دانلود پایان نامه

اشته اند به طوری که تأثیر بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان منطقه 18 از فرامنطقه بیشتر بوده است. نتایج آزمون تی تک نمونهای در جدول شماره 7 جهت بررسی تاثیرات مراکز بر شاخصهای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 18 نشان داد که مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری بر تمام شاخص های کیفیت زندگی تأثیر دارند و نتایج آزمون تی تک نمونه ای در جدول شماره 8 جهت بررسی تأثیرات مراکز بر شاخصهای کیفیت زندگی فرامنطقه نشان داد که تنها برای شاخص اقتصادی در سطح خطای درصد تأثیر معنی دار نبود. علت این امر را می توان کم بودن درآمد مراجعه کنندگان ذکر نمود. نتایج آزمون تی مستقل در جدول شماره 9 جهت مقایسه تأثیرات مراکز بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان نشان داد بیشترین تأثیر مراکز بر روی شاخص های کیفیت زندگی منطقه 18 بوده است و مراکز تأثیرات متفاوتی بر شاخص های کیفیت زندگی در منطقه و فرا منطقه داشته است. نتایج آزمون فریدمن در جدول شماره 10 نشان داد که هریک از مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 تأثیرات متفاوتی بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه و فرا منطقه داشته اند به طوری بیشترین تأثیر مراکز مربوط به پردیس تماشا و کمترین تأثیر مربوط به مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی بود. با این استدلال ها فرضیه اول با اطمینان 95 درصد تأیید می شود.
آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه منطقه 18، موجب تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن شده است.
برای اثبات فرضیه دوم از آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون برای گویه های زیر که تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن را می سنجند، استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم در جدول شماره 11 آمده است. همانطور که مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون تی تک نمونه ای برای تمام گویه ها از 05/0 کوچکتر است (05/0Pvalue=sig) نتیجه گیری می شود که با اطمینان 95 درصد میانگین هریک از گویه ها از ارزش آزمون یعنی مقدار بزرگتر است یعنی اینکه احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر گویه های سنجش تغییر شیوه زندگی از سنتی به مدرن منطقه و فرا منطقه تأثیر مثبت داشته است در نتیجه فرضیه دوم با اطمینان 95 درصد تأیید می شود.
جدول 11 نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم
384
8.483
.890
6.333
.720
.469
.0011
میزان تأثیر آموزش های ارائه شده فوق در تغییر شیوه زندگی شما
.431
نقطه شروع توسعه اجتماعات انسانی شکل گرفتن درک درستی از نیازهای مردم و پس از آن پایش دستاوردهای توسعه است. سنجش کیفیت زندگی ابزار مناسبی برای چنین درکی عرضه می کند، زیرا مطالعه کیفیت زندگی راهی بین مسؤولان محلی و شهروندان برای تعاملی سازنده که منجر به تفسیر و بحث در مورد موضوعات کلیدی مؤثر بر زندگی مردم می شود، باز می کند. کیفیت زندگی شهری مقوله ای میان رشته ای و چند بعدی است که پس از رواج شهرنشینی جهان در قرن بیستم و پیامدهای آن در عرصه های مختلف به تدریج تحت تأثیر نظریه ها، جنبش ها و جریان های فکری متعددی شکل گرفت. مفهوم رفاه و عدالت اجتماعی، توسعه ی پایدار، برنامه ریزی مشارکتی و دموکراتیک و برنامه های سازمان ها و کمیسیون های جهانی در نیمه ی دوم قرن بیستم، هر یک به سهم خود در شکل گیری و توسعه ی مفهوم کیفیت زندگی تأثیرگذار بودند. کیفیت زندگی نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی، اقتصادی و محیطی مناطق است و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه ریزی توسعه اجتماع به کار رود. لذا هدف غایی مطالعه کیفیت زندگی و کاربرد متعاقب آن، بدین منظور است که مردم توان بهره مندی از زندگی با کیفیت زندگی مطلوب را داشته باشند. مطالعات کیفیت زندگی به بررسی تأثیرات تمام موضوعاتی می پردازد که باعث بالارفتن سطح معنی زندگی و افزایش شادی و خوشی و تناسب شرایط زندگی شهروندان می گردد. در حوزه شهری، کیفیت زندگی در بهبود احساس و روحیه خوش بینی فرد شهرنشین در زندگی هر روزه اش تکیه دارد. معمول ترین شیوه برای سنجش کیفیت زندگی، توسعه شاخص های کیفیت زندگی است. اصلی ترین طبقه بندی که در بحث سنجش کیفیت زندگی همواره مورد توجه بوده، طبقه بندی آن به رویکردهای ذهنی و رویکردهای عینی بوده است. به طور کلی رویکردهای ذهنی با طرز تلقی و ذهنیت مردم از زندگی شان سروکار دارد و رویکردهای عینی با آنچه که در محیط اطراف به صورت کمیت قابل اندازه گیری اند.
با توجه به تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری بر تغییر کیفیت و شیوه ی زندگی شهروندان، هدف از نگارش این تحقیق، ارزیابی اثرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری بر افزایش کیفیت زندگی شهروندان بوده است. بدین منظور از رویکرد ذهنی (پرسشنامه) برای سنجش تأثیر مرکز مورد مطالعه این تحقیق در منطقه 18 (پردیس تماشا، مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی، ورزشگاه امام رضا (ع)، مجموعه ورزشی بدر، مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه اول از آزمون های تی تک نمونه ای ، تی مستقل و آزمون فریدمن استفاده شده است که با توجه به آزمون تی تک نمونه ای که برای تأثیر مراکز بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه 18 و فرامنطقه استفاده شده است، نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که تأثیر مراکز بر تمام گویه های کیفیت زندگی شهروندان منطقه 18معنی دار است و همچنین تأثیر مراکز بر بیشتر گویه های کیفیت زندگی فرامنطقه معنی دار بوده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی تأثیرات مراکز بر شاخصهای کیفیت زندگی فرامنطقه نشان داد که تنها برای شاخص اقتصادی در سطح خطای درصد تأثیر معنی دار نبود. نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه تأثیرات مراکز بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان نشان داد بیشترین تأثیر مراکز بر روی شاخصهای کیفیت زندگی منطقه 18 بوده است و مراکز تأثیرات متفاوتی بر شاخص های کیفیت زندگی در منطقه و فرا منطقه داشته است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که هریک از مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 تأثیرات متفاوتی بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه و فرا منطقه داشته اند به طوری بیشترین تأثیر مراکز مربوط به پردیس تماشا و کمترین تأثیر مربوط به مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی بود. با این استدلال ها فرضیه اول با اطمینان 95 درصد تأیید می شود. برای اثبات فرضیه دوم از آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون برای گویه هایی که تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن را می سنجند استفاده شده است، نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد میانگین هریک از گویه ها از ارزش آزمون یعنی مقدار بزرگتر است یعنی اینکه احداث مجموعه فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر گویه های سنجش تغییر شیوه زندگی از سنتی به مدرن منطقه و فرا منطقه تأثیر مثبت داشته است در نتیجه فرضیه دوم با اطمینان 95 درصد تأیید می شود. در جهت بهبود وضعیت مراکز و همچنین افزایش کیفیت زندگی شهروندان پیشنهادات ذیل ارائه شده است.
تشویق بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در این مراکز و ایجاد عرصه رقابت برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر
افزایش ظرفیت پارکینگ مراکز به دلیل کمبود فضای مورد نیاز برای پارک اتومبیل مراجعه کنندگان در اطراف مراکز و همچنین نبود امنیت در اطراف مراکز
فرهنگ سازی جهت حفاظت از وسایل و تأسیسات موجود در مراکز
تأمین روشنایی مناسب در طول شب جهت افزایش امنیت
توجه به نیاز زنان برای حضور و استفاده از خدمات این مراکز
ممانعت از استقرار فعالیت ها و کاربری های ناسازگار و تولیدکننده آلودگی های محیطی در مجاورت این مراکز
استفاده از مدیران متخصص در این مراکز به منظور افزایش کیفیت خدمات
افزایش زمینه های مشارکت در جهت ارائه خدمات مرتبط با مراکز توسط افراد علاقه مند
بهبود وضعیت نظافت و پاکیزگی مراکز در راستای جلب رضایت ساکنان
فراهم آوردن امکان دسترسی و استفاده راحت از حمل و نقل عمومی برای مراجعه به ورزشگاه امام رضا (ع)
افزایش امکانات موجود مراکز در جهت افزایش رضایت شهروندان
برنامه ریزی برای حضور جوانان در این مراکز برای پر کردن اوقات فراغت در راستای پیشگیری از اعتیاد
کاهش هزینه ی استفاده از خدمات در جهت افزایش تعداد مراجعه کنندگان
تعویض دستگاه های ورزشی فرسوده
بروز کردن مراکز و استفاده از اساتید حرفه ای برای کلاسهای آموزشی
افزایش کیفیت و امنیت محیط اطراف مراکز
اطلاع رسانی زمان برگزاری کلاسهای ورزشی و آموزشی مراکز برای افزایش تعداد مراجعه کنندگان
افزایش سرانه کاربری های فرهنگی، ورزشی و هنری در منطقه به منظور افزایش کیفیت زندگی شهروندان
افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان
ایجاد سایه بان برای نیمکت تماشاگران در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی
بازکردن مجتمع شهید مختار سلیمانی در روزهای تعطیل
برگزاری تورهای علمی و آموزشی در مراکز
ارجمند سیاهپوش، اسحق و حیدری زرگوش، معصومه، 1391، تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر سبک زندگی روستایی و عشایری شهرستان گیلان غرب، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره چهارم، صص 10389
اسمیت، دیوید ام، 1381، کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، اطلاعات سیاسیاقتصادی بهمن و اسفند، شماره 185 و 186، صص 173160
اعرابی، سیدمحمد، 1387، دستنامه برنامه ریزی استراتژیک، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی
امبرین، جی سی، 1377، مقدمه ای بر بوم شناسی، مترجم محمدباقر باقریه نجار، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، چاپ اول
انتظاری، علی، 1382، فضاهای فرهنگی ایران، یافته های طرح آمارگیری جامع فرهنگی کشور، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ایمانی، علی، 1389، بررسی میزان شهروندان تهرانی از فعالیت ها و اقدامات شهرداری تهران در حوزه ی ورزش همگانی، نشر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی
آراولسون، جان، 1384، مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی، ترجمه سید محمد حسین رضوی، محسن بلوریان و داریوش خواجوی، نشر شمال پایدار
آقاجانی بیگی، زهرا، 1391، بررسی سبک زندگی در قشرهای مختلف زنان شاغل و عوامل مؤثر بر آن در شهر قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
باسخا، مهدی و عاقلی کهنه شهری، لطفعلی و مسائلی، ارشک، 1389، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور، رفاه اجتماعی، شماره 37، صص 11295
بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 18، فصل دوم: مطالعات فضایی و سیمای شهر، 1382، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندسین مشاور آبان
بررسی مسائل توسعه شهری منطقه 18، فصل دهم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات، 1382، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهندسین مشاور آبان
برنامه عمرانی پنجساله (8682) منطقه 18، 1381، جلد اول، حوزه معاونت طرح و برنامه منطقه 18
بنی فاطمه، حسین و روستایی، شهرام و علیزاده اقدم، محمدباقر و حسین نژاد، فهیمه، 1391، بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز، دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، شماره دوم، صص 5633
بهمنی، بهمن، 1380، بررسی کیفیت زندگی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی و نگرش دینی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور و خدمات درمانی، طرح پژوهشی
پارسایی، فرزانه، 1391، بررسی رابطه سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر نابینا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پناهی، مهرناز، 1381، برنامه ریزی فرهنگی در شهرها (نمونه موردی شهر تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
پوراحمد، احمد و فرجی ملایی، امین و عظیمی، آزاده و لطفی، صدیقه، 1391، تحلیل طبقه بندی کیفیت زندگی شهری با روش SAW، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 44، شماره ، صص 4421
پوراحمد، احمد و مهدی، علی و مهدیان بهنمیری، معصومه و میرزایی کوتنایی، زهرا و محمدی، آرزو، 1391، بررسی و تحلیل نقش موزه ها در توسعه ی گردشگری فرهنگی (مطالعه ی موردی موزه های شرق استان مازندران)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، شماره ی ، صص 128105
جاجرمی، کاظم و کلته، ابراهیم، 1385، سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی: گنبد قابوس، مجله جغرافیا و توسعه، دوره ، شماره پیاپی 8، صص 18
جوادی پور، محمد و سمیع نیا، مونا، 1392، ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز، استراتژی و برنامه های آینده، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، شماره ، صص 3021
حاجی نژاد، علی و رفیعیان، مجتبی و زمانی، حسین، 1390، بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه موردی: مقایسه ی بافت قدیم و جدید شهر شیراز)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 77، صص 144129
حاجیانی، ابراهیم، 1391، برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر، انتشارات تیسا
حبیبی، محسن، 1379، جامعه مدنی و حیات شهری، نشریه ی هنرهای زیبا، شماره ی 7، صص 3321
حمیدی، مهرزاد، 1392، مدیریت شهری و ورزش همگانی، انتشارات تیسا
خادمی، امیرحسین، 1392، ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر آمل)، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، صص 18
خانه های فرهنگ محله، 1375، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، جلد پنجم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
خبری، محمدعلی و فرهنگی، علی اکبر، 1383، تئاتر هنر ایرانی، فصلنامه هنر، شماره 62، صص 120110
داوری نژاد مقدم، مسعود و مبهوت، محمدرضا، 1389، توسعه پایدار و نقش جایگاه آن در ارتقا کیفیت زندگی شهری، همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار، استهبان، صص 10
دماری، بهزاد، 1392، مدیریت شهری و سلامت، انتشارات تیسا
دهداری، طاهره، 1381، بررسی تأثیر آموزش بر کیفیت بیماران با عمل جراحی قلب باز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
ذکایی، محمد سعید و روشنفکر، پیام، 1384، رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری، علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی)، شماره 32، صص 38
راودراد، اعظم، 1387، جامعه شناسی و سینما: تبیین فیلم و جامعه، مجله فارابی، شماره 34، صص 123104
ربانی خوراسگانی، علی و کیان پور، مسعود، 1386، مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه خوارزمی)، دوره 15، شماره 5958، صص 10867
رضاپور، مریم، 1389، برنامه ریزی شهری مبتنی بر بکار گیری انگاشت کیفیت زندگی نمونه موردی منطقه 8 شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
رضوانی، محمدرضا و شکیبا، علیرضا و منصوریان، حسین، 1387، ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، نشریه رفاه اجتماعی، شماره 3130، صص 5935
رضوانی، محمدرضا و متکان، علی اکبر و منصوریان، حسین و ستاری، محمدحسین، 1388، توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)، دوره ، شماره ، صص 11087
رضوانی، محمدرضا، 1387، توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران
رهنمایی، محمد تقی و اشرفی، یوسف، 1386، فضاهای عمومی شهر و نقش آن در شکل گیری جامعه ی مدنی از دیدگاه برنامه ریزی شهری، جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران)، سال پنجم، شماره ی 14 و 15
رهنمایی، محمدتقی و پور موسوی، سید موسی، 1385، بررسی ناپایداری های امنیتی کلانشهر تهران بر اساس شاخص های توسعه پایدار شهری، پژوهش های جغرافیایی، شماره 57، صص 193177
رهنمایی، محمدتقی و منوچهری میاندوآب، ایوب و فرجی ملایی، امین، 1390، تحلیل کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهر میاندوآب، مدیریت شهری، شماره 28، صص 240223
زاهدی، جاوید، 1392، سنجش کیفیت زندگی شهری مهاجران افغانستانی مقیم ایران با رویکرد ذهنی (مطالعه موردی: شهر رباط کریم)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی
زورخانه ها، 1378، گزارش فعالیت مراکز اجتماعی و فرهنگی شهر تهران، جلد پنجم، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
زیاری، یوسفعلی و رضوانی، مهرناز، 1389، بررسی و مکان یابی مراکز خدمات پستی با استفاده از روش AHP در محیط GIS مطالعه موردی: شهر سمنان، فصلنامه آمایش محیط، شماره 10، صص 8973
سالنامه آماری شهر تهران، 1390، قابل دسترس از: http://www.tehran.ir/portals/0/flipbook/tehranstatisticalyearbook20112012/index.html
سبحانی، بهروز، 1389، شناخت پتانسیل های گردشگری منطقه آبگرم سردابه در استان اردبیل با روش SWOT، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره چهارم، صص 128113
ستاری، محمد حسین، 1389، بررسی کیفیت زندگی شهری به تفکیک محلات شهر نورآباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
سعیدنیا، احمد، 1379، فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی (جلد دهم کتاب سبز شهرداری)، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
سعیدی رضوانی، نوید و حاجی نوروزی، فتانه، 1392، سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده محله سپه شهر قزوین از دیدگاه ساکنین به کمک تحلیل AHP، اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، قزوین، صص 16
سعیدی رضوانی، نوید، 1373، شهرداریها و اوقات فراغت، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری
سعیدی، عباس، 1387،