دانلود پایان نامه

 

تقدیم به:

همه کسانی که درس زندگی را از آنان آموختم و می‌آموزم آنان که دریای لطف و ایثارند برترین و زیباترین و شایسته‌ترین سپاسها را دارم.

 

 

تقدیم به:

پدر و مادر بزرگوارم به پاس زحمات بی‌دریغشان

 

تشکر و قدردانی

حمد و سپاس خداوندی را سزاست که دل را به نور عشق معرفت روشن ساخت و مشعل دانش را فراروی انسانها برافروخت تا در پرتو آن راه هدایت را از ضلالت بازشناسند و از چنگال فساد و تباهی نجات یابند.

در اینجا لازم می‌دانم که برحسب نحن امیرالمؤمنین علی(ع) که می‌فرماید: «من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً» مراتب سپاس و قدردانی خود را از اساتید محترمی که در این مدت تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی از خرمن عمر پر برکتشان خوشه‌های علم و معرفت چیده و از شمع پرفروغ وجودشان انوار دانش کسب نموده‌ام صمیمانه اعلام نمایم.

از سرکار خانم دکتر ملیحه آشتیانی بخاطر تقبل زحمات بی‌دریغ و دلسوزانشان و از راهنمایی‌های علمی و ارزنده‌شان در تدوین این پژوهش کمال تشکر و قدردانی را می‌نمایم. از زحمات استاد محترم مشاور، استاد بزرگوار سرکار خانم دکتر عصمت دانش که در تدوین این پژوهش از نظرات ارزنده‌شان بهره‌مند گردیدم صمیمانه سپاسگذاری می‌کنم.

و نیز از تمامی دوستان و عزیزانی که در تمامی مراحل انجام کار، مساعدت و همکاری شایسته خویش را از من دریع ننمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

چکیده تحقیق:

تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان خلاقیت دانشجویان سه رشته روان‌شناسی، مدیریت آموزش و مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و بررسی نگرش آنان در مورد تأثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیتشان تدوین شده است.

نمونه آماری این تحقیق شامل 124 نفر از دانشجویان دختر و پسر این دانشکده می‌باشد. که 46 نفر از رشته مدیریت آموزشی، 42 نفر از رشته مشاوره و 36 نفر از رشته روان‌شناسی را شامل می شود. روش نمونه‌گیری آن، طبقه‌ای تصادفی نسبتی است که از بین سه گروه آموزش تعدادی ضد دانشجویان متناسب با رشته براساس جدول مورگان انتخاب شدند.

برای سنجش خلاقیت افراد از پرسشنامه سنجش خلاقیت CREE تورستون استفاده شد و برای بررسی تاثیر دوره تحصیل دانشگاهی بر رشد خلاقیت دانشجویان از یک مصاحبه کتبی استفاده گردید.

جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هرکدام از سوالات مصاحبه کتبی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها برای تعیین رابطه هر کدام از سوالات مصاحبه کتبی و جنس افراد و رشته تحصیلی آنان با میزان خلاقیت افراد از آزمون ناپارامتر یک خی دو پیرسون استفاده شد و برای تعیین رابطه معدل و جنس افراد با خلاقیت از آزمون ناپارامتریک کروکسال والیس استفاده شده است.

فرضیات این تحقیق یا سطح معناداری 95 درصد اطمینان آزمون شد.

در انجام این مراحل از نرم‌افزاری آماری spss استفاده گردید.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد.

1ـ خلاقیت مستقل از جنس افراد است.

2ـ خلاقیت از رشته تحصیلی افراد تبعیت نمی‌کند.

3ـ دوره تحصیلی دانشگاهی بخودی خود نقشی در رشد خلاقیت افراد ندارد.

4ـ معدل بالا بیانگر خلاق بودن فرد نیست.

5ـ در پرورش خلاقیت آموزش آن می‌توان نقش بسیار مهمی را ایفا کند.


  « فهرست مطالب »

عنوان                                                                                صفحه

تشکر و قدردانی——————————– أ

چکیده —————————————- د

فهرست مطالب———————————– ه

فهرست جداول ———————————- ط

فهرست نمودارها ——————————- ل

 فصل اول : طرح کلی پژوهش————————— 1

دعای هنرمند———————————– 2

مقدمه———————————————- 3

بیان مسئله —————————– 6

ضرورت و اهمیت حرکت به سوی خلاقیت ———— 8

اهداف تحقیق ——————————— 10

فرضیات تحقیق ——————————– 12

تعریف مفاهیم و واژه ها———————– 12

محدودیتهای تحقیق—————————– 13

خلاصه فصل————————————- 15

 

فصل دوم : سابقه موضوع تحقیق  —————- 16

مقدمه—————————————- 17

ساختار مغز و عملکرد آن———————– 18

تعاریف خلاقیت :——————————- 25

1 . نگرشهای خاستگاهی :———————– 26

2 . نگرشهای فرایندی :———————— 27

رابطه هوش و خلاقیت ————————— 31

فرایند خلاقیت :——————————- 36

مراحل والاس ———————— 37

مراحل اسبورن ———————- 39

مراحل تورنس ———————– 41

نظریه های خلاقیت :—————————- 42

  1. نظریه های جهان باستان——————– 42
  2. نظریه های جدید فلسفی ——————— 44
  3. نظریه های روان شناسی ——————– 45
  4. روانکاوی جدید —————————- 46

خصوصیات افراد خلاق ————————— 49

نیازهای افراد خلاق ————————— 56

عوامل موثر در خلاقیت————————– 58

هوش ——————————- 59

ویژگیهای شخصیتی——————– 61

خانواده—————————- 63

مدرسه و دانشگاه و نقش آن در خلاقیت – 65

نقش انگیزه های درونی و بیرونی در خلاقیت——- 69

تاثیرات عوامل خاص بر خلاقیت :—————– 70

سن ——————————– 70

جنس——————————– 71

ارزشها و فشارهای اجتماعی ———- 71

تحصیلات—————————– 72

نقش کوشش در خلاقیت—————— 72

شرایط محیطی مطلوب برای خلاقیت —————- 73

تکنیکهای خلاقیت و نو آوری——————— 74

یورش فکری—————————- 75

مدل سینکتیکس ————————– 77

تکنیک دلفی … ———————— 78

آموزش خلاقیت ——————————— 87

الف : آموزش و پرورش عمومی خلاقیت————- 87

آموزش خلاقیت در جهان —————- 88

ب : آموزش خلاقیت در کودکان و دانش آموزان — 89

نکات قابل توجه در آموزش خلاقیت به فراگیران 93

آنچه مربی برای پرورش فکر خلاق باید انجام دهد     96

محتوای درسی فراگیر و ارتباط آن با خلاقیت  99

اصول اساسی در پرورش خلاقیت —————— 107

عوامل موثر در پرورش خلاقیت —————— 108

نقش امنیت و آزادی روانی در خلاقیت ———– 113

خلاقیت و حل مسئله ————————— 115

خلاقیت و پیشرفت تحصیلی  ——————— 117

خلاقیت و هنر ——————————– 118

خلاقیت و توسعه اقتصادی ———————- 121

اثر محرک عاطفی در خلاقیت ——————– 122

شرایط لازم جهت استفاده حداکثر از قدرت تصور در خلاقیت 126

موانع خلاقیت ——————————– 128

عامل شانس در کاوش در مسیر خلاقیت ———— 127

با تصور خلاق می توان روابط شخصی را بهبود بخشید 139

سوابق پژوهش در ایران ———————– 141

سوابق پژوهش در خارج ———————— 143

نتیجه گیری و جمع بندی فصل دوم————— 147

 

فصل سوم : روش اجرای پژوهش————— 150

روش تحقیق———————————– 151

روش گرد آوری اطلاعات————————- 152

ابزار گردآوری اطلاعات ———————– 152

جامعه آماری——————————— 152

تعداد و روش نمونه گیری ——————— 153

نمره گذاری آزمون ————————— 154

نحوه تبدیل نمره خام به نمره استاندارد —— 154

اعتبار آزمون——————————– 155

روش استخراج مصاحبه کتبی ——————– 155

اساس تئوریکی پرسشنامه و مصاحبه کتبی ——– 156

روشهای آماری——————————– 156

خلاصه فصل———————————— 158

فصل چهارم :یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها —————————————— 159

مقدمه————————————— 160

تجزیه یافته های پژوهش ———————- 161

تحلیل یافته های پژوهش———————– 205

خلاصه فصل ———————————– 208

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات — 209

نتیجه گیری———————————- 210

پیشنهادات———————————– 212

منابع ————————————– 214

 

  « فهرست جداول»

عنوان                                                                              صفحه

جدول 1-2 عوامل و عناصر خلاقیت —————- 59

جدول 1-3 پنج دامنه توضیح نمرات استاندارد — 154

جدول 1-4 فراوانی و درصد فراوانی خلاقیت افراد سه گروه شرکت کننده در پرسشنامه CREE——————– 161

جدول 2-4 پاسخ افراد سه گروه مشاوره، مدیریت آموزشی و روان‌شناسی به سوال 1 مصاحبه کتبی ———- 162

جدول 3-4 پیشایندی سوال یک مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد —————————————— 164

جدول 4-4 آزمون خی دو سوال یک مصاحبه کتبی — 164

جدول 5-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال (1-2) مصاحبه کتبی—————————————— 165

جدول 6-4 پیشایندی سوال (1-2) مصاحبه کتبی  و میزان خلاقیت افراد————————————- 166

جدول 7-4 آزمون خی دوی سوال 1-2 مصاحبه کتبی— 166

جدول 8-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-2 مصاحبه کتبی—————————————— 167

جدول 9-4 پیشایندی سوال 2-2 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد—————————————— 169

جدول 10-4 آزمون فی دو سوال 2-2 مصاحبه کتبی— 169

جدول 11-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-3 مصاحبه کتبی—————————————— 169

جدول 12-4 پیشایندی سوال 1-3 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 171

جدول 13-4 آزمون فی دو سوال 1-3 مصاحبه کتبی— 171

جدول 14-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-3 مصاحبه کتبی—————————————— 171

جدول 15-4 پیشایندی سوال 2-3 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 173

جدول 16-4 آزمون فی دو سوال 2-3 مصاحبه کتبی— 173

جدول 17-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-4 مصاحبه کتبی—————————————— 173

جدول 18-4 پیشایندی سوال‌ها مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد —————————————— 175

جدول 19-4 آزمون خی دوی سوال 1-4 مصاحبه کتبی– 175

جدول 20-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-4 مصاحبه کتبی—————————————— 175

جدول 21-4 پیشایندی سوال 2-4 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 177

جدول 22-4 آزمون خی دو سوال 2-4 مصاحبه کتبی— 177

جدول 23-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-5 مصاحبه کتبی—————————————— 177

جدول 24-4 پیشایندی سوال 1-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 179

جدول 25-4 آزمون خی دوی سوال 1-5 مصاحبه کتبی– 179

جدول 26-4 پاسه سه گروه آزمودنی به سوال 2-5 مصاحبه کتبی—————————————— 179

جدول 27-4 پیشایندی سوال 2-5 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 181

جدول 28-4 آزمون خی دو سوال 2-5 مصاحبه کتبی— 181

جدول 29-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 1-6 مصاحبه کتبی —————————————— 181

جدول 30-4 پیشایندی سوال 1-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 183

جدول 31-4 آزمون خی دو سوال 1-6 مصاحبه کتبی— 183

جدول 32-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 2-6 مصاحبه کتبی—————————————— 184

جدول 33-4 پیشایندی سوال 2-6 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد————————————- 185

جدول 34-4 آزمون خی دو سوال 2-6 مصاحبه کتبی— 185

جدول 35-4 پاسخ سه گروه آزمودنی به سوال 7 مصاحبه کتبی 186

جدول 36-4 پیشایندی سوا 7 مصاحبه کتبی و میزان خلاقیت افراد—————————————— 188

جدول 37-4 آزمون خی دو سوال 7 مصاحبه کتبی—– 188

جدول 38-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 1-8 مصاحبه کتبی  188

جدول 39-4 پاسخ سه گروه آزمودنی سوال 2-8 مصاحبه کتبی 190

جدول 40-4 پاسخ افراد سه گروه آزمودنی به سوال 9 مصاحبه کتبی—————————————— 191

جدول 41-4 وضعیت افراد از نظر جنس شرکت کنندگان در پرسشنامه CREE مصاحبه کتبی ————————- 192

جدول 42-4 پیشایندی جنس افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————————– 193

جدول 43-4 آزمون خی دوی جنس افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان————————————– 193

جدول 44-4 وضعیت سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی —————————— 194

جدول 45-4 پیشایندی سن افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————————– 196

جدول 46-4 آزمون کروکسال دالیس سن افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان——————————– 196

جدول 47-4 وضعیت رشته تحصیلی افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی———————— 197

جدول 48-4 پیشایندی رشته تحصیلی افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان————————– 198

جدول 49-4 آزمون خی دو رشته تحصیلی افراد و میزان خلاقیت آنان—————————————— 198

جدول 50-4 وضعیت معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی——————————- 199

جدول 51-4 پیشایندی معدل افراد سه گروه آزمودنی و میزان خلاقیت آنان——————————– 201

جدول 52-4 آزمون کروکسال والیس معدل افراد شرکت کننده و میزان خلاقیت آنان————————– 201


  « فهرست نمودارها»

عنوان                                                                                 صفحه

نمودار 1-2 محل تقاطع خلاقیت (در عوامل موثر در خلاقیت) 58

نمودار 2-2 عمل مطلوب یادگیری زتروی———– 67

نمودار 1-4 فراوانی میزان خلاقیت افراد در سه رشته مختلف مشاوره، روان‌شناسی و مدیریت آزمودنی و استفاده از پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————————- 161

نمودار 2-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته به سوال 1 مصاحبه کتبی را نشان می‌دهد. ———————- 163

نمودار 3-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-2 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— 165

نمودار 4-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-2 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد.——————- 168

نمودار 5-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-3 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— 170

نمودار 6-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-3 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— 172

نمودار 7-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-4 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— 174

نمودار 8-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-4 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— 176

نمودار 9-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-5 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————— 178

نمودار 10-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-5 مصاحبه کتبی نشان می‌دهد. —————- 180

نمودار 11-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 1-6 مصاحبه کتبی را به طور کمی نشان می‌دهد.— 182

نمودار 12-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 2-6 مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.– 184

نمودار 13-4 فراوانی پاسخ افراد سه رشته مختلف را به سوال 7 مصاحبه کتبی را به طور کیفی نشان می‌دهد.—- 186

نمودار 14-4 وضعیت جنس افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————- 192

نمودار 15-4 وضعیت سنی افراد شرکت کننده از سه رشته مختلف را در پرسشنامه CREE نشان می‌دهد. ————- 195

نمودار 16-4 فراوانی افراد شرکت کننده در هر کدام از رشته‌ها در پرسشنامه CREE را نشان می‌دهد. ———- 197

نمودار 17-4 معدل افراد شرکت کننده در پرسشنامه CREE و مصاحبه کتبی در سه رشته مختلف را به طور کلی نشان می‌دهد. —————————————— 200

نمودار 18-4 معدل افراد دارای خلاقیت بالا را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ———– 202

نمودار 19-4 معدل افراد دارای خلاقیت متوسط را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ———– 203

نمودار 20-4 معدل افراد دارای خلاقیت پایین را در سه گروه آزمودنی به طور کلی نشان می‌دهد. ———– 203

نمودار 21-4 آزمون ضریب هم بستگی پیرسون که پراکندگی معدل در برابر نمرات استاندارد خلاقیت سه گروه آزمون را نشان می‌دهد. —————————————— 204

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه