شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: مقدمه و معرفی

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1. هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-2. اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5. سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6. قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-7. محدودیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………11

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1. بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2. بازایابی ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-3. حمایت مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-4. مزایا و اشکالات حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-5. حمایت مالی در ورزش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-6. فاکتورهای کمک کننده به رشد بالای هزینه­های صرف شده در حمایت ­های مالی………………………….. 23

2-7. اهداف حمایت مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-8. ارزیابی حمایت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-9. حمایت مالی با تبلیغات متفاوت است……………………………………………………………………………………………………. 30

2-10. تمایز حمایت مالی از مراودات ترویجی دیگر………………………………………………………………………………………. 31

2-11. تفکیک حمایت مالی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر………………………………………………………….. 32

2-12. فروش حضوری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

2-13. پیشبرد فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-14. تصویر و بازاریابی هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-15. رسانه های گروهی………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-16. پوشش رسانه ای و در هم ریختگی حمایت مالی………………………………………………………………………………. 36

2-17. علامت های تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-18. مروری بر پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-2. جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….. 55

3-3. روش اجرای کار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-4. ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-5. ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-6. روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-8. تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 57

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. یافته های توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 60

4-1-1. توصیف وضعیت سنی گروه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………. 60

4-1-2. توصیف جنسیت گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………….. 61

4-1-3. توصیف وضعیت تحصیلیات گروه مورد مطالعه………………………………………………………………………………… 62

4-1-4. توصیف وضعیت سازمان نمونه آماری……………………………………………………………………………………………….. 63

4-1-5. توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در حوزه های مختلف ورزشی…………………………………………………. 64

4-1-6. توصیف وضعیت تمایل به حمایت  در بخش های مختلف ورزشی…………………………………………………. 65

4-1-7. توصیف وضعیت گستره فعالیت های سازمان مورد مطالعه…………………………………………………………….. 66

4-1-8. توصیف وضعیت سازمان های مورد مطالعه بر حسب تعداد کارکنان……………………………………………… 67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

5-2. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

5-3. پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 84

5-4. پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………………………………………………………………….. 85

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

 

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول 4-1. توصیف وضعیت سنی……………………………………………………………………………………………………………………………. 60

جدول4-2. توصیف تحصیلات نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………. 62

جدول 4-3. توصیف وضعیت سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………. 63

جدول 4-4. توصیف وضعیت تمایل به حمایت………………………………………………………………………………………………………… 64

جدول 4-5. توصیف وضعیت حمایت در بخش های مختلف………………………………………………………………………………….. 65

جدول 4-6. توصیف وضعیت گستره فعالیت سازمان ها………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-7.  توصیف وضعیت تعداد کارکنان…………………………………………………………………………………………………………… 67

جدول 4-8. سوال اول تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

جدول 4-9. سوال دوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

جدول 4-10. سوال سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

جدول 4-11. سوال چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 72

جدول 4-12. سوال پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 73

جدول 4-13. سوال ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

جدول 4-14. سوال هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 75

جدول 4-15. سوال هشتم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 76

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید