دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………… 62
4-2-2سربار………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 64
4-2-3تأخیر………………………………………………………. ………………………………………………………………………… 65
4-2-4استفاده مجدد فرکانسی……………………………… ………………………………………………………………………… 66
4-3دسته‌بندی الگوریتم‌های زمان‌بندی………………………………………………………………………… 68
4-4معرفی الگوریتم‌های زمان‌بندی با رویکرهای‌مختلف………………………………………………………………………… 70
4-5نتیجه‌گیری……………………………………………………. ………………………………………………………………………… 76
5- فصل پنجم الگوریتم پیشنهادی بر پایه‌ی الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………… 78
5-1مقدمه…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 78
5-2الگوریتم ژنتیک…………………………………………… ………………………………………………………………………… 79
5-2-1تاریخچه…………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 79
5-2-2ساختار الگوریتم‏های ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………… 80
5-2-3عملگرهای الگوریتم ژنتیک…………………….. ………………………………………………………………………… 82
5-2-4کدگذاری و همگرایی الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………… 86
5-3الگوریتم پیشنهادی……………………………………… ………………………………………………………………………… 87
5-4شبیه سازی…………………………………………………… ………………………………………………………………………… 96
5-4-1محیط شبیه سازی…………………………. ………………………………………………………………………… 96
5-4-2نتایج حاصل از شبیه‌سازی…………………………….. ………………………………………………………………………… 98
5-5جمع بندی…………………………………………………. ……………………………………………………………………….. 111 Error! Bookmark not defined.
فصل ششم نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..112
مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
فهرست اشکال
شکل ‏11- شبکه‌ی مش بی‌سیم 3
شکل ‏12- انتقال ترافیک SS به BS از طریق رله‌ها 4
شکل ‏21- شبکه‌ بی‌سیم مش 12
شکل ‏22- کاربران مش (چهار عکس سمت راست) و مسیریاب‌های مش (دو عکس سمت چپ)[3] 12
شکل ‏23- شبکه مش BWN-Mesh تست شده در دانشگاه جورجیا[3] 13
شکل ‏24- توپولوژی شبکه نقطه به نقطه[23] 14
شکل ‏25 توپولوژی شبکه نقطه به چند نقطه[2] 15
شکل ‏26- توپولوژی شبکه ی مش[2] 16
شکل ‏27- تقسیم بندی شبکه‌های چند گامی[23] 16
شکل ‏28- ساختار شبکه مش زیربنایی[22]. 18
شکل ‏29- ساختار WMN کاربران [22] 19
شکل ‏210- WMN ترکیبی [22]. 20
شکل ‏211 – رادیو شناختگر 22
شکل ‏212- مشکل ترمینال مخفی در A و C 23
شکل ‏213- WMNها برای شبکه باند گسترده خانگی[22] 34
شکل ‏214- WMNها برای یک شبکه مجتمع و همسایگی‌ها[22] 35
شکل ‏215- WMNها برای یک شبکه تجاری[22] 36
شکل ‏216- WMNها برای یک شبکه MAN[22] 36
شکل ‏217- WMNها برای سیستم حمل و نقل [22] 37
شکل ‏218- WMNها برای سیستم اتوماسیون یک ساختمان [22] 37
شکل ‏219- موقعیت گره‌‌‌های بکار رفته 38
شکل ‏31- اینترفیس های فیزیکی مختلف در استاندارد 802.16[36] 43
شکل ‏32- باندهای فرکانسی در FDM 44
شکل ‏33 – باندهای فرکانسی در OFDM 44
شکل ‏34- باندهای فرکانسی در OFDMA 45
شکل ‏35- گروه بندی در uplink[36] 46
شکل ‏36- زنجیره فرستنده و گیرنده در WiMAX[36] 46
شکل ‏37- مدولاسیون دیجیتال 47
شکل ‏38- مدولاسیون BPSK 47
شکل ‏39- مدولاسیون QPSK 48
شکل ‏310- مدولاسیون 16-QAM 48
شکل ‏311-تطبیق لینک [37] 50
شکل ‏312- ساختار عمومی فریم در مد مش IEEE 802.16 51
شکل ‏313- تخصیص پنجره های خرد در روش پارتیشن کردن 55
شکل ‏314-مراحل ورود یک گره‌‌‌ به شبکه[36] 56
شکل ‏41-انواع تداخل‌های موجود در شبکه‌های بی‌سیم 63
شکل ‏42-درخت زمان‌بندی شبکه مش به همراه گراف تداخل 64
شکل ‏43- نحوه‌ی محاسبه تأخیر انتها به انتها 65
شکل ‏44- زمان‌بندی ارسال نمونه برای 3 گره‌‌‌ با 2 رله 66
شکل ‏45- توپولوژی شبکه‌ی مش نمونه با 4 گره‌‌‌ رله 66
شکل ‏46-توپولوژی شبکه مش زنجیره‌ای شامل ایستگاه مرکزی و گره‌‌‌های رله 67
شکل ‏47-چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی 68
شکل ‏48- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر حسب شرایط اولیه 68
شکل ‏49- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر حسب ورودی‌ها 69
شکل ‏410- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر حسب اهداف 69
شکل ‏411- چهارچوب دسته‌بندی برای بررسی الگوریتم‌های زمان‌بندی بر روش حل مسئله 70
شکل ‏412-مثالی برای نشان دادن مفهوم مقیاس بلوک کردن b(path)=2+4+3+4=13[44] 74
شکل ‏51- ساختار الگوریتم ژنتیک 81
شکل ‏52- نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت[80] 83
شکل ‏53- یک نمونه ترکیب 84