ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

ابراء طبيب در اعمال پزشكى………………………………. 20

بررسي اتانازي داوطلبانه غيرفعال از منظر اخلاق راس………………………………. 20

فرهنگ شرقي و جهاني شدن اخلاق زيستي………………………………. 20

مروري بر آموزش اخلاق حرفه اي در علوم بهداشتي………………………………. 17

آموزش اخلاق پزشكي………………………………. 87

مباحث اخلاقي پيرامون بيماري هانتينگتون………………………………. 10

پيشينه اخلاق پزشكي در برخي از آثار كهن طبي و ادبي ايران………………………………. 11

رويكرد اخلاقي دين بودا، هندو، يهود و مسيح در قبال

شبيه سازي انساني………………………………. 35

آزادي بيان از ديدگاه قانون اساسي………………………………. 150

كنوانسيون راجع‌به يكپارچه كردن برخي مقررات حمل‌ونقل هوايي

بين‌المللي………………………………. 37

قانون مدني بر قراردادهاي حمل‌ونقل………………………………. 516

حقوق و تعهدات مهندس مشاور در قراردادهاي پيمانكاري………………………………. 142

اوپک و چالشهاي فراروي آن از منظر حقوق بين الملل………………………………. 162

بررسي كاستي‌هاي نظام حقوقي كشور در مورد امضا در تجارت و بانكداري الكترونيكي و ارايه پيشنهادها………………………………. 19

بررسي کپي رايت در حقوق نرم افزار ايران………………………………. 45

بررسي كاستي‌هاي نظام حقوقي كشور در مورد امضا در

تجارت و بانكداري الكترونيكي………………………………. 159

بررسي وضعيت حقوق – زيست محيطي درياچه‌ي سدهاي كرج، لتيان، لار

(به عنوان منابع آب آشاميدني تهران) و حوزه‌هاي آبريز آنها و همچنين ارائه پيشنهادهاي لازم براي سامان بخشي فعاليتها در اين حوزه‌ها………………………………. 100

كارتحقيقي جهت اخذ مدرك كارشناسي حمايت ديپلماتيك………………………………. 106

پايان نامه جايگاه حقوقي فضاي رايانه‌اي در حقوق بين‌الملل………………………………. 116

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A. – گرايش: حقوق خصوصي – قدرت بر تسليم مورد معامله………………………………. 195

پيشگيري از پديده کودک آزاري در سياست جنايي ايران………………………………. 48

گزارش كارآموزي – اثبات ادله………………………………. 50

رشته حقوق خصوصي – غرر در معاملات………………………………. 25

رشته حقوق خصوصي – حدود صلاحيت داور………………………………. 22

مقدمه‌اي بر راهبردهاي توسعة فناوري اطلاعات كشور………………………………. 15

محورها و موضوعات مطالعاتي گروه الگوي مصرف و امنيت غذايي………………………………. 31

حقوق بين‌الملل در عرصه منازعات………………………………. 15

حقوق عمومي – بررسي تطبيقي آئين‌نامه داخلي كنگره آمريكا (سنا و نمايندگان ) با آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ايران………………………………. 270

حقوق خصوصي – بررسي وضعيت حقوقي دعاوي ورود ثالث – كانون وكلاي دادگستري خوزستان و لرستان………………………………. 452

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد MA – گرايش جزا و جرم شناسي –

سياست جنايي مشارکتي و محيط آموزشي………………………………. 133

شرايط اساسي بيع و ضمانت اجراي آن………………………………. 51

گزارش كارآموزي صابر ………………………………. 96

عدالت از ديدگاه حقوق كيفري………………………………. 35

حق فسخ ناشي از نقض قرارداد ومطالعه تطبيقي آن در نظامهاي معتبرحقوقي- حقوق خصوصي………………………………. 298

مركز منطقه‌اي داوري تهران در يك نگاه………………………………. 10

مباني مسئوليت مدني درنظام حقوقي ايران………………………………. 112

حقوق جزا و جرم شناسي – مطالعه تطبيقي مستي و آثار كيفري آن………………………………. 162

نگاهي به خلاء قانوني و كاستي‌هاي كاربردي قوانين و مقررات

راجع‌به قاچاق كالا و ارز………………………………. 39

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مقاله تحقيقاتي دورة كارآموزي وكالت – شعبه تشخيص و جايگاه

آن در سيستم دادرسي………………………………. 85

موانع حقوقي توسعه خريد و فروش الكترونيكي………………………………. 106

مطالبه وجه………………………………. 57

گزارش كارآموزي………………………………. 282

اقرار………………………………. 27

ابراء………………………………. 37

ابراء اصطلاح حقوقي………………………………. 16

اجاره به شرط تمليک………………………………. 18

احسان؛ منبع مسئوليت………………………………. 35

ارث زوجين………………………………. 80

ازدواج موقت………………………………. 149

استقلال قوا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران………………………………. 25

اصل برائت و موارد استناد به آن در قوانين موضوعه………………………………. 45

اصل چهل و چهار قانون اساسي؛ نقطه عزيمت………………………………. 25

اصول حاکم بر اسناد تجاري………………………………. 25

اضطرار………………………………. 56

اظهار‌نامه چيست………………….. 7

اعاده دادرسي در امور كيفري………………………………. 42

اعتياد     كيست      چيست     چه‌مي‌كند………………………………. 17

پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشددر رشته حقوق

بين‌الملل عمومي امنيت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در حقوق ايران………………………………. 208

امور حسبيه از ديدگاه امام علي (ع)………………………………. 25

انحلال شركت سهامي………………………………. 23

اوراق صكوك………………………………. 33

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

اهليت………………………………. 11

اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران………………………………. 24

بررسي قواعد فقهي حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار………………………………. 49

بررسي اسناد تجاري در ايران، آلمان، فرانسه، انگليس و آمريكا………………………………. 103

بررسي اسناد تجاري(چك، سفته و برات)………………………………. 32

(پ) بررسي تطبيقي انتقال دعاوي و قراردادها در اصول حقوق اروپائي

 و حقوق ايران………………………………. 152

بررسي تطبيقي حقوق اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران

و ايالات متحده امريكا………………………………. 91

بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل

 معاصر………………………………. 49

بررسي تطبيقي عقد رهن در حقوق ايران………………………………. 207

بررسي تطبيقي قوانين موضوعه ايران با كنوانسيون سازمان ملل

 براي مقابله با فساد………………………………. 10

پايان نامه كارآموزي بررسي جرائم ثبتي………………………………. 74

كارآموزي – بررسي جرم ارتشاء در حقوق ايران………………………………. 70

كارآموزي – بررسي جرم سرقت حدي و سرقت تعزيري………………………………. 98

بررسي حقوق چك………………………………. 41

بررسي حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلاميه حقوق بشر………………………………. 115

بررسي حقوقي تجارت الكترونيك………. ………………………………. 34

بررسي حقوق عده زنان………………………………. 169

بررسي حقوق مسئوليت مدني………………………………. 91

بررسي قاعده قرعه………………………………. 55

بررسي قانون حضانت در نظام قضايي ايران………………………………. 77

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(حقوق كيفري بين‌الملل)بررسي کپي رايت در حقوق نرم افزار ايران

با توجه به كنوانسيونهاي بين‌المللي………………………………. 40

بررسي كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد………………………………. 35

بررسي مصونيت پارلماني در حقوق ايران………………………………. 141

(كارآموزي وكالت ) بررسي مواد 46 و 47 شرايط عمومي پيمان………………………………. 104

( حقوق قضايي) بزهكاري اطفال و نوجوانان………………………………. 86

بهداشت قضايي………………………………. 41

بررسي آيين نامه هاي داخلي مجلس قانونگذاري دردو كشور

 ايران وامريكا………………………………. 15

پرونده روزنامه آزاد………………………………. 14

تقلب نسبت به قانون و دادگاه در حقوق بين‌الملل خصوصي………………………………. 21

پليس اداري………………………………. 16

(كارآموز وكالت )پولشويي………………………………. 82

پيوند اعضا………………………………. 86

تأثير قتل عمد و غيرعمد در ارث………………………………. 30

تاريخچه ثبت اسناد و املاك………………………………. 14

بررسي موانع حقوقي توسعه خريد وفروش الكترونيكي در ايران………………………………. 101

مطالبه وجه………………………………. 52

تحقيقات جرم‌شناسي كاربردي در پيش‌گيري از جرم و تأثير آن در توسعة سياستگذاري جنائي………………………………. 18

تركه………………………………. 95

قبول يا رد تركه بر مسئوليتهاي وراث………………………………. 95

تشكيل قرارداد(ايجاب و قبول)در زمينه حقوق تجارت بين‌الملل………………………………. 30

تعدد زوجات………………………………………………………………………… 24

تعهد به نفع شخص ثالث و مسأله شيربهاء. 7

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل* (درحقوق ايران، مصر و انگليس)………………………………. 17

تكليف زيان ديده به كاستن از خسارت

با تأكيد بر حقوق انگليس و آمريكا………………………………. 22

پايان‌نامه

تكنيك‌هاي پيشرفته باروري كمكي(ART) از منظر فقه و

حقوق………………………………. 226

(حقوق خصوصي)تلف عين مستأجره………………………………. 15

ثبت شركتهاي تجاري………………………………. 30

ثبت علائم تجاري، صنعتي و اختراعات………………………………. 98

جايگاه تقصير در مسؤوليت و برائت  پزشك………………………………. 42

جايگاه حقوقي فضاي رايانه‌اي در حقوق بين‌الملل………………………………. 37

جرايم اقتصادي و نحوه رسيدگي قضايي………………………………. 37

(پايان‌نامه )(حقوق جزا و جرم‌شناسي)جرم قاچاق آثار فرهنگي

تاريخي در حقوق كيفري ايران………………………………. 190

چك محاسن و معايب………………… ………………………………. 19

حدود صلاحيت داور………………………………. 22

حضانت اطفال…………………….. ………………………………. 42

حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدني و رويه آن در محاكم………………………………. 67

حق شُفعــه………………………………. 104

حقوق بشر………………………………. 64

حقوق ثبت………………………………. 33

حقوق حضانت………………………………. 15

نظام حقوق زن و شوهر در قرآن مجيد………………………………. 118

حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين علي(ع)………………………………. 42

حقوق و تكاليف زوجين در قانون مدني و كشورهاي اروپائي………………………………. 44

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

حكم موت فرضي………………………………. 24

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل

(حمايت بين‌المللي ازوضعيت) كودكان در معرض فحشا و هرزه نگاري………………………………. 92

حمايت ديپلماتيك………………………………. 56

(پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)حمايت كيفري قانونگذار از نظام پولي و ارزي………………………………. 167

حمايت و حقوق كيفري از اطفال بزه‌ديده………………………………. 55

بررسي گستره  فضاي مجازي رايانه اي (اينترنت) در حقوق بين الملل………………………………. 150

خيار تفليس در ورشكستگي………………………………. 48

دارا شدن غير عادلانه………………………………. 24

داروهاي مخدر………………………………. 42

حمل و نقل بين المللي………………………………. 74

حقوق ديه و تبعيض………………………………. 19

راه‌هاي قانوني ممانعت از كودك‌آزاري در ايران

در مقايسه با نظامات بين‌المللي………………………………. 157

روش هاي پرداخت ثمن در تجارت الكترونيك………………………………. 74

(پايان‌نامه )(حقوق خصوصي) زمان انتقال مالكيت مبيع در عقد بيع………………………………. 131

ساختار و اركان داخلي مجلس شوراي اسلامي ايران………………………………. 34

سازمان تجارت جهاني و اثر آن بر اوپك………………………………. 35

سقوط تعهدات…………………….. 8

سوگند………………………….. 8

(حقوق خصوصي)شرايط اختصاصي «عقد و وديعه»………………………………. 46

شرايط اساسي بيع و ضمانت اجراي آن………………………………. 52

شرط ضمان مضارب………………………………………………………………………… 40

شرط عدم مسوليت در حقوق ايران………………………………. 30

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

شركت تجاري………………………………. 24

شروط ضمن عقد نكاح………………………………. 40

ضمان………………………………. 16

ضمان احسان………………………………. 36

ضمان در فقه………………………………. 46

ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي………………………………. 29

ضمان قاعده اذن………………………………. 40

(حقوق خصوصي)ضمان مالم يجب………………………………. 68

ضمان قاعده(( مايضمن))………………………………. 17

طلاق و آثار آن در روابط زوجين………………………………. 21

ظهر نويسي مقررات و انواع آن………………………………. 30

عدالت از ديدگاه حقوق كيفري………………………………. 56

عقد بيع با ثمن شناور Open Price در كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا 1980 وين، حقوق انگليس، حقوق آمريكا و حقوق ايران………………………………. 68

علل رافع مسئوليت كيفري………………………………. 39

علل سقوط دعوي عمومي………………………………. 89

عناصر و ادله اثبات دعوي………………………………. 47

غرر در معاملات………………………………. 26

فرار و بزهكاريدر بين دختران………………………………. 26

قاچاق زنان……………………… 9

قاعده اذن………………………………. 32

قانون حاكم بر فرزند خواندگي از نظر مقررات داخلي و حقوق بين الملل خصوصي ايران………………………………. 21

حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان………………………………. 16

قرار تأمين خواسته………………………………. 30

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

قراردادهاي تجارتي………………………………. 50

استيفاي قصاص در صورت تعدد اولياي دم………………………………. 34

استيفاي قصاص در صورت تعدد اولياي دم………………………………. 54

كارآموزي آقايان………………………………. 228

(گزارش كار)(مكان كارآموزي انتقالي به كانون وكلاي دادگستري قزوين)298

كارآموزي كارشناسي قوه قضائيه-عمران………………………………. 46

كارآموزي كريمخاني………………………………. 81

كارآموزي وكالت………………………………. 61

گزارش پرونده هاي حقوق و کيفري دادگاه ها………………………………. 192

گزارش كارآموزي حسيني………………………………. 44

مجموعه گزارش‌هااز برخي پرونده‌هاي حقوقي و كيفري و تجديدنظر

محاكم رباط كريم و تهران………………………………. 120

(مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه)گزارش

دوره كارآموزي………………………………. 213

گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزي

خلاصه‌ي پرونده­هاي حقوقي و کيفري………………………………. 222

گزارش كارآموزي دادگاه عمومي حقوقي كرج………………………………. 120

گزارش كارآموزي 10………………………………. 212

(گزارش وکلا و مشاورين حقوقي) موضوع ماده 187

 برنامه سوم توسعه………………………………. 234

گزارشهاي حقوقي شرف خاني………………………………. 224

گزارش دادگاه………………………………. 181

ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه………………………………. 71

ماهيت شرط و چگونگي ارتباط آن با عقد………………………………. 40

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

مباني جايگاه ممتاز داوري در ميان ساير روش هاي حل و فصل

 اختلافات بين‌المللي………………………………. 21

مباني حقوقي بين‌المللي گزارشگري براي صلح………………………………. 171

(پايان­نامه­ي كارشناسي ارشد)مباني فقهي و حقوقي مسئوليّت و

حدود اختيارات وكيل و نماينده‌ي حقوقي………………………………. 137

مسئوليت مدني دولت………………………………. 62

مجازاتهاي جايگزين حبس، مجازات اعدام و آزادي مشروط………………………………. 16

مجازات‌هاي جايگزين زندان در ايران………………………………. 91

مجموعه گزارشات کارآموزي وکالت و مشاوره حقوقي………………………………. 500……………………………..

مجموعه گزارشات كارآموزي رشته بررسي اسناد و مدارك………………………………. 152

محورها و موضوعات مطالعاتي گروه الگوي مصرف و امنيت غذايي………………………………. 31

مروري كوتاه برقوانين تبعيض‌آميز در خصوص زنان در ايران………………………………. 60

مسئوليت پيمانكار در قرارداد پيمانكاري………………………………. 98

(حقوق خصوصي) مسئوليت سرپرستان ناشي از افعال زيانبار صغار

و مجانين در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي آن………………………………. 143

(پايان نامه) (حقوق خصوصي) مسئوليت محافظ و سرپرست

 صغير يا مجنون………………………………. 200

مباني مسئوليت مدني دولت در پرتو قوانين ايران………………………………. 35

مسئوليت مدني دولت در قبال اعمال كاركنان………………………………. 40

مسموميت با الكل و آثار آن………………………………. 38

(كار تحقيق) مشروبخواري مردان،‌ جرمي عليه زن و خانواده………………………………. 68

مشروعيت عقد رهن رسمي در فقه و حقوق………………………………. 31

مشكلات حقوقي كارگران………………………………. 23

مطالبة وجه……………………… 5

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پايان نامه)(حقوق جزا و جرمشناسي) مطالعه تطبيقي آزادي مشروط در حقوق ايران و انگلستان………………………………. 181

معاوضي بودن بيع…………………. 6

بررسي تطبيقي معاونت در جرم در فقه و حقوق………………………………. 54

مقايسه تطبيقي نكاح در حقوق ايران و تركيه………………………………. 58

(كارآموزي) مقايسه دعاوي تصرف عدواني خلع يد و تخليه……………………… ………………………………. 113

مقدمه‌اي بر راهبردهاي توسعة فناوري اطلاعات كشور………………………………. 18

(پايان نامه) حقوق خصوصي) مناقصه آثار و شرايط آن………………………………. 98

(كارآموزي) مناقصه ، آثار و شرايط آن………………………………. 112

احسان؛ منبع مسئوليت………………………………. 36

موانع حقوقي توسعه خريد و فروش الكترونيكي………………………………. 106

موانع زنا………………………………. 26

نابرابرى ارث زن و مرد………………………………. 5

ارث زوجين………………………………. 16

نشوز زن و آثار آن………………………………. 38

نصب امين و امور راجع به آن در قانون مدني و امور حسبي………………………………. 63

نظارت مجلس بر عملكرد مقامات عالي اجرايي و سياسي

و مقايسه تطبيقي با كنگره امريكا………………………………. 22

نظام حقوقي زن در اسلام………………………………. 54

نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در حقوق………………………………………………………………………… 20

نفس و علم………………………………. 23

نقدي بر اسباب سقوط تعهدات در قانون مدني ايران

( با مطالعه تطبيقي )………………………………. 31

نقش اراده در ارتكاب جرم………………………………. 35

نقش داوران ايراني در حل دعاوي بين‌المللي………………………………. 44

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

(پايان نامه) (حقوق جزا و جرمشناسي) نقش و كاركرد

انگيزه در حقوق جزا………………………………. 233

نگاهي به قاچاق انسان از منظر قانون………………………………. 25

نگاهي به ماهيت حقوقي اقاله و احكام آن………………………………. 59

آيا تاريخ واقعي صدور چك روز

واقعي صدور آن است يا روز پرداخت آن………………………………. 17

واژه قانون و ورود آن به حقوق ايران………………………………. 20

وضعيت حقوقي ايران در انرژي هسته‌اي………………………………. 86

(پايان نامه) (حقوق خصوصي)………………………………. 185

گزارش کارآموزي

وکالت و مشاوره حقوقي………………………………. 210

وكالت از متهم در كشف جرم و تحقيقات  مقدماتي………………………………. 32

گزارش كارآموزي حقوقي دوم………………………………. 105

گزارش كارآموزي حقوقي………………………………. 163

نقش مقام قضايي در اصلاح ذات البين در نظام كيفري………………………………. 96

آراء وحدت رويه سال 1381………………………………. 14

ضوابط تعيين ارش در فقه جزايي فريقين………………………………. 50

طرح دعوي تخليه موجر و مستأجر………………………………. 30

جرايم رايانه اي………………………………. 67

شرايط قبولي قرارداد در حقوق ايران………………………………. 96

عده زنان………………………………. 173

(گزارش كار آموزي) گزارشهايي از دادگاه كيفري استان تهران………………………………. 116

سند………………………………. 25

قانون اساسنامه شيلات و صيد ماهيان غضروفي………………………………. 33

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

 

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

بررسي قاعده فقهي العقود تابعة للقصودو مطالعه تطبيقي آن

در حقوق انگلستان………………………………. 75

(گزارش كارآموزي) دادگاه حقوقي – دادگاه كيفري – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه انقلاب – دادگاه تجديد نظر – دادگاه كيفري استان………………………………. 179

احياي نظريه جنگ عادلانه………………………………. 152

حقوق جنگ در نظام بين‌الملل………………………………. 60

گزارش‌هاي دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري و نظريه‌هاي كارآموز………………………………. 238

گزارش‌هاي دوره كارآموزي………………………………. 192

حجب در قانون مدني………………………………. 30

بررسي و مقايسه قوانين رفاه و تامين اجتماعي با موازين حقوق بشر………………………………. 222

اخذ آخرين دفاع از متهم حق يا تكليف………………………………. 15

طلاق توافقي از منظر قانون………………………………. 20

بررسي علل توسعه قاچاق و خط مشي هاي كاهش و كنترل آن………………………………. 45

حق انتفاع………………………………. 60

حمايت كيفري قانونگذار از نظام پولي و ارزي………………………………. 166

اصول فقه 1………………………………. 47

پول‌شويي الكترونيكي………………………………. 29

بررسي كنوانسيون منع تبعيض جنسيت عليه زنان و وضعيت دولت جمهوري اسلامي ايران با كنوانسيون………………………………. 60

مرگ مغزي از ديدگاه فقه و حقوق………………………………. 26

مطالعه تطبيقي مستي و آثار كيفري آن………………………………. 181

نقش پزشكي قانوني در صحنه………………………………. 36

بررسي تطبيقي نقش هيئت منصفه در قضاوت………………………………. 135

(كار تحقيق) بررسي حقوقي اينترنت و نرم افزار………………………………. 54

داوري تجاري بين المللي ايران………………………………. 31

 

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

عقد ضمان 1………………………………………………………………………… 65

پايان نامه جرم قاچاق آثار فرهنگي تاريخي در حقوق كيفري ايران………………………………. 188

ضمانت اجراي سوگندنامه‌هاي پزشكي………………………………. 16

گزارش كارآموزي حقوق كيفري…………

(كار تحقيقي)عدالت از ديدگاه حقوق كيفري………………………………. 45

پايان نامه حقوق خصوصي مسئوليت مدني شاهد……………………………….

قاعده احسان………………………………. 45

راه‌هاي قانوني ممانعت از كودك‌آزاري در ايران در مقايسه

با نظامات بين‌المللي………………………………. 70

كار تحقيقي (1) علل رافع مسئوليت كيفري………………………………. 47

مبناي مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران………………………………. 53

كار تحقيقي (1)مجازات‌هاي جايگزين زندان در ايران………………………………. 91

مقايسه دعاوي تصرف عدواني خلع يد و تخليه………………………………. 113

رشوه از ديدگاه حقوق كيفري و فقه………………………………. 18

پايان نامه تجارت الكترونيكي………………………………. 110

ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان و ازدواج مرد مسلمان

با زن غير مسلمان………………………………. 36

كودكان در معرض فحشا و بهره كشي………………………………. 203

آزادي انديشه و بيان………………………………. 22

اصول فقه………………………………. 15

مباني حقوق شهروندي………………. 5

مسئوليت مدني دولت(حقوق اداري)………………………………. 34

مقدمه علم حقوق………………………………. 17

گزارش كارآموزي خلاصه پرونده¬هاي حقوقي و کيفري………………………………. 222

وصيت و ماهيت حقوقي آن………………………………. 41

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  بررسي مباحث حقوقي پيرامون اهداي گامت در درمان ناباروري………………………………. 53

×  مسئوليت كيفري دولتها………………………………. 40

×  سرقت از ديدگاه حقوق كيفري اسلامي………………………………. 150

×  مطالعه تطبيقي ارث زن………………………………. 15

×  مطالعه تطبيقي عدم مسؤوليت کيفري بيماران رواني

درهشت کشور اروپايي………………………………. 50

×  اسلام و حقوق بشر بين الملل………………………………. 10

×  رويكردي تحليلي به ماهيت حق كسب يا پيشه يا تجارت و حق سرقفلي………………………………. 38

×  جرايم عليه كارمندان دولت………………………………. 10

×  ازسازش تا قانون، تبيين مفهوم صلاحيت قضايي دولت در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 44

×  گزارش حضور در جلسات دادگاهها در دوره کارآموزي خلاصه‌ي

×  پرونده‌هاي حقوقي و کيفري………………………………. 222

×  رابطه اخلاق و حقوق………………………………. 33

×  جمعيت علم قاضي از نظر  حقوقي و كيفري………………………………. 11

×  بررسي حقوق زن با توجه به ماده 16 اعلاميه حقوق بشر………………………………. 115

×  قوانين و مقررات مربوط به حمايت از حقوق پديداورندگان

مخترعان و علايم تجاري………………………………. 98

×  مفهوم و ماهيت حقوقي تسليم مورد معامله………………………………. 40

×  حق فسخ ناشي از نقض قرارداد………………………………. 50

×  بررسي اسناد تجاري در حقوق ايران و فرانسه………………………………. 102

×  بررسي مباحث حقوقي پيرامون مخاصمات………………………………. 60

×  رابطه مالي زوجين………………………………. 50

×  جرايم عليه اموال و مالكيت………………………………. 99

×  تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت………………………………. 153

×  تطبيق قانون ديوان عدالت اداري………………………………. 20

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  قوانين آئين دادرسي كيفري………………………………. 19

×  معاملات صغير………………………………. 43

×  مشاركت تجارتي بين المللي در نظامهاي مهم حقوقي معاصر………………………………. 260

×  شرط فعل در حقوق ايران و فرانسه………………………………. 100

×  مقايسه‌ي اعلاميه‌هاي جهاني و اعلاميه‌ اسلامي حقوق بشر………………………………. 45

×  حقوق بشر در مسيحيت غربى و اسلام1………………………………. 30

×  سياست اتحاديه اروپا در قبال وضعيت حقوق بشر در

 جمهوري اسلامي ايران………………………………. 150

×  دموكراسي و حقوق بشر………………………………. 70

×  حقوق بشر در ايران………………………………. 100

×  عقد ضمان………………………………. 40

×  (پايان نامه) بررسي قاعده درء و جايگاه آن در حقوق كيفري و

سياست جنايي ايران و اسلام………………………………. 174

×  دادرسي مالياتي ………………………………. 14

×  (پايان نامه) مباني فقهي و حقوقي مسئوليّت و حدود اختيارات وكيل و

 نماينده‌ي حقوقي………………………………. 122

×  بررسي فروش اثمار و اشجار در فقه و حقوق مدني………………………………. 40

× حقوق دريايي………………………………. 61

×  بررسي وضعيت حقوقي (قوانين و مقررات) مربوط به آلودگي هوا

ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري در ايران………………………………. 70

×  حق حبس در عقد نكاح………………………………. 20

×  مالكيت و نحوه و حدود اعمال آن………………………………. 32

×  تعادل و تراجيح………………………………. 73

×  بررسي تحليلي دزدي دريايي از ديدگاه حقوقي………………………………. 64

× اكراه………………………………. 20

×  اساسنامه سازمان بين المللي كار………………………………. 40

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

×  اعتياد………………………………. 80

×  اموال………………………………. 40

×  انسانها و مجازات………………………………. 35

×  زنان بزه ديده………………………………. 200

×  بزهكاري اطفال………………………………. 30

×  پيشگيري از جرم………………………………. 26

×  جبر و اختيار………………………………. 25

× مقايسه موازين و مقررات جمهوري اسلامي با موازين جهاني حقوق بشر70

× دعواي متقابل………………………………. 26

×  ضمان عهده………………………………. 61

× غصب و ضمان قهري………………………………. 77

× بررسي مسائل حقوقي حوادث رانندگي………………………………. 121

×  ماهيت حقوقي وصيت………………………………. 43

× مسئوليت قراردادي………………………………. 105

× وضعيت ارث اشخاص بلاوارث………………………………. 128

×  بررسي قوانين حقوقي كشورهاي مختلف در باره اطفال و جوانان بزهكار………………………………. 48

×  بررسي و مقايسه اصول و قواعد حاکم بر قراردادهاي
اداري و خصوصي………………………………. 152

×  شهادات………………………………. 42

× روابط مالي زوجين………………………………. 51

×  از تراضي تا اصل توضيح مفهوم حوزه قضايي دولتي در

معاهدات حقوق بشر………………………………. 25

×  وكالت بدون فسخ ( وكالت بلاعزل و وكالت بدون استعفاء)………………………………. 51

×  بررسي فقهي و حقوقي تأسيس وکالت بلاعزل………………………………. 90

×  اثبات ادله………………………………. 35

×  مجازات………………………………. 29

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× بررسي تطبيقي ارکان جرم اختلاس………………………………. 47

× بررسي ميراث زوجه از اموال غير منقول در فقه اسلامي………………………………. 152

×  علل تام رافع مسئوليت جزايي………………………………. 47

×  فسخ قراردادها………………………………. 102

× بررسي رشوه، علل و عوامل………………………………. 30

×  موانع حقوقي توسعه تجارت الكترونيك………………………………. 99

× مباني حقوقي تجارت الكترونيك………………………………. 59

×  تشكيل قرارداد(ايجاب و قبول)در زمينه حقوق تجارت بين‌الملل………………………………. 30

× الزامات خارج از قرارداد (مسئوليت غير قراردادي)………………………………. 66

× بررسي اثرات گياهان در كاهش آلودگي صوتي  و مواد قانوني مرتبط با آن………………………………. 21

× بررسي تطبيقي كليات مجالس قانونگذاري در ايران و آمريكا………………………………. 72

×  شرايط صحت ازدواج موقت………………………………. 22

×  مجموعه گزارشهاي حقوقي همراه با نظريه كارآموزي………………………………. 134

× بررسي حقوقي قاچاق كالا و ارز………………………………. 63

×  ‌بررسي‌ فقهي‌ – حقوقي‌ جريمة‌ تأخير………………………………. 30

× ربا در فقه و حقوق اسلامي………………………………. 58

× تطهير سرمايه ها………………………………. 30

×  ارتباط بين حقوق کار و تأمين اجتماعي………………………………. 12

× بررسي جرم ربا در حقوق جزاي ايران………………………………. 55

×  مجازات اعدام (اثرات مثبت و منفي)………………………………. 12

× ازدواجهاي ممنوع و مجاز در اديان و اقوام و ملل مختلف………………………………. 153

× اقاله………………………………. 60

× پول شوئي و راه هاي مبارزه با آن………………………………. 15

×مناسبات متقابل ميان تحريم اقتصادي و حقوق بين الملل بشر

×پرونده هاي مدني كيفري حقوقي همراه با نظريه كاراموز……………………

× بزهكاري………………………………. 42

ليست مقاله پايان نامه گزارش كارآموزي رشته حقوق

عنوان مقاله                                                                            تعداد صفحات مقاله

× قرار تأمين خواسته………………………………. 20

× مالكيت و نحوه و حدود اعمال………………………………. 30

× تطبيق قانون ديوان عدالت اداري مصوب 41160 با قانون مصوب………………………………. 15

× دارايي مالياتي (با تاكيد بر تركيب هيات حل اختلاف امور مالياتي)

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *