تز و پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی مدیریت آموزشی مقالات

رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان-پایان نامه رایگان روان شناسی یافته ها و تجزیه و تحلیل ها

دانلود پایان نامه

فصل چهارم

یافته ها و تجزیه و تحلیل ها

 

 

  • بین سخت رویی و نا امیدی رابطه وجود دارد .

1-   HO:    r1=r2

H1= r1   r2

برای آزمون فرضیه فوق از آزمون فی دو  و ضریب همبستگی استفاده شد و نتایج در جداول زیر نشان داده شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مربوط به فراوانی نمرات سخت رویی در سه سطح و نا امیدی در دو سطح با توجه به جنس و رشته تحصیلی دانشجویان

 

RESHTEHرشته JENSYATجنس ……….ناامیدی سخت رویی SAKHTROسطوح سخت رویی Totalکل
paein motavast bala
Ravanshenasi

روانشناسی

 

Pesar

پسر

NAOMID naomid

nist

3 5 1 9
naomid nist 0 2 2 4
Total 3 7 3 13
Dokhtar

دختر

NAOMID Naomid

nist

2 5 1 8
naomid nist 1 2 1 4
Total naomid nist 3 7 2 12
Keshavarzi

کشاورزی

Pesar

پسر

NAOMID naomid

nist

3 4 1 9
naomid nist 0 3 3 4
Total 3 7 4 13
Dokhtar

دختر

 

NAOMID Naomid

nist

5 3 4 11
naomid nist 0 1 0 1
Total 5 4 4 12

 

 

 

 

 

جدول مربوط به آزمون فی دو بین سخت رویی و نا امیدی

RESHTE

رشته

JENSYAT

جنس

فی دو value df

درجه گذاری

Asymp.sig.

(2-sided)

خطا

Ravanshensi

روانشناسی

Pesar

پسر

 

Pearson Chi-Square(x2) 4.416(a) 2 0.11
N of Valid Cases N 13 0.005
Dokhtar

دختر

Pearson Chi-Square 3.600(b) 2 0.165
N of Valid Cases 12 0.01
Keshavarzi

کشاورزی

Pesar

پسر

Pearson Chi-Square .837)c ) 2 0.658
N of Valid Cases 13
Dokhtar

دختر

 

Pearson Chi-Square 3.273(d) 2 0.195
N of Valid Cases 12

 

نتایج جدول فوق میزان شدت رابطه بین سخت رویی و نا امیدی را در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته روانشناسی و کشاورزی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در هر گروه با  آلفای 5% و سطح اطمینان 95% معنا دار نمی باشد .

 

 

 

 

جدول مربوط به ضریب همبستگی بین سخت رویی و نا امیدی

RESHTEHرشته JENSYATجنس ضریب همبستگی Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفی 0.583 0.11
CramersVکرامر 0.583 0.11
Kendalls tau-c

کندال

0.473 0.04
Spearmanاسپیرمن 0.537 .058(c )
Correlation
pearsons Rپیرسون 0.537 .058(C )
Nتعداد 13
dokhtar phi 0.548 0.165
CramersV 0.548 0.165
Kendalls tau-c 0.028 0.934
Spearman 0.037 .910(c )
Correlation
pearsons R 0.058 .857(c )
N 12
keshavarzi pesar phi 0.254 0.658
CramersV 0.254 0.658
Kendalls tau-c 0.189 0.318
Spearman 0.245 .420(c )
Correlation
pearsons R 0.247 .415(c )
N 13
dokhtar phi 0.522 0.195
CramersV 0.522 0.195
Kendalls tau-c 0.028 0.748
Spearman 0.047 .886(c )
Correlation
pearsons R
N 0.029 .928(c )

 

نتایج جدول فوق نشان می دهد در دو متغیر سخت رویی و نا امیدی فقط در پسران رشته روانشناسی با توجه به ضریب کندال r(-.473)و ضریب همبستگی r(-.537)  و ضریب همبستگی پیرسون        r(-.537)رابطه معنا داری مشاهده شد یعنی بین سخت رویی و نا امیدی در دانشجویان پسر رشته  روانشناسی رابطه وجود دارد و در گروه دختران و پسران کشاورزی و دختران روانشناسی رابطه ای مشخص نشد .

 

 

نمودار ستونی مربوط به سطوح نا امیدی و سخت رویی

 

  • بین کنترل ونا امیدی رابطه وجود دارد

HO:    r1=r2

H1: r1   r2

برای آزمون این فرضیه از آزمون فی در ضریب همبستگی استفاده شد و نتایج دو جداول زیر نشان داده شد .

جدول مربوط به فراوانی نمرات کنترل و یا نا امیدی با توجه به رشته و جنس در دانشجویان

RESHTEHرشته JENSYATجنس ناامیدی کنترول CONTROL3 Totalکل
paein motavast bala
Ravanshenasi

روانشناسی

pesarپسر NAOMID Naomid

nist

2 5 2 9
naomid nist 0 2 2 4
Total 2 7 4 13
dokhtarدختر NAOMID naomid

nist

3 3 2 8
naomid nist 1 3 0 4
Total naomid nist 4 6 2 12
Keshavarzi

کشاورزی

pesarپسر NAOMID Naomid

nist

2 7 0 9
naomid nist 0 2 2 4
Total 2 9 2 13
dokhtarدختر NAOMID naomid

nist

4 3 4 11
naomid nist 0 0 1 1
Total 4 3 5 12

 

 

 

جدول مربوط  به آزمون فی دو بین  کنترل و نا امیدی

RESHTEرشته JENSYATجنس فی دو (x2) value Df

درجه گذاری

Asymp.sig(2-sided)

خطا

ravanshensiروانشناسی pesarپسر Pearson Chi-Square (x2) 2.538(a ) 2 0.281
N of Valid Cases N 13 0.002
dokhtarدختر Pearson Chi-Square .600(b) 2 0.741
N of Valid

تعدادCases

12
keshavarziکشاورزی pesarپسر Pearson Chi-Square 2.331(c ) 2 0.312
N of Valid Cases 13
dokhtarدختر Pearson Chi-Square 1.527(d) 2 0.466
N of Valid Cases 12

 

نتایج جدول فوق شدت رابطه بین کنترل و نا امیدی در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته تحصیلی آنها نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در دو گروه با آلفای 5% وسطح اطمینان 95% معنا دار نمی باشد .

 

 

 

جدول مربوط  ضریب همبستگی بر کنترل و نا امیدی

RESHTEHرشته JENSYATجنس ضریب همبستگی Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفی 0.442 0.281
CramersVکرامر 0.422 0.281
Kendalls tau-cکندال 0.379 0.098
Spearmanاسپیرمن 0.432 .040(c )
Correlation
pearsons Rپیرسون 0.424 .048(c )
Nتعداد 13
dokhtar phi 0.224 0.741
CramersV 0.224 0.741
Kendalls tau-c -0.167 0.414
Spearman -0.212 .508(c )
Correlation
pearsons R -0.217 .498(c )
N 12
keshavarzi pesar phi 0.423 0.312
CramersV 0.423 0.312
Kendalls tau-c 0.26 0.221
Spearman 0.384 .195(c )
Correlation
pearsons R 0.384 .195(c )
N 13
dokhtar phi 0.357 0.466
CramersV 0.357 0.466
Kendalls tau-c 0.194 0.266
Spearman 0.326 .302(c )
Correlation
pearsons R 0.321 .310(c )
N 12

 

 

 

نتایج جدول فوق میزان ضریب همبستگی فی،کرامر، کندال ،میرسون و اسیر من را در متغیر کنترل نا امیدی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد میزان ضریب همبستگی کندال(98% ) ، اسیرمن (40%)r=و ضریب میرسون (48%) . با آلفای0.5و سطح اطمینان 0.95 در گروه پسرا ن رشته روانشناسی معنا دار است و در گروه دختران روانشناسی و پسران و دختران کشاورزی رابطه معنا داری مشاهده نشد .

 

نمودار ستونی مربوط به نا امیدی و کنترل

 

 

3-بین چالش و ناامیدی رابطه وجود دارد.

HO:    r1=r2

H1: r1   r2

برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی و آزمون فی دو استفاده شده و نتایج در جداول زیر نشان داده شده است .

جدول مربوط به فراوانی نمرات چالش و ناامیدی با توجه به جنس و رشته تحصیلی دانشجویان

RESHTEHرشته JENSYATجنس ناامیدی چالش CHAESH3 Totalکل
 paen motavaset   bala
Ravanshenasi

روانشناسی

 

pesarپسر NAOMID naomid nist 2 7 0 9
naomid nist 1 2 1 4
Total 3 9 1 13
dokhtarدختر NAOMID naomid nist 2 5 1 8
naomid nist 1 2 1 4
Total naomid nist 3 7 1 12
Keshavarzi

کشاورزی

pesarپسر NAOMID naomid nist 3 4 2 9
naomid nist 0 3 2 4
Total 3 7 1 13
dokhtarدختر NAOMID naomid nist 5 3 3 11
naomid nist 0 1 0 1
Total 5 4 3 12

 

 

 

جدول مربوط به آزمون فی دو بین چالش و نا امیدی

RESHTEرشته JENSYAT

جنس

آزمون                    فی دو

 

Value

فی دو

 df

درجه گذاری

Asymp.sig

(2-sided)

خطا

Ravanshensi

روانشناسی

Pesar

پسر

 

 

Pearson Chi-Square

فی دو    (2 X)

4.237(a) 2 0.12
N of Valid Cases

تعدادN

13
dokhtarدختر Pearson Chi-Square 2.229(b) 2 0.328
N of Valid Cases 12
Keshavarzi

کشاورزی

Pesar

پسر

Pearson Chi-Square 2.026(c ) 2 0.363
N of Valid Cases 13
dokhtarدختر Pearson Chi-Square 2.182(d) 2 0.363
N of Valid Cases 12

 

نتایج جدول فوق میزان شدت رابطه بین چالش و ناامیدی را در دو جنس پسر و دختر با توجه به رشته تحصیلی آنها نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در هر گروه با آلفای 5% و سطح اطمینان 95% معنا دار نیست .

 

 

 

 

 

جدول مربوط به ضریب همبستگی بین چالش و ناامیدی

RESHTEHرشته JENSYATجنس ضریب همبستگی Value Sigخطا
ravanshenasi pesar phiفی 0.571 0.12
CramersVکرامر 0.571 0.12
Kendalls tau-cکندال 0.095 0.76
Spearmanاسپیرمن 0.12 .696(c )
Correlation
pearsons Rپیرسون 0.158 .696(c )
Nتعداد of Valid Cases 13
dokhtar phi 0.431 0.328
CramersV 0.431 0.328
Kendalls tau-c 0.306 0.168
Spearman 0.402 .196(c )
Correlation
pearsons R 0.408 .188(c )
N of Valid Cases 12
keshavarzi pesar phi 0.395 0.363
CramersV 0.395 0.363
Kendalls tau-c 0 1
Spearman 0 1.000(c)
Correlation
pearsons R 0 1.000(c)
N of Valid Cases 13
dokhtar phi 0.426 0.336
CramersV 0.426 0.336
Kendalls tau-c 0.056 0.54
Spearman 0.093 .744(c )
Correlation
pearsons R 0.063 .846(c )
N of Valid Cases 12

 

نتایج جدول فوق میزان همبستگی بین متغیر چالش و نا امیدی را در دو گروه پسران و دختران رشته روانشناسی و کشاورزی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد بین هیچ کدام از گروهها و متغیرها رابطه معنا داری مشاهد نشد .

 

 

نمودار ستونی مربوط به ناامیدی و چالش

 

 

 

 

4- بین تعهد و ناامیدی رابطه وجود دارد .

HO:    r1=r2

H1: r1   r2

برای آزمون فرضیه فوق از آزمون فی دو ضریب همبستگی استفاده شد و نتایج در جداول زیر نشان داده شده است .

جدول مربوط به فراوانی نمرات تعهد و نا امیدی با توجه به جنس و رشته تحصیلی دانشجویان

RESHTEHرشته JENSYATجنس ناامیدی تعهد TAHOD3 Totalکل
paein motavast bala
ravanshenasiروانشناسی pesarپسر NAOMID naomid nist 3 4 2 9
naomid nist 0 0 4 4
Total 3 4 6 13
dokhtarدختر NAOMID naomid nist 3 4 1 8
naomid nist 2 1 1 4
Total naomid nist 5 5 2 12
keshavarziکشاورزی pesarپسر NAOMID naomid nist 3 3 3 9
naomid nist 0 1 3 4
Total 3 4 6 13
dokhtarدختر NAOMID naomid nist 6 2 3 11
naomid nist 0 1 0 1
Total 6 3 3 12

 

 

 

جدول مربوط به آزمون فی دو بین تعهد و نا امیدی

RESHTEرشته JENSYATجنس valueضریب همبستگی dfدرجه گذاری Asymp.sig(2-sided)خطا
Ravanshensi

روانشناسی

Pesar

پسر

 

Pearson Chi-Square 4.550(a) 2 0.103
13
Dokhtar

دختر

N of Valid Cases 2.640(b) 2 0.267
12
Keshavarzi

کشاورزی

Pesar

پسر

Pearson Chi-Square .837(c ) 2 0.658
N of Valid Cases 13
Dokhtar

دختر

Pearson Chi-Square 3.273(d) 2 0.195
N of Valid Cases 12

 

نتایج جدول فوق میزان شدت رابطه بین تعهد ونا امیدی را در دو جنس پسر ودختر با توجه به رشته روانشناسی و کشاورزی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد فی دو مشاهده شده در هر دو گروه با آلفای 5% در سطح اطمینان 95% معنا دار نمی باشد .

 

 

 

 

 

جدول مربوط به ضریب همبستگی بین تعهد و ناامیدی

RESHTEHرشته JENSYATجنس Value

ضریب همبستگی

Sig

خطا

ravanshenasi pesar phiفی 0.592 0.103
CramersVکرامر 0.592 0.013
Kendalls tau-cکندال 0.497 0.015
Spearmanاسپیرمن 0.551 .051(c )
Correlation
pearsons Rپیرسون 0.527 0.064(c )
Nتعداد of Valid Cases 13
dokhtar phi 0.469 0.267
CramersV 0.469 0.267
Kendalls tau-c 0.083 0.783
Spearman 0.105 0.754(c )
Correlation
pearsons R 0.155 0.631(c )
N of Valid Cases 12
keshavarzi pesar phi 0.254 0.658
CramersV 0.254 0.658
Kendalls tau-c 0.095 0.59
Spearman 0.123 0.690(c )
Correlation
pearsons R 0.144 0.690(c )
N of Valid Cases 13
dokhtar phi 0.522 0.195
CramersV 0.522 0.195
Kendalls tau-c 0.083 0.439
Spearman 0.142 0.659(c )
Correlation
pearsons R 0.091 0.779(c )
N of Valid Cases 12

نتایج جدول فوق میزان همبستگی بین تعهد وناامیدی را در دو گروه پسران و دختران رشته روانشناسی و کشاورزی نشان می دهد و نتایج نشان می دهد در گروه پسران رشته روانشناسی  با میزان همبستگی کندال (015/0) r ،اسپرمن (051/0) r و پیرسون(064/0) r با آلفای 5% وسطح اطمینان 95% معنا دار است ودر گروه پسران و دختران رشته کشاورزی و دختران رشته روانشناسی رابطه معنا داری وجود ندارد .

 

 

 

 

  • بین سخت رویی و ناامیدی رابطه وجود دارد .

HO:    r1=r2

H1= r1   r2

برای آزمون فرضیه فوق از ضریب همبستگی پیرسون و کندال استفاده شد که نتایج در جدول زیر می باشد .

متغیرها همبستگی HARDINES

سخت رویی

NAOMD

ناامیدی

HARDINES

سخت رویی

Pearson(R ) 1 .395(**)
Correlatin sig.(2-آلفاtailed) 0 0.005
Nتعداد 50 50
NAOMDI

ناامیدی

Pearson(R ) .395(**) 1
Correlatin sig.(2-آلفاtailed) 0.005 0
Nتعداد 50 50

 

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه به آزمون پیرسون میزان همبستگی بین سخت رویی وناامیدی در دانشجویانr=(.395)می باشد که این میزان با آلفای 1% و سطح اطمینان 99% معنا دار است یعنی بین میزان  سخت رویی وناامیدی رابطه معنا داری وجود دارد .

 

 

آزمون همبستگی کندال متغیرها ضریب همبستگی  

 

HARDINES

سخت رویی

 

 

NAOMDI  ناامیدی

Kendalls tau-b HARDINESسخت رویی Correlation
Coefficient(R ) 1,000 .272(**)
Sig.(2-tailed)آلفا 0 0.008
Nتعداد 50 50
NAOMDIناامیدی Correlation
Coefficient(R ) .272(**) 1,000
Sig.(2-tailed)آلفا 0.008 0
Nتعداد 50 50

 

 

نتایج جدول فوق نشان می دهد که با توجه به آزمون کندال میزان همبستگی بین سخت رویی و ناامیدی در دانشجویان r=(.272)می باشد که این میزان با آلفای 1% و سطح اطمینان 99% معنا دار است یعنی بین سخت رویی و نا امیدی رابطه معنا داری وجود دارد .

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین سخت رویی و ناامیدی بین دانشجویان رشته کشاورزی و روانشناسی 85ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

92