سرمایه فکری به عنوان منبع ارزشمند مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته می شود و همچنین روشی است که ازـن طریق، توسعه فناوری ورشد اقتصادی انجام می شود. سرمایه فکری هم اکنون به عنوان دارایی نامحسوس مهم در سازمان ها به ویژه بخش هایی که دارای سرمایه دانش تکنولوژی پیشرفته می باشند در نظر گرفته می شود. همچنین سرمایه فکری می تواند برای توسعه موفقیت سازمان و تشویق و ترویج مزایای سازمانی مانند نوآوری، خلاقیت، حاشیه رقابتی و ایجاد ارزش به کار رود. (Diaz-Fernandez, et al,2015, p 1)

در واقع، سرمایه فکری در سطح مناسب می باشد. عملکرد شرکت را توسعه دهد. در حمایت از مزایای شرکتی سرمایه فکری، هایتون[1](2005) نشان داد که با کنترل سرمایه فکری، امکان تغییر ریسک های ادراک شده و پاداش های همراه با عملکرد مدیریتی جهت ارائه امکانات بهتر به شرکت ها برای نفوذ در بازارهای جدید، ایجاد محصولات بهتر و دریافت مزیت های حرکتی دست اول، به ویژه در سهام تکنولوژی بالا، فراهم می گردد. (Diaz-Fernandez, et al, 2015,p1)

بخش فراوان ای از دانش سازمانی در سرمایه فکری سازمانی است که نقش مهمی در تصمیم گیری مدیریت ارشد ایفا می کند. در این راستا سالیوان [2](1999)، توان مغزی را در سرمایه فکری روشن می نماید.در واقع، این استدلال که تأثیری که سرمایه فکری بر عملکرد کارآفرینی دارد منطبق بر تئوری بینش مبتنی بر منابع است، عنوان می کند که سازمان باید منابع خود را به طور موثر جهت حفظ عملکرد برتر، شناسایی و مدیریت نماید.(Diaz-Fernandez, et al, 2015,p 2)

2-2-4) عناصر سرمایه فکری:

در دهه 1990 نویسندگان معروفی مانند بونتیس (1996)، بروکینگ (1996)، ادوینسون ومالون (1997)، استورات (1997)، ادوینسون (1997)، سویبی[3](1997)، شروع به تهیه چارچوبی برای سرمایه فکری کردند تا موجب درک بهتر مفهوم سرمایه فکری ونیز انجام بهتر و راحت تر پژوهش های آتی شود. بونتیس ابتدا در سال 1998 سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی تقسیم نمود، ولی این طبقه بندی را در سال 2000 اصلاح کرد و به سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی و دارایی معنوی تغییر داد. بروکینگ سرمایه فکری را به چهار جز دارایی های بازار، دارایی های متمرکزشده در نیروی انسانی، دارایی های زیربنایی سازمان و دارایی های فکری تقسیم کرد.

ادوینسون ومالون سرمایه فکری را به عنوان فرآیندی دانش محور که شامل آزمایش های کاربردی، تکنولوژی سازمانی، ارتباطات با مشتری و مهارت های حرفه ای می باشد، معرفی کردند که باعث افزایش توان رقابتی شرکت و سودآوری آتی آن می گردد. به عقیده آنان سرمایه فکری شامل دو وجه سرمایه انسانی و ساختاری است. استوارت سرمایه فکری را به عنوان دانشی که شرکت را در مسیر رشد و پیشرفت قرار می دهد، معرفی کرد. در واقع نظریه وی پایه و اساس تقسیم بندی بعدی سرمایه فکری قرار گرفت. استوارت بیان کرد که سرمایه فکری از سرمایه انسانی و ساختاری تشکیل شده است، اما سرمایه مشتری در جایگاهی برابر با سرمایه ساختاری قرار دارد. او سرمایه سازمانی را به سرمایه ساختاری ربط داد و به عنوان زیرمجموعه سرمایه ساختاری در نظر گرفت. وی عقیده داشت که بسیاری از شرکت ها هر سه زیرمجموعه سرمایه فکری را دارند، اما با توجه به نوع موقعیت شرکت یکی از جنبه های سرمایه فکری قوی تر و بااهمیت تر می باشد. سویبی چارچوبی مفهومی از سرمایه فکری را ارائه داد. بر اساس این چارچوب، سرمایه فکری به سه بخش فرعی سرمایه ساختاری خارجی، ساختار درونی سرمایه مربوط به شایستگی و لیاقت فردی تقسیم می گردد. علی رغم وجود تعاریف و دیدگاه های گوناگون درباره سرمایه فکری، در بیشتر تعاریف و طبقه بندی ها، سرمایه فکری به سه زیرمجموعه تقسیم می شود. این سه زیرمجموعه، سرمایه انسانی و ساختاری و مشتری هستند.

(همتی و همکاران،1392، ص 90-89)

[1] Hayton

[2] sullivan

[3] Sveiby

شکل 2_1 مفهوم سازی اجزای سرمایه فکری (نمامیان و همکاران،1390)

سرمایه فکری در قالب 3 طبقه تقسیم است که عبارت اند از:

2-2-4-1) سرمایه انسانی:

سرمایه انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است. این سرمایه که از نبوغ و استعداد کارکنان نشأت می گیرد همراه کارکنان از شرکت خارج می شود و توسط شرکت قابل تملک نیست. در معنای لغوی سرمایه انسانی دارای اجزایی از قبیل دانش، تجربه، مهارت، تخصص، خلاقیت، توانایی کارتیمی، قدرت پذیرش اطرافیان، انتقادپذیری، توانایی حل مشکلات و نگرش مثبت نسبت به دیگران می باشد؛ بنابراین سرمایه انسانی شامل همه دارایی های دانشی ضمنی کارکنان یک شرکت است که بر عملکرد سازمان تأثیر بسزایی دارد. (شماخی، حبیبی،1393، ص 59)

سرمایه انسانی، پایه سرمایه فکری و عنصر اساسی در اجرای وظایف آن محسوب می شود. سرمایه انسانی، به قابلیت ها، مهارت ها و تخصص اعضای انسانی اطلاق می شود. اهم شاخص های سرمایه انسانی، عبارت اند از: شایستگی حرفه ای و تخصصی کارکنان کلیدی، تحصیلات، تجربه، تعداد افراد شرکت با زمینه قبلی مرتبط و همچنین توزیع دقیق مسئولیت ها در ارتباط با مشتریان می باشد. (چوپانی و همکاران،1391، ص 35)

سرمایه انسانی ترکیبی از دانش، مهارت، قدرت نوآوری، توانایی کارمندان شرکت در انجام وظایفشان، ارزش ها، فرهنگ و فلسفه شرکت است. سرمایه انسانی پایه و اساس سرمایه فکری و عنصر اساسی برای تحقق سرمایه فکری تعریف می گردد. (انواری رستمی و همکاران،1392، ص 92)

سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است بیتنس سرمایه انسانی را به عنوان قابلیت جمعی یک سازمان برای استخراج بهترین راه حل ها از دانش افرادش توصیف می کند. چن و همکاران این گونه بیان می کنند که سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری، به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان اشاره دارد که باعث بهبود عملکرد می گردد و در نتیجه مشتریان تمایل دارند در قبال پول بپردازند. بروکینگ معتقد است که دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارت ها، تخصص، توانایی حل مسئله و سبک رهبری است. اگر در یک سازمان، سطح گردش کارکنان بالا باشد، این ممکن است بدین معنی باشد که سازمان این جز مهم از سرمایه فکری را از دست داده است. (ستایش و همکاران،1392، ص 79)

متن کامل :