رابطه خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان

روش تحقیق

از این جهت که در این پژوهش ما به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم، بنابراین روش تحقیق مناسب که در این پژوهش بکار رفته است، روش تحقیق توصیفی می باشد.

پژوهش حاضر از لحاظ نوع روش پیمایشی که در آن بکارگرفته شده است، یک تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی می باشد. روش مقطعی به منظور گردآوری دادها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان ( یک روز، یک هفته، یک ماه) از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود.( سرمد، 1383، ص83).و از حیث هدف کاربردی می باشد. و تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.

1-10جامعه تحقیق

جامعه آماری این پژوهش  کارشناسان و مدیران ارشد و میانی شرکت گاز استان تهران می باشد . که تعداد آنها 375 نفر می باشد. حجم نمونه 196 نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند.

1-11 قلمرو تحقیق

1-11-1 قلمرو مکانی

این پژوهش در شرکت گاز استان تهران به انجام می رسد.

1-11-2   قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش زمان توزیع و جمع آوری پرسشنامه در یک بازه زمانی حدود دوماهه می باشد.

1-11-3  قلمرو موضوعی

موضوعی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی می باشد.بنابراین قلمرو موضوعی در حوزه رفتار سازمانی و مدیدیت تحول می باشد.

 

1-12روش نمونه گیری و حجم نمونه:

در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. از آنجائیکه در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص و مقیاس داده ها از نوع کیفی هستند، از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده گردیده است (سکاران، 1381، ص71).

 

n : حجم نمونه

N : جامعه آماری

P : نسبت موفقیت در جامعه آماری

1 – P : نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری

: دقت برآورد

با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری (P)  حائز اهمیت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برای P بدست یابد، می تواند آن را مساوی 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این تحقیق نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری P = 0/5 در نظر گرفته شده است.   دقت برآورد است و بین 1/0 تا 01/0 در نظر گرفته می شود . در صورتی که دقت برآورد 1/0 در نظر گرفته شود، حجم نمونه حداکثر می گردد. در این تحقیق   در نظر گرفته شده است.

بنابراین در این تحقیق حجم نمونه 196 نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند.

 

 

1-13روش و ابزار جمع آوری اطلاعات:

اطلاعات مورد استفاده در اين پژوهش به دو دسته قابل تقسيم هستند. دسته اول؛ اطلاعات مرتبط با مباني تئوريك و ادبيات پژوهش هستند كه با مطالعه مقاله ها و پايان نامه هاي مختلف موجود در اينترنت و نشريه هاي گوناگون از طريق مطالعه هاي كتابخانه اي فراهم می شود . دسته دوم؛ اطلاعات به روش میدانی و توسط پرسشنامه جمع آوری میگردد. در پرسشنامه طراحي شده، مبادرت به استفاده از طيف ليكرت می شود.

الف) قسمت جمعيت شناختي

اين بخش از پرسشنامه جهت دريافت اطلاعات پيرامون ويژگي هايي چون سن، مدرك تحصيلي، تعداد كاركنان تحت سرپرستي واحدهاي اقتصادي مورد سؤال مي باشد.

ب)قسمت سؤالات

برای سؤالات پژوهش، پرسشنامه ای که در مقاله بیس موجود می باشد مورد استفاده قرار می گیرد در این پرسشنامه برای متغیر بینش  از مقیاس SRIS-IN که دارای 8 آیتم می باشد و برای متغیر خود اندیشی از مقیاس SRIS-SR که دارای 12 آیتم می باشد، استفاده می گردد. این مقیاس SRIS توسط Grant , Franklin& Langford,2002 تنطیم گردیده است. برای متغیر مقاومت در برابر تغییر از مقیاس (RTC,Oreg,2003) که در هر سه بعد مقاومت رفتاری، مقاومت شناختی و مقاومت عاطفی دارای پرسشهایی می باشد، استفاده می گردد. در این مقیاس برای متغیر مقاومت عاطفی 5 آیتم و برای مقاومت شناختی 4-5 سؤال و برای مقاومت رفتاری 5 آیتم در نظر گرفته
می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-14روش تجزیه وتحلیل

به منظور تجزيه و تحليل داد ه هاي آماري از روش هاي آمار توصيفي چون محاسبه ميانگين، انحراف معيار و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق بدلیل بررسی همزمان چندین فاکتور از روش مدل یابی معادلات ساختاری  استفاده می گردد. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی   است که به محقق امکان می دهد مجموع هایی ازمعادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد.