طبيعي، مي، لامپ، مدرسه، حبابي

ل   1       3-8 سال 1          9-12 سال 1               12سال به بالا  1

ديگر كاركنان………نفر      امور دفتري………            مربي بهداشت…………نفر               مربي ورزش………….نفر

 

  • هر كلاس درس چند دانش آموز دارد؟

كلاس اول ……نفر     كلاس دوم ……..نفر   كلاس سوم……..نفر    كلاس چهارم …….نفر     كلاس پنجم……..نفر

  • نيمكت هاي مورد استفاده در كلاس درس چند نفره هستند؟

چهار نفره 1                سه نفره1             دو نفره 1              صندلي يك نفره 1

  • نيمكت هاي كلاس از چه جنسي ساخته شده اند؟

چوب  1                       فلز 1                 تركيبي از هر دو1

4- ابعاد هر كلاس درس نظري چند متر است؟   طول……………                    عرض………………

5- نور كلاس درس از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1    نور طبيعي +نور مهتابي 1     نور طبيعي + لامپ حبابي 1    فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

6- در رنگ آميزي داخل كلاس هاي دروس نظري از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها……………………..                                      رنگ سقف……………….

7- آيا مدرسه داراي كلاس دروس تجربسي مي باشد؟   بلي 1                      خير 1

در صورت داشتن كلاس دروس تجربي به سوالات زير پاسخ دهيد

8- مدرسه داراي چند واحد كلاس تجربي مي باشد؟           ……………….واحد

9- ابعاد هر كلاس درس تجربي چند متر است؟   طول…………….                          عرض………………

10- نور كلاس هاي دروس تجربي از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1            نور طبيعي + نور مهتابي1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1   فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي1

11- در رنگ آميزي داخل كلاس هاي دروس تجربي از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ……………..                                 رنگ سقف…………………

12- آيا مدرسه داراي اتاق سمعي وبصري مي باشد ؟    بلي  1                         خير 1

در صورت داشتن اتق سمعي وبصري به سوالات زير پاسخ دهيد

13- ابعاد اتاق سمعي وبصري چند متر است؟     طول …………….                  عرض………………..

14- نور اتاق سمعي وبصري ازچه منبعي تأمين مي گردد؟11

نور طبيعي 1   نور طبيعي + نورمهتابي 1   نور طبيعي + لامپ حبابي  1      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

15- چه رنگي در رنگ آميزي داخل اتاق سمعي وبصري بكار رفته است ؟

رنگ ديوارها …………….                                        رنگ سقف……………………

16- مدرسه داراي كداميك از وسايل آموزشي زير مي باشد؟

نقشه وكره 1   ويديو 1     تلوزيون 1        اوپك 1       اورهد 1  راديو ضبط 1

17- آيا مدرسه شما داراي اتاق كامپيوتر براي دانش آموزان مي باشد؟   بلي 1      خير 1

در صورت داشتن اتاق كامپيوتر به سوالات زير پاسخ دهيد

18- چند دستگاه كامپيوتر در اتاق كامپيوتر وجود دارد؟  ………………..دستگاه

19- ابعاد اتاق كامپيوتر چند متر است ؟   طول…………….                 عرض …………………

20- آيا مدرسه داراي سالن چند منظوره مي باشد؟    بلي 1                       خير 1

در صورت داشتن سالن چند منظوره ، لطفاً به سوالات زير پاسخ دهيد

21- ابعاد سالن چند منظوره چند متر است؟   طول………………..                       عرض……………………….

22- براي كداميك از موارد زير از سالن چند منظوره استفاده مي شود؟  ورزش 1      برگزاري نماز جماعت 1

تشكيل جلسات اولياء ومربيان1          جشن ونمايش 1        سخنراني 1      همه موارد1

23- نور سالن چند منظوره از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي1    نور طبيعي + نور مهتابي 1          نور طبيعي + لامپ حبابي 1  فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

24- در رنگ آميزي داخل سالن چند منظوره از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها……………..                          رنگ سقف…………………….

25- آيا مدرسه داراي كتابخانه مي باشد؟   بلي 1                 خير 1

در صورت داشتن كتابخانه ، لطفاً به سوالات زير پاسخ دهيد

26- ابعاد كتابخانه چند متر است؟     طول……………                         عرض ………………………

27- كتابخانه داداي چند جلد كتاب است؟.  ………………جلد

28- نور كتابخانه از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي  1           نور طبيعي +نور مهتابي1         نور طبيعي +لامپ حبابي 1    نور طبيعي يا لامپ حبابي 1

29- در رنگ آميزي داخل كتابخانه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها………………….                                  رنگ سقف……………………..

30- آيا مدرسه داراي اتاق فعاليت هاي پرورشي مي باشد؟   بلي 1                          خير 1

در صورت داشتن اتاق فعاليت هاي پرورشي به سوالات زير پاسخ دهيد

31- ابعاد اتاق هاي پرورشي چند متر است؟    طول…………                     عرض………………..

32- نور اتاق فعاليت هاي پرورشي از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1نور طبيعي + نور مهتابي1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1  فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي1

33- از چه رنگي براي رنگ آميزي اتاق فعاليت هاي پرورشي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها…………………                                        رنگ سقف……………………

34- آيا مدرسه داراي نماز خانه مي باشد؟      بلي 1                      خير  1

در صورت داشتن نماز خانه به سوالات زير پاسخ دهيد

35- ابعاد نماز خانه چند متر است؟     طول………………….                        عرض………………………

36- نور نماز خانه از چه منبعي تأمين مي شود؟

نور طبيعي  1   نور طبيعي + نور مهتابي 1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1   نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

37- در رنگ آميزي داخل نماز خانه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها………………………                                   رنگ سقف…………………………

38- آيا مدرسه داراي اتاق بهداشت وكمك هاي اوليه مي باشد؟   بلي  1              خير 1

39- ابعاد اتاق بهداشت وكمك هاي اوليه چند متر است ؟   طول ……………………                  عرض……………….

40- نور اتاق بهداشت وكمك هاي اوليه از چه منبعي تأمين مي گردد

نور طبيعي 1  نور طبيعي + نور مهتابي 1        نور طبيعي + لامپ حبابي 1     نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

41- از چه رنگي براي رنگ آميزي داخل اتاق بهداشت وكمك هاي اوليه استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ……………………                                         رنگ سقف………………….

42- آيا مدرسه داراي دفتر مدير مي باشد؟    بلي 1                خير 1

در صورت داشتن دفتر مدير به سوالات زير پاسخ دهيد

43 – ابعاد دفتر مدير چند متر است؟    طول…………………….                 عرض………………..

44- نور دفتر مدير از چه منبعي تأمين مي شود؟

نور طبيعي  1    نور طبيعي +نور مهتابي1           نور طبيعي + لامپ حبابي 1  نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

45- از چه رنگي براي رنگ آميزي داخل اتاق مدير استفاده شده است؟

رنگ ديوارها…………………                         رنگ سقف…………………….

46- آيا مدرسه داراي دفتر معاون يا معاونان مي باشد؟   بلي 1                   خير1

در صورت داشتن دفتر معاون يا معاونان به سوالات زير پاسخ دهيد

47- ابعاد دفتر معاون يا معاونان چند متر است؟   طول ………………………                     عرض……………………

48- نور طبيعي دفتر معاون يا معاونان از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1  نور طبيعي + نور مهتابي 1    نور طبيعي + لامپ حبابي 1      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

49- در رنگ آميزي اتاق دفتر معاون يا معاونان از چه رنگي استفاده شده است

رنگ ديوارها …………………                                  رنگ سقف………………

50- آيا مدرسه داراي اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير مي باشد     بلي 1                    خير 1

در صورت داشتن اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير به سوالات زير پاسخ دهيد

51- ابعاد اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير چند متر است؟   طول…………………              عرض ……………..

52- نور اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير از چه منبعي تأمين مي شود؟

نور طبيعي 1     نور طبيعي + نور مهتابي 1    نور طبيعي + لامپ حبابي 1      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

53- در رنگ آميزي اتاق كاركنان وامور دفتري وتكثير از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ……………………                     رنگ سقف…………………….

54- آيا مدرسه داراي انبار بخش اداري مي باشد   بلي 1                            خير 1

در صورت داشتن انبار اداري به سوالات زير پاسخ دهيد

55-ابعاد انبار بخش اداري چند متر است ؟   طول………………………..                                عرض…………………

56- نور انبار بخش اداري از چه منبعي تأمين مي شود

نورطبيعي 1         نور طبيعي +نور مهتابي 1       نور طبيعي + لامپ حبابي 1      فقط نورمهتابي يا لامپ حبابي1

57- از چه رنگي براي رنگ آميزي داخل انبار بخش اداري استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………………                                رنگ سقف…………………………

58- آيا مدرسه داراي اتاق استراحت معلمان مي باشد؟    بلي 1                     خير1

در صورت داشتن اتاق استراحت معلمان به سوالات زير پاسخ دهيد

59- مدرسه داراي چند واحد اتاق استراحت معلمان مي باشد؟  ……………………واحد

60- ابعاد هر اتاق استراحت معلمان چند متر است

طول  …………………                                        عرض………………….

61- نور اتاق استراحت معلمان از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نور طبيعي 1    نور طبيعي + نور مهتابي 1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1                      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

62- در رنگ آميزي اتاق استراحت معلمان از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها…………………….                          رنگ سقف………………………..

63- آيا مدرسه داراي دفتر كار معلمان وملاقات با اولياء مي باشد ؟   بلي 1             خير 1

در صورت داشتن اتق كار معلمان با اولياء به سوالات زير پاسخ دهيد

64- ابعاد دفتر كار معلمان واولياء چند متر است ؟   طول……………………..                 عرض………………

65- نور اتاق دفتر كار معلمان  وملاقات با اوليا ء از چه منبعي تأمين ميشود

نور طبيعي 1  نور طبيعي + نور مهتابي 1       نور طبيعي + لامپ حبابي 1     فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

66- در رنگ آميزي اتاق كار معلمان وملاقات با اولياء از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………                   رنگ سقف…………………….

67- آيا مدرسه داراي توالت ودستشويي مخصوص كاركنان مدرسه مي باشد؟   بلي 1      خير 1

در صورت داشتن توالت مخصوص كاركنان ، به سوالات زير پاسخ دهيد

68- مدرسه داراي چند واحد توالت مخصوص كاركنان مي باشد ؟   ………………..واحد

69- ابعاد هر واحد توالت مخصوص كاركنان چند متر است؟  طول………………….                  عرض………………….

70- نوع رنگ داخل توالت هاي مخصوص كاركنان چه رنگي مي باشد ؟   رنگ……………………

71- مدرسه داراي چند توالت براي دانش آموزان مي باشد   …………………..واحد

72- ابعاد هر واحد توالت مخصوص دانش آموزان چند متر است؟   طول………………..         عرض……………………….

73- چه نوع رنگي در داخل توالت هاي مخصوص دانش آموزان به كار رفته است؟

رنگ ديوارها …………………..                                  رنگ سقف…………………….

74-مدرسه داراي چند آبخوري براي دانش آموزان مي باشد؟   ……………………عدد

75- ابعاد هر آبخوري چند متر است؟     طول…………………….                   عرض……………………

76- آيا مدرسه داراي انبار وسايل نظافت وشستشو مي باشد؟    بلي 1        خير 1

در صورت داشتن انبار وسايل نظافت وشستشو ، به سوالات زير پاسخ دهيد

77- چند واحد انبار وسايل نظافت وشستشو در مدرسه وجود دارد؟     …………………واحد

78- ابعاد هر واحد انبار وسايل نظافت وشستشو چند متر است؟     طول …………………        عرض …………………

79- نور اتاق انبار وسايل نظافت وشستشو از چه منبعي تأمين مي گردد

نور طبيعي 1     نور طبيعي + نور مهتابي 1   نورطبيعي + لامپ حبابي 1   فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

80- در رنگ آميزي داخل انبار وسايل نظافت وشستشو از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………                          رنگ سقف…………………

81- آيا مدرسه داراي سالن غذاخوري مي باشد؟   بلي 1                     خير 1

در صورت داشتن سالن غذاخوري ، به سوالات زير پاسخ دهيد

82- ابعاد سالن غذاخوري چند متر است؟   طول…………………..                       عرض ………………………

83- نور سالن غذاخوري از چه منبعي تأمين مي گردد

نور طبيعي 1       نور طبيعي + نور مهتابي 1   نور طبيعي + لامپ حبابي 1  فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

84- در رنگ آميزي داخل سالن غذاخوري از چه رنگي استفاده شده است

رنگ ديوارها…………………                                      رنگ سقف………………….

85- آيا مدرسه داراي بوفه است ؟    بلي 1                                           خير 1

در صورت داشتن بوفه ، به سوالات زير پاسخ دهيد

86- ابعاد بوفه چند متر است؟   طول……………….                         عرض …………………..

87- نور بوفه از چه منبعي تأمين مي گردد

نورطبيعي 1        نور طبيعي + نور مهتابي 1       نور طبيعي + لامپ حبابي 1    فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

88- چه رنگي در رنگ آميزي بوفه بكاررفته است؟    .رنگ…………………..

 

89- آيا مدرسه داراي آبدارخانه مي باشد؟    بلي 1                               خير 1

در صورت داشتن آبدارخانه ، به سوالات زير پاسخ دهيد

90- چند واحد آبدارخانه در مدرسه وجود دارد؟   ………………….واحد

91- ابعاد هر آبدارخانه چند متر است؟   طول ………………………..                            عرض…………………

92- نور آبدارخانه از چه منبعي تأمين مي گردد؟

نورطبيعي 1      نور طبيعي + نورمهتابي 1      نور طبيعي + لامپ حبابي 1  فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

93- در رنگ آميزي داخل آبدارخانه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………………                          رنگ سقف……………………

94- ابعاد هال وراهرو ساختمان مدرسه چند متر است ؟    طول ………………….           عرض…………………….

95- نور هال وراهرو ساختمان مدرسه از چه منبعي تأمين مي گردد

نور طبيعي 1    نور طبيعي + نور مهتابي 1        نور طبيعي + لامپ حبابي 1      فقط نور مهتابي يا لامپ حبابي 1

96- دررنگ آميزي هال وراهرو مدرسه از چه رنگي استفاده شده است؟

رنگ ديوارها ………………….                        رنگ سقف……………………

97- ورودي در هال وراهرو چند متراست؟

طول ……………………….                      عرض……………………..

اگر مدرسه دو طبقه يا بيشتر است به سوالات زير پاسخ دهيد

98- عرض راه پله ها چند متر است؟   ………………..متر

99- راه پله ي هر طبقه چند متر است؟   …………………………….متر

100- ابعاد سطوح زير ساخت ديوارها وستون ها چند متر است؟

طول…………………………………..           عرض………………………

101- ابعاد فضاي صف جمع وتفريح (زمين هاي ورزش ) چند متر است؟     طول…………………….        عرض……………….

102- ابعاد فضاي سبز مدرسه چند متر است؟     طول …………………       عرض ………………….

103- آيا در فضاي سبز مدرسه باغچه وگل وگياه وجود دارد ؟    بلي 1                                                                     خير 1

در صورت داشتن باغچه وگل وگياه به سوالات زير پاسخ دهيد

104-ابعادي كه براي  باغچه وگل وگياه در نظر گرفته شده است چند متر است؟

طول……………………………….                              عرض…………………………

105- چند اصله درخت در حياط مدرسه وجود دارد ؟ ……………………………اصله

106- ابعاد فضاي راههايتوقف وسايل نقليه مدرسه وپاركينگ چند مت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *