صمیمیت، هراس، دلبستگی

در حوزه صمیمیت
• پژوهش تاسکونا (2010 ) تحت عنوان “شالوده ای برای درک صمیمیت” که بر روی 100 از دانش آموزان دختر دبیرستانی 15 -18 ساله انجام شده است؛نشان می دهد که افرادی که هنوز هویتشان تشکیل نشده در روابط صمیمانه بی ثبات هستند.نتایج نشان داد بین صمیمیت و تشکیل هویت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
• نتایج پژوهش رودرینگز (2009) تحت عنوان”سبک دلبستگی و رضایت صمیمیت ” بیان می کند اشخاصی با سبک دلبستگی ایمن از روابطه صمیمانه شان حداکثر رضایت را دارند.این پژوهش که بر روی 200 زوج انجام شده رابطه مستقیم و معنی داری بین سبک دلبستگی و میزان رضایت از صمیمیت نشان می دهد
• رپی و اسپارون (2009) در پژوهش خود تحت عنوان “خودافشایی،ابراز احساسات و صمیمیت در روابط عاطفی افرادی که هراس اجتماعی دارند” 48 نفر مبتلا به اختلال هراس اجتماعی را به صورت در دسترس انتخاب کرده با پرسشنامه و مصاحبه به صورت بلند- مدت به این نتیجه رسیدند که افرادی که هراس اجتماعی دارند خودافشایی،ابراز احساسات و صمیمیت درروابطشان بسیار کم است.یافته ها نشان داد افسردگی و اضطراب به عنوان یک عامل پیش بین هراس اجتماعی است و البته افسردگی بر رابطه ضعیف و کم کیفیت با دیگران موثر است و همین مسأله کم کم باعث به وجود آمدن زمینه ی هراس اجتماعی می شود و این گونه این سیکل معیوب ادامه می یابد. این پژوهش بیان می دارد وقتی فردی که هراس اجتماعی دارد یک رابطه صمیمی را شروع می کند یا ازدواج می کند به صورت چشمگیری هراسش نسبت به آن فرد کم می شود هرچند که هراس نسبت به سایر افراد پایان نمی پذیرد، می تواند بر فوبی اجتماعی موثر باشد.
• پژوهش ساندیا (2009) تحت عنوان “بافت اجتماعی،شادکامی زناشویی در زوجین هندی:تاثیر متقابل صمیمیت و ناسازگاری” که 182 زوج هندو را بررسی کرده است نشان داد گرچه بعضی از معیار های صمیمیت مثل:همدلی،حمایت،مراقبت و.. جهانی هستند اما قسمت اعظمی از تصور فرد از صمیمیت و شادکامی تحت تاثیر فرهنگ است.میزان صمیمت هر جمعیت را با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی آن باید بررسی کرد.
• پژوهش داوینگ (2008) تحت عنوان “سبک دلبستگی،رابطه رضایت از صمیمیت،باورهای مربوط به نقش جنسیتی و خود ابراز گری در روابط عاطفی” بر روی 241 مرد وزن که در دامنه سنی25-28 سال بودند ،اجرا شده است.یافته ها نشان می دهد صمیمیت در نظر تمام مردم همراه گستره ای از دلبستگی(وابستگی) است.بنابراین رابطه و میزان صمیمیت فرد متاثر از نوع سبک دلبستگی است.همچنین باورهای مربوط به نقش جنسیتی به صورت مستقیم و معنی دار با صمیمیت در ارتباط است.