4 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ حق فرزندان بر والدین: 121
4 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ وظیفه ی هر یک از زن و مرد نسبت به کل خانواده 122
4 ـ 2 ـ 2 ـ مهمترین وظایف متقابل همسران 123
4 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مهرورزی 123
4 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ همدلی و همراهی 124
4 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ تفاهم و همکاری میان اعضای خانواده 124
4 ـ 2 ـ 2 ـ 4 ـ هم غذا شدن با خانواده 125
4 ـ 2 ـ 2 ـ 5 ـ ارزش وجودی همسر 125
4 ـ 2 ـ 2 ـ 6 ـ هزینه های جاری زندگی 127
4 ـ 2 ـ 3 ـ لزوم اجتماع مومنان 128
4-2-3-1-حقوق برادران دینی 128
4 ـ 2 ـ 4 ـ اهمیت اطعام مومن 129
4 ـ 2 ـ 5 ـ تعامل با فاسقان 129
4 ـ 2 ـ 6 ـ تعامل با متظاهران به اسلام 130
4 ـ 2 ـ 7 ـ موحّدان (اهل کتاب) 130
4 ـ 2 ـ 8 ـ قانون عمومی ارتباط 131
4 ـ 2 ـ 9 ـ نیکی عدالت ورزانه به اهل کتاب 132
4 ـ 3 ـ اهميت كار و تلاش 132
4 ـ 3 ـ 1 ـ وجود روحیه ی صبر و پایداری و متانت در فراز و فرودهای زندگی 133
4 ـ 3 ـ 2 ـ برخورداری از روحیه ی گذشت و بزرگواری و تقویت آن: 134
4 ـ 3 ـ 3 ـ حاکمیت صداقت در فضای خانواده 134
4 ـ 3 ـ 4 ـ مدیریت و برنامه ریزی صحیح در خانواده 134
4 ـ 3 ـ 5 ـ رعایت اخلاق نیکو و رعایت ادب و احترام متقابل در خانواده 135
4 ـ 3 ـ 6 ـ وجود اعتماد در خانواده و پرهیز از سوء ظن 136
4 ـ 3 ـ 7 ـ پرهیز از آفت حسد 137
4 ـ 3 ـ 8 ـ وفاداری اعضای خانواده نسبت به یکدیگر 138
ـ فصل پنجم 140
5 ـ 1 ـ نتیجه گیری 141
ـ منابع تحقیق 146
ـ چکیده انگلیسی
فصل اول
كليات تحقيق
ـ مقدمه
تحقیق کنونی پژوهشی است با عنوان « مبانی سبک زندگی اسلامی در قرآن کریم» که در آن تلاش شده است اصول و مبانی طراحی شده سبک مطلوب زندگی اسلامی از سوی قرآن و برخی روایات با توجه به شاخصه های در نظر گرفته شده در آموزه های دینی، مورد بررسی و تبیین واقع شود. تحقیق کنونی که دایره آن به وسعت تمام ابعاد زندگی است در حیطه های متعدد رفتارهای فردی و اجتماعی قابل تطبیق و اجرا می باشد؛ زیرا قرآن کریم در آموزه های خود تمام راهکارهای مناسب جهت تدارک یک زندگی مطلوب در ابعاد مختلف در اختیار انسان ها نهاده و آنها را به پیروی از این تعالیم دستور داده است. رسولان و پیشوایان حق نیز در طول دوره مختلف زندگی جامعه بشریت، تلاش نمودند سفارش های آسمانی را مد نظر خود قرار داده و به پیروان خود نیز گوشزد نمایند. آنچه در این تحقیق بیشتر مد نطر می باشد، تبیین مبانی و معرفی شاخصه های سبک زندگی اسلامی است که در جنبه های متعدد دین شناسی، خدا شناسی، مردم شناسی، فعالیت اجتماعی در فرآیندهای شناختی و ارزشی و اخلاقی نیز قابل بررسی می باشد.
شکی نیست که قرآن کریم، کتاب آسمانی کامل و دستور زندگی کل بشریت، تمام جنبه های زندگی انسان را در بعد فردی و اجتماعی، اقتصادی، نظامی و ….، در نظر گرفته و راهکارهای مناسبی نیز جهت بهبود بخشی به فراز و نشیب های زندگی تدوین نموده است. این کتاب مقدس در قالب امر و نهی، برنامه های زندگی انسان را جهت بخشیده و از انسان خواسته است که طبق برنامه های تدوین شده، از یک سبک زندگی مناسب تبعیت و برخوردار باشند.
از سبک زندگی تاکنون تعاریف متعدد و متفاوتی از سوی روشنفکران، جامعه شناسان ارائه شده است.
مفهوم «سبک زندگی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که در دهه اخیر بسیار مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی و دین شناسان جامعه قرار گرفته است. سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است.
سبک زندگی اسلامی از حوزه های متعدد دینی و اجتماعی قابل تعریف و بررسی می باشد. در حوزه مطالعات فرهنگي، سبك زندگي مجموعه رفتارها و الگوهاي كنش‌ هر فرد است كه به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي نظر داشته باشد. طبيعي است بر اساس چنين رويكردي، سبك زندگي افزون بر اينكه بر ماهيت و محتواي خاص تعاملات و كنشهاي اشخاص در هر جامعه دلالت دارد و بيانگر اغراض، نيات، معاني و تفسيرهاي فرد در جريان عمل روزمره و زندگي روزانه است، نشاندهنده كمّ و كيف نظام باورها و ارزش‌هاي افراد نيز خواهد بود. بدين ترتيب، از سبك زندگي، مجموعهاي از الگوها و عناصر رفتاري نظاممند و مرتبط اراده ميشود كه يك كل متمايز از كلهاي ديگر را پديد ميآورد. البته چنين برداشتي از مفهوم سبك زندگي افزون بر اينكه پشتيباني آخرين و جديدترين ديدگاههاي صاحبنظران اين عرصه را به همراه دارد، از قابليت خوبي براي بومي‌سازي مفهوم سبك زندگي بر اساس اقتضائات جامعه ايراني ـ اسلامي برخوردار است.