۵-۲-۱۲-کمک به رشد همه جانبه فرد:
وجود آدمی از ابعاد مختلف شناختی ، عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی ، ایمانی و جسمانی تشکیل شده است و در آموزش فرد بایستی به تمام این جوانب توجه شود. و مقدمات لازم برای رشد آن ها فراهم گردد .عدم توجه به یکی از این جوانب منجر به یک آموزش ناقص می گردد (موسی پور ، ۱۳۸۲) .
۵-۲-۱۳-انتخاب محتوا بر اساس روش آموزش:
هر محتوایی را بایستی با روش خاصی آموزش داد و تمامی محتواها را نمی توان با یک روش، آموزش داد؛ لذا اگر در آموزش ارزش ها، مربی روش خاصی را در نظر دارد ، باید به تنظیم محتوای خاصی برای آن روش بپردازد.
۵-۲-۱۴ -علاقه آموزش گیرنده:
توجه مربی به علاقه از جمله عوامل بسیار مهم در انتخاب محتواهای آموزشی است که بایستی مورد دقت نظر جدی مربی قرار گیرد.اگر محتوا به گونه ای باشد که علاقه مربی را برانگیزد جریان آموزش با سهولت بیشتری ادامه می یابد؛ زیرا موجب ایجاد انگیزه در آموزش گیرنده می گردد و تلاش او را برای فراگیری مضاعف می کند.
۵-۳-نحوه ی سازمان دهی محتوا:
سازمان دهی محتوا بر اساس ملاک های متعددی صورت می گیرد که یکی از آن ها توالی است.
۵-۳-۱-توالی(تقدم و تاخر ):
ترتیب ارائه مفاهیم و مطالب است که حائز اهمیت فراوان است . توالی یکی از زمینه های عمده
بروز اختلاف نظر در زمینه سازماندهی محتوای برنامه است.
مهر محمدی (۱۳۶۷) در مقاله ای نظریه های مطرح شده در این زمینه را بیان می دارد:
۱-نظریه گانیه: حرکت از ساده به پیچیده.
۲-نظریه پیاژه: سیر از عینی به ذهنی.
۳-نظریه قوای ذهنی: محور بودن موضوعات درسی ( دیسیپلین ها)
۴-نظریه برونر: محور بودن ساختار موضوعات درسی ( دیسیپلین ها)
۵-نظریه ی دیویی: تعامل شاگرد و معلم.
۶-نظریه کمینیوس: سیر از موقعیت های واقعی به موقعیت های فرضی.
۷-نظریه ایگن: سیر از موقعیت های فرضی به موقعیت های واقعی.
۸-نظریه آزوبل: سیر از امور کلی به جزئی.
۹-نظریه اسکینر: سیر از امور جزئی به کلی (موسی پور ، ۱۲۲:۱۳۸۲).
بسیاری از صاحب نظران اصول زیر را برای سازمان دهی محتوا بیان می دارند.
الف-سازمان دهی محتوا از ساده و آسان به شکل پیچیده:
مطالب ساده و آسان ، کار ایجاد انگیزه را برای یادگیری راحت می کند انسان ها معمولاً در حل مسائل و پشت سر گذاشتن موانع احساس شعف نموده و خود را افرادی توانا می یابند. چنین شور و شعف و احساس توانمندی انگیزه درونی را برای یادگیری چند برابر می کند. مطالب ساده اغلب مطالب پایداری بوده و بیشتر این دسته مطالب شکل دهنده ی اجزای محتواهای پیچیده و دشوار هستند (آقا زاده واحدیان ، ۶۴:۱۳۷۷) .
به طور مثال آموزش ارزش هایی چون ، مهربانی ، دوستی ، محبت به مراتب آسان تر از آموزش ارزش عدالت می باشد که دارای جوانب متعددی است و گاهی باز نمودن مفهوم آن برای فراگیران ممکن است باعث ایجاد ابهاماتی گردد.
ب-سازمان دهی محتوا از کل به جزء :
قبل از پرداختن به جزئیات عنوان کردن مفاهیم کلی لازم است ( آقازاده واحدیان ، ۱۳۷۷: ۶۴).
مثلاً قبل از آموزش مبارزه با وسوسه های شیطانی و نفسانی درباره ی عواقب و زیان های ناشی از وساوس شیطانی و نفسانی بایستی صحبت کرد.
ج-استفاده از روش سازمان دهی مطالب:
محتوای بخشی از مواد آموزشی به گونه ای است که به طور طبیعی باید طبق یک سلسله مراتب ویژه ارائه شود (آقازاده واحدیان ، ۶۴:۱۳۷۷).
به طور مثال در آموزش نماز خواندن ابتدا ، مربی بایستی قبل از آموزش به فراگیر بفهماند که برای چه کسی نماز می خوانیم؟ چرا نماز می خوانیم؟ نماز نخواندن چه عواقبی را در پی دارد؟ نماز خواندن چه فوایدی را در پی دارد؟ و پس از تثبیت مفهوم نماز در ذهن متربی و پذیرش مقبولیت آن توسط وی به آموزش آن بپردازد.
چ-سیر حرکت از معلوم به طرف مجهول:
ترکیب و ترتیب محتوای آموزش به گونه ای تعیین شود که با معلومات فعلی یادگیرندگان آغاز شود و به طرف دانش جدید حرکت کند. همچنین آغاز کردن با مفاهیمی است که برای فراگیران شناخته شده است ، سپس مرتبط ساختن آن ها با مفاهیم مشابه جدید (میرزا بیگی، ۱۳۸۰ : ۱۹۹) .
لازم است که در امر آموزش ارزش ها به گونه ای به پردازش اطلاعات پرداخته شود که متربی ،یک مرتبه با توده ای از ناگفته ها و مجهولات روبه رو نگردد که اگر چنین شود، این امر منجر به ایجاد تنش و در نتیجه یاس از عدم درک مطالب درمتربی می گردد وبه یقین امرآموزش را در همان ابتدا مختل می کند؛لذا واجب است که این سیر حرکتی از معلوم به مجهول با مهارت مربی اجرا گردد.
ح-استفاده از ترتیب عملکرد:
این اصل می رساند که ترتیب تدوین محتوا باید بر اساس روال انجام گرفتن وظایف اثر بپذیرد. (آقا زاده واحدیان ، ۶۶:۱۳۷۷)
به عنوان نمونه در مورد آموزش ارزش های دینی می توان به آموزش نماز اشاره کرد که بایستی تمام ارکان ، مستحبات یا واجبات نماز به ترتیب خاص خود آموزش داده شود تا متربی به همان نحو عمل نمایدو نماز بخواند مثلا نمی توان جای تشهد را با اذان و اقامه عوض کرد.
۵-۳-۲-مداومت یا استمرار:
عناصر اصلی ، یک محتوا بایستی در طول زمان از راه تجربه و آزمایش تکرار شوند ، به عبارت
دیگر برای ایجاد مهارت های خاص در فراگیران ، باید زمان لازم برای پرورش آن مهارت و ارائه
فرصت های کافی به فراگیران در محتوا داده شده باشد ( ابراهیمی ، ۱۰۹:۱۳۷۷).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.