دانلود پایان نامه

رابطه اضطراب و سبکهای دفاعی اختلالهای خوردن دریافتند که بیماران مبتلا به اختلال خوردن در موقعیت‌های واقعی مضطرب‌تر و سبک دفاعی پخته‌تری را نشان می‌دهند .

با این حال مکانیسم‌های دفاعی مسلط معناداری گزارش شد و تنها همبستگی معنا‌داری بین سطوح مختلف اضطراب و پختگی با مکانیسم‌های دفاعی « من » افراد مبتلا به اختلال خوردن را گزارش کردند در همین راستا ، استین و همکاران ( 2003) دریافتند که ترکیبی ا ز دفاع‌های ناپخته و نوروتیک ممکن است خطر ابتلا به اختلالهای خوردن را در دختران نوجوان بالا ببرد . در این پژوهش مکانیسم یا سبک‌ دفاعی مسلطی برای افراد مبتلا به اختلال خوردن گزارش نشد .

پولاک و اندروز ( 1989) سبک‌ها و مکانیسم‌های دفاعی مبتلایان به اختلال هراس ( با یا بدون گذر هراسی ) ، فوبی اجتماعی و اختلال وسواسی – جبری ( oCD) را بررسی نمودند . در بیماران مبتلا به اختلال هراس ، مکانیسم‌های دفاعی جابجایی ، جسمانی سازی و واکنش وارونه مشاهد شد در فوبی اجتماعی ناارزنده سازی و جابجایی . در oCD نیز ابطال ، گذار به عمل و فرافکنی بیشتر مود استفاده قرار گرفته بود با توجه به گروه کنترل، تفاوت در سبک دفاعی معنادار گزارش نشد .

در بیماران مبتلا به افسردگی به ویژه افسردگی اساسی به خاطر تاثیر خلق بر شخصیت ارزیابی شخصیت دشوار می‌شود و برونسو و همکاران ،2005) وعدم انگیزش لازم برای تکمیل پرسشنامه‌ها (‌اندروز و همکاران ، 1993) را به وجود می آورد ؛‌ بنابراین ارزیابی مکانیسم‌ها و سبک‌های دفاعی این اختلال توصیه نمی‌شود ( همان منبع ) با این وجود برونر و همکاران ( 2005) تلاش کردند تا با تهیه نسخه‌ی انطباق یافته از DSQ تحت عنوان INEDSQ به ارزیابی دفاع‌های این بیماران بپردازند . در پژوهش آنها فردی مطلع[69] که از نزدیکان بیمار مبتلا به افسردگی اساسی بود با توجه به شخصیت پیش مرضی و قبل از بستری شدن INF- DSQ را تکمیل می‌کرد نتایج آنها هیچ تفاوت معناداری را در استفاده از سبک و مکانیسم دفاعی بیماران قبل از بستری شدن گزارش نکرد .

کونیکسبرگ[70] و همکاران (‌2001) در پژوهشی بر افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی[71] (BPD) دریافتند که ملاک تشخیص بی‌ثباتی عاطفی براساس DSM- III-R با دفاع‌های دوباره سازی ، فرافکنی ، گذار به عمل ، پرخاشگری منفعلانه ، ابطال و خیال پردازی در خود مانده همبستگی مثبت دارد همچنین پرخاشگری تکانشی با روابط بین فردی ناپایدار ، خشم نامتناسب و تکانشگری با دفاع گذار به عمل همبسته بود .

سیمون و همکاران ( 2003) نیز گسست و آسیب در دوره‌ی کودکی را در BPD گزارش کرده و نشان دادند که گسست در گروه BPD آنها با دفاع‌های ناپخته همبستگی مثبت دارد .

سینها و واتسون ( 1999) دریافتند که اختلالهای شخصیت را نمی‌توان از روی سبک دفاعی پیش‌بینی کرد . پاریس و باند ( 1996) درجه‌بندی‌های شیوه دفاعی و پرخاشگری را در بیماران مرد مبتلا به اختلال شخصیت که به 2 گروه مرزی و غیر مرزی تقسیم شده بودند بررسی کردند ونشان دادند که گروه مرزی دفاع‌های غیر انطباقی و تحریف کننده تصویر ذهنی بیشتری نسبت به سایر اختلالهای شخصیت دارند .

ترتجسبورک[72]و همکاران (2000) دریافتند که نمره‌ی عملکرد دفاعی به شکل معناداری با مقیاس ارزیابی طی عملکرد [73](GAD)اخیر 543 بیمار سرپایی روان پزشکی ، همبستگی مثبت دارد . در نتیجه آنها DSQ را ابزاری سودمند برای ارزیابی عملکرد کلی دفاعی دانستند .

افزون بر پوهش‌های ذکر شده به بررسی رابطه بین سبکها و مکانیسم‌های دفاعی با محورهای V,II,I در DSM پرداخته‌اند . برخی پژوهش‌ها نیز گروهای غیر بیمار را در بر گرفته‌اند . به عنوان مثال لاکور[74]( 2002) تلاش کرد تا در پژوهشی سبک‌های دفاعی دانشجویان پزشکی دانمارکی را بررسی کنند نتایج او نشان داد که دانشجویان به طرز معناداری نمره‌های بالاتری را در دفاع‌های نوعدوستی کاذب ، انکار و ابطال به دست آوردند هر چند نتایج سبک دفاعی معناداری را گزارش نکرد کفون ( 2003) نیز، امید اندک را با سبک دفاعی ناپخته‌تر همبسته یافت و بین سبک دفاعی پخته و سازگاری رابطه معناداری گزارش کرد .

هنریکسون و همکاران ( 1996) سبک‌های دفاعی گروهی از نوجوانان را تا بزرگسالی پیگیری کردند . نتایج نشان دادکه سبکهای دفاعی هم نقش حفاظت کننده پیشگیرانه و هم زمینه‌ساز اختلالهای روانی را در گسترده تحول ایفا می‌کنند در این مطالعه زنان سبک دفاعی ناپخته‌تری را به شکل معناداری در رابطه با نمره‌های بالای          GHO مورد استفاده قرار دادند این در حالی است که سایر پژوهش‌هایی که پیگیرانه[75] نیستند تفاوت معنا‌داری در دو جنس از نظر استفاده از مکانیسم‌های دفاعی گزارش نشده است ( اندروز و همکاران ، 1993، واتسون و سینها ، 1998) با توجه به آنچه گذشت ذکر نکته‌های زیر ضروری می‌نماید .

  • سبب شناسی اختلال می‌تواند سبک دفاعی یا مکانیسم‌های دفاعی را تعدیل یا تغییر دهدد ، چنانکه در مورد PTSD مشاهده شد .
  • تقریباً اکثر پژوهش‌ها نتوانستند همزمان سبکها یا مکانیسم‌های دفاعی را معنا‌دار بیابند .
  • هر چه متغیر مورد مقایسه شکسته شده و به عنوان نمونه در BPD از کل اختلال به بی‌ثباتی عاطفی تقلیل یابد ، رابطه متغیر با مکانیسم یا سبک دفاعی معنادار تر می‌شود .
  • شدت اختلال می‌تواند روی سبک دفاعی تاثیر داشته باشد آن چنان که در PD مشاهده شد .

3– پژوهش‌هایی که رابطه سبکهای دفاعی را با مفاهیم مشابه سایر رویکردهای بررسی می‌کنند .

برخی پژوهش‌ها نیز کوشیده‌اند تا مفاهیم و رویکردهای دیگر به ویژه شناختی را با مفاهیم رویکردهای دیگر به ویژه شناختی را با مفاهیم روان پریشی مورد حمایت قرار دهند به عنوان مثال کفون ( 1999) کوشیدند تا رابطه بین سبک اسنادی و مکانیسم‌های دفاعی روان پویشی رامورد بررسی قرار دهد نتایج به دست آمده ضعیف‌تر از آن بود که بتواند نظریه درماندگی آموخته شده افسردگی را با کمک مفهوم روان پویشی سبک یا مفاهیم دفاعی مورد حمایت قرار دهد . پولونی و همکاران ( 2003) نیز کوشیدند تا دفاع ادراکی را در اختلال‌های اضطرابی بررسی نمایند . نتایج آنها نشان داد که دفاع ادراکی تعمیم دهی برای اکثر محرک‌هایی که اضطراب زاست وجود دارد . اما نمی‌توان سبک دفاعی را متمایز کرد .

آن گرر و همکاران ( 1997) نیز رابطه سبک دفاعی و سازگاری در روابط بین فردی را بررسی کردند . نمونه شامل 157 زوج در انتظار فرزند اول می‌باشد . اکثر زنان حامله در اواسط حاملگی خود بودند پیگیری 4 تا 12 ماه پس از زایمان ادامه پیدا کرد‌. براین اساس پرسشنامه رضایت ‌مندی رابطه و DSQ اجرا شد . شبک دفاعی به شکل معناداری با پیش‌بینی رضایت مندی رابطه پس از حاملگی همبستگی مثبت داشت .

یک مطالعه بین رشته‌ای نیز کوشیده تا رابطه بین هاپلوتاپسهای[76]ژن گیرنده (DRD2) D2 دو پامین را با مکانیسم‌های دفاعی بررسی نمایند .( کامینگز و همکاران ، 1995) نتایج نشان داد که لکوس[77] یا موضوع ژن DRD2 یکی از عواملی است که مکانیسم‌های دفاعی را کنترل می‌کند این پژوهش اهمیت مطالعه مکانیسم‌های دفاعی را نشان می‌دهد اندروز و همکاران ( 1993) نیزدر بررسی سبکهای دفاعی دوقلوها دریافتند که 38 درصد واریانس DSQ مربوط به عوامل ژنتیک و 62 درصد مربوط به عوامل محیطی است .

سنجش مکانیسم‌های دفاعی

ویلنت ( 1971 ، 1976 ، به نقل از اندروز و همکاران ، 1993) با توجه به نظریه تحلیل روانی به طبقه‌بندی سلسله مراتبی مکانیسم‌های دفاعی پرداخت و براساس درجه اعتبار و پایایی هر دفاع آن را در طبقه اصلی مکانیسم‌ها جای داد به اعتقاد وی ، دو دسته کلی دفاع وجود دارد . دفاع‌های « رشد یافته » و « رشد نایافته » که هر کدام با موفقیت در زندگی همبستگی مثبت و یا منفی دارند تحقیقات بعدی بطور گسترده‌ای آثار اولیه‌ی ویلنت را دنبال کرده و در طرح اولیه‌ی وی تغییرات اساسی ایجاد کردند ( بوند و همکاران ، 1983، به نقل از اندروز و همکاران ، 1993) .

پرسشنامه سبک‌های دفاعی 88 گزینه‌ای – پرسشنامه سبک دفاعی بوند و همکاران ( 1983) بر پایه پرسشنامه اولیه ویلنت ( 67 گزینه‌ای ) ابداع شد . این پرسشنامه 88 گزینه‌ای است و روی چهار گروه تشخیص نوروتیک‌ها ، اختلال‌های عاطفی ، اختلال‌های اضطرابی و سایر اختلال‌ها و نیز یک گروه کنترل آزمون شد نتایج بدست آمده نشان دادکه بیماران مبتلا به اختلالات عاطفی ، سبکهای دفاعی قابل مقایسه‌ای با آزمودنی‌های بهنجار داشتند .

سه گروه دیگر اختلالات با نسبت به گروه کنترل از دفاع‌های رشد نایافته‌ بیشتری استفاده کردند ولی این پرسشنامه نمی‌توانسبت سبکهای دفاعی هر اختلال را بطور مجزا اندازه‌گیری کند . پرسشنامه 88 گزینه‌ای اصلاح شده به 72 گزینه تقلیل یافت و سپس با مقوله‌های سبکهای دفاعی چهارمین چاپ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی هماهنگ گردید. (‌اندروز و همکاران ، 1993 ؛ APA ، 1994؛‌ به نقل از کاپلن ، 1994، ترجمه پور افکاری 176)

پرسشنامه سبکهای دفاعی 72 گزینه‌ای – اندروز و همکاران ( 1993) معتقد بودند که پرسشنامه 67 گزینه‌ای اولیه دارای معایب اساسی است از جمله بعضی از گزینه‌ها دو اختلال را توماً اندازه‌گیری میکردند. این گزینه‌ها در تجدید نظر نهایی حذف شدند . همچنین ، آنها پرسشنامه 88 گزینه‌ای را ارزیابی کردند و دریافتندکه پرسشنامه مذکور شاخص خوبی برای تشخیص یک اختلال از دیگر اختلالات نمی‌باشد بنابراین آنها آزمون شاخص 72 گزینه‌ای را ابداع کردند که همسانی زیادی با طبقه بندی سبکهای دفاعی چهارمین چاپ راهنمای تشخیص آماری اختلالات روانی داشت . این پرسشنامه بر روی 413 آزمودنی اجرا گردید و در نهایت 20مکانیسم دفاعی در سه سبک دفاعی رشد یافته ، نوروتیک و رشد نایافته قرار گرفت این پرسشنامه نیز دارای معایبی بود ، از جمله اینکه 20 دفاع به شکلی نامتناسب و ناموزون در کل پرسشنامه قرار گرفته بودند در نتیجه همسانی درونی دفاع‌هایی که گزینه‌های بیشتری داشتند بطور کاذب افزایش می‌یافت ( اندروز و همکاران ، 93)

پرسشنامه سبکهای دفاعی 40 گزینه‌ای – فرم نهایی اندازه‌گیری مکانیسم‌های دفاعی ، پرسشنامه سبکهای دفاعی 40گزینه‌ای است که در آن 20 دفاع و هر دفاع بازنمایی می‌شود تمامی مکانیسم‌های دفاعی در سه سطح کلی رشد یافته تا نوروتیک و رشد نایافته قرار می‌گیرند . طی تحقیقات انجام شده میزان همبستگی بین سطوح مکانیسم‌های دفاعی به ترتیب 97/0 و 93/0 و 95/0 گزارش شده است که نشان می‌دهد این پرسشنامه از اعتبار سازه بالایی برخوردار است . همچنین بین سبکهای دفاعی بیماران اضطرابی و گروه کنترل بهنجار بطور معنی داری تمایزایجاد می‌کند (اندروز و همکاران ، 1993) این طبقه‌بندی از مکانیسم‌های دفاعی در چهارمین چاپ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی ، بعنوان مقیاسی معتبر در تشخیص عملکرد دفاعی بیماران و افراد بهنجار قلمداد شده است .

 

انواع آزمونها

تعداد آزمونهای استعدادهای مختلف زیاد است و به وسیله آنها استعدادهائی از قبیل استعداد موسیقی ، مکانیکی ، استعداد فضائی ، پزشکی ، پرستاری ، مهندسی و امثال آن را می‌توان اندازه‌گیری نمود .

مقصود از این آزمونها « اندازه‌گیری عوامل استعدادی است که زمینه موفقیت برای شغل مخصوصی می‌باشد ولی این استعداد هنوز تحت تعلیم رسمی در نیامد » [78]

روان شناس درمانی باید با این ابزار کاملاً آشنا بوده ،‌موارد استعمال آنها را به خوبی بداند ، ولی در ضمن باید از محدودیتهای این آزمون نیز آگاه باشد .

 

آزمونهای علاقه [79]

استفاده از آزمونهای علاقه ، به اندازه‌گیری مستقیم علاقه به حرفه‌ی مخصوصی نیست بلکه برای مقایسه‌ی علاقه‌ی آزمودنی است با افرادی که از حرفه‌های مختلف انتخاب شده و آزمون علاقه براساس آن میزان شده است .

مثلاً اگر فردی در آزمون علاقه با پاسخهای خود نشان دهد که علاقه‌ی خود مشاب علاقه‌ی یک وکیل دادگستری است . در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که این فرد از لحاظ علاقه می‌تواند این رشته را انتخاب نماید در اینجا باید متذکر شد که آزمون علاقه ، استعداد یا هوش را اندازه‌گیری نمی‌کند بلکه فقط تمایلی را که اشخاص به انتخاب شغل یا رشته خاصی دارند ، نشان می‌دهد .

مطابق تحقیقاتی که به عمل آمده ، علاقه افراد به حرفه‌های مختلف نسبتاً ثابت است و اگر تغییری در آن روی دهد ، بیشتر قبل از سن 25 سالگی است .

مهمترین آزمونهای علاقه که در آمریکا از آن استفاده می‌کنند ،‌یکی آزمون علاقه حرفه استرانگ[80] و دیگری آزمون کودر[81] است .

آزمون استرانگ بیشتر برای دانشجویان دانشگاه و بزرگسالان دیگر ساخته شده است و در آن ورقه‌های مجزا برای زن و مرد وجود دارد . در ورقه‌های مربوط به مرد علائق زیر اندازه‌گیری می‌شود .

علوم ، زبان ، علوم اجتماعی ، تجارت و غیره .

آزمون کودر بیشتر برای دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان دانشگاه ساخته شده است .

آزمون کودر علائق زیر را اندازه‌گیری می‌کند: مکانیکی ، علمی ، ریاضی ، تبلیغاتی ، نقاشی ، ادبی ، موسیقی ، علوم اجتماعی و منشی گری .

 

آزمون شخصیت

اگر چه تعریف شخصیت شامل تمام خصوصیات ارثی و اکتسابی هر فرد است ، ولی آزمونهای شخصیت معمولاً مبین خلق و خو ونحوه‌ی سازگاری افراد می باشند . آزمونهای شخصیت از لحاظ دقت اندازه‌‌گیری و علمی بودن اساس آن ، به مرتبه‌ی آزمونهای هوش نرسیده است . دلیل این امر اشکالاتی است که در ساختن آزمونهائی برای اندازه‌گیری شخصیت که دارای روائی باشد ، وجود دارد .

آزمون فقط موقعی از لحاظ علمی روائی دارد که آنچه را که منظور اوست به درستی و با دقت بسنجد و برای رسیدن به این هدف باید بداند آنچه را که می‌خواهد اندازه‌گیری کند چیست .

در‌آزمون هوش ، این موضوع امکان پذیر می‌باشد ، زیرا دست کم وبیش معلوم است که چه فعالیتهائی پدیده‌ی هوش را درست می‌کند . با اندازه‌گیری هوش می‌توان معلوم کرد که در سنین مختلف ، سطح فکری چیست ، ولی در اندازه‌گیری خصوصیات شخصیت مانند رفتار ضد اجتماعی ، درون گرائی ، برون گرائی ، احساس حقارت وامثال آن چنین معیار مشخص خارجی وجود ندارد ، زیرا رفتاری که در یک جمع ، ضد اجتماعی تلقی می‌شود از نظر جمع دیگر ممکن است کاملاً قابل قبول پسندیده باشد .

مشکل دومی که در به دست آوردن نتایج دقیق ، با آزمونهای شخصیت وجود دارد ، طرز فکری است که آزمودنی در موقع آزمودن دارد .

افراد در نشان دادن خصوصیات عاطفی خود خیلی محتاط‌تر هستند تا ابزار استعدادهای فکری .

هنگامی که شخصی به گذراندن آزمون شخصیت مشغول است ، احساس می‌کند که باید از خود محافظت نموده ، و اسرار پنهان خود را فاش ننماید . این تمایل به نشان دادن جنبه‌ی مثبت مخصوصاً در آزمونهائی که سوال و جواب است به خوبی معلوم می‌شود و برهمین اساس است که این نوع آزمون زیاد از نظر علمی قابل اطمینان نیست .

دلیل سومی که داشتن روائی علمی آزمونهای شخصیت را دشوار می‌کند اینست که در این گونه موارد ، آزمودنی خیلی کم درباره خود می‌داند و معمولاً در یک حالت بی‌ارادگی بوده اما قادر به پاسخگویی دقیق سوالات آزمون نیست این موضوع بخصوص درباره‌ی افرادی صادق است که از لحاظ هوش عقب مانده‌اند و بنابراین قادر به فهم معانی پرسش نمی‌باشند . همچنین اشخاصی که مبتلا به ا ختلالات عاطفی هستند قادر به تفکر صحیح نیستند و به این جهت جوابهای آنان قابل اعتماد نیست .

سنجش اعتبار آزمونهای شخصیت نیز مانند به دست آوردن روائی دشوار است ،‌رفتارهای عاطفی هم ثابت است و هم بی‌ثبات ، با این تفاوت که تعدادی از رفتارها نسبت به بقیه ثبات بیشتری را نشان می‌دهد مثلاً پیشرفت تحصیل معمولاً ثابت است ولی خصوصیاتی که به وسیله آزمون شخصیت اندازه‌گیری می‌شود ، اگر چه تا اندازه‌ای ثبات دارد ولی بی‌ثباتی آن از مشخصات هوشی زیادتر است .

مثلاً می دانیم که شخص همیشه برون گرا یا درون گرا نیست ولی شخصی که از لحاظ هوش عقب مانده باشد تقریباً همیشه به همان صورت باقی خواهد ماند و به همین دلیل روانشناسان نتوانسته اند بهره ی شخصیت را مانند بهره ی هوش به دست آورند .

البته از بحث بالا نباید نتیجه گرفت که آزمونهای شخصیت بکلی بی ثمر است بلکه در بعضی موقعیت ها قابل استفاده می باشد آنها بخصوص در راهنمائی ، مفید واقع شوند .

این آزمونها را باید معمولاً بعد از مدتی مصاحبه به بیمار داد زیرا نتیجه ی مفید فقط بعد از برقرار شدن روابط صمیمی میان روانشناس و بیمار به دست می آید .

تعداد آزمونهای شخصیت زیاد است و دراین جا به قصد آشنائی ، دو نوع از آنها تشریح خواهد شد :

 

آزمون سازگاری بل [82]

این آزمون به منظور اندازه گیری شخصیت دانش آموزان دبیرستان ، دانشجویان دانشگاه است و شامل قسمتهای مختلف سازگاری در خانه ، سلامت ، سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی می باشد . روائی این آزمون براساس زیر قرار گرفته است :

  • تمام سوالات این آزمون بر حسب قدرت تشخیصی که در مجرا کردن 15 درصد بالا و پائین در گروه زیادی از اشخاص داشت ، انتخاب ، و فقط موادی که توانست میان این گروه را تشخیص دهد برگزیده شد .
  • نتایج قسمتهای مختلف آزمون به وسیله مصاحبه با چهاردرصد دانشجو ، در مدت دو سال ، تحت مطالعه قرار گرفت .
  • نتایج این آزمون با تطبیق آزمونهای مشابه سنجیده شد .
  • اعتبار آزمون با انتخاب دانشجویان « سازگار » و « ناسازگار» که قبلاً به وسیله ی روان شناسان برگزیده شده بودند ، معلوم شد .

آزمون سازگاری بل شامل 140 پرسش و آزمونی باید ، باید پاسخ خود را