دانلود پروپوزال -پایان نامه رایگان دروغگویی کودکان-رشته روانشناسی

مقدمه :

در زير اين آسمان كبود و درجاي جاي اين دنياي بي دروپيكر و در هر كجا، خانواده‌اي را مي‌توان يافت كه در آرزوي داشتن فرزندي خوب و شايسته است. تمامي‌پدرها و مادرها در تلاش هستند تا فرزندان خود را با شايستگي تربيت كنند. متأسفانه چون خانواده‌هايي كه در راه اين آرزو به بيراهه مي‌روند و در مي يابند كه چه بايد بكنند و هيچ كس را نمي يابند تا دست آنها را در راه پرپيچ و خم بگيرد و آنها را سالم به مقصود برساند. فرزندان ما به هر گونه كه هستند، دست پخت ما و محيط ماه هستند. خوبي آنان از آن ما است و بدي آنان حاصل بد تربيت كردن آنها. شناخت دنياي كودك، شناخت خود كودك است. و شناخت كودك، راهبردي او به سوي سعادت و پيروزي.

دنياي وجودي كودك، دنياي پر رمزوراز است كه براي شناخت اين دنيا بايد مجهز به اطلاعاتي در زمينة روان شناسي كودك شد.

با توجه به كمبود متخصص و فقر آگاهيهاي عمومي‌در اين زمينه و نيز وجود تعداد قابل توجهي از كودكاني كه اختلالات رفتاري دارند، باعث شده كه دنبال تحقيق حاضر كه علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن است، برويم تا شايد بتوانيم با آشنا كردن مربيان و والدين به علل و درمان دروغگويي، كودكان را به مسير سالم زندگي هدايت كنيم و بدين طريق قدمي هر چند اندك در جهت فراهم‌سازي محيطي سالم از نظر رواني برداريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اول

مقدمه تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

موضوع تحقيق :

« بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن»

 

خلاصه تحقيق

دروغگويي عادت زشتي است كه وقتي در يك جامعه يا در يك فرد پيدا شود، ميزان استفاده از نيروهاي جامعه را كاهش مي‌دهد، اعتماد سلب مي‌گردد و در نتيجه نظم و روال امور ضعيف مي‌شود. و چون اين عادت زشت از كودكي در كودك شكل مي‌گيرد بايد جلوي بروز اين پديده را از كودكي گرفت و به درمان آنها اقدام كرد.

اين موضوع در 5 فصل انجام شده است. در فصل اول در بارة ضرورت و اهميت تحقيق و هدف كلي آن و روش آماري و وسيلة تحقيق و محدوديت تحقيق و تعريف واژه‌ها و وظيفه‌هاي تحقيق صحبت شده است كه فرضيه‌ها عبارتند از :

  • آموزشهاي نادرست خانواده و الگوهاي ناصحيح ارائه شده توسط والدين، باعث دروغگويي در كودكان مي‌شود.
  • انتظارات معقول والدين و اطرافيان كودك، باعث كاهش دروغگويي آنان مي‌شود.
  • دروغگويي بيشتر كودكان از احساس كمبود و نيازهايشان سرچشمه مي‌گيرد.

و در فصل دوم در مطالعات گسترده در بارة دروغگويي، علل و درمان آن صحبت شده همچنين به عوامل تربيتي و اجتماعي آن پرداخته شده و در بارة هر يك مفصلاٌ توضيح داده شده است. و در آخر فصل دوم در باره پيشنه تحقيق كه از دو تحقيق مشابه تحقيق خود استفاده شده است. صحبت شده است و آن دو تحقيق نقد و بررسي گرديده است.

در فصل سوم تحقيق، روش جمع آوري اطلاعات از كتابها و مجلات و مقالات و پژوهش نامه‌هاي پراكنده مربوط به موضوع گردآوري شده است و همچنين شيوة گزينش جمعيت آماري كه تعداد 60 نفر از معلمان آموزشي ابتدائي مشهد هستند و از بين مدارس ابتدائي مشهد بطور تصادفي انتخاب شده‌اند. و همچنين متغيرها و تعاريف عملي آنها و يك متن پرسشنامه نوشته شده است.

در فصل چهارم روش آماري و تجزيه و تحليل داده‌ها است. از روش آماري پيمايشي استفاده شده است و در بارة هر سئوال پرسشنامه يك جدول و نمودار ترسيم شده و در آخر هم براي هر فرضيه يك جدول و نمونه آورده شده است و در زير هر نمودار توصيفي بيان شده است.

در فصل پنجم نتيجه گيري از داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها شده و در كل نتيجه گرفته مي‌شود كه تمام عوامل ذكر شده در دروغگويي كودكان مؤثر بوده، مخصوصاٌ عوامل خانوادگي و كمبودها كه اين پديده راتشديد مي‌كند و بعد محدوديتهاي اجراي  تحقيق كه همان عدم دسترسي به تحقيقات مشابه بوده و چند كاربرد و توصيه به اولياء و دست اندركاران تعليم و تربيت و در آخر هم فهرست منابع و مأخذ آورده شده است.

 

اهميت و ضرورت تحقق :

درغگويي عادت زشتي است كه وقتي در يك جامعه يا در يك فرد پيدا شود، ميزان استفاده از نيروهاي جامعه را كاهش مي‌دهد. يعني وقتي يك عده دروغگو پيدا شوند، اعتماد سلب مي‌گردد و در نتيجه نظم و روال امور ضعيف مي‌شود و بخش زيادي از نيروها بايد براي جلب اعتماد به مصرف برسد.

اگر در معاملات بازار، دروغ رايج شد، بايد نيروي زيادي صرف از بين بردن آفات دروغ گردد. يعني براي خريد يك كالاي مختصر كه مجموع وقتي كه به طور طبيعي احتياج دارد 10 دقيقه است، ‌ممكن است دو ساعت وقت و نيرو صرف شود تا تحقيق زيادي براي به دست آوردن قيمت واقعي جنس صورت گيرد، تا عليرغم خيانت و دروغي كه در محيط وجود دارد، بتوان قيمت واقعي آن را به دست آورد. بنابراين با به وجود آمدن آفت دروغ، جلوي رشد نيروها گرفته مي‌شود، ‌يعني مقدار بازده و پيشرفت كار كاهش مي‌يابد و جلوگيري از رشد و تربيت خواهد بود و نيز هر فساد و گناهي كه در جامعه پيدا شود، ‌آفت و بلاي رشد و تربيت آن جامعه است. پس بايد جلوي دروغگوئي را از كودكي در آنها گرفت و آنها را درمان كرد، تا بتوانيم شاهد شكوفائي جامعه آيندة خود باشيم.

 

اهداف  ‌تحقيق :

با توجه به اينكه كوشش متخصصان آموزشي و پرورشي برآنست كه راههايي بيابند تا قدرت يادگيري و خلاقيت كودكان را افزايش دهند هدف كلي و عمدة اين تحقيق اينست كه :

علل بروز دروغگويي كودكان از دو بعد تربيتي و اجتماعي شناسايي شود و همچنين راههاي درمان آن، تا كودكان بتوانند با واقعيتها آشنا شده و به جاي ترس و پناه بردن به دروغگويي و فكر خود را صرف دروغگويي و دروغ پردازي كردن، آن را صرف يادگيري و خلاقيت نمايند و جامعه را از فساد و تباهي نجات دهند و بسوي پيشرفت سوق دهند. مخصوصاٌ كه در دين اسلام دروغ گناهي بزرگ كبيره شناخته شده است و تأكيد شديد بر پرهيز از آنست.

فرضيه‌هاي تحقيق :‌

  • آموزشهاي نادرست خانواده و الگوهاي ناصحيح ارائه شده توسط والدين باعث دروغگوئي در كوكان مي‌شود.
  • انتقادات معقول والدين و اطرافيان از كودك، باعث كاهش دروغگويي آنان مي‌شود.
  • دروغگويي بيشتر كودكان از احساس كمبود و نيازهايشان سرچشمه مي‌گيرد.

 

محدوديت تحقيق :

  • عدم دسترسي و در اختيار نداشتن تحقيقي كاملاٌ مشابه تحقيق انجام شده
  • عدم دسترسي به كتب و منابعي كه كلاٌ در باره دروغ گويي نوشته شده باشد و دسترسي به اين منابع از مقالاتي پراكنده در كتب مختلف گردآوري شده است.

 

تعريف اصطلاحات و تعارف عملياتي متغيرها :

استهزاء : بر كسي خنديدن، كسي را دست انداختن و سربه سر گذاشتن و ريشخند كردن مسخره كردن.

اضطراب ( Anxiety ) :جنبيدن، لرزيدن، ‌تپيدن، پريشانحال شدن، يكديگر را با چيزي زدن، بهم واكوفتن، آشفتگي، بي تابي، بي آرامي.

اعتبار : عبرت گرفتن، پند گرفتن، چيزي را نيك انگاشتن و شگفتي كردن چيزي يا كسي را به ديگري قياس كردن و نيز به معني اعتماد و راستي و درستي و‌آبرو و قدر و منزلت است.

انيگزه :  سبب، باعث، علت، آنچه كه كسي را به كاري برانگيزاند.

اهانت :‌ خوار كردن، ‌سبك داشتن، ‌سبك شمردن، پست كردن.

تحريك :‌ حركت دادن – جنبش دادن، ‌جنباندن – بحركت درآوردن، برانگيختن، وادار كردن.

تخيل :  خيال درآوردن – به كار انداختن – خيال پنداشتن و گمان كردن، تكبر كردن، پند و گمان

تصنع :‌ خودآرايي كردن – به تكليف خود را بحالتي وانمود كردن – ظاهرسازي كردن.

تعديل : راست كردن – برابر كردن – هموزن كردن – دو چيز را با هم مساوي كردن.

تفهيم :  فهماندن – حالي كردن.

تنبيه : بيدار كردن، هوشيار ساختن، آگاه كردن كسي برامري.

ترس  : بيم، ‌خوف، ترسيدن.

تهديد : ترساندن، بيم دادن، ‌بيم عقوبت دادن.

تمرد : سرپيچي كردن – گردنكشي كردن – نافرماني كردن.

تحريف :  كج كردن – گردانيدن، تغيير و تبديل دادن و گردانيدن كدام كسي از وضع و طرز و حالت اصلي خود بعضي حروف كلمه را عرض كردن و تغيير دادن معني آن.

حقارت : كوچك شدن، پست شدن، ‌خوار شدن، ‌كوچكي، پستي، خواري.

خطر :‌ نزديك به هلاك، يا آنچه ماية تلف شدن كسي يا چيزي باشد و بمعني شرف و بزرگي و بلندي قدر مقام.

درك : در رسيدن، رسيدن به چيزي، رسيدن به حاجت، دريافتن، پي بردن،

سرزنش : سركوفت، طعنه، ملامت، نكوهش.

قبح‌ : زشت شدن، ‌زشتي، ضد حسن.

گزافه : بسيار بيحساب، بيحد، ‌بيهوده، عبث، سخن بيهوده،

لاف :‌ گفتار بيهوده و گزاف، دعواي زياده از حد، ‌خودستايي،

وحشت : تنهايي، خلوت، اندوه و ترسي و دلتنگي از تنهايي.

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي علل اجتماعي و تربيتي دروغگويي در كودكان دبستاني و راههاي درمان آن80برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *