تز و پایان نامه مقالات

فرآیند شکل‌گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر 21

دانلود پایان نامه

فرآیند شکل‌گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر

 دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی قسمت

مدل تعادل خواندن نخستین بار 30 سال پیش مطرح گردید، زمانی که تحقیقات نوروسایکولوژی روی برتری جانبی کارکرد نیمکره‌های مغزی متمرکز بود. در آن زمان نظریه موجود در مورد کارکرد نیمکره‌های مغزی این بود که زبان گفتاری و نوشتاری توسط نیمکره چپ کنترل می‌شود و ادراک دیداری ـ فضایی توسط نیمکره راست کنترل می‌شود. اما بزودی آشکار گردید که قواعد زبان گفتاری به جای نیمکره چپ، توسط  نیمکره راست پردازش می گردد. (بیکر و رابرتسون، 2002).

پاره‌ای از مولفان از جمله گلدبرگ و کاستا[1] (1981) اظهار نمودند که اطلاعات جدید از طریق نیمکره راست و اطلاعات آشنا از طریق نیمکره چپ پردازش می‌شود. رارک[2] (1982) اظهار نمود که نیمکره راست در شناسایی شکل حروف و کلمه نقش دارد. سرانجام، وقتی که شناسایی حروف الفبا به صورت خودکار گردید (فرایز، 1963)، این کنشها از طریق نیمکره چپ صورت می‌گیرد و منجر به سیالی در خواندن می‌گردد (بنتین[3]، 1981، سیلوربرگ[4]، بنتین، گزیل[5]، آبلر و آلبرت[6]، 1979، به نقل از رابرتسون، 2000).

به اعتقاد بیکر (2002، 1992) خواندن مقدماتی مستلزم تحلیل ادراکی از شکل و جهت حروف و کلمات می‌باشد. این تحلیل ادراکی توسط نیمکره راست صورت می‌گیرد. مثلاً کودکی که در کلاس اول مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل است، با تعداد زیادی از اشکال حروف مواجه می‌شود که تابع قانون پایداری شیئی نیستند. منظور از پایداری شیئی این است که اشیاء و اشکال به طورمستقل از موقعیت فضایی آنها، معانی خود را حفظ می‌کنند. اگر فنجانی را 180 درجه بچرخانیم، هنوز یک فنجان است. اگر حرف d  را 180 درجه بچرخانیم، حرف p بدست می‌آید. در تعداد زیادی ازحروف دیگر نیز تغییرات معنایی مشابهی دیده می‌شود(t,f,b,y,w,m,u,n) . ولی خواننده تازه‌کار، با مشکلات بیشتری نیز مواجه است. اگر یک فنجان از جنس خاک رس درست شده باشد و ما شکل آن را تغییر دهیم، ممکن است یک شی متفاوت بدست آید(مثلا یک کلاه یا نعلبکی). ولی تغییر شکل حرف d به D ، توسط تغییر معنایی آن بوجود نمی‌آید. ولی جابجا کردن توالی حروف در یک کلمه، معنی آن کلمه را تغییر می‌دهد(amen, mane, name, mean) . ولی MEAN, mean حتی Mean همه یک معنی دارند. در رابطه با مفهوم یک جمله، ترتیب قرار گرفتن کلمات از چپ به راست نیز مهم است: He is at heme. (او در خانه است)، is he at home?  (آیا او در خانه است)، At home he is (در خانه او است)، تحلیل این ویژگی‌های ادراکی و جهت‌یابی متن، عمدتاً پردازش نیمکره راست را تحریک می‌کند. بنابراین، در ابتدا تعادل کنترل نیمکره ها در خواندن، به طرف راست متمایل می‌شود. یعنی در خواندن مقدماتی، تعادل کنترل خواندن به طرف نیمکره راست و در مراحل پیشرفته، تعادل کنترل خواندن به طرف نیمکره چپ متمایل می‌شود، اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید در فرآیند یادگیری خواندن، یک جابجایی از نیمکره راست به نیمکره چپ داشته باشیم. به منظور بررسی صحت یا عدم صحت این فرضیه، تحقیقی به مدت 4 سال انجام شد. این تحقیق بر روی کودکان مقطع کودکستان که فاقد مهارت خواندن بودند، صورت گرفت (لیچ، 1988، بیکر، کوک، بوما، 1986، به نقل از بیکر، 1992). ابتدا تعدادی کلمات به 5 کودک در مقطع کودکستان آموزش داده شد. پس از آنکه کودکان بر کلمات تسلط پیدا کردند، کلمات در مرکز دامنه بینایی آنها ارائه شد. پاسخ‌های مغز (پتانسیل مربوط به کلمه یا WRP) در طی ارائه کلمات ثبت شد. این پاسخها را از دو ناحیه گیجگاهی و آهیانه نیمکره‌های راست و چپ ثبت کردند. در طی 4 سال متوالی، این پاسخ‌های مغز را ثبت نمودند.

در سالهای اول و دوم، دامنه ناحیه گیجگاهی نیمکره راست بزرگتر ازناحیه گیجگاهی نیمکره چپ براثر ارائه کلمات مشاهده گردید. ولی سالهای سوم و چهارم، دامنه ناحیه گیجگاهی نیمکره چپ بزرگتر از ناحیه گیجگاهی نیمکره راست بود. این جابه‌جایی در گروه کنترل مشاهده نگردید. به این دلیل به نظر می‌رسد که این تغییرات ناشی از ارائه کلمات به نیمکره‌های مغزی می‌باشد. از تحلیل عوامل WRP و نمرات آزمونهای متعدد خواندن و هجی کردن، به این نتیجه دست یافتیم که به نظر می‌رسد در دو سال اول، پردازش خواندن و هجی کردن با فعالیت نیمکره راست، در دو سال آخر با فعالیت نیمکره چپ، ارتباط داشته است. بنابراین، در فرآیند یادگیری خواندن، انتقال از نیمکره راست به نیمکره چپ در اواخر کلاس اول یا اوایل کلاس دوم اتفاق می‌افتد (بیکر، 1992).

شکل 6: شرکت نسبی نیمکره ی مغزی چپ و راست درپردازش متن

الگوهای تعادل یادگیری خواندن (بیکر، 1979، 1983، 1990، رارک، بیکر، فیسک[7] واسترانگ[8]، 1983) اینگونه بوجود آمد. برمبنای این مدل، خواندن مقدماتی توسط نیمکره راست پردازش می‌شود و خواندن پیشرفته توسط نیمکره چپ پردازش می‌گردد. در مرحله‌ای از فرایند یادگیری خواندن، این جابه‌جایی از نیمکره راست به نیمکره چپ صورت می‌گیرد. این مفهوم در جامعه علمی آن زمان، خطرناک به شمار می‌آمد (بیکر، 2002).

به اعتقاد بیکر (2002) شواهد فراوانی در حمایت از این مدل تعادل وجود دارد. نتایج مطالعات الکتروفیزیولوژیکی. فن‌آوری EEG، ERP این مفهوم را روشن می‌سازند. امروزه با گذشت بیش از ده سال از انجام آن تحقیق، شواهد چندانی بر علیه نقش نیمکره‌های راست و چپ در خواندن مقدماتی و پیشرفته (به همان ترتیب ذکر شده) مشاهده نشده است. نتایج بدست آمده از تحقیقات اخیر، غلبه نیمکره راست در خواندن را تأیید می‌کند (دی‌گراف، 1995، به نقل از بیکر، 2002).

برمبنای مدل تعادل خواندن بیکر (2002) برخی کودکان در فرآیند یادگیری خواندن قادر به انتقال از نیمکره راست به نیمکره چپ نمی‌باشند. این دسته از کودکان به صورت آهسته ومنقطع و دقیق می‌خوانند و فاقد سیالی در خواندن می‌باشند. بیکر این دسته از کودکان را به علت تکیه بیش از حد بر ویژگیهای ادراکی متن، به عنوان نارساخوان نوع P نامید. پاره‌ای از کودکان دیگر، در هنگام یادگیری خواندن از همان آغاز نیمکره چپ آنان نقش اساسی دارد. این دسته از کودکان سعی دارند که از راهبردهای زبانی مربوط به نیمکره چپ سود جویند، لذا از ویژگیهای ادراکی متن چشم‌پوشی می‌کنند، این امر منجر به شیوه خواندن سریع و بی‌دقت می‌شود. بیکر این دسته از کودکان را به عنوان «افراد نارساخوان نوع L» طبقه‌بندی کرد.

لذا، بیکر برمبنای مدل تعادل خواندن به طبقه‌بندی و درمان افراد نارساخوان پرداخت.

12ـ عملکرد نیمکره‌های مغزی از دیدگاه بیکر

به اعتقاد بیکر (1990). نواحی چپ و راست مناطق برونی و درونی مغز، ارتباط نزدیکی با هم دارند. عموماً می‌توان گفت که نواحی برونی سمت چپ عمدتاً به نیمکره راست مغز ارتباط دارند و نواحی برونی سمت راست عمدتاً به نیمکره چپ مغز ارتباط دارد.

بیکر رابطه تقابلی بین بخش‌های داخلی و  خارجی مغز را توسط به کارگیری نیمه دامنه‌های بینایی، نشان داده است. فرض کنید که فردی به نقطه‌ای در تصویر زیر به طور مستمر نگاه کند. نیمه دامنه‌های بینایی در سمت راست و چپ این نقطه قرار دارند. علاوه براین، فرض کنید که کلمه «book » به دامنه بینایی سمت چپ ارائه شود. در این صورت «book» توسط نیمکره راست مغز دریافت می‌شود. به عبارت دیگر، کلمه «book» به نیمکره راست مغز منعکس می‌شود. مخصوصاً به بخش پس سری در نیمکره راست (یا همان کورتکس بینایی). آنچه که فرد در دامنه بینایی سمت چپ مشاهده می‌کند. عمدتاً سلول‌های عصبی، کورتکس بینایی نیمکره راست را فعال می‌کند. به همین نحو نیز هنگامی که فرد یک شئ را با دست راست خود لمس می‌کند، کورتکس حسی-جسمانی تحریک می‌شود. (بیکر، 1990)

 

شکل 7: ارتباط متقاطع بین میدان دیداری چپ و نیمکره راست توسط مجرای سفید رنگ و رابطه متقاطع میدان دیداری راست و نیمکره چپ توسط مجرای سیاه رنگ مشخص شده است. (بیکر، 1990)

 

 

[1] – Goldberg and Costa

[2] – Rourke

[3] – Bentin

[4] – Silverberg

[5] – Gaziel

[6] – Obler & Albert

[7] – Fisk

[8] – Strang

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

92