تز و پایان نامه مقالات

فضای، برای، مدرسه، اداری، پشتیبانی

دانلود پایان نامه

…………………………………………………………….         55

 

جدول (9-2) استانداردهای سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی ……………………….        56

 

جدول (10-2) شعاع دسترسی……………………………………………………………………………………………………….                 58

 

جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه وجنسیت در سال تحصیلی

87-1386…………………………………………………………………………………………………….. 68

 

جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرک آن ها………………………………………………… 71

 

جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها………………………………………………………… 72

 

جدول (3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل………………… 75

 

جدول (4-4) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل………   76

 

جدول (5-4) سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل……………………………………………………………………………………………….. 77

جدول (6-4) سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه ودر کل 79

 

جدول (7-4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در کل……………………………. 80

 

جدول (8-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هردانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت وشستشو………………………………………………………………………………….. 82

 

جدول (9-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی…………………………………………………………………………………………………. 82

 

جدول (10-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری………………………………………………………………………………………………………….. 83

 

جدول (11-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه……………………………………………………………………………………………………….. 83

 

جدول (12-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در کل……… 84

جدول (13-4) سرانه فضای گردش برای هر دانش در کل……………………………….. 86

 

جدول (14-4) مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب……… 88

 

جدول (15-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل………….. 89

 

جدول (16-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز درکل……………………. 91

 

جدول (17-4) نور کلاس………………………………………………………………………………. 92

 

جدول (18-4) رنگ کلاس …………………………………………………………………………….. 92

 

جدول (19-4) رنگ اداری ……………………………………………………………………………… 92

 

جدول (20-4) رنگ راهرو ها…………………………………………………………………………. 93

 

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس……………………………………………………………. 94

 

جدول (22-4) مربوط به کاربری های سازگار…………………………………………………. 94

 

جدول ( 23-4) مربوط به کاربری های ناسازگار……………………………………………….. 94

 

جدول (24-4) مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن   95

 

جدول (25-4) مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی مدارس……. 96

 

جدول ( 26-4) وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر………………………………………………………………………………………..   97

 

جدول (27-4) کارائی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهر ستان فریدون شهر.. 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها                                                                                                             صفحه

 

نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرک آن………………………………………………………………….72

نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها …………………………………………………………………….73

 

نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه …………………………………………………………74

 

نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه ………………………………………………………75

 

نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان) ………………………………………………………77

 

نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر ) درهر مدرسه ………………………………………………..78

 

نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه ………………………………………………………….79

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه ………………………………………84

 

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه……………………………………………………….86

 

نمودار (10-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در کل …………………………………….89

 

نمودار (11-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آ…………………………………………………………….90

 

نمودار (12-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن………………………….94

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر   150 صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

  • 2
92