دانلود پایان نامه

رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟ 120
14 نحوه دسترسی شما به مراکز نام برده کدام گزینه است؟ 121
15 مهمترین هدف استفاده شما از این مراکز کدام گزینه است؟ 122
16 مشخصه ی بارز مراکز نام برده که باعث حضور شما در آن می شود، کدام است؟ 123
17 کدام عامل باعث وابستگی و حس تعلق شما به مراکز نام برده، گردیده است؟ 124
18 انتظار شما از این مراکز چیست؟ 125
تعیین سلسله مراتب مراکز مورد بررسی در شاخص های پژوهش با روش سلسله مراتبی (AHP) 126
شاخص محیطی و کالبدی 129
شاخص اقتصادی 129
شاخص اجتماعی 130
شاخص آموزشی 131
شاخص زیرساخت و تأسیسات 132
6 شاخص امنیت 132
7 شاخص سلامت 133
تکنیک SWOT 134
تدوین راهبردهای SWOT 137
فصل پنجم 139
مقدمه 140
شاخصهای آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی) 140
آمار استنباطی 143
آزمون کولموگروفاسمیرنوف 143
بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه و فرا منطقه بر کیفیت زندگی زندگی شهروندان 144
– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان 144
– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان 148
مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه و فرا منطقه 151
– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان 154
– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 در فرا منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان 155
اولویت بندی میزان تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر منطقه و فرا منطقه 156
آزمون فرضیه های پژوهش 157
آزمون فرضیه اول 157
آزمون فرضیه دوم 158
نتیجه گیری 160
پیشنهادات 161
فهرست منابع 140
پیوست 177
Abstract 184
جدول عوامل تأثیر گذار بر فعالیت شهروندان 22
جدول جایگاه فعالیت های فرهنگی در نظام عمومی گذران اوقات فراغت 31
جدول ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی و توصیف کننده های اصلی هر یک از آنها 51
جدول دسته بندی انواع کیفیت زندگی بر حسب ذهنیعینی و فردیجمعی 55
جدول کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول 68
جدول 6 جدول SWOT 72
جدول 7 شاخص های کیفیت زندگی در شهر سائو کارلوس برزیل 76
جدول 8 معیار و شاخص های کیفیت زندگی 77
جدول 9 شاخص های ذهنی بکار گرفته شده در ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی ساکنان شهر تایپه 77
جدول 10 جنبه های مختلف کیفیت زندگی شهری 78
جدول جمعیت و نرخ رشد مناطق 22 گانه شهر تهران در طی سالهای 1355 تا 1390 82
جدول فهرست و مشخصات محلات 16 گانه منطقه 18 89
جدول جمعیت و نرخ رشد منطقه 18 طی دوره های 13901355 95
جدول جمع و درصد جمعیت منطقه 18 در گروه های عمده سنی در سال 1390 95
جدول تعداد و بعد خانوار منطقه 18 96
جدول 6 تعداد مهاجرین وارد شده طی ساله گذشته به منطقه 18 بر حسب علت مهاجرت 97
جدول 7 وضع سواد شهروندان منطقه 18 97
جدول 8 وضع زناشویی شهروندان منطقه 18 97
جدول 9 وضع فعالیت در منطقه 18 98
جدول 10 وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت در منطقه 18 99
جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت 108
آمار استنباطی 116
7 مراحل عمومی آزمون فرض آماری 131
8 آزمون فرضیه دوم تحقیق 135
9 آزمون فرضیه سوم تحقیق 139
10 آزمون فرضیه چهارم تحقیق 143
11 آزمون فرضیه پنجم تحقیق 146
12 آزمون فرضیه ششم تحقیق 149
13 رتبه بندی متغیرهای تحقیق 153
14 بررسی متغیرهای تحقیق با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی 15