رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-اهميت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-هدف­ پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری شادکامی………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-1-ابعاد شادی……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-2-بعد عاطفی شادی……………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-3-بعد شناختی شادی…………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-4-عوامل موثر بر شادکامی………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-5-شادکامی و مثبت اندیشی ……………………………………………………………………………………………… 23

2-2-مبانی نظری احساس پیوستگی…………………………………………………………………………………………… 25

2-2-1-بخش­های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی……………………………………………………………….. 30

2-3-مبانی نظری نارسایی هیجانی………………………………………………………………………………………………. 34

2-4-پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………… 44

الف) رابطه احساس پیوستگی و شادکامی و متغیرهای مربوطه…………………………………………………. 44

ب)رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه………………………………………………………… 47

ج)پژوهش های در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی………………………………. 48

2-5-جمع­بندي……………………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-6-فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 51

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-2-جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-3-وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش…………………………………………………………………………… 53

3-4-ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-5-شیوه اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 58

3-6-روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………. 58

3-7-ملاحظات اخلاقي…………………………………………………………………………………………………………………. 59

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-يافته­هاي توصيفي ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

4-2-يافته­هاي استنباطي……………………………………………………………………………………………………………… 61

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-2-تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3-محدوديت­هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 74

5-4-پيشنهادهاي کاربردي……………………………………………………………………………………………………………. 74

5-5-پيشنهادهاي پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………… 59

منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 80

پيوست‌ها

پيوست الف) پرسشنامه احساس پیوستگی ………………………………………………………………………………… 91

پيوست ب) پرسشنامه نارسایی هیجانی ………………………………………………………………………………………. 97

پيوست ج) پرسشنامه شادکامی آکسفورد …………………………………………………………………………………… 99

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید