ارزشیابی آغازین به دو منظور صورت می گیرد:
الف)به منظور اطلاع از رفتارهای ورودی و اطلاعات پیش نیاز یادگیرندگان
ب)به منظور تعیین میزان اطلاع یادگیرندگان از مطالبی که قرار است به آن ها آموزش داده شود.
-ارزشیابی تکوینی:
این ارزشیابی به منظور کشف مشکلات یادگیری یادگیرندگان و نواقص آموزش معلم و در طول دوره آموزش صورت می گیرد.
-ارزشیابی تراکمی:
این ارزشیابی به منظور کسب اطلاع از تمام آموخته های یادگیرندگان و در پایان دوره آموزشی صورت می گیرد.
در روش پله کانی آموزش ارزش ها، مربی هر سه نوع ارزشیابی را در طی مراحل مختلف قبل از آموزش «ارزشیابی آغازین»، آموزش «ارزشیابی تکوینی» و بعد از آموزش «ارزشیابی تراکمی» مورد استفاده قرار می دهد.
استفاده از این سه نوع ارزشیابی در طی مراحل آموزش ارزش ها از ضروریات اصلی فرآیند آموزش به شمار می رود.
نکته قـابل ذکر این که تحقیق اخیر به دلیل حجم وسیع آن، به بـررسی دقیق این که ، در چه سنی
کدام ارزشیابی مناسب تر است نپرداخته است ، زیرا مقوله « سن متربی» یکی از مسائل مهم است
که مجالی دیگر را می طلبد. لذا در این فصل تنها به بیان روش های ارزشیابی پرداخته شده است
که مربی می تواند به صلاحدید خود و با توجه به مقتضیات سن و توان فراگیر از یک یا چند مورد
از آن ها استفاده جهت ارزشیابی استفاده نماید.
۷-۲- تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی:
مسائل و مراحلی که باید در تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی مورد توجه قرار گیردعبارتند از:
الف-تغییرات مورد نظر:
تغییرات مورد نظر چه به صورت هدف های نوشته شده و چه در ذهن معلم باشد – باید دقیقاً تعریف شود؛ زیرا تعریف هدف های مشخص ما را یاری می دهد و قادر می سازد که در استنباط های خود درباره میزان یادگیـری ، به انتخاب شاخـص های روشـن و غیر مبهم بپردازیم. ولـی این
نکته ضروری را نباید فراموش کرد که هدف های مختلفی که از طریق عرضه قسمت های مختلف
درس مورد تاکید واقع می شوند ، باید با همان کیفیت در ارزشیابی منعکس گردند.
ب-تعیین معیار موفقیت شاگرد که برای قضاوت درباره عملکرد او مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
این معیار ممکن است به صورت مطلق یا نسبی تعیین شود. مثلاً این که شاگرد باید به هشت سئوال از ده سئوال داده شده پاسخ درست بدهد، یک معیار مطلق است. در معیار نسبی ، یک آزمون برای شاگردان یک کلاس اجرا می شود و سطح موفقیت با توجه به توزیع نمره ها در داخل کلاس تعیین می شود. در این حالت شاگردان با هم مقایسه می شوند.
مربی بایستی مشخص نماید که متربیان پس از طی مراحل آموزش ارزش ها به چه سطحی باید رسیده باشند.
ج-تعیین نوع سوالات مورد استفاده در ارزشیابی:
باید دقیقاً مشخص شود که از چه نوع سئوال هایی در ارزشیابی خواهیم استفاده کنیم .نوع سئوالات با توجه به انتظاراتی که معلم از بازده دارد مشخص می شود ( شعبانی ، ۱۳۸۱: ۱۹۹-۱۹۸) .
در بحث ارزشیابی ارزش های آموخته شده ، این ارزشیابی می تواند به صورت شفاهی و یا عملی صورت گیرد.
۷-۳-انواع ارزشیابی های مناسب جهت آموزش ارزش ه
۷-۳-۱٫استفاده از روش بالینی:
منظور از روش بالینی روشی است که ژان پیاژه در کشف و تبیین مکانیزم های ساخت ذهنی کودک از آن استفاده می کرد این روش حد فاصل روش مشاهده ساده و روش تجربی می باشد. گاهی به صورت کاملاً لفظی و گاهی به صورت انجام عملی است. مربی در حین وارسی قضاوت و استدلال های کودکان دو شرط را اجرا می کند .
اول اینکه فرآیند فکری آزمودنی را به طور خودکار و قدم به قدم دنبال کند.
دوم اینکه از انحراف و کجروی فرآیند طبیعی فکر کودک جلوگیری کند. این روش انعطاف پذیر بوده و هر پاسخ آزمودنی منجر به طرح سئوال جدیدی از سوی آزمون کننده می شود. بر خلاف آزمون های عینی در این روش سئوال ها قبلاً مطرح نمی شود و در حین مصاحبه بیان می شود و مزیت آن این است که کودک به بیان گرایش های طبیعی خود می پردازد. ( کریمی ، ۱۳۸۸)
۷-۳-۲٫پرسشنامه:
این روش از رایج ترین روش ها در حوزه اندازه گیری ارزش هاست. پرسشنامه ها فراوان هستند و مجالِ پرداختن به همه ی آن ها نیست و ما هم در دو گروه اساسی، به رایج ترین و کاربردی ترین آن ها بسنده خواهیم کرد:
گروه نخست پرسشنامه هایی است که شامل پرسش های انتخابی از چند امر شبیه به هم می باشد ، از جمله :
۷-۳-۲-۱٫پرسشنامه آلپورت ، فیرنون و لندزی:
از نخستین پرسشنامه ها در اندازه گیری ارزش ها ، پرسشنامه ای است که آلپورت و فیرنون آماده کرده اند و تعدیل آن با همکاری گاردنر لندزی صورت گرفت و هدف آن ، اندازه گیری ارزش های زیر است:
« ارزش اجتماعی» ، که به جنبه های اجتماعی و روابط بین افراد توجه دارد. « ارزش نظری»، که به
جنبه های حقیقت و شناخت مربوط است. « ارزش اقتصادی» ، که به جنبه های مادی و مالی مربوط می شود. « ارزش زیبا شناختی » ، که به شکل و هماهنگی اختصاص دارد . « ارزش دینی » ،
که به باورها و رفتارهای دینی مربوط است. « ارزش سیاسی» ، که به قدرت مربوط می شود.
ملاک سنجش نیز متضمن دو بخش است:
۱-مجموعه ای از بندها که فرد با انتخاب یکی از دو گزینه ، بدان پاسخ می گوید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.