روش تحقیق :دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان

دراين فصل ازپژوهش به چگونگي اجراي تحقيق مي پردازيم وچگونگي مراحل انجام تحقيق راتوضيح مي دهيم مواردي مانندجمعيت هدف،روش نمونه برداري وتعدادآنها ،ابزارتحقيق و روش جمع آوري اطلاعات راشرح مي دهيم.

روش تحقيق

      درپژوهش حاضر روش به كاربرده شده ازنوع همبستگي وعلي مقايسه اي مي باشد

1-3- جمعيت هدف

جمعيتي كه دراين پژوهش موردبررسي قرارگرفت دانش آموزان دختروپسر مقطع سوم دبيرستان عميدآبادبود.

2-3- روش نمونه برداري وتعدادآنها

دراين پژوهش روش نمونه برداري به صورت تصادفي بودوافراد موردمطالعه بعدازانتخاب كه به صورت تصادفي خوشه اي بودموردآزمايش قرارگرفتند.تعدادانها 80 نفربودندكه 40 نفرآنهاپسرها و40 نفرانها دخترهابودندكه از2 مدرسه جداگانه انتخاب شدند.

3-3 ابزاراندازه گيري

ابزاراندازه گيري دراين پژوهش شامل : 1- پرسشنامه شخصيتي نئو

2- پرسشنامه سلامت روان

1- پرسشنامه شخصيتي NEO پنج عامل اصلي شخصيت وشش خصوصيت درهرعامل را اندازه مي گيردكه درسال 1985 توسط همين مؤلفين يعني پائول تي.كوستاو و روبرت آر.مك كري تهيه شده است.تست NEO مقياسهاي تجربه شده اي براي اندازه گيري صفات N (نوروتيسم) ،E (برونگرايي)و O (انعطاف پذيري)داشت اما براي دوعامل ديگر يعنيA (دلپذيربودن)وC  (باوجدان بودن)مقياسهاي كلي داشت.پرسش نامه شخصيتي NEO مناسب افرادي است كه 17 سال يابيشتردارند.دراين تست انتظار براين است كه تمام سئوالات پاسخ داده شوداگر دريك پاسخ نامه بيش از41 سئوال بدون پاسخ مشاهده شود ان پاسخنامه اصلاح نمي شود واگر كمتراز41 سئوال بدون پاسخ دريك پاسخنامه ديده شودبه سئوالات مذكور نمره پاسخ«نظري ندارم»داده مي شود.

اعتبارپاسخنامه

پاسخنامه هاي اين تست حاوي سه سئوال اضافي است كه امكان ساده اي براي كنترل اعتبار پاسخنامه فراهم مي سازدوكمك مي كندمطمئن شويم كه آزموده تست رابه طوركامل ودقيق پاسخ داده است يانه.درسئوال اول پرسيده مي شودكه«آيامن سعي كرده ام كه تمام سئوالات راصادقانه وبه دقت پاسخ دهم؟»آزمده هايي كه جواب نه به اين سئوال مي دهند،شايدبه اين علت است كه آنهاازپاسخ به سئوالات امتناع كرده اند بهرجهت علت هرچه باشدپاسخ «مخالفم»يا«كاملاً مخالفم»به اين سئوال نتايج پاسخنامه رادراين تست بي اعتبارمي سازد.درمواردباليني روانشناسي مي توانددرباره اين پاسخ بررسي هايي انجام دهدوبعداً درمورداعتبار پاسخنامه تصميم بگيرد.درسئوال B وC  پرسيده شده است كه آيا آزموده به تمام سئوالات پاسخ داده است وآيا پاسخهاي خود رادرجاي مناسب علامت زده است يانه.منظوراين است كه اين امرمهم رابه آزموده يادآوري نمايدواو را راهنمايي كندبه اين كه سئوالات بدون پاسخ راتكميل نمايد ويك كنترل مجددي ازدرستي جاي پاسخها بنمايد.اگر آزموده پاسخ           «نه »به سئوال Bبدهد،آزمايشگر ممكن است درصدد اين امربرآيد ودرموردسئوالات بي پاسخ آموزشهايي رابه آزموده بدهدواگرآزموده پاسخ «نه»به سئوال    C بدهدنشانه عدم دقت آزموده به سئوالات بوده وبه طورطبيعي نتايج پاسخنامه اين تست رابي اعتبارمي سازد.دراين موردنيزبررسي آزمايشگر مي تواندمعتبربودن يابي اعتباربودن پاسخنامه رامحقق سازد.

پاسخهاي موافق:تمام مقياسهاي اين تست به منظور كنترل تاثيرتمايل فردبه موافقت بدقت تنظيم شده اند.اين عبارت به اين معناست ،آزموده هايي كه درپاسخ به سئوالات بيش ازحدموارد«موافقم»و«كاملاً موافقم»را انتخاب نمايند،مايلند كه به جاي دريافت نمرات زيادگمراه كننده ،نمرات متوسطي دريافت كنند.براي كنترل تمايل فردبه موافقت تعدادپاسخهاي «موافقم»و«كاملاًموافقم»فرددرپاسخنامه شمرده مي شود.دريك نمونه بزرگ داوطلب(مك كري،كوستاودي،1991) ،99 درصدآزموده هاكمتر از150 سئوال موافق بودندازاين رواگربه 150 سئوال يابيشتر ازآن پاسخ«موافقم»و«كاملاً موافقم»داده باشد ان پاسخنامه بايدبااحتياط موردارزيابي قرارگيردچون يك تمايل قوي به موافقت ممكن است نتايج پاسخنامه را تحت تاثيرقراردهد.

پاسخهاي مخالف:پاسخهاي مخالف دراين تست حاكي ازآن است كه آزموده به تعدادكمي ازپاسخهاي موافقم وكاملاً موافقم داده است .براي مشخص كردن اين پاسخنامه ها مي توان تعدادپاسخهاي موافقم وكاملاًموافقم رادرپاسخنامه ها شمرد.تقريباً 99 درصديك نمونه بزرگ ازداوطلبي (مك كري وكوستاودي،1991)به بيش از50 موردموافقم وكاملاً موافقم پاسخ داده اند.اگرپاسخنامه حاوي پنجاه موردموافقم وكاملاًموافقم ياكمتر ازآن باشد،پاسخنامه بايدبااحتياط تفسيرشود.(گروسي،؟)

2-پرسشنامه سلامت عمومي

جهت بررسي سطح سلامت عمومي دانش آموزان ازفرم 28 سئوالي پرسشنامه سلامت عمومي GHQ استفاده شد(پيوست ب)پرسشنامه سلامت عمومي GHQ توسط گلدبرگ(1972)ابداع شده است وهدف ازطراحي آن ،كشف وشناسايي اختلالات رواني درمراكز ومحيطهاي مختلف بوده است.سئوالهاي پرسشنامه كه به بررسي و وضعيت رواني دريك ماهه اخيرمي پردازدشامل نشانه هايي مانندافكار واحساسات نابهنجار وجنبه هايي ازرفتار قابل مشاهده مي باشد.به همين جهت سئوالها برموقعيت «اينجاواكنون»تاكيد دارد.(گلدبرگ،1972).

درانتخاب سئوالات روي چهارحوزه كارشده است و اولين حوزه افسردگي است،دومين حوزه اضطراب واحساس آشفتگي روانشناختي مي باشد.سومين حوزه رفتارقابل مشاهده عيني است كه سئوالات مربوط به اختلال دركاركرد اجتماعي راموردسنجش قرارمي دهدوچهارمين حوزه (هيپوكندريها)ياخودبيمارپنداري است كه دربرگيرنده طيف وسيعي ازسئوالات به ظاهر عضوي است.درانتخاب سئوالات CHG ازپرسشنامه MMPI مقياس اضطراب آشكارتايلور وسياه شخصيتي مادزلي – آيزينگ استفاده شده است.نهايتاً140 سئوال اوليه انتخاب شد(گلدبرگ،1972).

پرسشنامه باسئوالات جسماني شروع مي شودوهرچه كه به جلوترمي رويم جنبه هاي روانپزشكي سئوالات بيشترمي شود.دليل اين كاراين بوده است كه وجودچنين سوالهاي ابتداي پرسشنامه ممكن است آزمودنيها رابرآشفته كندوبه گونه اي كه حاضر به ادامه همكاري نشوند.براي بررسي پرسشنامه گروه 100نفري بهنجار،بيماران خفيف وبيماران شديد(مجموعاً 300نفر)انتخاب وفرم اوليه برروي آنهااجراگرديدوپس ازتجزيه وتحليل مواد،93 سوال برگزيده شد.درمراحل بعدي تعدادسئوالات پرسشنامه به 60 سئوال كاهش يافت.پرسشنامه عمومي ازجمله شناخته شده ترين ابزارغربال گري است وتاكنون بارهاتوسط روانپزشكان و روانشناسان مورداستفاده قرارگرفته است.اين پرسشنامه درحال حاضر به صورت فرمهاي 60-30-28-12 سوالي مي باشد.

فرم ميزان شده يا28 سئوالي دراقدامي به منظور افزايش ميزان واريانس ،ساخته شده وبراساس تحليل عاملي بر روي فرم كامل CHG يعني نسخه 60 سئوالي تدوين گرديده است.اين پرسشنامه چهارمقياس فرعي نشانه هاي جسماني ،اضطراب،اختلال دركاركرداجتماعي،افسردگي رادربرمي گيرد(گلدبرگ وهيلر،1979).

منظورازاعتبار ،درجه ثبات نمره هايي است كه بازآزمايي افرادواحدباآزمون واحددرموقعيتهاي مختلف ياباآزمايش افرادواحدياسلسله ماده هاي همتاوياتحت سايرشرايط متغيربدست           مي آيد(آنستازي،1371).آن نوع ازاعتباركه بيشترين ارتباط راباروشهاي غربالگري داردهمساني دروني سوالات است كه ازطريق ضريب اعتبار آلفاي كرنباخ اندازه گيري مي شود.

مطالعات مختلف نشان داده است كه ضريب اعتباربازآزمايي CHG برابر55% وضريب اعتبارباآزمايي برابرخرده مقياس هاي بين 42% تا47% است اين درحالي است كه ضريب آلفاي كرنباخ برابركل مقياس برابر88% وبراي خرده آزمون هاي بين 66%تا85% گزارش شده است.

نتايج حاصل ازاعتباريابي پرسشنامه CHG مشخص كرده است كه واض نمرات آزمودنيهاي بين 40تا75 ميانگين كل نمرات برابر58/56 وانحراف معيارآن برابر29/6 است آلفي كرنباخ محاسبه شده 70% است همچنين ضريب آلفا درصورت حذف هريك ازسولات محاسبه شده است باتوجه به نتايج حاصله مشخص مي شودكه درصورت حذف هريك ازسولات آزمون ،اعتبارپرسشنامه تغييرمحسوس نمي كنداين حاكي ازهمساني دروني سوالات وبالابودن اعتبارپرسشنامه است .مشخصه هاي آماري (شامل ميانگين وانحراف معيار)سوالات پرسشنامه (پيوست ب)آمده است.

روايي واعتبارپرسشنامه

مقصودازروايي آزمون ،پاسخ دادن به اين سوال است كه آزمون چه چيزي رااندازه گيري          مي كندوتاچه اندازه ازاين لحاظ كارآيي دارد(آنستازي،1371).دوتاازبهترين شاخص هاي روايي پرسشنامه هاي غربالگري،حساسيت و ويژگي آنهاست ويژگي يك آزمون غربالگري عبارت است ازنسبت افرادسالم درست شناسايي شده ويامنفي واقعي كه به عنوان درصدغيربيماران بيان مي شود.حساسيت آزمون غربالگري عبارت است ازنسبت بيماران درست شناسايي شده يامثبت واقعي كه به عنوان درصد بيماري بيان مي شود.

تاكنون بيش از70 مطالعه درمورداعتبار CHG درنقاط مختلف دنياصورت گرفته است كه از اين تعداد،43 مطالعه اطلاعات مفصلي راجع به روشهاي نمونه گيري ارائه داده اندكه اين موجب مي شود بتوان مقايسه هاي مستقيمي بين آنها انجام داد.ويليامز،گلدبرگ وماري (1988)اين مطالعات رافرا- تحليل نموده اندومتوسط حساسيت پرسشنامه CHG رابرابر 84% (بين 77%تا89%)ومتوسط ويژگي آن را82% (بين 78% تا85%)گزارش كرده اند(همان ،منبع فوق).

4-3- روش جمع آوري داده ها

داده هاي اين پژوهش ازدانش آموزان دختروپسر مقطع سوم دبيرستان آمده است.چون پژوهش داراي 2 پرسشنامه است ،ابتداپرسشنامه سلامت عمومي دراختيارنمونه ها قرارداده شدوبعدتوضيح درموردنحوه پاسخ دادن به پرسشنامه به هرنمونه يك شماره تحت عنوان شماره آزمودني اختصاص داده شدتادربالاي پرسشنامه خودبنويسد.بعدازپاسخ دادن به پرسشنامه سلامت عمومي،پرسشنامه جمع آوري گرديدوسپس پرسشنامه شخصيتي نئودراختيارنمونه هاقرارداده شد.وازآنهاخواسته شدكه شماره هاي خودراكه قبلاًبه آنهااختصاص داده شده بودبر روي پرسشنامه بنويسندوپس ازپاسخگويي به پرسشنامه شخصيتي نئو،پرسشنامه هاجمع آوري گرديد.وقبل ازاجراي آزمون توضيحاتي به افرادداديم وآنهاراازاهداف كارخودآگاه ساختيم.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دبيرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *