مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 
 

 

 

مقدمه:. 2

اهداف تحقیق:. 2

  1. فصل اول: کلیات و تعاریف… 4

1-1. مبحث اول: کلیات… 5

1-1. مبحث اول: کلیات… 5

1-1-1. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی.. 5

2-1. مبحث دوم: تعریف و انواع آب… 8

2-1. مبحث دوم: تعریف و انواع آب… 8

1-2-1. گفتار اول: تعریف آب… 8

1-2-1-1. بند اول: معنی لغوی آب… 9

2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبیعی.. 9

3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبیات و عرفان.. 10

4-1-2-1. بند چهارم: جایگاه آب در حقوق موضوعه و فقه. 11

5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جایگاه آب در حقوق تطبیقی.. 12

2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب… 13

1-2-2-1. بند اول: آب‌های زیرزمینی.. 14

الف: قنات‌ها 15

ب: چشمه. 18

ج: چاه 19

د: آب‌های معدنی.. 21

2-2-2-1. بند دوم: آب‌های سطحی.. 22

الف: دریا 23

ب: دریاچه‌ها 24

ج: رودخانه. 24

د: نهر. 24

ه‍: آبهای داخلی.. 24

و: آبهای سرزمینی یا دریای سرزمینی.. 25

ز: آبهای آزاد (بین‌المللی). 26

ی: آب‌های جاری.. 27

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

  1. فصل دوم: مالکیت منابع آب… 28

1-2. مبحث اول: مبانی قانونی مالکیت منابع آب… 29

1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت.. 30

1-1-1-2. مالکیت عمومی:. 30

2-1-1-2. مالکیت دولتی.. 30

1-2-2. گفتار دوم: مالکیت منابع آب در قانون اساسی.. 32

1-1-2-2. بند اول: مالکیت عمومی و ملی آب… 34

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها 35

3-1-2-2. بند سوم: مشترکات… 36

3-2-2. گفتار سوم: مالکیت منابع آب در قانون مدنی.. 38

1-3-2-2. بند اول: حیازت آب های مباح.. 39

2-3-2-2. بند دوم: مشارکت در منابع آب… 41

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 42

4-3-2-2. بند چهارم: عقود. 43

2-2. مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب… 44

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالکیت آب… 44

2-2-2. گفتار دوم: ماهیت حقوقی مالکیت منابع آب… 45

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالکیت تبعی در منابع آب… 47

4-2-2. گفتارچهارم: مالکیت منابع آب در سایر قوانین.. 49

3-2. مبحث سوم: اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب… 53

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب.. 54

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمی آب.. 54

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب.. 57

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی.. 57

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت.. 58

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب… 59

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب… 59

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 59

2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط.. 61

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب… 64

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب… 68

نتیجه گیری.. 70

پیشنهادات.. 71

منابع فارسی.. 72

چکیده انگلیسی. 74