دانلود پایان نامه نوآوری سازمانی با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی

تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری[۱]

به رابطه بین متغیرهای مکنون[۲] با مشاهده گرها، مدل اندازه گیری می گویند. با استفاده از بارهای عاملی[۳] حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری، روایی مدلها مورد سنجش قرار می گیرد. به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه، از ابزار تحلیل عاملی تاییدی[۴] استفاده می شود. در نمودارهای زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهای درونزا و برونزای تحقیق به همراه جدول شاخصهای برازش مدلها آورده شده است که در مجموع روایی پرسشنامه و معادلات اندازه گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند.

تحلیل عاملی تاییدی نوآوری سازمانی

در نمودار زیر نوآوری سازمانی در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرا­ی آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای ۰٫۴ را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می توانند نوآوری سازمانی را مورد سنجش قرار دهند.

نمودار ۴-۴: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت بار عاملی

 

در نمودار زیر نوآوری سازمانی در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیرهای مکنون ارتباطی معنادار است.

نمودار ۴-۵: مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت ضرایب معناداری

 

شاخصهای برازش برای مدل­ اندازه گیری نوآوری سازمانی

شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی نوآوری سازمانی که در جدول زیر آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش خوبی دارد. یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش نوآوری سازمانی به درستی به کار گرفته شده اند.

جدول ۴-۶: شاخصهای برازش نوآوری سازمانی

شاخص AGFI GFI CFI NNFI NFI ۲/dfχ RMSEA
مقدار به دست آمده ۰٫۸۴ ۰٫۹۴ ۰٫۹۶ ۰٫۹۱ ۰٫۹۰ ۲٫۶۳۴ ۰٫۰۶۸
مقدار مجاز >0.8 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >3 < 0.08

 

 

تحلیل عاملی تاییدی نوآوری محصول

در نمودار زیر متغیر نوآوری محصول در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرا­ی آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که سوالات در حد زیادی می توانند متغیر نوآوری محصول را مورد سنجش قرار دهند.

 

نمودار ۴-۶: مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری محصول در حالت بار عاملی

 

در نمودار زیر متغیر نوآوری محصول در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده اند. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیرهای مکنون ارتباطی معنادار است.

[۱] Measurement Model

[۲] Latent Variables

[۳] Factor Loadings

[۴] Confirmatory Factor Analyze

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *