تز و پایان نامه مقالات

طبیعی، می، لامپ، مدرسه، حبابی

دانلود پایان نامه

ل   1       3-8 سال 1          9-12 سال 1               12سال به بالا  1

دیگر کارکنان………نفر      امور دفتری………            مربی بهداشت…………نفر               مربی ورزش………….نفر

 

  • هر کلاس درس چند دانش آموز دارد؟

کلاس اول ……نفر     کلاس دوم ……..نفر   کلاس سوم……..نفر    کلاس چهارم …….نفر     کلاس پنجم……..نفر

  • نیمکت های مورد استفاده در کلاس درس چند نفره هستند؟

چهار نفره 1                سه نفره1             دو نفره 1              صندلی یک نفره 1

  • نیمکت های کلاس از چه جنسی ساخته شده اند؟

چوب  1                       فلز 1                 ترکیبی از هر دو1

4- ابعاد هر کلاس درس نظری چند متر است؟   طول……………                    عرض………………

5- نور کلاس درس از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1    نور طبیعی +نور مهتابی 1     نور طبیعی + لامپ حبابی 1    فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

6- در رنگ آمیزی داخل کلاس های دروس نظری از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها……………………..                                      رنگ سقف……………….

7- آیا مدرسه دارای کلاس دروس تجربسی می باشد؟   بلی 1                      خیر 1

در صورت داشتن کلاس دروس تجربی به سوالات زیر پاسخ دهید

8- مدرسه دارای چند واحد کلاس تجربی می باشد؟           ……………….واحد

9- ابعاد هر کلاس درس تجربی چند متر است؟   طول…………….                          عرض………………

10- نور کلاس های دروس تجربی از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1            نور طبیعی + نور مهتابی1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1   فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی1

11- در رنگ آمیزی داخل کلاس های دروس تجربی از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ……………..                                 رنگ سقف…………………

12- آیا مدرسه دارای اتاق سمعی وبصری می باشد ؟    بلی  1                         خیر 1

در صورت داشتن اتق سمعی وبصری به سوالات زیر پاسخ دهید

13- ابعاد اتاق سمعی وبصری چند متر است؟     طول …………….                  عرض………………..

14- نور اتاق سمعی وبصری ازچه منبعی تأمین می گردد؟11

نور طبیعی 1   نور طبیعی + نورمهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی  1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

15- چه رنگی در رنگ آمیزی داخل اتاق سمعی وبصری بکار رفته است ؟

رنگ دیوارها …………….                                        رنگ سقف……………………

16- مدرسه دارای کدامیک از وسایل آموزشی زیر می باشد؟

نقشه وکره 1   ویدیو 1     تلوزیون 1        اوپک 1       اورهد 1  رادیو ضبط 1

17- آیا مدرسه شما دارای اتاق کامپیوتر برای دانش آموزان می باشد؟   بلی 1      خیر 1

در صورت داشتن اتاق کامپیوتر به سوالات زیر پاسخ دهید

18- چند دستگاه کامپیوتر در اتاق کامپیوتر وجود دارد؟  ………………..دستگاه

19- ابعاد اتاق کامپیوتر چند متر است ؟   طول…………….                 عرض …………………

20- آیا مدرسه دارای سالن چند منظوره می باشد؟    بلی 1                       خیر 1

در صورت داشتن سالن چند منظوره ، لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

21- ابعاد سالن چند منظوره چند متر است؟   طول………………..                       عرض……………………….

22- برای کدامیک از موارد زیر از سالن چند منظوره استفاده می شود؟  ورزش 1      برگزاری نماز جماعت 1

تشکیل جلسات اولیاء ومربیان1          جشن ونمایش 1        سخنرانی 1      همه موارد1

23- نور سالن چند منظوره از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی1    نور طبیعی + نور مهتابی 1          نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

24- در رنگ آمیزی داخل سالن چند منظوره از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها……………..                          رنگ سقف…………………….

25- آیا مدرسه دارای کتابخانه می باشد؟   بلی 1                 خیر 1

در صورت داشتن کتابخانه ، لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید

26- ابعاد کتابخانه چند متر است؟     طول……………                         عرض ………………………

27- کتابخانه دادای چند جلد کتاب است؟.  ………………جلد

28- نور کتابخانه از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی  1           نور طبیعی +نور مهتابی1         نور طبیعی +لامپ حبابی 1    نور طبیعی یا لامپ حبابی 1

29- در رنگ آمیزی داخل کتابخانه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها………………….                                  رنگ سقف……………………..

30- آیا مدرسه دارای اتاق فعالیت های پرورشی می باشد؟   بلی 1                          خیر 1

در صورت داشتن اتاق فعالیت های پرورشی به سوالات زیر پاسخ دهید

31- ابعاد اتاق های پرورشی چند متر است؟    طول…………                     عرض………………..

32- نور اتاق فعالیت های پرورشی از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1نور طبیعی + نور مهتابی1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی1

33- از چه رنگی برای رنگ آمیزی اتاق فعالیت های پرورشی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………                                        رنگ سقف……………………

34- آیا مدرسه دارای نماز خانه می باشد؟      بلی 1                      خیر  1

در صورت داشتن نماز خانه به سوالات زیر پاسخ دهید

35- ابعاد نماز خانه چند متر است؟     طول………………….                        عرض………………………

36- نور نماز خانه از چه منبعی تأمین می شود؟

نور طبیعی  1   نور طبیعی + نور مهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1   نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

37- در رنگ آمیزی داخل نماز خانه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها………………………                                   رنگ سقف…………………………

38- آیا مدرسه دارای اتاق بهداشت وکمک های اولیه می باشد؟   بلی  1              خیر 1

39- ابعاد اتاق بهداشت وکمک های اولیه چند متر است ؟   طول ……………………                  عرض……………….

40- نور اتاق بهداشت وکمک های اولیه از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1  نور طبیعی + نور مهتابی 1        نور طبیعی + لامپ حبابی 1     نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

41- از چه رنگی برای رنگ آمیزی داخل اتاق بهداشت وکمک های اولیه استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ……………………                                         رنگ سقف………………….

42- آیا مدرسه دارای دفتر مدیر می باشد؟    بلی 1                خیر 1

در صورت داشتن دفتر مدیر به سوالات زیر پاسخ دهید

43 – ابعاد دفتر مدیر چند متر است؟    طول…………………….                 عرض………………..

44- نور دفتر مدیر از چه منبعی تأمین می شود؟

نور طبیعی  1    نور طبیعی +نور مهتابی1           نور طبیعی + لامپ حبابی 1  نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

45- از چه رنگی برای رنگ آمیزی داخل اتاق مدیر استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………                         رنگ سقف…………………….

46- آیا مدرسه دارای دفتر معاون یا معاونان می باشد؟   بلی 1                   خیر1

در صورت داشتن دفتر معاون یا معاونان به سوالات زیر پاسخ دهید

47- ابعاد دفتر معاون یا معاونان چند متر است؟   طول ………………………                     عرض……………………

48- نور طبیعی دفتر معاون یا معاونان از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1  نور طبیعی + نور مهتابی 1    نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

49- در رنگ آمیزی اتاق دفتر معاون یا معاونان از چه رنگی استفاده شده است

رنگ دیوارها …………………                                  رنگ سقف………………

50- آیا مدرسه دارای اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر می باشد     بلی 1                    خیر 1

در صورت داشتن اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر به سوالات زیر پاسخ دهید

51- ابعاد اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر چند متر است؟   طول…………………              عرض ……………..

52- نور اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر از چه منبعی تأمین می شود؟

نور طبیعی 1     نور طبیعی + نور مهتابی 1    نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

53- در رنگ آمیزی اتاق کارکنان وامور دفتری وتکثیر از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ……………………                     رنگ سقف…………………….

54- آیا مدرسه دارای انبار بخش اداری می باشد   بلی 1                            خیر 1

در صورت داشتن انبار اداری به سوالات زیر پاسخ دهید

55-ابعاد انبار بخش اداری چند متر است ؟   طول………………………..                                عرض…………………

56- نور انبار بخش اداری از چه منبعی تأمین می شود

نورطبیعی 1         نور طبیعی +نور مهتابی 1       نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نورمهتابی یا لامپ حبابی1

57- از چه رنگی برای رنگ آمیزی داخل انبار بخش اداری استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………………                                رنگ سقف…………………………

58- آیا مدرسه دارای اتاق استراحت معلمان می باشد؟    بلی 1                     خیر1

در صورت داشتن اتاق استراحت معلمان به سوالات زیر پاسخ دهید

59- مدرسه دارای چند واحد اتاق استراحت معلمان می باشد؟  ……………………واحد

60- ابعاد هر اتاق استراحت معلمان چند متر است

طول  …………………                                        عرض………………….

61- نور اتاق استراحت معلمان از چه منبعی تأمین می گردد؟

نور طبیعی 1    نور طبیعی + نور مهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1                      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

62- در رنگ آمیزی اتاق استراحت معلمان از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها…………………….                          رنگ سقف………………………..

63- آیا مدرسه دارای دفتر کار معلمان وملاقات با اولیاء می باشد ؟   بلی 1             خیر 1

در صورت داشتن اتق کار معلمان با اولیاء به سوالات زیر پاسخ دهید

64- ابعاد دفتر کار معلمان واولیاء چند متر است ؟   طول……………………..                 عرض………………

65- نور اتاق دفتر کار معلمان  وملاقات با اولیا ء از چه منبعی تأمین میشود

نور طبیعی 1  نور طبیعی + نور مهتابی 1       نور طبیعی + لامپ حبابی 1     فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

66- در رنگ آمیزی اتاق کار معلمان وملاقات با اولیاء از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………                   رنگ سقف…………………….

67- آیا مدرسه دارای توالت ودستشویی مخصوص کارکنان مدرسه می باشد؟   بلی 1      خیر 1

در صورت داشتن توالت مخصوص کارکنان ، به سوالات زیر پاسخ دهید

68- مدرسه دارای چند واحد توالت مخصوص کارکنان می باشد ؟   ………………..واحد

69- ابعاد هر واحد توالت مخصوص کارکنان چند متر است؟  طول………………….                  عرض………………….

70- نوع رنگ داخل توالت های مخصوص کارکنان چه رنگی می باشد ؟   رنگ……………………

71- مدرسه دارای چند توالت برای دانش آموزان می باشد   …………………..واحد

72- ابعاد هر واحد توالت مخصوص دانش آموزان چند متر است؟   طول………………..         عرض……………………….

73- چه نوع رنگی در داخل توالت های مخصوص دانش آموزان به کار رفته است؟

رنگ دیوارها …………………..                                  رنگ سقف…………………….

74-مدرسه دارای چند آبخوری برای دانش آموزان می باشد؟   ……………………عدد

75- ابعاد هر آبخوری چند متر است؟     طول…………………….                   عرض……………………

76- آیا مدرسه دارای انبار وسایل نظافت وشستشو می باشد؟    بلی 1        خیر 1

در صورت داشتن انبار وسایل نظافت وشستشو ، به سوالات زیر پاسخ دهید

77- چند واحد انبار وسایل نظافت وشستشو در مدرسه وجود دارد؟     …………………واحد

78- ابعاد هر واحد انبار وسایل نظافت وشستشو چند متر است؟     طول …………………        عرض …………………

79- نور اتاق انبار وسایل نظافت وشستشو از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1     نور طبیعی + نور مهتابی 1   نورطبیعی + لامپ حبابی 1   فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

80- در رنگ آمیزی داخل انبار وسایل نظافت وشستشو از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………                          رنگ سقف…………………

81- آیا مدرسه دارای سالن غذاخوری می باشد؟   بلی 1                     خیر 1

در صورت داشتن سالن غذاخوری ، به سوالات زیر پاسخ دهید

82- ابعاد سالن غذاخوری چند متر است؟   طول…………………..                       عرض ………………………

83- نور سالن غذاخوری از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1       نور طبیعی + نور مهتابی 1   نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

84- در رنگ آمیزی داخل سالن غذاخوری از چه رنگی استفاده شده است

رنگ دیوارها…………………                                      رنگ سقف………………….

85- آیا مدرسه دارای بوفه است ؟    بلی 1                                           خیر 1

در صورت داشتن بوفه ، به سوالات زیر پاسخ دهید

86- ابعاد بوفه چند متر است؟   طول……………….                         عرض …………………..

87- نور بوفه از چه منبعی تأمین می گردد

نورطبیعی 1        نور طبیعی + نور مهتابی 1       نور طبیعی + لامپ حبابی 1    فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

88- چه رنگی در رنگ آمیزی بوفه بکاررفته است؟    .رنگ…………………..

 

89- آیا مدرسه دارای آبدارخانه می باشد؟    بلی 1                               خیر 1

در صورت داشتن آبدارخانه ، به سوالات زیر پاسخ دهید

90- چند واحد آبدارخانه در مدرسه وجود دارد؟   ………………….واحد

91- ابعاد هر آبدارخانه چند متر است؟   طول ………………………..                            عرض…………………

92- نور آبدارخانه از چه منبعی تأمین می گردد؟

نورطبیعی 1      نور طبیعی + نورمهتابی 1      نور طبیعی + لامپ حبابی 1  فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

93- در رنگ آمیزی داخل آبدارخانه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………………                          رنگ سقف……………………

94- ابعاد هال وراهرو ساختمان مدرسه چند متر است ؟    طول ………………….           عرض…………………….

95- نور هال وراهرو ساختمان مدرسه از چه منبعی تأمین می گردد

نور طبیعی 1    نور طبیعی + نور مهتابی 1        نور طبیعی + لامپ حبابی 1      فقط نور مهتابی یا لامپ حبابی 1

96- دررنگ آمیزی هال وراهرو مدرسه از چه رنگی استفاده شده است؟

رنگ دیوارها ………………….                        رنگ سقف……………………

97- ورودی در هال وراهرو چند متراست؟

طول ……………………….                      عرض……………………..

اگر مدرسه دو طبقه یا بیشتر است به سوالات زیر پاسخ دهید

98- عرض راه پله ها چند متر است؟   ………………..متر

99- راه پله ی هر طبقه چند متر است؟   …………………………….متر

100- ابعاد سطوح زیر ساخت دیوارها وستون ها چند متر است؟

طول…………………………………..           عرض………………………

101- ابعاد فضای صف جمع وتفریح (زمین های ورزش ) چند متر است؟     طول…………………….        عرض……………….

102- ابعاد فضای سبز مدرسه چند متر است؟     طول …………………       عرض ………………….

103- آیا در فضای سبز مدرسه باغچه وگل وگیاه وجود دارد ؟    بلی 1                                                                     خیر 1

در صورت داشتن باغچه وگل وگیاه به سوالات زیر پاسخ دهید

104-ابعادی که برای  باغچه وگل وگیاه در نظر گرفته شده است چند متر است؟

طول……………………………….                              عرض…………………………

105- چند اصله درخت در حیاط مدرسه وجود دارد ؟ ……………………………اصله

106- ابعاد فضای راههایتوقف وسایل نقلیه مدرسه وپارکینگ چند مت

92