ساحلی در دو نقطه از سواحل استان بوشهر به تصویب هیات دولت رسیده است.این دهکده های توریستی ساحلی در شهرستانهای تنگستان و گناوه ایجاد خواهد شد و به زودی مطالعات گروه مهندسین مشاور آغاز می شود.
پس از اتمام مطالعات و تهیه طرح، زیرساختهای اولیه گردشگری مطابق با طرح جامع گردشگری در این دهکده های توریستی ایجاد خواهد شد.اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساختهای اولیه در این مناطق ساحلی از محل اعتبارات ملی تامین می شود.عملیات اجرایی ایجاد زیرساختهای گردشگری در این دهکده ساحلی واقع در بلوار امام خمینی شهرستان بوشهر آغاز شده است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر اذعان داشت: این دهکده توریستی ساحلی قرار است در مساحتی به وسعت ۴۰۰ هکتار ایجاد شود و پیش بینی می شود سال آینده علمیات ایجاد زیرساختهای اولیه در دو منطقه ساحلی دیگر به تصویب هیئت دولت رسیده است، آغاز شود.از ایجاد زیرساختهای گردشگری، این مناطق ساحلی برای ایجاد امکانات و تاسیسات گردشگری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر با ایجاد زیرساختهای اولیه در این مناطق، بستر ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم کنایجاد مناطق نمونه گردشگری ساحلی نقش مهمی در توسعه هر چه بیشتر گردشگری دریایی خلیج فارس دارد. امید می رود پس از ایجاد این دهکده های گردشگری ساحلی به عنوان طرح نمونه ، شاهد ایجاد تعداد بیشتری دهکده ساحلی در استان باشیم.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه
روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی دیدگاه اساتید و کارشناسان گردشگری ، مدیران مجتمع های گردشگری و آژانس های مسافرتی و گردشگران در مورد مدیریت گردشگری استان بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی به منظور ایجاد سایت پلان گردشگری است.
جامعۀ آماری تحقیق ۲۱۷ نفر( ۵۳ نفر اساتید ، ۷۴ نفر دانشجویان توریسم و ۹۰ نفر از گردشگران استان بوشهر) بود. در این تحقیق، به علت محدود بودن متخصصین آگاه به تحقیق، لذا اساتید کارشناسان گردشگری و مدیریت براساس در دسترس بودن و نمونه برداری قضاوتی انتخاب شدند، در حالی که گردشگران با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده گزینش شدند.
روش گردآوری اطلاعات به شکل میدانی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق ساخته بود. پس از بررسی کتاب های دانشگاهی، پایان نامه ها، مقالات متعدد علمی و نظرخواهی از استادان مدیریت ورزشی، صاحب نظران و کارشناسان گردشگری، فهرستی از مهم ترین متغیرهای مرتبط با موضوع تهیه شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از استادان صاحب نظر دانشگاهی تأیید شد. پس از اصلاحات، پرسشنامۀ نهایی ۲۲ سؤالی با مقیاس ۵ ارزشی لیکرت با دامنه(بسیار کم=۱ تا بسیار زیاد= ۵) برای مطالعۀ راهنما تنظیم شد. در یک مطالعۀ راهنما، ۳۰ پرسشنامه توسط نمونه های تحقیق تکمیل و پس از تجزیه و تحلیل آنها، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (۰٫۸۳= a) برآورد شد. پرسشنامۀ تحقیق از دو بخش تشکیل شده بود. بخش اول با ۵ پرسش اطلاعات فردی(سن، جنس، شغل، مدرک تحصیلی) و بخش اصلی ، با ۲۲ پرسش در مقیاس ۵ رتبه ای لیکرت اطلاعات مربوط به توانمندیهای گردشگری را جمع آوری کرد.
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، فراوانی ودرصد فراوانی ، نمودار و جدول فراوانی و درصد فراوانی) و برای بررسی میزان همبستگی بین متغیرها که کیفی بودند از روش آماری ناپارامتریک(آزمون خی دو) بهره گرفته شد و همچنین برای محاسبه داده ها از نرم افزار(SPSS) استفاده شد.
داده های تحقیق نشان می دهد که از مجموع ۲۱۷ نفر آزمودنی ها، ۴/۲۴ درصد اساتید و کارشناسان گردشگری، ۲/۳۴ درصد گردشگران و ۴/۴۱ درصد مدیران مجتمع گردشگری و آژانس های مسافرتی می باشند.
شکل۴-۱-توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه های آماری
منبع: یافته های تحقیق
۴-۱ سن پاسخگویان
سعی شده افراد بالای ۲۰ سال برای پاسخگویی انتخاب شوند تا با ضریب اطمینان بیشتر از افرادی پرسش شود که تغییرات و توسعه حاصل از تجهیز و گسترش زیرساخت ها و توسعه مجتمع های گردشگری ساحلی را در استان بوشهر بتوانند به خوبی مقایسه کنند. همان طور که جدول ۴-۱ نشان می دهد ۱۶/۹۴ درصد از پاسخگویان بالای ۲۰ سال سن دارند.
جدول ۴-۱: توزیع پاسخگویان بر حسب سن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

سن (سال)