درآمد، اقامت، اند. جدول، سنی، باشد. نمودار

ه برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت می باشند ولی دارای مراحل مشترکی هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بر اساس اهداف از پیش تعریف شده، داده های مربوط به هر یک از متغیرها که از نتیجه پرسشنامه های طراحی شده، حاصل شده است در قالب مشخصه های عددی آماری توصیف گردیده و سپس با استفاده از الگوهای آماری مناسب، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و در مرحله پایانی تحلیل و جمع بندی نهایی انجام یافته است. در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارها برای تجزیه و تحلیل داده های مشخصات فردی و سؤالات توصیفی استفاده می شود. در پایان فصل از مدل های AHP و SWOT به منظور رتبه بندی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مراکز می شود.
تحلیلهای توصیفی
جنسیت
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری (پاسخ دهندگان) بر اساس جنسیت در جدول شماره بیان شده است. 72.21 درصد نمونه آماری را مردان و 27.79 درصد را زنان تشکیل داده اند.
جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت
72.21
27.79
385
با توجه به نمودار شماره مشاهده میشود که بیشتر نمونه آماری را مردان تشکیل داده اند. علت این امر را می توان فرهنگ ایرانیاسلامی (بعنوان مثال ورزشگاه امام رضا (ع) با توجه به نوع ارائه خدمات «زمین چمن فوتبال» عمدتاً قابل استفاده برای مردان می باشد) و نبود امنیت در اطراف مراکز مورد مطالعه ذکر نمود.
نمودار توزیع جنسیت نمونه آماری
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس رده ی سنی در جدول شماره آمده است. مشاهده می شود. 46.75 درصد در رده ی سنی کمتر از 25 سال، 50.39 درصد در رده ی سنی 25 تا 49 سال، .86 درصد در رده ی سنی 50 تا 64 سال بوده اند.
جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس رده ی سنی
رده ی سنی
کمتر از 25 سال
46.75
25 تا 49 سال
50.39
50 تا 64 سال
با توجه به نمودار شماره مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری (پاسخ دهندگان) در رده ی سنی 25 تا 49 سال بوده اند. با توجه به توزیع فراوانی جامعه آماری می توان نتیجه گرفت بیشتر مراجعه کنندگان را جوانان تشکیل می دهند.
نمودار توزیع رده ی سنی نمونه آماری
وضعیت تأهل
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل در جدول شماره آمده است. مشاهده می شود که 55.84 درصد نمونه آماری مجرد و 44.16 درصد متأهل بوده اند.
جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
55.84
44.16
متأهل
با توجه به نمودار شماره مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری (پاسخ دهندگان) مجرد بوده اند. علت این امر را می توان نوع خدمات ارائه شده در این مراکز (4مرکز از مرکز مورد مطالعه مجموعه ورزشی می باشند) دانست.
نمودار توزیع وضعیت تأهل نمونه آماری
سطح تحصیلات
توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات در جدول شماره آمده است. مشاهده می شود که سطح تحصیلات 32.21 درصد نمونه آماری کمتر از دیپلم، 31.17 درصد دیپلم، 21.82 درصد کاردانی، 8.05 درصد کارشناسی و 6.75 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر بوده است.
جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری براساس سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
کمتر از دیپلم
32.21
31.17
21.82
کارشناسی
8.05
کارشناسی ارشد و بالاتر
6.75
با توجه به نمودار شماره مشاهده می شود که سطح تحصیلات بیشتر نمونه آماری کمتر از دیپلم بوده است.
نمودار توزیع سطح تحصیلات نمونه آماری
وضعیت اشتغال
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس وضعیت اشتغال در جدول شماره آمده است. مشاهده می شود که 30.13 درصد نمونه آماری کارمند، 35.13 درصد شغل آزاد، .56 درصد مشاغل عالی (پزشک، مهندس و…)، .08 درصد بیکار، 10.91 درصد خانه دار، 13.77 درصد دانشجو، 6.23 درصد محصل بوده اند.
جدول توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس وضعیت اشتغال
کارمند
30.13
شغل آزاد
35.32
مشاغل عالی (پزشک، مهندس و…)
10.91
13.77
6.23
با توجه به نمودار شماره مشاهده میشود بیشتر نمونه آماری شغل آزاد داشته اند. همانطور که در فصل سوم (معرفی منطقه) اشاره شد، بیشترین درصد مشاغل در منطقه 18، مربوط به شغل آزاد می باشد.
نمودار توزیع وضعیت اشتغال نمونه آماری
6 میزان درآمد ماهانه
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس میزان در آمد ماهانه در جدول شماره 6 آمده است. مشاهده میشود که 48.31 درصد کمتر از میلیون تومان درآمد ، 45.45 درصد بین تا میلیون درآمد و 6.23 درصد بیشتر از میلیون تومان درآمد ماهانه داشته اند.
جدول 6 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس میزان درآمد ماهیانه
میزان درآمد ماهیانه
کمتر از میلیون تومان
48.31
بین تا میلیون تومان
45.45
بیشتر از میلیون تومان
با توجه به نمودار شماره 6 مشاهده می شود بیشتر نمونه آماری کمتر از یک میلیون درآمد ماهانه داشته اند. می توان یکی از علتهای کم بودن میزان درآمد در منطقه را نوع شغل ساکنان (مشاغل آزاد) ذکر نمود.
نمودار 6 توزیع میزان درآمد ماهانه نمونه آماری
7 میزان هزینه ماهانه
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس میزان هزینه ماهانه در جدول شماره 7 آمده است. مشاهده می شود که 31.17 درصد کمتر از 500 هزار تومان هزینه، 53.77 درصد بین 500 هزار تا میلیون تومان هزینه و 15.06 درصد بیشتر از میلیون تومان هزینه ماهیانه داشته اند.
جدول 7 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس میزان هزینه ماهانه
میزان هزینه ماهانه
کمتر از 500 هزار تومان
بین 500 هزار تا میلیون تومان
53.77
15.06
با توجه به نمودار شماره 7 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری بین 500 هزار تا یک میلیون تومان هزینه ماهانه داشته اند. میزان هزینه می تواند ارتباط نزدیکی با میزان درآمد شهروندان داشته باشد.
نمودار 7 توزیع میزان هزینه ماهانه نمونه آماری
8 از کدام منطقه شهر تهران به این مرکز مراجعه می نمایید؟
توزیع فراوانی و درصد برای نمونه آماری بر اساس منطقه اقامت مراجعه کنندگان در جدول شماره 8 آمده است. مشاهده می شود که 71.43 درصد مراجعه کنندگان در منطقه 18 و 28.57 درصد در سایر مناطق اقامت داشته اند.
جدول 8 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس منطقه اقامت مراجعه کنندگان
منطقه اقامت
71.43
28.57
سایر مناطق
با توجه به نمودار شماره 8 مشاهده می شود که بیشتر مراجعه کنندگان به این فضاها از منطقه 18 بوده اند. بی شک علت این امر وجود مراکز مورد مطالعه در منطقه 18 می باشد.
نمودار 8 توزیع منطقه اقامت مراجعه کنندگان
9 چه مدت است که در این منطقه اقامت دارید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مدت اقامت در منطقه در جدول شماره 9 آمده است. مشاهده می شود که 12.73 درصد کمتر از سال، 6.23 درصد تا سال و 81.04 درصد بیشتر از سال در محله اقامت داشته اند.
جدول 9 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مدت اقامت در محله
مدت اقامت
کمتر از سال
12.73
تا سال
بیشتر از سال
81.04
با توجه به نمودار شماره 9 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری بیشتر از سال در محله اقامت داشته اند.
نمودار 9 توزیع مدت اقامت
10 کدام یک از مراکز زیر را می شناسید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس شناختن مراکز در جدول شماره 10 آمده است. مشاهده می شود که 40.26 درصد نمونه آماری پردیس تماشا، 18.18 درصد مجموعه ورزشی بدر، 15.84 درصد ورزشگاه امام رضا (ع)، 14.29درصد مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی و 11.43 درصد مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی را می شناسند.
جدول 10 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس شناختن مراکز
مراکز
پردیس تماشا
40.26
مجموعه ورزشی بدر
18.18
ورزشگاه امام رضا (ع)
15.84
مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی
14.29
مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی
11.43
با توجه به نمودار شماره 10 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری پردیس تماشا را می شناسند. موقعیت مناسب پردیس تماشا را می توان علت شناخت بیشتر جامعه آماری ذکر نمود.
نمودار 10 توزیع شناختن مراکز
11 هر چند وقت یکبار به مراکز نام برده مراجعه می کنید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس تعداد مراجعه به مراکز در جدول شماره 11 آمده است. مشاهده می شود که 25.19 درصد چند بار در هفته، 21. درصد یک بار در هفته و 53.51 یک بار در ماه به مراکز مراجعه می کنند.
جدول 11 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس تعداد مراجعه به مراکز
تعداد مراجعه به مراکز
چند بار در هفته
25.19
یک بار در هفته
یک بار در ماه
53.51
با توجه به نمودار شماره 11 مشاهده می شود بیشتر نمونه آماری یک بار در ماه به مراکز مراجعه میکنند. با توجه به نظرات مراجعه کنندگان می توان هزینه ی بالای استفاده از این مراکز و همچنین کم بودن میزان درآمد را بعنوان علت مراجعه یک بار در ماه ذکر نمود.
نمودار 11 توزیع تعداد مراجعه به مراکز
12 بیشتر، چه روزی را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز در جدول شماره 12 آمده است. مشاهده می شود که 36. درصد در روزهای تعطیل، 20. درصد در روزهای غیر تعطیل به مراکز مراجعه میکنند و برای 43.6 درصد فرقی نمیکند در چه روزهایی به این مراکز مراجعه کنند.
جدول 12 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز
روزهای مراجعه به مراکز
روزهای غیر تعطیل
20.26
فرقی نمیکند
43.64
با توجه به نمودار شماره 12 مشاهده می شود که برای بیشتر نمونه آماری فرقی نمیکند در چه روزهایی به این مراکز مراجعه کنند.
نمودار 12 توزیع روزهای مراجعه به مراکز
13 چه ساعتی از شبانه روز را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز در جدول شماره 13 آمده است. مشاهده می شود که 27.53 درصد صبح، 31.69درصد بعد از ظهر، 32.99 درصد شب و 7.79 درصد شب به مراکز مراجعه میکنند.
جدول 13 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس ساعات مراجعه به مراکز
ساعات مراجعه به مراکز
صبح
27.53
بعد از ظهر
31.69
غروب
32.99
شب
7.79
با توجه به نمودار شماره 13 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری در ساعات غروب به مراکز مراجعه میکنند. نبود امنیت در اطراف مراکز در شب را می توان مهمترین علت عدم مراجعه شهروندان به این مراکز ذکر نمود.
نمودار 13 توزیع ساعات مراجعه به مراکز
14 نحوه دسترسی شما به مراکز نام برده کدام گزینه است؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز در جدول شماره 14 آمده است. مشاهده می شود که 40.26 درصد پیاده، 22.08 درصد با حمل و نقل عمومی و 37.66 درصد با اتومبیل شخصی به مراکز مراجعه میکنند.
جدول 14 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس نحوه دسترسی به مراکز
نحوه دسترسی به مراکز
پیاده
حمل و نقل عمومی
22.08
اتومبیل شخصی
37.66
با توجه به نمودار شماره 14 مشاهده می شود که بیشتر نمونه آماری به صورت پیاده به مراکز مراجعه میکنند. می توان نتیجه گرفت که بیشتر مراجعه کنندگان ساکن محله های اطراف این مراکز می باشند و علت استفاده کم از حمل و نقل عمومی برای مراجعه به مراکز را در کمبود و یا دسترسی مشکل به حمل و نقل عمومی را اعلام نمود.
نمودار 14 توزیع نحوه دسترسی به مراکز
15 مهمترین هدف استفاده شما از این مراکز کدام گزینه است؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس هدف استفاده مراجعه کنندگان از مراکز در جدول شماره 15 آمده است. مشاهده می شود که دلایل مراجعه کنندگان برای 12.73 درصد فردی، 7.53 درصد حرفهای، 46.23 درصد گذراندن اوقات فراغت، 8.31 درصد تأثیرات مثبت روانی، 10.39 دیدار با هم محله ای، .82 درصد افزایش مهارت، 6.49 درصد کسب درآمد و 6.49 درصد افزایش توانمندی می باشد.
جدول 15 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس هدف استفاده از مراکز
هدف استفاده از مراکز
حرفهای
7.53
46.23
تأثیرات مثبت روانی
8.31
دیدار با هم محلهای
10.39
افزایش مهارت
.82
کسب درآمد
6.49
افزایش توانمندی
با توجه به نمودار 15 مشاهده می شود که دلیل بیشتر مراجعه کنندگان به مراکز گذراندن اوقات فراغت بوده است بنابراین بیشتر مراجعه کنندگان برای پر کردن اوقات فراغت خود از این مراکز استفاده می کنند.
نمودار 15 توزیع مهمترین هدف استفاده از مراکز
16 مشخصه ی بارز مراکز نام برده که باعث حضور شما در آن می شود، کدام است؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مهمترین مشخصه ی بارزی که باعث حضور مراجعه کنندگان در مراکز شده است در جدول شماره 16 آمده است. مشاهده می شود که مهمترین مشخصه بارز مراکز برای .12 درصد مراجعه کنندگان تالار اجتماعات، 33.51 درصد سالن ورزشی، .34 درصد سالن تئاتر، 11.43 درصد سینما، 22.34 درصد استخر و 27.27 درصد زمین فوتبال می باشد.
جدول 16 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مشخصه بارز مراکز
مشخصهی بارز
تالار اجتماعات
سالن ورزشی
33.51
سالن تئاتر
سینما
استخر
22.34
زمین فوتبال
27.27
با توجه به نمودار شماره 16 مشاهده می شود مهمترین مشخصه ای که باعث حضور مراجعه کنندگان شده است سالن ورزشی می باشد.
نمودار 16 توزیع مهمترین مشخصه بارز مراکز
17 کدام عامل باعث وابستگی و حس تعلق شما به مراکز نام برده، گردیده است؟
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس عامل وابستگی و حس تعلق در جدول شماره 17 آمده است. مشاهده می شود که عامل وابستگی و حس تعلق برای .6 درصد تالار اجتماعات، .34 درصد کتابخانه، 20.52 درصد سالن ورزشی، .08 درصد سالن تئاتر، 15.06 درصد سینما، 27.01 درصد استخر و 30.39 درصد زمین فوتبال بوده است.
جدول 17 توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس عامل وابستگی و حس تعلق
عامل وابستگی و حس تعلق
.60
20.52
27.01
30.39
با توجه به نمودار شماره 17 مشاهده می شود که عامل وابستگی و حس تعلق بیشتر مراجعه کنندگان زمین فوتبال می باشد.
نمودار 17 توزیع عامل وابستگی و حس تعلق
18 انتظار شما از این مراکز چیست؟
انتظاراتی که مراجعه کنندگان از این مراکز داشتند را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
برنامه ریزی برای حضور جوانان
کاهش هزینه ی استفاده از خدمات
فرسوده بودن دستگاه های ورزشی
افزایش تیرهای چراغ برق در اطراف مراکز
بروز کردن و استفاده از اساتید حرفه ای
افزایش کیفیت و امنیت محیط اطراف
رسیدگی بیشتر به زمین چمن
افزایش امکانات موجود
راه اندازی مجدد حمل و نقل عمومی در مسیر دسترسی ورزشگاه امام رضا (ع)
اطلاع رسانی زمان برگزاری کلاسهای ورزشی و آموزشی مراکز برای افزایش مراجعه کنندگان
تعیین سلسله مراتب مراکز مورد بررسی در شاخص های پژوهش با روش سلسله مراتبی (AHP)
اولین مرحله برای تعیین سلسله مراتب مراکز مورد بررسی، مشخص کردن شاخص ها و گویه ها برای تعیین اهمیت هر کدام از آنها است. برای این منظور از سوالات پرسشنامه ی مطرح شده در جهت تعیین سلسله مراتب مراکز استفاده شده است. مرحله دوم، تعیین امتیاز و وزن گویه ها و مقایسه دودویی هر کدام از آنها برای بدست آوردن ضریب تطابق (CR) است. در این مرحله برای بدست آوردن وزن گویه ها از نظرات شهروندان استفاده شده است.
جدول 18 امتیاز نهایی بدست آمده از تکنیک AHP
مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختارسلیمانی
A1 رضایت از معماری مراکز
0.318
0.269
0.171
A2 رضایت از کیفیت محیط اطراف
0.109
0.059
0.210
0.311
A3 روشنایی معابر منتهی به مراکز
0.323
A4 تأثیر مراکز بر محیط زیست
0.256
0.147
0.083
0.375
A5 رضایت از نظافت و پاکیزگی
0.308
0.124
0.231
A6 استشمام بوی بد در مراکز
0.154
0.259
0.398
A7 وجود سرو صدا در اطراف مراکز
0.373
0.257
0.159
0.063
اقتصادی
B1 تخصیص درآمد برای استفاده از مراکز
0.160
0.281
0.300
0.099
C1 تأثیر مراکز بر افزایش حس تعلق
C2 تأثیر مراکز در تعامل اجتماعی
0.135
C3 تأثیر مراکز در مشارکت مردم
0.302
0.142
0.092
C4 تمایل پرسش شونده در ارائه خدمات در مراکز
0.167
0.100
0.221
C5 آمادگی برای مشارکت در مراکز
0.459
0.060
0.201
0.121
C6 تخصیص زمان برای استفاده از این مراکز
0.295
0.184
0.138
C7 رضایت از مدیریت مراکز
0.146
C8 تأثیر مراکز در تغییر شیوه ی زندگی
0.143
C9 تأثیر آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژیهای مدرن (اینترنت، کامپیوتر و…) در تغییر شیوه زندگی
0.213
0.425
C10 میزان تأثیر سینما در تغییر شیوه زندگی
C11 میزان تأثیر تئاتر در تغییر شیوه ی زندگی
0.482
آموزشی
D1 ارتباط آموزش های ارائه شده در مراکز با نوع فعالیت آنها
0.387
D2 میزان آموزش های ارائه شده در جهت استفاده از تکنولوژی های مدرن
0.234
0.395
زیرساخت و تأسیسات
E1 رضایت از کیفیت راهها و مسیرهای منتهی به مراکز
E2 میزان امکانات موجود در مراکز در جهت رفع نیازهای فرهنگی، ورزشی و هنری
0.255
E3 رضایت از تأسیسات و خدمات مراکز
0.131
0.126
0.416
E4 کمیت و کیفیت تأسیسات زیربنایی و خدماتی مراکز
0.353
0.236
0.211
0.113
E5 رضایت از ظرفیت پارکینگ مراکز
0.317
0.118
E6 میزان فضای اختصاص یافته به کودکان
0.356
0.078
F1 احساس امنیت در مراکز
0.145
0.287
F2 امکان حضور و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *