فهرست منابع:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی ناحیه 7 شهر مشهد

دانلود پایان نامه

فهرست منابع

 

منابع فارسی

 

1- آقازاده، محرم و احدیان، محمد (1377)، « مبانی نظری و کاربردهای آموزش نظریه فراشناخت،(1377)، چاپ اول، تهران، نشر پیوند.

2- بهاری، منوچهر (1372)، « مدیریت کلاس »، مجله مدیریت در آموزش و پرورش، دوره دوم، شماره 2، 37-40.

3-  پاکدامن، آذر (1376)، بررسی تاثیرآموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب دانش‌آموزان با مشکل درک خواندن، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران.

4-جان. ‌ای. گلاور و راجر اچ، برونینگ (1375)، روان شناسی تربیتی؛ اصول و کاربرد آن، ترجمه علینقی خرازی، تهران،  انتشارات سمت.

5- حسن زاده، رمضان (1382)، روشهای تحقیق در علوم رفتاری،  تهران، نشر ساوالان.

6- خورشیدی، عباس (1382)، نظارت و راهنمایی تعلیماتی، تهران. نشر یسطرون.

7- رحیم پور، شکوفه  (1384)، بررسی نقش آموزش اجزاء دانش فراشناخت در حل مسائل ریاضیات، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.

8- رضایی، اکبر (1379)، « مدیریت کلاس »، مجله مدیریت در آموزش و پرورش، شماره 26، 11.

9-  سیف، علی اکبر (1386)، روانشناسی پرورشی نوین، چاپ ششم، تهران، نشر دوران.

10-  سیف، علی اکبر (1377)، « روش آموزش متقابل وسیله‌ای برای پرورش راهبردهای شناختی وفراشناختی »، مجله مدیریت درآموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره 13، 21-25.

11 – صالحی، رضا (1383)، مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک یادگیری با عملکرد زبان انگلیسی دانش‌آموزان مرکز پیش دانشگاهی شهرستان یزد، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

12-  صفری، یحیی  (1376)، بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیریت کلاس و اثربخشی تدریس مدرسین دانشگاه (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه تربیت معلم.

13-  صیامی، توحید(1383)، « شیوه‌های ایجاد نظم وانضباط سالم در کلاس » تکنولوژی آموزشی، ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی، شماره 5، 26-28.

14- ضیاء، تاج الدین (1383)، « فنون مدیریت کلاس درس » رشد تکنولوژی آموزشی، ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی، شماره 7،   44-48.

15- طالب زاده، هادی (1381)، بررسی رابطه دانش فراشناخت اخلاقی با استدلال ورفتار اخلاقی، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی.

16-  عالی، آمنه (1383) « تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش‌آموزان، (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

17- غلامی، رحیم (1379)،  بررسی سبکهای مدیریت کلاس از دیدگاه معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم.

18-  کدیور، پروین (1382)، روانشناسی تربیتی، تهران. انتشارات سمت.

19- فرخ نژاد، نصرالله  (1380)، بررسی  عوامل موثر در مدیریت اثربخشی کلاس از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه، (پایان نامه کارشناسی ارشد)،  دانشکده تحصیلات تکمیلی شیراز.

20- فلاول، جان (1377) « رشد شناختی »، ترجمه فرهاد ماهر، تهران. انتشارات رشد.

21- فهیم زاده، صدیقه (1381)، بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی برانگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک،  (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه الزهرا دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

22-  لوردین، دبلیو آندرسون (1377) « افزایش اثربخشی معلمان در فرایند تدریس » ترجمه محمد امینی، تهران، انتشارات مدرسه.

 

 

 

 

 

  فهرست منابع انگلیسی

 

1- Alison , (1993). »Metacogniti   teaching strategies « ,www.aarc.edu.au /93pap /ellia93054.Txt.

 

2-Brophy,j ,&Everston    , C. (1976). learning from teaching : a developmental perspective. Boston : Allyn and Bacon.

 

3- Dinsmore , Terris. (2003).    »classroom management« , ERIC Identifier؛ ED 478771.

 

4-  Dolittle. E,peter, (2003). » Teacher Talk « , Indiana university.

 

5- Doyle , w (1986). classroom organization and management . In Mwittrok (Ed). Handbook  of research  on  teaching (3. ed). New york: Macmillan.

 

6-  Eleonora , p. L.  ,  (2003) , » The  concept  and Instruction  of Metacognition « Teacher  Development  , I  , 1. 44-61.

 

7- Evertson ,c. ,  sanford  , j. ,& Emmer, E (1981). Effects of  class  heterogeneity  in junior high  school. American education  research   journal  ,  18 , 279-232.

 

8-  Fernandez . D and  Baird. j. (2000)  , » Executive   Attention  and Metacognitive  Regulation  «, consciousness   and cognition  , 9.288-307.

 

9- Germine  ,Youssef. (2002). » An Investigation into the  Influences  of  Teachersclassroom  management   Beliefs  andpractices  on  classroom procedures.

 

10- Jones, F. V ,& jones ,L.S. (1990). » comprehensive  classroom management «  Florida Department  of Education office of  school Improvement.

 

11- Jones ,V. (1996) classroom management. In. j. sikula  (ed) , Handbook  of  research  on education  (2 ed. , pp. 503-521). new york : simon & schuster.

 

12 – Levin ,j. , Huffman , n., & Badiali. B. (1958). Positive and  negative  experiences  during  the  student  teaching  experience  Chicago.

 

13- Martin , N. k & shoho ,A.K.,(2000). » The  Influence  of teacher  characteristic  on classroom management   « ,Research  in The  schools  , 10 , 2, 29-34.

 

14-Martin ,Nancy,  k. (2003). » The student – centered  classroom  Environment « , Middleschool journal  ,28 , 3-9.

 

15- Martin  , N.k. & others  , (1996). » Beliefs   Regarding  classroom   management style  « , journal ofResearch  in Rural  Education  , 15, 2,1-5.

 

16-Maqsud , M. (1997) , »effect  of metacognitive  skills  on  academic achievement «. journal  of   Educational psychology 17,4.

 

17– Niemi  , Hannele , (2002). » classroom  management « , Teaching  and  Teacher  Education , 18,763-780.

 

18-  Nolan , jim (1991). vulnerability  Index : A planning  tool for the prevention  of  classroom  management problems  Education  ,vol  111  Issue  4 ,p527.

 

19- Schraw. , G. &  Moshman , D. , (1995). » Metacognition  theories «, Educational   psychology  Review , 7,351-371.

 

20- Schraw ,G (1998). » promoting  general  metacognitive awaeness  Instructional  science  « ,contemporary Educational  psychology  ,26, 113-125.

 

21-  Schraw , G , Dunkle , M. E . & Bendixen  , l. D. , (1995). » Does  a general  Monitoring  skill Exist «  ,  journal  of educational  psychology  , 81,433-444.

 

22 – Slavin , R.E. (2006). Educational  Psychology : theory  and practice (8th   ed.). New York  : Pearson .

 

23-  Wang , M. C. , Walberg  , H. J. & Herbert , G. D. (1990). »  what  Influences  learning «  journal  of Educational  Reasearch , 84, 1,30-43.

 

24 –Zackerman , june , T. (2000). » student science Teacher Account  of  a well – remembered  event  about classroom  manag

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

این نوشته در تز و پایان نامه, مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *