عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-اهميت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-هدف­ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1-مبانی نظری شادکامی……………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-1-ابعاد شادی…………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-2-بعد عاطفی شادی……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-3-بعد شناختی شادی…………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-4-عوامل موثر بر شادکامی………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-5-شادکامی و مثبت اندیشی …………………………………………………………………………………………. 23

2-2-مبانی نظری احساس پیوستگی……………………………………………………………………………………….. 25

2-2-1-بخش­های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی……………………………………………………………… 30

2-3-مبانی نظری نارسایی هیجانی………………………………………………………………………………………….. 34

2-4-پیشینه پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………… 44

الف) رابطه احساس پیوستگی و شادکامی و متغیرهای مربوطه………………………………………………… 44

ب)رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه………………………………………………………. 47

ج)پژوهش های در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی……………………………….. 48

2-5-جمع­بندي………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-6-فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 51

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-2-جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-3-وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش…………………………………………………………………………. 53

3-4-ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-5-شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 58

3-6-روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………….. 58

3-7-ملاحظات اخلاقي……………………………………………………………………………………………………………. 59

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-يافته­هاي توصيفي ………………………………………………………………………………………………………….. 61

4-2-يافته­هاي استنباطي…………………………………………………………………………………………………………. 61

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-2-تحلیل یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 69

5-3-محدوديت­هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 74

5-4-پيشنهادهاي کاربردي……………………………………………………………………………………………………… 74

5-5-پيشنهادهاي پژوهشي……………………………………………………………………………………………………… 59

منابع و مآخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………… 77

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

پيوست‌ها

پيوست الف) پرسشنامه احساس پیوستگی ……………………………………………………………………………… 91

پيوست ب) پرسشنامه نارسایی هیجانی ………………………………………………………………………………….. 97

پيوست ج) پرسشنامه شادکامی آکسفورد ……………………………………………………………………………….. 99

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 101