مساله انتخاب روش های مطلوب تربیتی از جمله مسائلی است که ذهن والدین را به خود مشغول داشته است تا از توانمندی های بالقوه و استعدادهای درونی فرزندان به نحو مطلوب بهره برداری گردد. از مهم ترین مباحث تاثیر روش های تربیتی والدین بر رشد قابلیت های اجتماعی کودکان مربوط به حوزه فرزند پروری می باشد. (دارلینگ و استینبرگ، 1993) فرزندپروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها و رفتارهای ویژه است که بطور مجزا یا در تعامل با یکدگر بر رشد کودک تاثیر می گذارد. در واقع پایه و اساس شیوه فرزندپروری مبین تلاش های والدین برای کنترل و اجتماعی کردن کودکان شان است. (بامرایند، 1991) البته باید توجه داشت که در این تعریف روش های بهنجار فرزندپروری مورد نظر است و روش هایی چون سوء استفاده از کودکان را در بر نمی گیرد.

پارسونز، چنان که اشاره شد دو کارکرد اساسی یعنی اجتماعی کردن و شکوفایی شخصیت فرزند را برای خانواده در نظر می گیرد. برخی نیز روش های فرزند پروری را براساس تفاوت های والدین در کنترل فرزندان متمایز کرده اند. (دارلینگ، 1999)

رابطه والدین اعم از آموزشی یا غیراموزشی با فرزندان، رابطه ای یکسان و بر طبق الگویی خاص نیست. به گفته کاستلان، یک مدل فرزندپروری در همه خانواده ها وجود ندارد؛بلکه تعداد روش های فرزند پروری به تعداد خانواده هاست. (کاستلان، 1986) در واقع مدل فرزند پروری از یک جامعه به جامعه دیگر و در درون یک جامعه از یک خانواده به خانواده دیگر متفاوت است. (منادی، 1385)

2-23-1. نظریه عمل

از نظر بوردیو در واقع یک منطق عمل وجود دارد که به سمت کنش های هر روزه ی افراد جاری است. وی معتقد است که در تمام کنش ها و قضاوت های ما یک منطق عملی وجود دارد. خواه در عصر بشر ابتدایی باشیم، خواه در دنیای امروز، این منطق عمل، رفتارهای ما را هدایت می کند. به گفته وی نظریه عمل خاطر نشان می کند که موضوعات شناختی به صورت منفعلانه و ضبط شده ساخته نمی شوند؛ بلکه عمل ساختن را یک نظام سازمان داده شده -که قادر به سازمان دادن است- فراهم می کند. این نظام سازمان داده شده عادت واره [2] است. وی بر این اعتقاد است که عادت واره هر انسان در طول زندگی اش ساخته می شود به گونه ای که وقتی از انسان امروز سخن میگوییم، در عمل هر یک از این ویژگی ها در انسان دیروز نیز وجود دارد و آدمی ویژگی انسان دیروز را در طول زندگی خود از محیط هایی که در آن زندگی کرده، اموخته است. این محیط ها شامل خانواده، نهاد آموزش و پرورش و رسانه هاست. البته فضا[3]های حاکم بر این محیط ها عوامل اصلی اند. (بوردیو، 1380)

فضای حاکم بر محیط، اعم از اقتصادی، سیاسی، ورزشی و هنری ترسیم کننده اصلی عادت واره ی انسان می شود، اما انسان به این عادت واره ختم نمی شود بلکه وی مهارت هایی (همچون کسب مدارک تحصیلی، دانش ها، مهارت های فرهنگی یادگرفته، اگاهی ها و شناخت ها) را نیز در طول زندگی خود می آموزد.

او به این مجموعه، سرمایه های فرهنگی[4]می گوید که عادت واره در مرکز و قلب این سرمایه ها قرار دارد. طبق تفکر بوردیو، تاثیر سرمایه های فرهنگی بر رفتارهای انسان بیش از سرمایه های اقتصادی و اجتماعی است. با آن که هر انسان دارای عادت واره ی منحصر به فرد است، تشابهاتی در عناصر عادت واره ی تعدادی از افراد وجود دارد که عادت واره ی طبقه نام دارد. بدین معنی که هر طبقه، دارای عادت واره هایی مشترکند که مانند هم می اندیشند و رفتار می کنند. بنابراین می توان خانواده هایی را یافت که عادت واره ی آن ها مشابه یکدیگر است از این رو در رفتار ها یعنی شیوه های فرزندپروری آن ها نیز تشابه وجود خواهد داشت.

[1] Parenting

[2] Habitus

[3] champ

[4] Capital Culturals

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت های تربیتی آن مبتنی برآموزه های قرآن