رابطه بين سخت رويي و نااميدي بين دانشجويان-پایان نامه رایگان روان شناسی يافته ها و تجزيه و تحليل ها

فصل چهارم

يافته ها و تجزيه و تحليل ها

 

 

  • بين سخت رويي و نا اميدي رابطه وجود دارد .

1-   HO:    r1=r2

H1= r1   r2

براي آزمون فرضيه فوق از آزمون في دو  و ضريب همبستگي استفاده شد و نتايج در جداول زير نشان داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مربوط به فراواني نمرات سخت رويي در سه سطح و نا اميدي در دو سطح با توجه به جنس و رشته تحصيلي دانشجويان

 

RESHTEHرشته JENSYATجنس ……….نااميدي سخت رويي SAKHTROسطوح سخت رويي Totalكل
paein motavast bala
Ravanshenasi

روانشناسي

 

Pesar

پسر

NAOMID naomid

nist

3 5 1 9
naomid nist 0 2 2 4
Total 3 7 3 13
Dokhtar

دختر

NAOMID Naomid

nist

2 5 1 8
naomid nist 1 2 1 4
Total naomid nist 3 7 2 12
Keshavarzi

كشاورزي

Pesar

پسر

NAOMID naomid

nist

3 4 1 9
naomid nist 0 3 3 4
Total 3 7 4 13
Dokhtar

دختر

 

NAOMID Naomid

nist

5 3 4 11
naomid nist 0 1 0 1
Total 5 4 4 12

 

 

 

 

 

جدول مربوط به آزمون في دو بين سخت رويي و نا اميدي

RESHTE

رشته

JENSYAT

جنس

في دو value df

درجه گذاري

Asymp.sig.

(2-sided)

خطا

Ravanshensi

روانشناسي

Pesar

پسر

 

Pearson Chi-Square(x2) 4.416(a) 2 0.11
N of Valid Cases N 13 0.005
Dokhtar

دختر

Pearson Chi-Square 3.600(b) 2 0.165
N of Valid Cases 12 0.01
Keshavarzi

كشاورزي

Pesar

پسر

Pearson Chi-Square .837)c ) 2 0.658
N of Valid Cases 13
Dokhtar

دختر

 

Pearson Chi-Square 3.273(d) 2 0.195
N of Valid Cases 12

 

نتايج جدول فوق ميزان شدت رابطة بين سخت رويي و نا اميدي را در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته روانشناسي و كشاورزي نشان مي دهد و نتايج نشان مي دهد في دو مشاهده شده در هر گروه با  آلفاي 5% و سطح اطمينان 95% معنا دار نمي باشد .

 

 

 

 

جدول مربوط به ضريب همبستگي بين سخت رويي و نا اميدي

RESHTEHرشته JENSYATجنس ضريب همبستگي Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفي 0.583 0.11
CramersVكرامر 0.583 0.11
Kendalls tau-c

كندال

0.473 0.04
Spearmanاسپيرمن 0.537 .058(c )
Correlation
pearsons Rپيرسون 0.537 .058(C )
Nتعداد 13
dokhtar phi 0.548 0.165
CramersV 0.548 0.165
Kendalls tau-c 0.028 0.934
Spearman 0.037 .910(c )
Correlation
pearsons R 0.058 .857(c )
N 12
keshavarzi pesar phi 0.254 0.658
CramersV 0.254 0.658
Kendalls tau-c 0.189 0.318
Spearman 0.245 .420(c )
Correlation
pearsons R 0.247 .415(c )
N 13
dokhtar phi 0.522 0.195
CramersV 0.522 0.195
Kendalls tau-c 0.028 0.748
Spearman 0.047 .886(c )
Correlation
pearsons R
N 0.029 .928(c )

 

نتايج جدول فوق نشان مي دهد در دو متغير سخت رويي و نا اميدي فقط در پسران رشته روانشناسي با توجه به ضريب كندال r(-.473)و ضريب همبستگي r(-.537)  و ضريب همبستگي پيرسون        r(-.537)رابطه معنا داري مشاهده شد يعني بين سخت رويي و نا اميدي در دانشجويان پسر رشتة  روانشناسي رابطه وجود دارد و در گروه دختران و پسران كشاورزي و دختران روانشناسي رابطه اي مشخص نشد .

 

 

نمودار ستوني مربوط به سطوح نا اميدي و سخت رويي

 

  • بين كنترل ونا اميدي رابطه وجود دارد

HO:    r1=r2

H1: r1   r2

براي آزمون اين فرضيه از آزمون في در ضريب همبستگي استفاده شد و نتايج دو جداول زير نشان داده شد .

جدول مربوط به فراواني نمرات كنترل و يا نا اميدي با توجه به رشته و جنس در دانشجويان

RESHTEHرشته JENSYATجنس نااميدي كنترول CONTROL3 Totalكل
paein motavast bala
Ravanshenasi

روانشناسي

pesarپسر NAOMID Naomid

nist

2 5 2 9
naomid nist 0 2 2 4
Total 2 7 4 13
dokhtarدختر NAOMID naomid

nist

3 3 2 8
naomid nist 1 3 0 4
Total naomid nist 4 6 2 12
Keshavarzi

كشاورزي

pesarپسر NAOMID Naomid

nist

2 7 0 9
naomid nist 0 2 2 4
Total 2 9 2 13
dokhtarدختر NAOMID naomid

nist

4 3 4 11
naomid nist 0 0 1 1
Total 4 3 5 12

 

 

 

جدول مربوط  به آزمون في دو بين  كنترل و نا اميدي

RESHTEرشته JENSYATجنس في دو (x2) value Df

درجه گذاري

Asymp.sig(2-sided)

خطا

ravanshensiروانشناسي pesarپسر Pearson Chi-Square (x2) 2.538(a ) 2 0.281
N of Valid Cases N 13 0.002
dokhtarدختر Pearson Chi-Square .600(b) 2 0.741
N of Valid

تعدادCases

12
keshavarziكشاورزي pesarپسر Pearson Chi-Square 2.331(c ) 2 0.312
N of Valid Cases 13
dokhtarدختر Pearson Chi-Square 1.527(d) 2 0.466
N of Valid Cases 12

 

نتايج جدول فوق شدت رابطه بين كنترل و نا اميدي در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشتة تحصيلي آنها نشان مي دهد و نتايج نشان مي دهد في دو مشاهده شده در دو گروه با آلفاي 5% وسطح اطمينان 95% معنا دار نمي باشد .

 

 

 

جدول مربوط  ضريب همبستگي بر كنترل و نا اميدي

RESHTEHرشته JENSYATجنس ضريب همبستگي Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفي 0.442 0.281
CramersVكرامر 0.422 0.281
Kendalls tau-cكندال 0.379 0.098
Spearmanاسپيرمن 0.432 .040(c )
Correlation
pearsons Rپيرسون 0.424 .048(c )
Nتعداد 13
dokhtar phi 0.224 0.741
CramersV 0.224 0.741
Kendalls tau-c -0.167 0.414
Spearman -0.212 .508(c )
Correlation
pearsons R -0.217 .498(c )
N 12
keshavarzi pesar phi 0.423 0.312
CramersV 0.423 0.312
Kendalls tau-c 0.26 0.221
Spearman 0.384 .195(c )
Correlation
pearsons R 0.384 .195(c )
N 13
dokhtar phi 0.357 0.466
CramersV 0.357 0.466
Kendalls tau-c 0.194 0.266
Spearman 0.326 .302(c )
Correlation
pearsons R 0.321 .310(c )
N 12

 

 

 

نتايج جدول فوق ميزان ضريب همبستگي في،كرامر، كندال ،ميرسون و اسير من را در متغير كنترل نا اميدي نشان مي دهد و نتايج نشان مي دهد ميزان ضريب همبستگي كندال(98% ) ، اسيرمن (40%)r=و ضريب ميرسون (48%) . با آلفاي0.5و سطح اطمينان 0.95 در گروه پسرا ن رشتة روانشناسي معنا دار است و در گروه دختران روانشناسي و پسران و دختران كشاورزي رابطة معنا داري مشاهده نشد .

 

نمودار ستوني مربوط به نا اميدي و كنترل

 

 

3-بين چالش و نااميدي رابطه وجود دارد.

HO:    r1=r2

H1: r1   r2

براي آزمون اين فرضيه از ضريب همبستگي و آزمون في دو استفاده شده و نتايج در جداول زير نشان داده شده است .

جدول مربوط به فراواني نمرات چالش و نااميدي با توجه به جنس و رشته تحصيلي دانشجويان

RESHTEHرشته JENSYATجنس نااميدي چالش CHAESH3 Totalكل
 paen motavaset   bala
Ravanshenasi

روانشناسي

 

pesarپسر NAOMID naomid nist 2 7 0 9
naomid nist 1 2 1 4
Total 3 9 1 13
dokhtarدختر NAOMID naomid nist 2 5 1 8
naomid nist 1 2 1 4
Total naomid nist 3 7 1 12
Keshavarzi

كشاورزي

pesarپسر NAOMID naomid nist 3 4 2 9
naomid nist 0 3 2 4
Total 3 7 1 13
dokhtarدختر NAOMID naomid nist 5 3 3 11
naomid nist 0 1 0 1
Total 5 4 3 12

 

 

 

جدول مربوط به آزمون في دو بين چالش و نا اميدي

RESHTEرشته JENSYAT

جنس

آزمون                    في دو

 

Value

في دو

 df

درجه گذاري

Asymp.sig

(2-sided)

خطا

Ravanshensi

روانشناسي

Pesar

پسر

 

 

Pearson Chi-Square

في دو    (2 X)

4.237(a) 2 0.12
N of Valid Cases

تعدادN

13
dokhtarدختر Pearson Chi-Square 2.229(b) 2 0.328
N of Valid Cases 12
Keshavarzi

كشاورزي

Pesar

پسر

Pearson Chi-Square 2.026(c ) 2 0.363
N of Valid Cases 13
dokhtarدختر Pearson Chi-Square 2.182(d) 2 0.363
N of Valid Cases 12

 

نتايج جدول فوق ميزان شدت رابطه بين چالش و نااميدي را در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته تحصيلي آنها نشان مي دهد و نتايج نشان مي دهد في دو مشاهده شده در هر گروه با آلفاي 5% و سطح اطمينان 95% معنا دار نيست .

 

 

 

 

 

جدول مربوط به ضريب همبستگي بين چالش و نااميدي

RESHTEHرشته JENSYATجنس ضريب همبستگي Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفي 0.571 0.12
CramersVكرامر 0.571 0.12
Kendalls tau-cكندال 0.095 0.76
Spearmanاسپيرمن 0.12 .696(c )
Correlation
pearsons Rپيرسون 0.158 .696(c )
Nتعداد of Valid Cases 13
dokhtar phi 0.431 0.328
CramersV 0.431 0.328
Kendalls tau-c 0.306 0.168
Spearman 0.402 .196(c )
Correlation
pearsons R 0.408 .188(c )
N of Valid Cases 12
keshavarzi pesar phi 0.395 0.363
CramersV 0.395 0.363
Kendalls tau-c 0 1
Spearman 0 1.000(c)
Correlation
pearsons R 0 1.000(c)
N of Valid Cases 13
dokhtar phi 0.426 0.336
CramersV 0.426 0.336
Kendalls tau-c 0.056 0.54
Spearman 0.093 .744(c )
Correlation
pearsons R 0.063 .846(c )
N of Valid Cases 12

 

نتايج جدول فوق ميزان همبستگي بين متغير چالش و نا اميدي را در دو گروه پسران و دختران رشته روانشناسي و كشاورزي نشان مي دهد و نتايج نشان مي دهد بين هيچ كدام از گروهها و متغيرها رابطه معنا داري مشاهد نشد .

 

 

نمودار ستوني مربوط به نااميدي و چالش

 

 

 

 

4- بين تعهد و نااميدي رابطه وجود دارد .

HO:    r1=r2

H1: r1   r2

براي آزمون فرضيه فوق از آزمون في دو ضريب همبستگي استفاده شد و نتايج در جداول زير نشان داده شده است .

جدول مربوط به فراواني نمرات تعهد و نا اميدي با توجه به جنس و رشته تحصيلي دانشجويان

RESHTEHرشته JENSYATجنس نااميدي تعهد TAHOD3 Totalكل
paein motavast bala
ravanshenasiروانشناسي pesarپسر NAOMID naomid nist 3 4 2 9
naomid nist 0 0 4 4
Total 3 4 6 13
dokhtarدختر NAOMID naomid nist 3 4 1 8
naomid nist 2 1 1 4
Total naomid nist 5 5 2 12
keshavarziكشاورزي pesarپسر NAOMID naomid nist 3 3 3 9
naomid nist 0 1 3 4
Total 3 4 6 13
dokhtarدختر NAOMID naomid nist 6 2 3 11
naomid nist 0 1 0 1
Total 6 3 3 12

 

 

 

جدول مربوط به آزمون في دو بين تعهد و نا اميدي

RESHTEرشته JENSYATجنس valueضريب همبستگي dfدرجه گذاري Asymp.sig(2-sided)خطا
Ravanshensi

روانشناسي

Pesar

پسر

 

Pearson Chi-Square 4.550(a) 2 0.103
13
Dokhtar

دختر

N of Valid Cases 2.640(b) 2 0.267
12
Keshavarzi

كشاورزي

Pesar

پسر

Pearson Chi-Square .837(c ) 2 0.658
N of Valid Cases 13
Dokhtar

دختر

Pearson Chi-Square 3.273(d) 2 0.195
N of Valid Cases 12

 

نتايج جدول فوق ميزان شدت رابطه بين تعهد ونا اميدي را در دو جنس پسر ودختر با توجه به رشته روانشناسي و كشاورزي نشان مي دهد و نتايج نشان مي دهد في دو مشاهده شده در هر دو گروه با آلفاي 5% در سطح اطمينان 95% معنا دار نمي باشد .

 

 

 

 

 

جدول مربوط به ضريب همبستگي بين تعهد و نااميدي

RESHTEHرشته JENSYATجنس Value

ضريب همبستگي

Sig

خطا

ravanshenasi pesar phiفي 0.592 0.103
CramersVكرامر 0.592 0.013
Kendalls tau-cكندال 0.497 0.015
Spearmanاسپيرمن 0.551 .051(c )
Correlation
pearsons Rپيرسون 0.527 0.064(c )
Nتعداد of Valid Cases 13
dokhtar phi 0.469 0.267
CramersV 0.469 0.267
Kendalls tau-c 0.083 0.783
Spearman 0.105 0.754(c )
Correlation
pearsons R 0.155 0.631(c )
N of Valid Cases 12
keshavarzi pesar phi 0.254 0.658
CramersV 0.254 0.658
Kendalls tau-c 0.095 0.59
Spearman 0.123 0.690(c )
Correlation
pearsons R 0.144 0.690(c )
N of Valid Cases 13
dokhtar phi 0.522 0.195
CramersV 0.522 0.195
Kendalls tau-c 0.083 0.439
Spearman 0.142 0.659(c )
Correlation
pearsons R 0.091 0.779(c )
N of Valid Cases 12

نتايج جدول فوق ميزان همبستگي بين تعهد ونااميدي را در دو گروه پسران و دختران رشته روانشناسي و كشاورزي نشان مي دهد و نتايج نشان مي دهد در گروه پسران رشته روانشناسي  با ميزان همبستگي كندال (015/0) r ،اسپرمن (051/0) r و پيرسون(064/0) r با آلفاي 5% وسطح اطمينان 95% معنا دار است ودر گروه پسران و دختران رشته كشاورزي و دختران رشته روانشناسي رابطه معنا داري وجود ندارد .

 

 

 

 

  • بين سخت رويي و نااميدي رابطه وجود دارد .

HO:    r1=r2

H1= r1   r2

براي آزمون فرضيه فوق از ضريب همبستگي پيرسون و كندال استفاده شد كه نتايج در جدول زير مي باشد .

متغيرها همبستگي HARDINES

سخت رويي

NAOMD

نااميدي

HARDINES

سخت رويي

Pearson(R ) 1 .395(**)
Correlatin sig.(2-آلفاtailed) 0 0.005
Nتعداد 50 50
NAOMDI

نااميدي

Pearson(R ) .395(**) 1
Correlatin sig.(2-آلفاtailed) 0.005 0
Nتعداد 50 50

 

نتايج جدول فوق نشان مي دهد كه با توجه به آزمون پيرسون ميزان همبستگي بين سخت رويي ونااميدي در دانشجويانr=(.395)مي باشد كه اين ميزان با آلفاي 1% و سطح اطمينان 99% معنا دار است يعني بين ميزان  سخت رويي ونااميدي رابطه معنا داري وجود دارد .

 

 

آزمون همبستگي كندال متغيرها ضريب همبستگي  

 

HARDINES

سخت رويي

 

 

NAOMDI  نااميدي

Kendalls tau-b HARDINESسخت رويي Correlation
Coefficient(R ) 1,000 .272(**)
Sig.(2-tailed)آلفا 0 0.008
Nتعداد 50 50
NAOMDIنااميدي Correlation
Coefficient(R ) .272(**) 1,000
Sig.(2-tailed)آلفا 0.008 0
Nتعداد 50 50

 

 

نتايج جدول فوق نشان مي دهد كه با توجه به آزمون كندال ميزان همبستگي بين سخت رويي و نااميدي در دانشجويان r=(.272)مي باشد كه اين ميزان با آلفاي 1% و سطح اطمينان 99% معنا دار است يعني بين سخت رويي و نا اميدي رابطه معنا داري وجود دارد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بين سخت رويي و نااميدي بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسي 85ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *