دانلود پایان نامه : سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های بورس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-1-1 : چرخه سرمایه در گردش ( Khan and Jain ,2007)

چرخه سرمایه در گردش  نیز به عنوان چرخه های عملیاتی شناخته شده است، با اصلاح اخیر در پول نقد ، چرخه تبدیل مدت زمان خالص بین هزینه های نقدی واقعی شرکت در قبال خرید منابع تولید و بازیابی نهایی و رسید پول نقد حاصل از فروش محصول را نمایش می دهد

چرخه عملیاتی را  می توان مرکز نیاز به سرمایه در گردش نامید. جریان مستمر از پول نقد برای تامین کنندگان، به موجودی حساب های دریافتنی و بازگشت به پول نقد چیزی است که چرخه عامل نامیده می شود این موضوع بیشتر تاکیید دارد  که چرخه عامل شامل سه فازاست.

  1. در فاز اول، پول نقد به فهرست موجودی که شامل خرید مواد اولیه، تبدیل مواد خام به کار در حال پیشرفت، کالاهای تمام شده و در نهایت انتقال کالاها به سهام در پایان فرآیند تولید تبدیل می شود. در مورد سازمان های تجاری، این مرحله کوتاه تر است زیرا هیچ فعالیت تولیدی وجود ندارد و پول نقد به طور مستقیم به فهرست موجودی تبدیل می شود. البته،این فاز کاملا در مورد سازمان های خدماتی وجود ندارد
  2. از سویی، موجودی به مطالبات از جمله فروش اعتباری به مشتریان  تبدیل شده  که فاز دوم از سیکل را می سازد. شرکت های که به صورت اعتباری دست به فروش نمی زنند بدیهی است که فاز دوم چرخه عامل را ندارند

آخرین مرحله، فاز سه، نشان دهنده مرحله زمانی که مطالبات جمع آوری می شوند. این مرحله چرخه عامل را تکمیل مینماید از این رو شرکت باید از پول نقد به موجودی،و مطالبات و  دوباره به پول نقد حرکت کنند.( Khan and Jain  ,2007)

  1. چرخه عامل شرکت های به طور معمول شامل سه فعالیت اصلی است که، خرید منابع، تولید محصول و توزیع فروش محصول را شامل می شود. این فعالیت ها گردش منابع مالی که هم غیر سنکرون وهم نامعین است. را ایجاد میکند . آنها غیر همزمان هستند به دلیل هزینه نقدی )به عنوان مثال، پرداخت برای خرید منابع( که معمولا قبل از دریافت نقدی رخ می دهند (به عنوان مثال، مجموعه ای از مطالبات).و نامعین هستند به دلیل فروش و هزینه های اتی که به سبب رسیدهای مربوطه و پرداخت به وجود می ایند و از سویی با دقت کامل قابل پیش بینی نیستند . اگر شرکت برای حفظ نقدینگی و عملکرد مناسب، اقدام به سرمایه گذاری(سرمایه در گردش) در دارایی های مختلف کوتاه مدت نماید در طول این چرخه  می بایست تعادل پول نقد برای پرداخت صورت حساب هایی که  موعد ان فرارسیده حفظ شود. علاوه بر این، شرکت باید بی درنگ اقدام به سرمایه گذاری  درموجودی انبار برای پاسخگویی به سفارشات مشتریان نماید

ماچیرائو[1] معتقد است که چرخه تبدیل نشان دهنده این واقعیت است که اجزای مختلف سرمایه در گردش دارای امید به زندگی متفاوت است و تبدیل شده  به جریان نقدیگینگی در نرخ متفاوت است . عدم تعادل بین جریان های نقدی و خروجی مستلزم سرمایه گذاری در دارایی های جاری است. تبدیل نرخ نقدی خالص مشخص شده با کمک چرخه تبدیل وجه نقد می بایستی توسط سرمایه در گردش تامین می شود.

در یک زمان داده شده هر دو دارایی های جاری و بدهی های جاری در کسب و کار وجود داشته باشد دارایی های جاری و بدهی های جاری در حال جریان در اطراف یک کسب و کار مانند یک جریان الکتریکی

است. با این حال، سرمایه در گردش. نقش قلب در بدن انسان را در کسب و کار بازی می کند. بودجه گردش مالی ایجاد شده و این بودجه مالی در کسب و کار توزیع شده است زمانی که این گردش  متوقف می شود، کسب و کار بی روح می شود به این دلیل است که سرمایه در گردش در کسب و کار به عنوان گردش خون در بدن انسان شناخته شده است .

15 Machiraju )1999(

متن کامل :