دانلود پایان نامه

انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر سیروس غلامپور دهکی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ کمال تشکر را دارم. از استاد صبور و با تقوا، جناب آقای دکتر مرتضی اسکندری قادی ، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛ تقدیر و تشکر نمایم. باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
محمد حسین شرافت
مهر ماه92
افزایش خسارت های ناشی از زلزله وتعداد زیاد تلفات جانی و مالی بدلیل ضعف در ساخت و ساز سازه ها، بشر را وادار به مطالعاتی برای کاهش این خسارتها و آسیب ها می کند. مطالعاتی از قبیل جنبش شدید زمین و خطرات لرزه‌ای مرتبط با آن نقش مهمی را برای توسعه جوامع در مناطق زلزله خیز ایفا می‌کند. با استفاده از تحلیل خطر، می توان در مورد صدمات مالی و جانی ناشی از زمین‌لرزه ها و آسیب‌پذیری سازه‌ها، تاسیسات، برآوردهای احتمالاتی انجام داد ودر نتیجه قبل از ساخت سازه ها محل مناسب را انتخاب نمود و یا طراحی سازه از لحاظ مقاومت را متناسب با محل انجام داد. با مطالعه شرایط زمین منطقه و بر اساس طبقه بندی شهر قم به نوع خاک، ضخامت لایه ، سرعت و عمق موج برشی، سنگ بستر لرزه ای شهر قم به پنج منطقه مجزا تقسیم می شود و با استفاده از تعیین چشمه های لرزه ای و پارامترهای حرکت نیرومند زمین برای دوره بازگشت های مختلف می توان به تحلیل خطر لرزه ای پرداخت. در تحقیق حاضر با استفاده از دو روش قطعی واحتمالاتی به پهنه بندی خطر لرزه ای در استان قم که در ایالت های ایران مرکزی قرار دارد و در منطقه‌ای به وسعت حدود 14000 کیلومتر مربع در محدوده‌ای به طول جغرافیایی49 درجه و 40 دقیقه تا 52 درجه و 40 دقیقه خاوری و به عرض جغرافیایی 33 درجه و 40دقیقه تا 35 درجه و 50 دقیقه شمالی قرار دارد پرداخته شد. کاتالوگ یکنواختی شامل 9 زمینلرزه تاریخی و 60 زمین لرزه دستگاهی در 113 سال گذشته با بزرگی M_s≥4 جمع آوری شده است. مجموعا 32 گسل خطی و 16 گسل چشمه ای موجود در گسترۀ طرح بر اساس داده ای زمینشناختی، زمینلرزه ای، زمینساختی و ژئوفیزیکی تعین شده است و منحنی تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه Hazard Risk Analysis و نقشه تحلیل خطر منطقه را توسط برنامه surfer به دست آوردیم که نتایج بدست آمده نشان از بالا بودن خطر لرزه ای در منطقه دارد و در نتیجه نیاز به چنین مطالعاتی را قبل از شروع هر ساخت وسازی آشکار میسازد. منحنی تحلیل خطر به دست آمده از روش احتمالاتی برای دوره های بازگشت 475 ساله برای 10% احتمال افزایش در 50 سال و برای دوره های بازگشت 50 ساله برای 63% احتمال افزایش در 50 سال محاسبه گردیده و نقشه پهنه بندی خطر لرزه ای ارائه شده است. مطالعه حاضر حاکی از اینست که با افزایش دوره بازگشت مقدار شتاب افزایش می یابد. بر طبق نتایج حاصله، برای دوره بازگشت 475 ساله بیشینه شتای افقی g0.35 و برای دوره بازگشت 50 ساله g0.18 محاسبه