مجازات، قتل، عمد، قاتل، عوده،

قانونی وجود ندارد.
بند دوم،قتل عمد در قانون حدود ،قصاص مصوب 1361؛
نفوذ مذهب در آداب ورسوم مردم وعلی الخصوص مقررات اجتماعی حاکم بر جامعه امری ملموس و تجربه شده است. با ورود اسلام به ایران و با گذر زمان ونهادینه شدن فرهنگ های منبعث از دین دستورات دینی هم جایگاه خود را پیدا کرده اند خصوصا این جایگاه نمود خود را در حکومت های دینی بیش از پیش نشان داده است چنانکه در عصر صفویه مجازات جرم قتل اعدام بوده وقاتل را برای قصاص یا اخذ دیه تسلیم ورثه مقتول می کردند.در مقدمه اولین قانونی که قبل از مشروطیت در سال 1296 به تایید ناصر الدین شاه رسیده وبه کتابچه قانونی کنت مشهور گردیده نیز چنین آمده است«موارد قتل چنانکه شریعت مطهره اسلام حکم فرموده است بلا خلاف وبلا استثنا محاکمه می شود ودر قتل عمد وشبه عمد وقتل خطا احکام شارع مقدس اسلام مطاع و حتمی الاجرا خواهد بود»27.
به هر حال ان چنان که ذکر شد نفوذ علمای دینی بر مظاهر حاکمیت جامعه در نوسان بوده وبا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304 وتصویب آن بر مبنای عرف وجدایی از منابع مذهبی ، این دو گانگی به طور رسمی در فضای کشور به وجود می آید . به هر حال با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وتصویب قانون اساسی که در اصول خود به طور صریح مذهب را ملاک تصویب هر قانونی در مملکت می داند نفوذ مذهب بر محتوای انواع قوانین از جمله نصوص جزایی شکل رسمی به خود می گیرد.
مقنن در سال 1361قانون حدود وقصاص،قانون دیات،قانون کلیات ،وقانون راجع به مجازات اسلامی را در زمان های مختلف و جداگانه تصویب می کند که به طور آزمایشی به اجرا گذاشته می شود ودر نهایت در سال 1370 به جمع این قوانین تحت عنوان قانون مجازات اسلامی می پردازد.
درماده قانون حدود ،قصاص و دیات مصوب شهریور1361 قتل عمد بدین شکل تعریف شده بود« قتل در موارد زیر عمدی است.
الف مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا‌کودکی و امثال آنها نوع کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»
بند سوم،قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370؛
در تطور ایام وتحول قوانین جزایی شاید قابل توجه باشد که مقنن طبقه بندی مجازات ها را دستخوش تغییراتی کرده است.ازجمله این که درماده7 قانون مجازات عمومی سال 1304 مقرر کرده بود«:جرم از حیث شدت وضعف مجازات ها به چهار نوع تقسیم می شود:جنایت2جنحه مهم3جنحه کوچک4خلاف» ودر مواد بعدی به توضیح این عناوین پرداخته است.در قانون مجازات عمومی مصوب1352 بر خلاف قانون قبلی جرم ومجازات بر سه نوع تقسیم شده است وعنوان فصل دوم از باب اول این قانون«انواع جرایم و مجازات ها»بود.ماده 7آن قانون هم مقرر می داشت«جرم از حیث شدت وضعف مجازات بر سه نوع است:
جنایت2جنحه3خلاف»ودر مواد بعدی به توضیح آن پرداخته است.
ابن حزم، منبع پیشین،ج10،ص214.وعبد القادر عوده، منبع پیشین،ص29
وعبد القادر عوده، منبع پیشین،ص29.
عبد القادر عوده، منبع پیشین،ص29
عبد القادر عوده، منبع پیشین،ص29.
محمد علی اردبیلی،همن منبع،ص235.
ماده2 ق.م:قوانین 15روز پس از انتشار،در سراسر کشور لازم الاجرا استمگر ان که در خود قانون ،ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده64ق.م.ا1370:زنا در صورتی موجب حد می شود…وبه موضوع وحکم ان نیز اگاه باشد.
حسین آقایی نیا، منبع پیشین،ص66.
محمد علی اردبیلی، منبع پیشین،ص224.
ایرج گلدوزیان،بایسته های حقوق جزای عمومی،تهران،نشر میزان،چاپ ششم،1381.
محقق حلی، منبع پیشین،ج4،ص195.

امام خمینی(ره)،تحریر الوسیله، منبع پیشین،ج2،ص508.
محمد بن الحسن شیخ طوسی،النهایه،قم،انتشارات قدس،ص733.
5520
سپاس بیکران خداوند يكتایی که فرصت كسب موفقيتي دیگر را بر من فراهم نمود.بر خود لازم ميدانم كه از زحمات و دلسوزی های اساتيد محترم راهنما و مشاور، جناب آقای دكتر نبی‌اله دهقان و سرکار خانم دكتر زهره دهدشتی شاهرخ، كه با كمك و راهنمايي هاي بي دريغشان در انجام اين پروژه من را ياري نموده اند، كمال تشكر را داشته باشم. به علاوه از استاد گرانقدر داور جناب آقای دكتر محمود محمدیان نيز سپاسگذارم.
همچنين بابت حمايت وكمك دوستان عزيزم، كاظميني، قاضوی، غلامی،صدری و سایر عزیزان صميمانه تشكر مينمايم و این مجموعه را به پدر و مادر مهربان و خانواده عزیزم تقدیم می کنم.
فصل اول: کلیات تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *