محققان

عنوان مقاله

نتايج

2010

ونگ

كيفيت خدمات، ارزش درك شده، تصوير سازماني و وفاداري مشتري در زمينه سطح هزينه جابه‌جايي

ارزش ادراك شده مشتري و كيفيت خدمات و تصوير سازمان بر وفاداري مشتري اثرگذارند و هنگامي كه هزينه جابجائي مشتري بالا باشد اين اثرات کاهش می یابند.

2010

هوم و مورت

تاثير ارزيابي هيجانات، كيفيت خدمات، ارزش درك شده و رضايت مشتري بر قصد خريد مجدد مشتريان

كيفيت خدمات دروني و بيروني محصول بر ارزيابي احساسي اثرگذار است و ارزيابي احساسي بر ارزش ادراك شده اثرگذار است و ارزش ادراك شده بر رضايت مشتري و رضايت مشتري بر تمايل به خريد مجدد اثرگذار است. همچنين ارزيابي احساسي مستقيما بر رضايت مشتري نيز اثرگذار است.

2009

جمال و آناستازيادو

بررسي اثرات ابعاد كيفيت سرويس و تجربه بر وفاداري

قابليت اعتبار، ملموس بودن، همدردي، احساس مسئوليت و قابليت اعتماد بر رضايت مشتري اثرگذارند، رضايت مشتري بر وفاداري مشتري اثرگذار است و تجربه بعنوان يك متغير كنترلي ميزان اثرگذاري رضايت بر وفاداري مشتري را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

2009

تراسوراس و همكاران

بررسي ارزش، رضايت، وفاداري و نگهداشت مشتريان در سرويس هاي حرفه اي

كيفيت، سرويس، تصوير و قيمت هر كدام به تنهايي به طور مستقيم با نگهداري مشتريان ارتباط داشته اند. مشتريان وزن بيشتري براي كيفيت سرويس و شهرت تامين كننده خدمت در نظر مي گيرند. ارزش، رضايت و وفاداري نقش اصلي را در نگهداشت مشتريان بازي مي كنند

2009

ساها و تينگي[92]

كيفيت خدمات، رضايت و مقاصد رفتاري

كيفيت خدمات بر رضايت مشتري اثرگذار است. رضايت مشتري بر تبليغات دهان به دهان و بازخور مشتري اثرگذار است و مجموعه اين سه عامل بر تمايل به خريد مجدد اثرگذار هستند.

2009

پولاك

پيوند يك مدل سلسله مراتبي كيفيت خدمات به رضايت و وفاداري مشتريان

كيفيت خدمات بر رضايت مشتري اثرگذار است و رضايت مشتري بر تبليغات دهان به دهان و تمايل به خريد مجدد اثرگذار است كه مجموعه تبليغات دهان به دهان و تمايل به خريد مجدد از پيامدهاي وفاداري مشتري به سازمان است.

2009

دسته‌ها: پایان نامه ارشد