صمیمیت، درمانی، زناشویی

• پژوهش نجفلوئی(1385) تحت عنوان “نقش تمایز خود در روابط زناشویی” که بر روی 17 زوج به صورت تصادفی وبا پرسشنامه انجام شد؛نشان داد که تمایز یافتگی با تعارض زناشویی رابطه مثبت و معنی دار دارد.از میان خرده آزمون ها تمایزیافتگی،مقیاس واکنش عاطفی بیشترین رابطه را با تعارض زناشویی را نشان داد.همانندی تمایزیافتگی همسران نیز تائید شد.
• پژوهش اسکیان (1384) تحت عنوان “برسی تاثیر سایکودرام بر افزایش تمایزیافتگی فرد از خانواده اصلی در دانش آموزان دختر دبیرستانی” از طریق نمونه گیری خوشه ای و در طی 12جلسه اجرا شد. نتایج نشان داد که سایکودرام توانسته بر تمایزیافتگی دانش آموزان دختر دبیرستانی در مقیاس کلی و جهار خرده مقیاس آن را افزایش دهد.
در حوزه صمیمیت
• پژوهش خمسه و حسینیان(1387) تحت عنوان “بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل” با استفاده از سه ابزار MIQ ،نیازهای صمیمیت و اطلاعات فردی بر روی 100 نفر دانشجوی متاهل انجام شده است به این نتیجه رسید که در نمره ی کل صمیمیت و نیز سایر ابعاد صمیمیت :صمیمیت عاطفی،روان شناختی ،جنسی ،جسمانی و تفاوت های جنسیتی رابطه معناداری وجود دارد.اما در ابعاد صمیمیت فکری- معنوی،اجتماعی –تفریحی و زیبایی شناختی تفاوت جنسیتی معنادار مشاهده نمی شود.هم چنن در بعد صمیمیت زمانی میان زوج ها نیز تفاوت معنادار وجود دارد.نتایج پژوهش براساس الگوهای مختلف جامعه پذیری و نیز مدل چند بعدی صمیمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
• در پژوهش ذوالفقاری(1387) تحت عنوان “تعیین رابطه بین طرح واره ناسازگار با ابعاد صمیمیت زوجین شهر اصفهان” به 70 زوج که بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند،پرسشنامه صمیمیت زناشویی و طرح واره یانگ YSQ داده شد.نتایج حاصل از داده ها نشان می دهد بین طرح واره های ناسازگار اولیه با صمیمیت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.یعنی هر چه طرح واره ها ناسازگارتر باشند، صمیمیت زناشویی کاهش می یابد. طرح واژه های “استحقاق،بزرگ منشی و خویشتن داری ناکافی” بیشترین تاثیر را بر کاهش صمیمیت ایفائ می کنند.
• پژوهش فاتحی زاده(1385)تحت عنوان “تاثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زناشویی” که بر روی 30 نفر از والدین دانش آموزان (زوجین)به صورت تصادفی انتخاب شده بودند؛اجرا شد.این افراد به وسیله پرسشنامه صمیمیت زناشویی مورد ارزیابی و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. بعد از 7 جلسه آموزش غنی سازی زندگی زناشویی دوباره به وسیله پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها نشان داد آموزش غنی سازی زندگی زناشویی، صمیمیت زناشویی را افزایش داده است و بین گروه کنترل و آزمایش در صمیمیت کلی تفاوت معنی دار وجود دارد.
• پژوهش اعتمادی(1384) تحت عنوان “بررسی تاثیر زوج درمانی به روش ایماگو تراپی بر افزایش صمیمیت زوجین در شهر اصفهان” مبتنی بر 32 زوج به روش تصادفی منظم انجام شد. تحلیل کوواریانس داده ها نشان داد روش ایماگوتراپی میزان صمیمیت عاطفی،عقلانی ،جنسی جسمانی زوجین را افزایش داده است.
• پژوهش اعتمادی(1384) تحت عنوان”اثربخشی رویکرد روانی ـ آموزشی مبتنی بر شناختی – رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین” به روش نیمه تجربی 24 زوج را با نمونه گیری منظم به سه گروه تقسیم کرده است.یافته ها نشان داد که نظریه شناختی –رفتاری بر نمره ی کل صمیمیت و ابعاد عاطفی و جنسی موثر بوده است.همچنین نظریه ارتباط درمانی بر نمره ی کل صمیمیت،صمیمیت عاطفی ،روان شناختی،عقلانی،جنسی،هیجانی ،معنوی واجتماعی-تفریحی موثر بوده است.
• پژوهش عرفانی اکبری(1378) تحت عنوان” بررسی مشکلات مربوط به صمیمیت زوجین و تاثیر ارتباط درمانی زوجین بر آن” بر روی 30 زوج به صورت تصادفی انجام شد.در این تقسیم بندی سه گروهه یک گروه 10 نفره ارتباط درمانی و سایر جلسات معمول کلنیک را دریافت کردند ،در گروه دوم فقط ارتباط درمانی دریافت شد و در گروه سوم (گواه)هیچ آموزشی دریافت نشد.جلسات ارتباط درمانی حداکثر 10 جلسه یک ساعته و ابزار پژوهش پرسشنامه MIQ بوده است.نتایج بین گر آن است که ارتباط درمانی به تنهایی توانسته مشکلات مربوط به صمیمیت را کاهش و توافق،علاقه،محبت،میزان پایبندی به تعهدات را افزایش دهد اما بر روی مولفه ی میزان صادق بودن پرسشنامه اثری نداشته است.
2-2-2-بررسی تحقیقات انجام شده درخارج کشور
در حوزه نظریه انتخاب
• پژوهش پیپلائو (2007) با عنوان” تاثیر آموزش نظریه انتخاب و واقعیت درمانی بر سلامت روان پرستاران” به صورت خوشه ای چند مرحله ای بر روی 30 پرستار در 7 جلسه انجام شده است.یافته های حاصل از تحلیل پرسشنامهGHQ نشان داد این روش آموزشی –درمانی بر کاهش استرس،افزایش سلامت روان پرستاران موثر است .
• سارا مگان و همکاران(2008) در پژوهی با عنوان”تاثیرآموزش نظریه انتخاب به صورت گروهی بر مسائل انضباطی دانش آموزان دوره ی متوسطه “متوجه شدند که نظریه انتخاب می تواند بر مسؤولیت پذیری و آگاهی دانش آموزان از نیازهایشان و نحوه ارضای آنها و در کل حل مسائل تربیتی موثر باشد.
• در پژوهشی که زاکاری راپورت (2007) با عنوان “استفاده از نظریه انتخاب برای ارزیابی نیازهای اشخاصی که مسائل جنسی،صمیمیت و عاطفی دارند متوجه شد نظریه انتخاب می تواند این افراد به خصوص متاهلین را به نیازها و شدت نیازهای طرف مقابل آگاه سازد و در حل مسائل عاطفی و صمیمیت موثر است.