صمیمیت، تجارب، ازدواج

7) صمیمیت زیبا شناختی:شامل درمیان گذاشتن احساسات ،تجاربی باهمسراست که زیبا،فرح بخش یا لذت بخش هستند مانندشگفتی های طبیعت وجهان، موسیقی وهنر،شعرو ادبیات است والبته خودتجربه به عنوان تجربه ای ناب است ومقدمه ای برای انواع دیگر تجارب صمیمانه قرارنمی گیرد.
8) صمیمیت اجتماعی –تفریحی:شامل انجام فعالیت ها و تجارب لذت بخش و….آمیزباهمسراست.
گفتن داستان های فکاهی ،درمیان گذاشتن تجارب روزانه،بحث درموردحوادث روزمره،آشامیدن باهمسر،ورزش باهمدیگر،سهیم کردن همسردرمسؤولیت ها است(اعتمادی ،1384).
الف) عوامل اجتماعی تاثیرگذار برافزایش صمیمیت زوج ها
گادلین (2000،به نقل ازمظلومی)می گوید:تغییراتی که درجامعه وشخصیت افراد دراثر صنعتی شدن درقرن19به وجودآمد پایه های اجتماعی پیدایش روابط صمیمی مدرن رابناگذاشت.تغییراصلی درواقع شدن محل کارازمحل زندگی بود،چنانچه شخص شاغل بیشترزمان روز راازخانواده خود دوربود وبه این ترتیب،شخص رها شده ازقیدوبندهای خانواده وجامعه بیشتر وبیشتر درمعرض سرگرمی های مختلف قرارمی گرفت وبرخورد بیشتری نیزبااشخاص ازفرهنگ های گوناگون،او رابیشتردرخودغرق می کرد ونیازداشتن فضایی امن وآرام،بعدازمشغله های روزمره بیشتراحساس می شد. گادلین می گوید: “مردم ازسیل غیرقابل انتظاراحساسات قوی شان که ناگهان مسئولت را به غیرازخودبرای آنها نمی دیدند وحشت کردند وبه نظرمی رسید مشکل جدی افراداین بود که ازیک سوازدرون توسط هیجانات خود تهدید شده و ازطرف دیگرخود راازخانواده خودجدا می دیدند،خانواده ای که این افراد نه تنهاازآن انتظار کنترل ومحدودیت داشتند،بلکه گرماو صمیمیت ودرکل ارضای نیازهای احساسی خودرانیز درآن می جستند.” این گونه بودکه افرادکم کم شروع به گسترش زندگی های خصوصی وشخصی کردندونتیجه آن شکل گیری خانواده هسته ای بود.دراین موقعیت،دیگرمفهوم با هم بودن وصمیمیت شامل بسیاری ازنیازهای بین فردی می شد که قبلا”توسط خانواده های گسترده وجامعه برآورده می شد،به طوری که امروزه مردم آمریکای شمالی و اروپای صنعتی،درنظرگرفتن صمیمیت رمانتیک ومدونی رابه عنوان شروط اول درازدواج خودتلقی می کنند وامروزه روابط صمیمانه وتلاش برای ایجادکردن آن به عنوان تسکینی برای بیگانه شدن افراد درزندگی جامعه صنعتی به کارگرفته می شود.(گادلین،2000،به نقل از مظلومی ،2006 )
موضوع مهم دیگر درزمینه عوامل اجتماعی تاثیرگذاربرصمیمیت زوج ها،بنابه گفته چرلین (1992)این است که بیشترجوانان امروزی به طورمعناداری دیرترازوالدینشان ازدواج می کنند و چون جنبش زنان،استرس های اقتصادی ،افزایش فرصت های شغلی برای زنان و… سن ازدواج وچگونگی آن راتحت تاثیرقرارداده است;به طوری که درسال1998میزان مردانی که درسن 20تا24بودند وهنوزازدواج نکرده بودند،حدود78%گزارش شده بود و این میزان23% بیشتر ازآماردرسال1970برای مردان بود(گادلین، 2000 ،به نقل از مظلومی ،2006 )
به گفته چرلین،(1992)تفاوت سن کم بین زنان و مردان ،این موضوع از آن جهت قابل توجه است که امکان دارد انتظارات آنها رابرای داشتن شادی بیشتر درنقش های دوطرف وقدرت تصمیم گیری بالاترببرد ودرنتیجه ،این موضوع مشکلاتی رادرروابط همسران زمینه سازشود که بهبودآنها به تغییرسنت ،قوانین اجتماعی و یادگیری مهارت های ارتباطی خاصی وابسته باشد. موضوع مهم دیگر تغییرنقش ها خانواده است.ازدواج شامل وظایف ونقش هایی است که به لحاظ فرهنگی برای هرعنصرتعریف وتوصیف شده اند( اسپری و جانسون 1991،نقل ازنظری،1383).
زمانی قواعدازدواج تا حدزیادی به نقش های جنسی وابسته بود،درقرن بیستم نقش های سنتی مردان شامل شوهر،پدر،نان آور،فعال جنسی،پرخاشگرجنسی،برنامه ریزمالی ومکانیک خانگی بود و نقش های سنتی زن شامل همسر،مادر،آماده کننده خانه،منفعل جنسی،مراقبت کننده ازبچه ها وخدمت گزار خانه می شد . تعریف نقش،روشن و مبتنی بر جنسیت بود و کمک هرعضوبرای رسیدن به اهداف خانواده به الگوهای نقش سنتی زن ومردمبتنی بود.اما با تغییراتی که به تدریج به علت صنعتی شدن ودرنتیجه شهرنشینی ایجادشد،مانند اشتغال زنان در بیرون ازمحیط خانه،تحصیلات زنان،هسته ای شدن نظام خانواده و… مدل جدیدی از ازدواج ظهورکردکه به عوض اینکه صرفا “بروظیفه ومسؤولیت مبتنی باشد، صمیمیت، همراهی وهمکاری مبتنی بود وانتخاب همسربراساس عشق،شور ودوستی صورت گرفت و این تغییرات یک دگرگونی های بنیادی وارد ارزشهای اجتماعی قرن نشان می دهد که دقت درچگونگی روابط،تقسیم وظایف و داشتن دیدگاهی انسان مدارانه را درخانواده می طلبید(اعتمادی ،1384).
ب)عوامل روانشناختی موثر برصمیمیت زوج ها
اریکسون(1963)می گوید:دوست داشتن دیگری به جای فراموش کردن خود نیازمند این است که یک نفر خودش وتوانایی هایش را برای رشد دادن دیگری گسترش دهد. بااعتقادبه این موضوع که روابط صمیمانه ایجاد نمی شوند،مگراین که افراد درابتدا توانمندی لازم را برای ایجاد این رابطه ،درخود داشته باشند،این قسمت به بررسی توانایی های خاص شخصیتی و فکری توجه دارد که خود زیربنایی برای ایجاد صمیمیت درروابط محسوب می شوند.این توانایی های فردی درچندمقوله مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتنداز:
نیازبه صمیمیت
سبک های دلبستگی
تمایزیافتگی
اسطوره ها