دلبستگی، درمانی، امنیت

2)اعتقادبه غیرقابل اطمینان بودن افراد
3)اضطراب درموردترک شدن و یاازدست دادن عشق وعلاقه
اکنون موضوع موردتوجه ما این است که چگونه انواع دلبستگی کودکان با روابط صمیمانه آن ها دربزرگسالی مرتبط است. درمقایسه با این دلبستگی ناایمن ورفتارهای عاشقانه فرد،بایدگفت احساس ناایمن بودن، باعث ایجادانتقادات وگلایه های معمول بسیاری درروابط عاشقانه است ،گلایه هایی که حاکی از انتظارات ودرخواست هایی ازطرف مقابل برای حمایت شدن، مراقبت شدن، توجه، دیدن وداشتن احساس امنیت خاطر خواهدبود وعشق آنان نیزهمراه با حسادت، مراقبت وکنترل دست وپاگیر معشوق خود خواهدبود. حمایت نسبت به طرد،موضوع قابل توجه دیگراست که ازتجربه طردکودکی ناشی می شود وباعث سوءتفاهمات وکشمکش های فراوانی درروابط عاشقان است،ازطرف دیگر این افراددربزرگسالی هنگام مواجه شدن باچراهایی غیرقابل کنترل وغیرقابل پیش بینی رفتارهای دلبستگی ازنوع دنبال گشتن (باهوشیاری بالا واعتراض وعصبانیت)واندوه رانشان خواهندداد،رفتارهایی که گرچه بزرگسالان سالم سعی می کنند کمتردررفتارشان نشان دهند اما ازدرون نمی توانند خالی ازاین نیازها باشند(رودینگ،2009).
بالبی(1973)،اذعان دارد که کلیدایجادکردن سبک دلبستگی ایمن دراین افراد شاید نهادینه کردن یک منبع دلبستگی امن به شخص دیگر به جای دلبستگی کودکیشان باشد.بنابراین اولین دلبستگی فردمی تواند ماده خام لازم برای شکل دادن قالب ذهنی هرشخص برای رابطه خود ودیگران تامین کند،که این قالب ذهنی همان انتظارمادررابطه رمانتیک وصمیمانه است،انتظاراتی درباره اینکه فردبایدچگونه رفتارکند وچگونه عمل کند که فرداحساس عدم امنیت نداشته باشد. به گفته بالبی،سبک دلبستگی ایمن ناشی ازوالدین است که،پایدار،قابل پیش بینی ودارای وضعیت اقتصادی قابل قبولی باشند،که درواقع این شرایط وضعیت مساعدی را برای تربیتی با زیرساخت امن برای کودک فراهم می آوردوباعث تقویت رفتارفرد درخصوص تعهد وبالا بردن سرمایه گذاری در فرزندان خود می شود.درقابل سبک اجتنابی نتیجه ایجادمحیطی ناپایدار،غیر قابل پیش بینی ونسبتا فقیر ازجانب والدین است که درآن جنبه همسری و یااستراتژی همسردوم وسرمایه گذاری کم درموردفرزندان محتمل است،چرا که این گونه زیست ازجانب والدین سبب می شود که فرزندان،اجتنابی،کمیتی ونه کیفیتی وبسیارفرصت طلب رشدیابند به گونه ای که حتی برای بیمه های خود سرمایه گذاری کمی درزمینه عاطفی ومالی انجام می دهندکه البته این وضعیت درمردان احتمال بیشتربروزدارد.
جانسون (2003)،نیزدرنظریه زوج درمانی که ارائه داده است،مسأله اساسی زوج های آشفته را دلبستگی ناامن آنها فرض کرده واستراتژی درمانش را به تغییرسبک دلبستگی زوج ها سازمان داده است.بنابراین نظریه ،دلبستگی ناامن درروابط همسران زمانی رشد می کند که مظهردل بستگی درابتدامادر وبعدهمسر،ازنظرهیجانی غیرقابل دسترس باشد یادرهیجانات منفی مثل احساس خشم وافسردگی غوطه ورباشد.چنین فردی نیازهای دلبستگی درروابط بزرگسالی مانندروابط والدین و فرزندان درکودکی است ومسائلی مانندنیازبه داشتن همسردوست داشتنی ،دردسترس،حمایت گر وثابت است راشامل می شود.بنابراین احساس امنیت به حس اطمینان باتوجه به دردسترس بودن وپاسخ گربودن مظهردلبستگی و احساس خودارزش وعدم طرد وغفلت اشاره می کند. طرح واره های مربوط به دلبستگی نوعا مربوط به ترس از طرد بوسیله همسروآرزوبرای نزدیکی یا صمیمیت بیشتر با همسراست. همچنین ترس ازاینکه وقتی به حمایت نیازاست،همه غیرقابل اعتماد یا غیرقابل دسترس باشد.درروابط زناشویی،غیرقابل دسترس بودن همسرازنظرهیجانی می تواند دلبستگی ناامن رادر فردایجادکند ومنجر به افسردگی وخشم شود.بنابراین گرچه مشکل ظاهرا ناشی ازمشکلات ارتباطی همسران است اما مسأله مهم وزیربنایی ،تهدید دلبستگی این است که ناشی ازفقدان ناامنی و ترس ازطرد است وشامل این باورمطمئن نیز می باشد که مظهر دلبستگی هم ازنظر هیجانی دردسترس باشد وهم پاسخگونیازها باشد. بنابرنظریه او چنانچه نیازبه امنیت واعتماد درکودکی ،توسط والدین تامین نشود،میل به کنترل،ایجادمحدودیت،حسادت ومهرطلبی دربدست آوردن حس امنیت درونی ،فرد راازبرقراری رابطه صمیمانه بازخواهدداشت وعدم آرامش ذهنی فردبه علت ناآرامی های امنیتی اجازه نمی دهد که فردبتواندابعادمختلف رابطه خودرابا فردمقابلش رشددهد (شولتزوهمکاران،1379).
2-2-1- بررسی تحقیقات انجام شده در داخل کشور
در حوزه نظریه انتخاب
• براهیمی(1387) در پژوهش خود با عنوان “بررسی تاثیر آموزش نظریه انتخاب و کنترل گلاسر بر آزار عاطفی زوجین در شهر اصفهان” که 30 زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان را بررسی نموده است به این نتیجه رسید که آموزش نظریه انتخاب و کنترل گلاسر، آزار عاطفی زوجین را کاهش داده است.همچنین ابعاد آزار عاطفی (آزار کلامی-انتقاد-کناره گیری-سلطه گری و محدودیت اجتماعی)نیز بعد 9 جلسه آموزش کاهش یافته است.
• دربای (1386) در پژوهش خود با عنوان “بررسی اثر بخشی مفاهیم نظریه انتخاب و فنون واقعیت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز مشاوره” در 8 جلسه آموزش و استفاده از آزمون های سازگاری زناشویی و صمیمیت باگاروزی قبل و بعد آموزش نشان داد که آموزش مفاهیم نظریه انتخاب و فنون واقعیت درمانی ناسازگاری زوجین را کاهش داده و صمیمیت کلی آنان در مراحل پس آزمون و پیگیری افزایش داشته است.
• فرحبخش و همکاران (1385)در تحقیقی با عنوان “بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت همسر” که به صورت تصادفی بین30 زوج اجرا شد.نتایج در کل بیانگر آن بود که استفاده از برقراری ارتباط عاطفی ،تشویق زوجین به قضاوت و ارزیابی رفتار خود در تعامل با همسر ،استفاده از 5 سوال اساسی و دایره مشکل گشا که از فنون زوج درمانی نظریه مذکور است،می تواند مشکلات روانشناختی ناشی از ضربه خیانت به همسر را کاهش داده و موجب افزایش روابط محبت آمیز و صمیمانه زوج ها با یکدیگر شود.
• بخارایی(1385)در تحقیق خود با عنوان”بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان خانه دار “در 8 جلسه آموزشی با استفاده از آزمون آماری مستقل،تفاوت معناداری را بین گروه آزمایش و کنترل نشان داد.
• نتایج پژوهش موسوی(1377) تحت عنوان”اثر مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی بر بحران هویت در دختران نوجوان 15-18 ساله ” که بر روی 200 به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است؛نشان داد که آموزش واقعیت درمانی می تواند بر بحران هویت نوجوانان موثر باشد.
در حوزه تمایز یافتگی
• نتایج پژوهش اسکیان و چنگیزی(1386) تحت عنوان “بررسی رابطه بین تمایز یافتگی و سبک های هویت در دانشجویان کارشناسی تهران” نشان داد که بین تمایز یافتگی وهویت( تعهد در رابطه، تعریف مفهوم خود،اراده مستقل)رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد.